Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2011-12-15
UF2011/71169/UD/FIM
(delvis)
UF2011/74272/UD/FIM m.fl.
Se bilaga 1
Svenska institutet
Box 7434
10391 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Svenska institutet
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Svenska institutets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 07, bet. 2011/12:UU2, rskr. 2011/12:83, prop. 2011/12:1, utg.omr. 05, bet. 2011/12:UU1, rskr. 2011/12:49).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Svenska institutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Svenska institutets uppdrag anges i förordningen (2007:1224) med instruktion för Svenska institutet. Utöver vad som anges i och följer av instruktionen ska följande gälla:

1. Svenska institutet ska redovisa total kostnadsfördelning per land inom respektive utgiftsområde samt per underindelning för utgiftsområde 5 och 7.

2. Svenska institutet ska redovisa prognoser för 2012-2016 för samtliga anslag. Prognoserna ska redovisas senast den 18 januari, 22 februari, 3 maj, 30 juli och 26 oktober 2012. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

3. Svenska institutet ska redovisa samtliga erhållna bidrag och bidragsgivare.

4. Svenska institutet ska redovisa de samlade förvaltningskostnaderna och de beräkningar som ligger till grund för fördelningen av dem på respektive utgiftsområde och i förekommande fall underindelning.

5. Svenska institutet ska inom Sverigefrämjandet, utgiftsområde 5, anslaget 1:9 i första hand prioritera följande länder kommande år: Brasilien, Egypten, Frankrike, Indien, Japan, Kina, Ryssland, Storbritannien, Sydafrika, Turkiet, Tyskland och USA. Institutet ska i andra hand prioritera: Argentina, Gulfen (Saudi Arabien, Förenade Arabemiraten), Indonesien, Irak, Kanada, Kenya, Malaysia, Mexico, Nigeria, Norden/Östersjöregionen (Baltikum, Polen), Sydkorea, Ukraina, Vietnam, Västra Balkan (Serbien) och Västra EU.

6. Svenska institutet ska i huvudsak prioritera följande teman kommande år: innovation, hållbarhet och miljö, kultur och kreativitet samt samhällsfrågor.

7. Svenska institutet ska redovisa fördelningen av intäkter och kostnader på förvaltning och verksamhet vid Svenska institutet i Paris. Full kostnadstäckning ska eftersträvas för uthyrning av gästlägenheterna.

8. För ledarskapsprogrammen ska Svenska institutet redovisa vilka länder som deltagarna kommer ifrån samt vilka svenska företag och myndigheter som har medverkat.

9. För stipendieprogrammet som har riktat sig till studenter från utvecklingsländer ska Svenska institutet redovisa vilka länder som stipendiaterna kommer ifrån samt vilka universitet/högskolor och program som är mottagare av stipendiaterna.

10. Svenska institutet ska redovisa och kommentera insatser inom ramen för samarbetet med Riksföreningen Sverigekontakt.

11. Svenska institutet ska i samarbete med Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland samt berörda myndigheter och organisationer i Finland förbereda och genomföra insatser i syfte att stärka svenskundervisningen i finskspråkiga skolor. Insatserna ska i första hand avse fortbildning av svensklärare och presentation av ungdomskultur från Sverige. Institutet ska redovisa och kommentera de insatser som gjorts.

12. Svenska institutet ska särredovisa kostnaderna för den del av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens verksamhet i Östeuropa som bedrivs enligt överenskommelse med institutet. Redovisningen ska kommenteras.

13. Svenska institutet förväntas inom sitt ansvarsområde bidra till att förverkliga visionen om att den svenska exporten ska fördubblas under perioden 2010 till 2015.

2

Organisationsstyrning

 

3

Uppdrag

1. Svenska institutet ska aktivt medverka i främjandet av Sverigebilden i USA, särskilt i de tematiska satsningar som beslutas i samråd med Sveriges ambassad i Washington D.C. Svenska institutet ansvarar för uppdateringar av den permanenta utställningen i House of Sweden i samband med varje nytt tema.

2. Svenska institutet ska under 2012 planera respektive genomföra insatser inför och i samband med följande projekt i samråd med Utrikesdepartementet och i förekommande fall berörd utlandsmyndighet:

- med fokus på musik, mat, film, mode, litteratur och den digitala spelbranschen under 2012 ta fram visst material till stöd för utlandsmyndigheterna och genomföra särskilda insatser i samarbete med vissa prioriterade utlandsmyndigheter.

- aktivt medverka i satsningen "Sverige - det nya matlandet" i samarbete med VisitSweden och övriga främjandeorganisationer.

- August Strindberg-året 2012

- Raoul Wallenberg-året 2012

- diplomeringsceremonin Global Swede i samarbete med Utrikesdepartementet.

- 375-årsminnet 2013 av grundandet av Sveriges koloni Nya Sverige (New Sweden) i USA.

3. Svenska institutet erhåller medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

4. Svenska institutet ska söka samarbete inom EU för att initiera och medverka i relevanta projekt dels inom unionen, dels inom ramen för arbetet med kulturens roll inom EU:s externa relationer. 

5. Svenska institutet ska fortsätta sitt arbete med att genomföra besöksprogram för utländska nyckelaktörer som vill studera Sveriges arbete med att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Inom ramen för uppdraget kan vissa informationsaktiviteter i utlandet också genomföras. Arbetet ska primärt inriktas på länder i Europa. För genomförandet av uppdraget får Svenska institutet disponera högst två miljoner kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 24.

6. Svenska institutet ska senast den 27 april 2012, till Tillväxtverket, redovisa hur myndigheten bidragit till att sprida erfarenheter och kunnande om EU:s territoriella samarbetsprogram i Östersjöområdet.

7. Svenska institutet, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket ska i samverkan utreda och analysera hur ökade informationsinsatser ytterligare skulle kunna underlätta för arbetskraftsinvandringen från tredjeland till Sverige. I arbetet, som ska utgå från gällande regelverk för arbetskraftsinvandring och från arbetsgivarens behov, ska såväl tredjelandsmedborgares som svenska arbetsgivares behov av information beaktas. Arbetsförmedlingen ska samordna arbetet och redovisa en för myndigheterna gemensam strategi för detta arbete. Redovisningen ska lämnas senast den 15 juni 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:9

Svenska institutet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet94 212
ap.1Svenska institutet (ram)94 212

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Svenska institutet

Av beloppet avser 1 000 000 kronor fortsatt utveckling, drift och administration av den internetbaserade webbportalen med information för arbetssökande tredjelandsmedborgare.

Av beloppet avser 797 000 kronor insatser inom ramen för samarbetet med Riksföreningen Sverigekontakt.

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet112 515
ap.2Samarbete inom Östersjöregionen (ram)112 515
ap.2.3Demokratiinsatser i Ryssland (ram)3 000
ap.2.4Östersjösamarbete (ram)109 515

Villkor för anslag 1:11

ap.2.3 Demokratiinsatser i Ryssland

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för stöd till demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland.

Av anslagsposten får högst 300 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader. 

ap.2.4 Östersjösamarbete

Medlen ska användas i enlighet med den inriktning som anges i regeringsbeslut UF2011/42439/EC att förbereda och genomföra en överföring av verksamhet som syftar till att utveckla Sveriges förbindelser med Östersjöregionen.

Av anslagsposten får högst 600 000 kronor användas för hanteringen av Swedish Baltic Sea Water Award.

Av anslagsposten får högst 22 300 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader. 

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet92 000
ap.11Utbyte och samarbete med ODA-länder (ram)92 000
ap.11.1Gäststipendier och expertutbyte (ram)15 000
ap.11.3Ledarskapsprogram och utbytesprogram för unga ledare (ram)27 000
ap.11.4Stipendieprogram långsiktiga samarbetsländer (ram)30 000
ap.11.5Stipendieprogram OECD-DAC (ram)20 000

Villkor för anslag 1:1

ap.11.1 Gäststipendier och expertutbyte

Av anslagsposten får högst 3 350 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

ap.11.3 Ledarskapsprogram och utbytesprogram för unga ledare

Av anslagsposten får högst 5 700 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

Svenska institutet får finansiera metodutveckling, utbildningsinsatser, stöd för framtagande av affärsprojekt, rekrytering av deltagare, resultat och erfarenhetsredovisningar, revisioner och liknande inom delposten.

ap.11.4 Stipendieprogram långsiktiga samarbetsländer

Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

Medlen ska användas i enlighet med ovannämnda regeringsbeslut UF2010/65242/UD/UP om att utforma ett stipendieprogram riktat mot länder med vilka Sverige har ett utvecklingssamarbete.

ap.11.5 Stipendieprogram OECD-DAC

Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

Medlen ska användas i enlighet med ovannämnda regeringsbeslut UF2010/65242/UD/UP med undantag av geografisk inriktning.

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet24 350
ap.5Reformsamarbete i Östeuropa (ram)24 350

Villkor för anslag 2:1

ap.5 Reformsamarbete i Östeuropa

Medlen omfattar samarbete med Albanien, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina och Vitryssland. Prioritet bör ges för samarbete med Georgien, Vitryssland och Serbien.

5 000 000 kronor får användas för svensk-turkiska stipendieprogrammet.

Av anslagsposten får högst 4 600 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:9 Svenska institutet
ap.12 8263 %0
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.30Inget0
ap.2.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.103 %0
ap.11.303 %0
ap.11.403 %0
ap.11.50Inget0
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagstyp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.1ram
ap.2.2ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.31 000500002015
ap.2.435 00024 5005 0003 5492015
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.16 0004 0002 00002014
ap.11.32 0002 000002014
ap.11.422 00015 0007 00002014
ap.11.510 0007 0003 00002014
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.55 0004 0001 000
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)17 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för Sweden Bookshop är full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftens storlek bestäms av myndigheten, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Intäkterna disponeras av Svenska institutet.

Med undantag av bestämmelserna i 4 § andra stycket avgiftsförordningen får Svenska institutet ta ut avgifter i verksamheten upp till en intäktsnivå på 10 000 000 kr.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Svenska institutet får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Svenska institutet har under 2012 inte tillgång till räntekonto med kredit enligt 13 § Kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

På regeringens vägnar
Carl Bildt
Karin Serenander
Kopia till

Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen, Internrevision
Justitiedepartementet, SIM
Utrikesdepartementet, EC, USTYR, UP, RS, PLAN
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet, UH, F, JÄM
Kulturdepartementet, KV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
riksdagen utrikesutskottet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Högskoleverket
Internationella programkontoret
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Riksföreningen Sverigekontakt

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II:1, 2011-12-15

Diarienummerförteckning

UF2011/71169/UD/FIM
(delvis)
UF2011/74272/UD/FIM
UF2011/74331/UD/FIM