Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2011-12-22
S2011/11129/VS
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 4:7
Riksdagen har beslutat om och anslaget 4:7 för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 09, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:7

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen175 626
ap.3Bidrag till org. på det sociala området (ram)66 626
ap.4Motverka våld mot kvinnor (ram)109 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån4 575
ap.9Statistiska undersökningar (ram)4 575
Disponeras av Kammarkollegiet175 200
ap.1Plattform för evidensbaserad praktik (ram)30 000
ap.5Övriga utvecklingsmedel (ram)140 700
ap.2Motverka hemlöshet (ram)4 500
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet5 480
ap.7Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition (ram)1 980
ap.10Till Regeringskansliets disposition (ram)3 500

Villkor för anslag 4:7

ap.1 Plattform för evidensbaserad praktik

Medlen får användas efter särskilt beslut av regeringen.

ap.2 Motverka hemlöshet

Medlen får användas efter särskilt beslut av regeringen

ap.3 Bidrag till org. på det sociala området

Medlen ska fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området.

ap.4 Motverka våld mot kvinnor

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 22 december 2011 i ett uppdrag till Socialstyrelsen och länsstyrelserna att motverka våld mot kvinnor och barn.

ap.5 Övriga utvecklingsmedel

  1. 650 000 kronor ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till ungdomsstyrelsen för uppföljning av överenskommelsen mellan idéell sektor, regeringen samt Sveriges Kommuner och Landsting.
  2. 140 000 000 kronor ska användas i kommande beslut för att stärka skyddet inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Resterande medel får användas efter särskilt beslut av regeringen.

ap.7 Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet för utveckling av den sociala välfärdsstatistiken.

ap.9 Statistiska undersökningar

Medlen disponeras av Statistiska centralbyrån för statistiska undersökningar av levnadsförhållanden (ULF och Barn-ULF).

ap.10 Till Regeringskansliets disposition

Medlen disponeras av regeringskansliet för implementering av regeringens hemlöshetssatsning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.6ram
ap.8ram
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Michael Blom
Likalydande till

Socialstyrelsen
Statistiska centralbyrån
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting