Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:13

2011-12-20
S2011/11229/VS
(delvis)
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Arenavägen 63
121 77 JOHANNESHOV
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Myndigheten för handikappolitisk samordning
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för handikappolitisk samordnings verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 09, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Handisams ansvarsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Handisam ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober

3

Uppdrag

Nya uppdrag

1. Handisam ska redovisa en plan för att säkerställa en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens i förhållande till myndighetens anslag och bidragsfinansiering. Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2012.

2. Handisam ska, i samråd med Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket och Sveriges Kommuner och Landsting, genomföra regionala konferenser riktade till kommuner, landsting och statliga myndigheter om insatser för att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga sektorn. Konferenserna bör genomföras under våren/försommaren 2012. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2012. Finansieringen hämtas ur utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslagspost 6 Försöksverksamheter m.m. (se villkor under separat regleringsbrev för anslag 4:2).

Pågående uppdrag

1. Handisam ska göra en sammanställning av den kunskap som finns om effektiva metoder att arbeta med attitydförändringar inom arbetsmarknadsområdet. Utifrån sammanställningens resultat ska Handisam sedan ta fram och sprida information på lämpligt sätt. Uppdraget ska bedrivas i samverkan med relevanta myndigheter och efter samråd med arbetsmarknadens parter och berörda handikapporganisationer. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2012. För uppdragets genomförande får Handisam använda 1 000 000 kronor. Medlen utbetalas, efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet, från Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 4:2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet, anslagspost 6 Försöksverksamheter m.m.. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2012. 

2. Handisam ska i samråd med Sveriges kommuner och landsting ta fram ett förslag på ett frivilligt uppföljningssystem riktat till kommuner och landsting baserat på de funktionshinderpolitiska målen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2012.

3. Handisam ska inom ramen för sitt planerings- och uppföljningsarbete vidareutveckla metoder för det interna arbetet. Detta för att öka möjligheten för personer som på grund av sin ålder eller sin funktionsnedsättning har särskilt svårt att ta del av information och att föra sin egen talan. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3:1

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för handikappolitisk samordning20 574
ap.1Handisam (ram)20 574

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
3:1 Myndigheten för handikappolitisk samordning
ap.16173 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)3 100
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för handikappolitisk samordnings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-251 715
2012-02-251 715
2012-03-251 715
2012-04-251 715
2012-05-251 715
2012-06-251 715
2012-07-251 715
2012-08-251 715
2012-09-251 715
2012-10-251 715
2012-11-251 715
2012-12-251 709
Summa20 574
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för handikappolitisk samordnings disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Handisam
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Tarja Birkoff
Kopia till

Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Socialdepartementet/ESA
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Arbetsgivarverket
Arbetsförmedlingen
Socialstyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting