Finansdepartementet


Regeringsbeslut
4

2011-10-06
Fi2011/4134
Skatteverket
Solna strandväg 10
17194 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Skatteverket
Riksdagen har beslutat om Skatteverkets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 03, bet. 2010/11:skU1, rskr. 2010/11:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Skatteverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Verksamhetsstyrning

1.1 Utgiftsområde Skatt, tull och exekution

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.

Återrapportering

Skatteverket ska göra en bedömning av hur myndigheten bidragit till uppfyllandet av målet.

1.1.1 Verksamhet Skatt

Mål 

De eftersträvade skatte- och avgiftsintäkterna ska säkerställas rättssäkert och på ett för samhället ekonomiskt effektivt sätt samt på ett sätt som är kostnadseffektivt och enkelt för medborgare och företag. Brottslighet inom skatteområdet ska förebyggas och bekämpas. Medborgare och företag ska ha förtroende för Skatteverkets verksamhet.

Återrapportering

Skatteverket ska göra en bedömning av resultatutvecklingen med utgångspunkt utifrån målen för verksamheten.

1.1.1.1  Beskattning

Mål 

Skatter och avgifter ska fastställas så att skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen (skattefelet) blir så liten som möjligt. Fastställda belopp ska bli betalda i sin helhet och inom utsatt tid. Preliminärskatt ska i så liten utsträckning som möjligt avvika från den slutliga skatten (uppbördsfelet).

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att minska skattefelet och uppbördsfelet samt göra en bedömning av i vilken grad skattefelet och uppbördsfelet förändrats.

1.1.1.2  Brottsbekämpning

Mål 

Ekonomisk brottslighet ska förebyggas och avslöjas. Brottsutredningar ska ge åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal ska väckas.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att förebygga och avslöja ekonomisk brottslighet samt göra en bedömning av om åtgärderna bidragit till målet. Skatteverket ska också göra en bedömning av om genomförda brottsutredningar givit åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal ska väckas.

Skatteverket ska beskriva vidtagna åtgärder som bedöms ha bidragit till att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

1.1.1.3 Folkbokföring

Mål 

Uppgifterna i folkbokföringen ska spegla befolkningens verkliga bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden så att olika samhällsfunktioner får ett korrekt underlag för beslut och åtgärder.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att uppgifterna i folkbokföringsregistret ska spegla befolkningens verkliga bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden samt göra en bedömning av i vilken utsträckning uppgifterna i folkbokföringsregistret utgör ett korrekt underlag för olika samhällsfunktioners beslut och åtgärder.

1.1.1.4 Fastighetstaxering

Mål 

Taxeringsvärden på fastigheter ska vara rättvisande så att korrekt underlag finns för skatteberäkning och andra ändamål.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att taxeringsvärden på fastigheter ska vara rättvisande samt göra en bedömning av i vilken grad taxeringsvärdena utgör ett korrekt underlag för skatteberäkning och andra ändamål.

1.1.1.5 Registrering av bouppteckningar

Mål 

De formella kraven på bouppteckningars förrättande och upprättande ska vara uppfyllda innan registrering.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att de formella kraven för bouppteckningens förrättande och upprättande är uppfyllda samt göra en bedömning av resultatutvecklingen.

2  Övriga mål och återrapporteringskrav

2.1 Generella krav på redovisning och återrapporteringskrav

Utöver vad som framgår av (3 kap. 1§) förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska resultatet av Skatteverkets verksamhet analyseras och kommenteras med utgångspunkt i regleringsbrevets och myndighetens uppställda mål. Slutsatser om utvecklingen och hur resultatet förhåller sig till de uppställda målen ska redovisas med utgångspunkt i den gjorda analysen.

Det som nu har sagts får leda till att påbörjade tidsserier i återrapporteringen bryts, bara om detta ingår i en genomtänkt vidareutveckling av resultatredovisningen som är tydligt redovisad tillsammans med en analys av vad förändringen innebär för möjligheten att bedöma resultatet av verksamheten.

Skatteverket ska i årsredovisningen, i bilaga, redovisa en sammanställning över sådana mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för att belysa och bedöma verksamhetens utveckling och resultat. Sammanställningen ska följa samma indelning som resultatredovisningen och redovisa löpande årsserier som omfattar minst tre år.

Redovisningen ska innehålla en bedömning av enhetlighet, kvalitet, effektivitet och produktivitet totalt och per verksamhet. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.  

2.2 Riskhantering

Skatteverkets resurser ska vara koncentrerade till områden med hög risk.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva arbetet med att koncentrera Skatteverkets resurser till områden med hög risk samt göra en bedömning av hur arbetet fortskrider med riskanalys samt urvals- och uppföljningssystem.

2.3 Förebyggande arbete i form av service och information

Information och service inom Skatteverkets område ska vara behovsanpassad och lättillgänglig. Kvalificerad information ska finnas för företag och medborgare.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de insatser som har genomförts för att göra information och service mer behovsanpassad, lättillgänglig och kvalificerad.

2.4 Enkla och tidsenliga regler

Reglerna inom Skatteverkets verksamhet ska vara enkla och tidsenliga.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva arbetet med att göra reglerna enkla och tidsenliga samt göra en bedömning av i vilken omfattning åtgärderna bidragit till att uppfylla regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

2.5 Uppbördseffektivitet

Skatteverket ska upprätthålla en hög uppbördseffektivitet.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits och planeras för att verksamheten ska bidra till en hög uppbördseffektivitet.

2.6 Internationellt samarbete

Skatteverket ska ha ett gott samarbete med andra länders myndigheter avseende skatteverksamheten.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de områden inom vilka det sker ett internationellt samarbete och vilka åtgärder som vidtagits för att förstärka samarbetet. Skatteverket ska beskriva hur den information som erhålls från andra länder tas tillvara i myndighetens arbete.

2.7 Brottsutbytesfrågor

Återrapportering

Skatteverket ska redovisa och analysera de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att utveckla arbetet med brottsutbytesfrågor på såväl strategisk som operativ nivå. Skatteverket ska också redovisa och kommentera det kvantitativa resultatet av myndighetens arbete att spåra, säkra, förverka och återföra vinster av brott.

2.8 IT för en grönare förvaltning

Återrapportering

Skatteverket ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i IT för en grönare förvaltning – agenda för IT för miljön 2010 – 2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

3

Uppdrag

Regelförenkling

Regeringens övergripande mål med förenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta och en viktig drivkraft i arbetet ingår målet att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 2012 jämfört med 2006. Skatteverket ska  inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Ränteavdrag i företagssektorn

Den 1 januari 2009 ändrades reglerna om avdragsrätt för räntor i inkomstslaget näringsverksamhet i inkomstskattelagen (1999:1229) för att förhindra skatteplanering genom lån och förvärv inom en intressegemenskap. Av propositionen (prop. 2008/09:65) framgår att regeringen avsåg att ge Skatteverket i uppdrag att följa upp den nya lagstiftningen, men även att göra en bredare kartläggning av förekomsten av ränteavdrag. I regleringsbrevet för 2009 bedömde regeringen att en uppföljning av den nya lagstiftningen borde avvakta tills reglerna hunnit tillämpas vid en taxering. I avvaktan på en sådan uppföljning har Skatteverket under 2009 och 2010 haft i uppdrag att göra en bredare kartläggning av förekomsten av ränteavdrag.

Skatteverket ges i uppdrag att under 2011 följa upp tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna, bl.a. mot bakgrund av erfarenheterna av 2010 års taxering. Skatteverket ska analysera om de nya ränteavdragsbegränsningarna förebygger skatteplanering med ränteavdrag på avsett sätt. Det bör särskilt uppmärksammas om nya metoder för att kringgå lagstiftningen har använts sedan räntavdragsbegränsningsreglerna har trätt i kraft. Vidare ska Skatteverket undersöka om möjligheterna att tillämpa skatteflyktslagen har förbättras genom reglerna om ränteavdragsbegränsningar. Skatteverket ges även i uppdrag att under 2011 fortsätta arbetet med den kartläggning av förekomsten av ränteavdrag som har gjorts under 2009 och 2010, vilket bl.a. innefattar frågan om skatteplanering vid t.ex. externa förvärv eller externa lån utgör allvarliga hot mot den svenska bolagsskattebasen.  Uppdraget ska redovisas till Finansdepartementet senast den 31 december 2011. Om Skatteverket bedömer att det är lämpligt ska en eller flera delrapporter lämnas före detta datum.

Statistik över barnäktenskap

Skatteverket fick den 1 juli 2010 i uppdrag att under perioden 1 september 2010 - 31 december 2010 föra statistik över antalet barnäktenskap som begärs registrerade i folkbokföringen, antalet ärenden som under samma period rör fullmaktsäktenskap samt viss annan statistik avseende äktenskap som kan ha ingåtts under tvång eller inte av fri vilja som närmare preciseras i regeringsbeslut (IJ2010/1155/UF). Detta uppdrag ska även omfatta perioden 1 januari 2011 – 31 augusti 2011. För uppdragets förlängning får Skatteverket rekvirera högst 500 000 kronor från Kammarkollegiet senast den 1 mars 2011. Kostnaden ska belasta utgiftsområde 13, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12, Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 oktober 2011. Skatteverket ska senast den 28 februari 2011 lämna en delrapport om uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). En slutrapport om uppdragets genomförande ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 september 2011.

Ekonomistyrning och verksamhetsstöd

Skatteverket ska redovisa en handlingsplan för hur myndigheten ska förbättra ekonomistyrningen i syfte att förbättra prognosverksamheten och därmed öka kostnadskontrollen effektiviteten. Verksamhetsstöd ska särredovisas.  

Skatteverket och Kronofogdemyndigheten ska i samråd analysera IT-investeringars ursprungliga kalkyler i relation till det faktiska utfallet. Avvikelser ska analyseras och förslag till åtgärder, som exempelvis syftar till en förbättrad hantering samt uppföljning och effekthemtagning av framtida IT-investeringar, ska redovisas.

Skatteverket och Kronofogdemyndigheten ska vidare i samråd analysera vilka funktioner där samverkan avseende gemensamt utnyttjande av verksamhetsstöd inom Skatteverket inte är effektivt. Uppdraget ska redovisas senast den 7 juni 2011.

Effektiviseringar

Skatteverket ges i uppdrag identifiera moment med besparingspotential i verksamheten som kan upphöra eller effektiviseras utan att skatteintäkterna minskar. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2011.

Etableringsreformen av nyanlända invandrare

Skatteverket, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska vidta åtgärder och samverka för att den nyanlände får utbetalning av etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning så snart som möjligt efter det första etableringssamtalet. Myndigheterna ska senast den 1 augusti 2011 och den 22 februari 2012 redovisa vidtagna åtgärder och resultatet av dessa. Arbetsförmedlingen ska samordna arbetet med redovisningen

Utgiftsprognoser

Skatteverket ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2011–2015. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Prognoserna ska lämnas senast den 19 januari, 23 februari, 5 maj, 1 augusti och 28 oktober.

Det ekonomiska utfallet av verksamhetsstöd ska följas upp och återrapporteras i särskild ordning vid ordinarie prognostillfällen under år 2011.

Rättsväsendets informationsförsörjning

Skatteverket ska som ett led i arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården senast den 31 december 2012 ha infört ett strukturerat elektroniskt informationsflöde framåt i rättskedjan. Samverkan ska även ske med Brottsförebyggande rådet. För att säkerställa att myndigheternas RIF-arbete samordnas ska Skatteverket anpassa sin planering och prioritering av IT-baserad verksamhetsutveckling till RIF-gemensamma ställningstaganden.

Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

Skatteverket ska utvärdera effekterna av lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Utvärderingen ska visa utnyttjandet av anståndet, såväl totalt, som fördelat på olika kategorier av arbetsgivare. Konstaterade förluster genom konkurser, ackord m.m. för staten ska redovisas, jämte en prognos för förväntad slutlig förlust. Skatteverkets kostnader ska redovisas. Utvärderingen bör också omfatta i vilken utsträckning regelverket har påverkat överlevnaden för företag, om skillnader föreligger mellan små och stora arbetsgivare samt hur många jobb som bedöms ha räddats genom reglerna. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:1

Skatteverket (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket6 688 837
ap.1Skatteverket (ram)6 688 837
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet0
ap.2Skatteverket - RKs disposition (ram)0

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Skatteverket

  1. Anslagsposten får användas för Skatterättsnämndens, Forskarskattenämndens och Statens personadressregisternämnds verksamhet samt Sveriges avgift till Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet och Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA).
  2. Anslagsposten får vidare användas för ersättningsbelopp enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m samt kostnader för skiljemannaförfarande enligt lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap. Ersättningsbelopp om högst 20 000 000 kronor kan belasta anslaget. Kostnaderna ska särredovisas i årsredovisningen.
  3. Anslagsposten får även användas för handräckning på grund av avtal med främmande stat i vissa beskattningsärenden samt allmän och särskild fastighetstaxering, årlig omräkning av fastighetstaxeringsvärden m.m.  
  4. Högst 5 000 000 kronor får utbetalas från anslagsposten som stöd till forskning inom skatteområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Skatteverket
ap.1460 4793 %0
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)1 150 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)657 400
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-25557 403
2011-02-25557 403
2011-03-25557 403
2011-04-25557 403
2011-05-25557 403
2011-06-25557 403
2011-07-25557 403
2011-08-25557 403
2011-09-25557 403
2011-10-25557 403
2011-11-25557 403
2011-12-25557 404
Summa6 688 837
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Skatteverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Uppdragsverksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna00366 109366 10900
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet0057 20557 20500
Summa00423 314423 31400
Offentligrättslig verksamhet
ID-kort0034 00034 00000
Avgiftsintäkter
Avgifter från SPAR0030 30030 30000
Intäkter för information ur dataregister m.m.0017 22017 22000
Summa0047 52047 52000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Avgiftsintäkter
Meddelat förhandsbesked i tax.frågor m.m.28110070070000
Ansökningsavgifter2511001 7001 70000
Summa002 4002 40000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet samt förordningen (1987:1022) om äktenskapsregister får disponeras i verksamheten. 

Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna

Avgift för administration av ålderspension med ersättning från Första - Fjärde AP-fonderna och som dras från pensionsspararnas inkomstpensionskonton, bestäms av regeringen.

Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet

Avgift för administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet som dras från tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensionskonton, bestäms av regeringen.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Richard Halltell
Kopia till

Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet, SMS, BA1
Näringsdepartementet
Skatteutskottet, riksdagen
Riksrevisionen
Domstolsverket
Rikspolisstyrelsen
Migrationsverket
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Kronofogdemyndigheten
Bokföringsnämnden
Statistiska centralbyrån
Centrala studiestödsnämnden
Lantmäteriet
Trafikverket
Åklagarmyndigheten
Kriminalvården