Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2011-09-29
N2011/5419/E
Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 KRISTINEHAMN
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Elsäkerhetsverket
Riksdagen har beslutat om Elsäkerhetsverkets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 06, bet. 2010/11:FöU1, rskr. 2010/11:105, prop. 2010/11:1, utg.omr. 24, bet. 2010/11:NU1, rskr. 2010/11:132).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Elsäkerhetsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

   

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Elsäkerhetsverket ska redovisa prognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV

- den 19 januari,

- den 23 februari,

- den 5 maj,

- den 1 augusti och

- den 28 oktober.

3

Uppdrag

Elsäkerhetsavgifter

Elsäkerhetsverket ska i årsredovisningen redovisa och kommentera intäkterna från elsäkerhetsavgifter och om det finns anledning att föreslå förändringar i avgiftsnivån.

Regelförenkling

Myndigheten ska  inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Elolyckor inom järnvägen

Myndigheten ska, efter samråd med Trafikverket, ta fram förslag till åtgärder som syftar till att minska förekomsten av elolyckor i järnvägens elektriska anläggningar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2011.

Fysisk leveranssäkerhet

Elsäkerhetsverket ska årligen till och med år 2014 redovisa resultaten av myndighetens uppdrag att, efter överenskommelse med nätmyndigheten enligt ellagen, utöva fysisk tillsyn avseende krav på trädsäkring enligt de föreskrifter som nätmyndigheten utfärdat.

Regelförenkling

Myndigheten ska tillsammans med Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen samt Affärsverket svenska kraftnät inventera vilka termer, definitioner och begrepp som används i författningar som rör energiområdet. Myndigheten ska i samråd med övriga myndigheter samt Terminologicentrum lämna förslag på vilka termer, definitioner och begrepp som kan samordnas och därmed användas gemensamt av myndigheterna. Uppdraget ska bedrivas inom ramen för för arbetet med att förenkla för företagen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juli 2011.

Uppdrag om förslag till ändringar i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet

Regeringen uppdrar åt Elsäkerhetsverket att se över och lämna förslag till ändringar i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet. Uppdraget ska ske inom ramen för regelförenklingsarbetet. Detta innebär att Elsäkerhetsverket bland annat ska lämna förslag på hur inlämnande av uppgifter kan regleras så att nätinnehavaren endast behöver lämna uppgifter vid ett tillfälle och till en myndighet. Elsäkerhetsverket ska även lämna förslag på hur elektronisk anmälan av antalsuppgifter och rutiner för e-fakturering av avgifterna bör regleras.

Vidare ska Elsäkerhetsverket föreslå de ändringar som är nödvändiga för att staten ska få rätt underlag för debitering av nätövervakningsavgift, elberedskapsavgift samt elsäkerhetsavgift.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 juni 2012. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Näringsdepartementet och Elsäkerhetsverket rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

4:1

Elsäkerhetsverket (Ramanslag)

Disponeras av Elsäkerhetsverket49 624
ap.1Elsäkerhetsverket (ram)49 624

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket bör kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet RAKEL. Elsäkerhetsverket ska efter fakturering betala totalt 111 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
4:1 Elsäkerhetsverket
ap.11 4893 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)3 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Elsäkerhetsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-254 135
2011-02-254 135
2011-03-254 135
2011-04-254 135
2011-05-254 135
2011-06-254 135
2011-07-254 135
2011-08-254 135
2011-09-254 135
2011-10-254 135
2011-11-254 135
2011-12-254 139
Summa49 624
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Elsäkerhetsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Elsäkerhetsverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Publikationsverksamhet
Publikationsförsäljning00505000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offentligrättslig verksamhet
Elsäkerhetsavgift m.m.25520035 000035 00035 000
Behörighetsavgift2552002 40002 4002 400
Nätövervakningsavgift25520019 900019 90019 900
Elberedskapsavgift255200250 0000250 000250 000
Ersättning för provade produkter2552007000700700
Summa00308 0000308 000308 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Elsäkerhetsverkets verksamhet finansieras med en elsäkerhetsavgift, behörighetsavgifter och avgifter i samband med provning av produkter som tillförs inkomsttitel. Elsäkerhetsavgiftens storlek bestäms i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet. Avgiftsinkomster från elsäkerhetsavgifter, nätövervakningsavgifter, elberedskapsavgifter, behörighetsavgifter och avgifter i samband med provning av produkter och viten skall redovisas mot inkomsttitel 2552: Övriga offentligrättsliga avgifter. Ersättning får tas ut med stöd av 4 § avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket nämnda bestämmelse. Avgiftsinkomsterna beräknas till 50 000 kr och får disponeras av Elsäkerhetsverket.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Anna Carlsson
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksdagen, försvarsutskottet
Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Försvarsdepartementet/SSK
Socialdepartementet/ESA
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens energimyndighet
Energimarknadsinspektionen