Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2011-10-13
M2011/3269/Kl
Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:15 Hållbara städer
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:15 Hållbara städer för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 20, bet. 2010/11:MJU1, rskr. 2010/11:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:15

Hållbara städer (Ramanslag)

Disponeras av Boverket20 000
ap.1Hållbara städer - del till Boverket (ram)20 000
Disponeras av regeringen0
ap.2Hållbara städer - del till regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet10 000
ap.3Hållbara städer - del till Regeringskansliets, Miljödepartementets disposition (ram)10 000

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Hållbara städer - del till Boverket

Anslagsposten disponeras av Boverket för utbetalning av bidrag till åtgärder för att främja utvecklingen av hållbara städer och innebär följande:

  • bistå Delegationen för hållbara städer med framtagande av blanketter och annat administrativt och juridiskt stöd gällande ansökningar av bidrag,
  • bistå Delegationen för hållbara städer med analys och bedömningar av ansökningar av bidrag,
  • bistå Delegationen för hållbara städer med underlagsmaterial och analyser i delegationens arbete.

Av medlen får högst 1 000 000 kronor användas i Boverket för administration och eget arbete enligt ovan med anknytning till medlen.

Boverket får med stöd av tilldelat anslag ingå åtaganden som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför utgifter under följande budgetår motsvarande högst 120 miljoner kronor.

Boverket får disponera anslagssparande från 2010 för att infria åtaganden om bidrag till åtgärder enligt ovan, gjorda till och med 2011.

ap.3 Hållbara städer - del till Regeringskansliets, Miljödepartementets disposition

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Miljödepartementet)för delegationen för hållbara städer.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:15 Hållbara städer
ap.10Allt0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Lena Ek
Ola Göransson
Kopia till

Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen, Regeringskansliets internrevision
Utrikesdepartementet
Finansdepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, civilutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket