Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2011-09-22
A2011/3587/DISK
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
10422 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
Riksdagen har beslutat om anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 01, bet. 2010/11:KU1, rskr. 2010/11:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

7:1

Åtgärder för nationella minoriteter (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen4 900
ap.6Språkvård för nationella minoritetsspråk (ram)900
ap.16Revitalisering av nationella minoritetsspråk (ram)4 000
Disponeras av Kammarkollegiet193
ap.18Åtgärder för nationella minoriteter (ram)193
Disponeras av Sametinget27 699
ap.12Nationellt uppföljningsansvar (ram)2 024
ap.13Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m. (ram)18 475
ap.14Samiska språkcentrum (ram)6 000
ap.15Hemsida om nationella minoriteter (ram)1 200
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län51 525
ap.3Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m. (ram)42 125
ap.9Nationellt uppföljningsansvar (ram)3 300
ap.10Stöd för nationella minoriteter (ram)4 600
ap.11Åtgärder för den romska minoriteten (ram)1 500
Disponeras av Sameskolstyrelsen1 000
ap.7Integrerad samisk undervisning (ram)1 000
Disponeras av Regeringskansliet/Arbetsmarknadsdepartementet100
ap.17Åtgärder för nationella minoriteter (ram)100

Villkor för anslag 7:1

ap.3 Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m.

Anslagsposten avser bidrag till de kommuner och landsting inom förvaltningsområdena för finska och meänkieli, som inte ingår i det samiska förvaltningsområdet, för kostnader som följer av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Föreskrifter om medlens fördelning finns i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Från anslagsposten finansieras även andra aktiviteter som rör förvaltningsområdena, med

  • 2 450 000 kronor för samordning, kunskapshöjande insatser, informations- och utbildningsinsatser i samråd med Sametinget,
  • 400 000 kronor för bidrag till Sverigefinländarnas delegation för att stärka sverigefinnars samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för det finska språket, samt
  • 400 000 kronor för bidrag till Svenska tornedalingarnas riksförbund för att stärka tornedalingars samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för meänkieli.

Från anslagsposten får 500 000 kronor användas för att bidra till genomförandet av utbildningsinsatser för övriga länsstyrelser rörande lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Särskilt fokus ska ligga på grundskyddet och samråd med de nationella minoriteterna. Syftet är att underlätta länsstyrelsernas insatser när det gäller genomförandet av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i sina respektive län.

ap.6 Språkvård för nationella minoritetsspråk

Anslagsposten avser finansiering av insatser för att bedriva språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

ap.7 Integrerad samisk undervisning

Anslagsposten avser finansiering av utökning av tillgången på integrerad samisk undervisning på grundskolenivå enligt 8 kap. sameskolförordningen (1995:205).

ap.9 Nationellt uppföljningsansvar

Anslagsposten avser finansiering av myndighetens kostnader för uppföljning enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt fördelning av stöd enligt förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter.

ap.10 Stöd för nationella minoriteter

Från anslagsposten finansieras stöd till verksamhet som främjar regeringens minoritetspolitik, i huvudsak statsbidrag till organisationer som företräder nationella minoriteter. Föreskrifter om statsbidragets fördelning finns i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Vid beräkning av fördelningen av statsbidraget ska en sådan fast del som anges i 3 § förordningen uppgå till minst 700 000 kronor.

ap.11 Åtgärder för den romska minoriteten

Anslagsposten avser finansiering av myndighetens kostnader för att stödja de kommuner som påbörjat ett utvecklingsarbete avseende den romska minoriteten, samt för att förmedla kontakter från den romska minoriteten till ansvariga myndigheter.

ap.12 Nationellt uppföljningsansvar

Anslagsposten avser finansiering av myndighetens kostnader för uppföljning enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

ap.13 Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m.

Anslagsposten avser bidrag till kommuner och landsting inom förvaltningsområdena för samiska för kostnader som följer av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Föreskrifter om medlens fördelning finns i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Av anslagsposten ska också 400 000 kronor användas för att stärka samers samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för det samiska språket.

Från anslagsposten finansieras även stöd till verksamhet som bedrivs av organisationer som företräder den nationella minoriteten samer med 200 000 kronor.

ap.14 Samiska språkcentrum

Anslagsposten avser finansiering av samiska språkcentrum i Östersund respektive Tärnaby.

ap.15 Hemsida om nationella minoriteter

Anslagsposten avser finansiering av en hemsida för att sprida kunskap om de nationella minoriteterna och Sveriges minoritetsåtaganden m.m. 

ap.16 Revitalisering av nationella minoritetsspråk

Anslagsposten avser finansiering av bidrag för revitaliseringsinsatser enligt förordningen (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken. Av dessa medel beräknas 3 500 000 kronor finansiera genomförandet av särskilda revitaliseringsinsatser för de nationella minoritetsspråken som riktar sig till enskilda, samt 500 000 kronor finansiera myndighetens kostnader för samordning av dessa insatser.

ap.17 Åtgärder för nationella minoriteter

Av anslagsposten får högst 100 000 kronor användas för arbetet i referensgruppen för revitalisering av nationella minoritetsspråk (IJ2010/579/DISK).

ap.18 Åtgärder för nationella minoriteter

Anslagsposten avser finansiering av åtgärder för nationella minoriteter. Medlen får användas efter beslut av Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

___________________________________________________________

Prognoser 

Myndigheterna ska redovisa prognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap.302 3000
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap.8ram
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Andrés Zanzi
Kopia till

Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/SFÖ
Utbildningsdepartementet/S
Landsbygdsdepartementet/JFS
Kulturdepartementet/KT
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Ekonomistyrningsverket
länsstyrelserna
Sametinget