Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
3

2011-08-25
Ku2011/1349/MFI
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Box 5513
121 17 JOHANNESHOV
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Riksdagen har beslutat om Talboks- och punktskriftsbibliotekets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113).

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Talboks- och punktskriftsbiblioteket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten lyfta fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resultat.

Sponsring

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Prognoser 2011-2015

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa utgiftsprognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

19 januari 

5 maj

28 oktober 

2

Organisationsstyrning

Samverkan

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Regionalt utfall

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet, enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Barn- och ungdomsstrategi

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska utforma en strategi för sin barn- och ungdomsverksamhet för åren 2012-2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

3:2

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (Ramanslag)

Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket85 272
ap.1Talboks- och punktskriftsbiblioteket (ram)85 272

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Talboks- och punktskriftsbiblioteket

1. Av anslaget ska 128 000 kronor finansiera det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet. Dessa medel faktureras av och betalas till Riksarkivet.

11:5

Stöd till taltidningar (Ramanslag)

Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket125 456
ap.1Stöd till taltidningar (ram)125 456

Villkor för anslag 11:5

ap.1 Stöd till taltidningar

1. Anslaget får användas i enlighet med bestämmelserna i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar.

2. Medlen under anslaget utbetalas av Talboks- och punktskriftsbiblioteket i enlighet med taltidningsnämndens beslut.

3. Av anslaget får högst 1 200 000 kronor användas för vissa löne- och omkostnader relaterade till taltidningsverksamheten.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

8:1

Presstödsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket0
ap.2Presstödsnämnden - del till Talboks- och punktskriftsbiblioteket (ram)0

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Budgetår 2010

8:3

Stöd till radio- och kassettidningar (Ramanslag)

Disponeras av Presstödsnämnden0
ap.1Stöd radio- och kassettidningar - del till PSN (ram)0
Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket0
ap.2Stöd radio- och kassettidningar - del till Talboks- och punktskriftsbiblioteket (ram)0

Villkor för anslag 8:3

ap.1 Stöd radio- och kassettidningar - del till PSN

  1. Anslaget får användas i enlighet med bestämmelserna i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar.

  2. Medlen under anslaget utbetalas av Presstödsnämnden i enlighet med Taltidningsnämndens beslut till och med den 31 juli 2010.

  3. Ett eventuellt överskott per den 31 juli 2010 kommer efter beslut av regeringen att överföras till Talboks- och punktskriftsbiblioteket.

ap.2 Stöd radio- och kassettidningar - del till Talboks- och punktskriftsbiblioteket

1. Anslaget får användas i enlighet med bestämmelserna i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar.

2. Medlen under anslaget utbetalas av Talboks- och punktskriftsbiblioteket i enlighet med taltidningsnämndens beslut.

3. Av anslaget får högst 500 000 kronor användas för vissa löne- och omkostnader relaterade till taltidningsverksamheten.

4. Ett eventuellt överskott per den 31 juli 2010 hos Presstödsnämnden kommer efter beslut av regeringen att överföras till Talboks- och punktskriftsbiblioteket.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
8:1 Presstödsnämnden
ap.203 %0
8:3 (2010) Stöd till radio- och kassettidningar
ap.1 (2010)0Inget0
ap.2 (2010)0Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
3:2 Talboks- och punktskriftsbiblioteket
ap.12 5583 %0
11:5 Stöd till taltidningar
ap.13 764Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2011201220132014 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:2 Talboks- och punktskriftsbiblioteket
ap.15 0002 5002 000
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)13 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)6 173
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Talboks- och punktskriftsbibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-257 106
2011-02-257 106
2011-03-257 106
2011-04-257 106
2011-05-257 106
2011-06-257 106
2011-07-257 106
2011-08-257 106
2011-09-257 106
2011-10-257 106
2011-11-257 106
2011-12-257 106
Summa85 272
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Talboks- och punktskriftsbibliotekets disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.2Presstödsnämnden - del till Talboks- och punktskriftsbiblioteket
3:2 ap.1Talboks- och punktskriftsbiblioteket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter001 20001 2001 200
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Talboks- och punktskriftsbiblioteket får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive ickestatliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Eva Grönborg
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket