Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:15

2011-06-22
Ju2011/4791/Å
Ekobrottsmyndigheten
Box 820
10136 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Ekobrottsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Ekobrottsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 04, bet. 2010/11:JuU1, rskr. 2010/11:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Ekobrottsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Ekobrottsmyndigheten ska bidra till en sådan utveckling genom att se till att de personer som begått brott lagförs samt genom att vidta brottsförebyggande åtgärder. Myndighetens arbete ska bedrivas med högt ställda krav på kvalitet och effektivitet. I verksamheten ska rättskedjeperspektivet beaktas. Ekobrottsmyndigheten ska säkerställa att den egna verksamheten präglas av enhetlighet i verksamhetsresultaten. Vidare ska Ekobrottsmyndigheten verka för att rättstillämpningen är lagenlig, följdriktig och enhetlig.

 

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som myndigheten ska utföra enligt lag och annan författning. Återrapporteringen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av verksamhetens utveckling. Redovisningen ska göras enligt den indelning som myndigheten bestämmer. Vidare ställer regeringen följande särskilda krav på redovisningen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Handläggning av brottsmisstankar

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa uppgifter om:

- antalet och andelen misstänkta personer som har lagförts samt antalet och andelen brottsmisstankar som har lett till lagföring

- genomströmningstider 

- antalet och andelen beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut varigenom åtal väckts, åtalsunderlåtelse meddelats, strafföreläggande utfärdats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan styrkas respektive åtal inte väckts av andra skäl

- antalet och andelen beslut att inte inleda respektive antalet och andelen beslut att lägga ned en förundersökning  

Betydande förändringar i resultatutvecklingen eller verksamheten ska ägnas särskild uppmärksamhet. Skillnader i resultat mellan ekobrottskammare ska analyseras och kommenteras.

Åtgärder för att förbättra kvaliteten och effektiviteten

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa och analysera de åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder Ekobrottsmyndigheten vidtagit för att minska skillnader mellan ekobrottskamrarna både när det gäller verksamhetsresultat och rättstillämpning. Ekobrottsmyndigheten ska i detta sammanhang beskriva hur myndigheten använder sig av exempelvis goda exempel och benchmarking för att utveckla verksamheten på kammarnivå.

Brottsförebyggande arbete

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa och analysera de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att utveckla det brottsförebyggande arbetet. Av redovisningen ska även framgå hur samverkan med myndigheter, näringsliv och andra organisationer har utvecklats samt hur Ekobrottsmyndigheten har samverkat med de regionala samverkansorganen mot ekonomisk brottslighet. Av redovisningen ska också framgå hur stor andel av myndighetens resurser som använts för det brottsförebyggande arbetet.

Grov ekonomisk och grov organiserad brottslighet

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa och analysera de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att förstärka och vidareutveckla bekämpningen av grov ekonomisk brottslighet. Ekobrottsmyndigheten ska också redovisa och analysera de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att förstärka sina insatser mot den grova organiserade brottsligheten. Av redovisningen ska framgå hur stor andel av myndighetens resurser som har använts för att bekämpa brottslighet av dessa slag.

Brottsutbytesfrågor

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa och analysera de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att vidareutveckla arbetet med brottsutbytesfrågor på såväl strategisk som operativ nivå. Ekobrottsmyndigheten ska också redovisa och kommentera det kvantitativa resultatet av myndighetens arbete att spåra, säkra, förverka och återföra vinster av brott. 

Häktningar och restriktioner

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa det totala antalet häktade personer under år 2011 samt den tid som personerna har varit häktade redovisat i lämpliga tidsintervall. Av redovisningen ska också framgå hur många av de häktade som har varit ålagda restriktioner samt den tid de häktade har varit ålagda restriktioner redovisat i lämpliga tidsintervall.

Internationellt samarbete

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa och analysera de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att utveckla det internationella samarbetet på såväl strategisk som operativ nivå. Av redovisningen ska även framgå hur myndigheten har samverkat med andra svenska myndigheter inom ramen för det internationella samarbetet.

Effektiv intern styrning och kontroll

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa de ytterligare utvecklingsinsatser som vidtagits för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll samt analysera vilka effekter utvecklingsarbetet har haft inom myndigheten.

Prognoser

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober

3

Uppdrag

Finansmarknadsbrott

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa och analysera myndighetens arbete med att bekämpa brott på finansmarknaderna. Av redovisningen ska särskilt framgå vilka åtgärder Ekobrottsmyndigheten har vidtagit samt planerar att vidta för att utveckla och effektivisera sina insatser på området. Redovisningen ska även omfatta identifiering av områden där myndighetens arbete bör förbättras. Av redovisningen ska också framgå hur stor andel av myndighetens resurser som används för att bekämpa brottslighet av detta slag. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 juli 2011.

Pågående uppdrag

Nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor

Ekobrottsmyndigheten har i samverkan med Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten bildat en myndighetsgemensam nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten. Ekobrottsmyndigheten ska i samverkan med de övriga myndigheterna utvärdera verksamheten i den myndighetsgemensamma funktionen. Utvärderingen ska redovisas senast den 31 maj 2012 (Ju2008/8737/Å).

Rättsväsendets informationsförsörjning

Ekobrottsmyndigheten ska som ett led i arbetet med rättsväsendetsinformationsförsörjning (RIF) i samverkan med Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket, Kriminalvården och Skatteverket senast den 31 december 2012 ha infört ett strukturerat elektroniskt informationsflöde framåt i rättskedjan. Samverkan ska även ske med Brottsförebyggande rådet. För att säkerställa att myndigheternas RIF-arbete samordnas ska Ekobrottsmyndigheten anpassa sin planering och prioritering av IT-baserad verksamhetsutveckling till RIF-gemensamma ställningstaganden.

Planering för effekthemtagning av arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning

Ekobrottsmyndigheten ges i uppdrag att ta fram en plan för att anpassa verksamheten till införandet av ett strukturerat elektroniskt informationsflöde så att de effektivitets- och kvalitetsnyttor som skapas tillvaratas fullt ut. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 november 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:4

Ekobrottsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Ekobrottsmyndigheten427 707
ap.1Ekobrottsmyndigheten (ram)427 707

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:4 Ekobrottsmyndigheten
ap.112 8313 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)33 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)42 770
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekobrottsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2535 642
2011-02-2535 642
2011-03-2535 642
2011-04-2535 642
2011-05-2535 642
2011-06-2535 642
2011-07-2535 642
2011-08-2535 642
2011-09-2535 642
2011-10-2535 642
2011-11-2535 642
2011-12-2535 645
Summa427 707
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekobrottsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Ekobrottsmyndigheten
På regeringens vägnar
Tobias Billström
Anna Carlström
Kopia till

Riksdagen/justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/IREV
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Åklagarmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket

Senast uppdaterad: