Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2011-06-22
S2011/6073/FS
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:8
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:8 för budgetåret 2011 (prop. 2010/2011:1, utg.omr. 09, bet. 2010/11:SoU1, rskr. 2010/11:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:8

Bidrag till psykiatri (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen34 500
ap.1Bidrag till psykiatri - Bidrag till psykiatri (ram)34 500
Disponeras av Vetenskapsrådet12 000
ap.2Forskartjänster inom psykiatri (ram)12 000
Disponeras av Kammarkollegiet841 442
ap.3Till Kammarkollegiets disposition (ram)841 442

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Bidrag till psykiatri - Bidrag till psykiatri

Av medlen ska Socialstyrelsen efter rekvisition betala ut 3 500 000 kronor till nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) för fortsatt stöd och utveckling av brukarinflytandet enligt regeringens beslut nummer I:3 den 21 januari 2010. Medlen betalas ut efter det att Socialstyrelsen angett mål och villkor för bidragets användning under 2011. Socialstyrelsen ska inkomma med en lägesrapport senast den 31 mars 2011 som bl.a. ska innehålla en bedömning av hur organisationers samverkan med huvudmännen kan förbättras, utvecklas och förstärkas långsiktigt inom ramen för organisationernas ordinarie arbete. Uppdraget ska slutredovisas i Socialstyrelsens årsredovisning för 2012.

Av medlen ska Socialstyrelsen efter rekvisition betala ut 15 000 000 kronor till Hjälpmedelsinstitutet (HI) för att sprida kunskap om och utveckla hjälpmedel enligt regeringens beslut nummer I:8 den 19 februari 2009. HI ska fördela medlen för 2011 på samma sätt som för 2010.

Av medlen ska Socialstyrelsen efter rekvisition utbetala 6 000 000 kronor till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS) för fortsatt utveckling och förstärkning av specialistkompetenskurser i psykiatri enligt regeringens beslut I:2 den 21 januari 2010.

Av medlen ska Socialstyrelsen efter rekvisition från Försäkringskassan betala ut 10 000 000 kronor till en myndighetsgemensam kunskapsutveckling om rehabilitering enligt regeringens beslut nummer I:1 den 12 mars 2009, I:1 den 27 maj 2010, samt I:10 den 25 november 2010. Medel som ej har förbrukats ska återbetalas av Försäkringskassan senast den 1 mars 2013.  

ap.2 Forskartjänster inom psykiatri

Medlen finansierar stöd från Vetenskapsrådet till deltidstjänster för forskning inom psykiatrin, för kliniskt verksamma personer, enligt regeringens beslut nummer I:2 den 16 april 2009.

ap.3 Till Kammarkollegiets disposition

Av medlen ska Kammarkollegiet efter rekvisition betala ut 50 000 000 kronor till Arbetsförmedlingen för att upphandla rehabilitering och andra typer av stödtjänster enligt regeringens beslut nummer I:20 den 18 december 2008.

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut 5 000 000 kronor till Statens beredning för medicinsk utvärdering för att ta fram kunskapsöversikter enligt regeringens beslut nummer I:7 den 19 februari 2009.

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut 25 000 000 kronor till Socialstyrelsen för stöd till att driva ett nationellt utvecklingscentrum för insatser till barn och unga som löper risk att drabbas av svårare psykisk ohälsa, i enlighet med regeringens beslut nummer I:18 den 17 december 2009.

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut 10 000 000 kronor till Myndigheten för handikappolitisk samordning för att öka kunskapen om och påverka attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning, i enlighet med regeringens beslut nummer I:9 den 19 februari 2009.

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut 100 000 000 kronor till Socialstyrelsen för att förstärka kompetensen hos personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning enligt regeringens beslut nummer I:6 den 26 februari 2009.

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut 8 000 000 kronor till Socialstyrelsen för att påskynda utvecklingen av grunddata och kvalitetsindikatorer m.m. samt att förbättra verksamhetsuppföljningen inom psykiatriområdet enligt regeringens beslut nummer I:2 den 8 april 2009. 

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut 15 000 000 kronor till Socialstyrelsen att fördelas till landstingen för att stödja utvecklingen av legitimerade psykoterapeuter och handledare inom psykoterapi bland hälso- och sjukvårdspersonal enligt regeringens beslut nummer I:1 den 16 april 2009. 

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut 6 000 000 kronor till Socialstyrelsen för att ta fram och ansvara för en webbaserad kunskapsportal enligt regeringens beslut nummer I:3 den 19 november 2009. 

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut 25 000 000 kronor till Socialstyrelsen för att förstärka tillsynen av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt regeringens beslut nummer I:10 den 19 februari 2009 och Socialstyrelsens regleringsbrev för 2010.

Av medlen ska 18 000 000 kronor användas i enlighet med kommande regeringsbeslut för att stödja utvecklingen av ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling.

Av medlen ska 50 000 000 kronor användas i enlighet med kommande regeringsbeslut och överenskommelse för att utveckla kvaliteten i heldygnsvården.

Av medlen ska 214 000 000 kronor användas till en förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa i enlighet med 2011 års överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård (regeringens beslut nr I:28 den 22 december 2010). Medlen ska utbetalas till landstingen enligt kommande regeringsbeslut. 

Kammarkollegiet ska utbetala 1 000 000 kronor till Socialstyrelsen engångsvis efter rekvisition. Medlen får användas av Socialstyrelsen för administration och uppföljning av den förstärkta vårdgarantin för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa, som är en del av 2011 års överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård (regeringens beslut nr I:28 den 22 december 2010). I uppföljningen ska Socialstyrelsen dels följa vilka åtgärder landstingen genomför med anledning av satsningen, dels analysera hur landstingens satsningar påverkar tillgängligheten och väntetiderna för de patientgrupper som berörs. Uppföljningen samt slutrapportering ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 2 juli 2012.

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut 200 000 kronor till Kriminalvården för den utvärdering av ADHD-projekt vid två kriminalvårdsanstalter, som genomförts i enlighet med regeringens beslut nr I:12 den 25 september 2008 (dnr. Ju2008/7644/KRIM).

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut   6 000 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting för att förstärka arbetet med kvalitetsregister inom psykiatrin.

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut  33 500 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) enligt en överenskommelse som regeringen har ingått med SKL om att förbättra och samordna insatserna för att främja psykisk hälsa och effektivt möta och behandla psykisk ohälsa och psykisk sjukdom hos barn och unga (regeringens beslut nr I:10 den 22 juni 2011).

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut 25 000 000 kronor till Socialstyrelsen för att förstärka tillsynen av den psykiatriska hälso- och sjukvården.

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition betala ut 10 000 000 kronor till Socialstyrelsen för att samla, koordinera och föra ut kunskap för en evidensbaserad praktik då det gäller att identifiera, förebygga, ge tidigt stöd och behandla barn och unga som riskerar att utveckla svårare psykisk ohälsa.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:8 Bidrag till psykiatri
ap.11 035Inget0
ap.2360Inget0
ap.326 243Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2011201220132014 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:8 Bidrag till psykiatri
ap.221 00011 00010 000
2016
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Sara Johansson
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet - Enheten för kommunal ekonomi
Finansdepartementets rättssekretariat
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Finansutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Kriminalvården
Socialstyrelsen
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Ekonomistyrningsverket
Vetenskapsrådet
Arbetsförmedlingen
Sveriges Kommuner och Landsting
Hjälpmedelsinstitutet