Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:11

2011-06-30
M2011/2410/S (slutligt)
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
601 76 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:7 Internationellt miljösamarbete
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:7 Internationellt miljösamarbete för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 20, bet. 2010/11:MJU1, rskr. 2010/11:119, prop. 2010/11:99, utg.omr. 20, bet. 2010/11:FiU21, rskr. 2010/11:321).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:7

Internationellt miljösamarbete (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet0
ap.3Internationellt samarbete på kärnenergiområdet (ram)0
Disponeras av Kammarkollegiet79 031
ap.1Int miljösamarbete - annan valuta (ram)11 802
ap.5Internationellt miljösamarbete - bidrag (ram)3 698
ap.6Bidrag till FN:s miljöprogram (ram)32 779
ap.4Int kärnenergiomr - annan valuta (ram)30 752
Disponeras av Kemikalieinspektionen500
ap.2Int miljösamarbete - annan valuta (ram)500
Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut77 000
ap.7Int miljösamarbete - annan valuta (ram)77 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Int miljösamarbete - annan valuta

Anslagsposten disponeras för medlemsavgifter och stöd till internationella organisationer samt för internationellt samarbete som utbetalas i annan valuta än svenska kronor. Vidare disponeras anslagsposten för bilateralt miljösamarbete.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljödepartementet).

ap.2 Int miljösamarbete - annan valuta

Anslagsposten disponeras för bidrag till följande internationella organisationer; WHO International Programme for Chemical Safety (IPCS), OECD Pesticide Programme, OECD Biocide Programme, OECD Working Group on Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology och OECD Expanded Special Programme.

ap.4 Int kärnenergiomr - annan valuta

Anslagsposten disponeras för Sveriges medlemsavgifter till Internationella atomenergiorganet (IAEA) och Sveriges bidrag till IAEA:s Technical Assistance and Cooperation Fund som utbetalas i annan valuta än svenska kronor.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljödepartementet).

ap.5 Internationellt miljösamarbete - bidrag

Anslagsposten disponeras för medlemsavgifter och stöd till internationella organisationer samt för internationellt samarbete som utbetalas i svenska kronor. Vidare disponeras anslagsposten för bilateralt miljösamarbete.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljödepartementet).

ap.6 Bidrag till FN:s miljöprogram

Anslagsposten disponeras för Sveriges årliga bidrag till FN:s miljöfond samt till stöd till olika aktiviteter inom FN:s miljöprogram UNEP.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljödepartementet).

ap.7 Int miljösamarbete - annan valuta

Anslagsposten disponeras för Sveriges medlemsavgifter i de internationella organisationerna EUMETSAT, ECMWF och WMO som utbetalas i annan valuta än svenska kronor. Högst 90 000 CHF får användas för att stödja sekretariatet vid WMO för att samordna jordobservationsdata (GEO Secretariat). Anslagsposten får också användas för finansiering av medlemsavgifter i EUMETNET.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:7 Internationellt miljösamarbete
ap.1354Inget0
ap.215Inget0
ap.30Inget0
ap.4922Inget0
ap.5111Inget0
ap.6984Inget0
ap.71 845Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Ulrika Ehrensvärd
Kopia till

Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig förvaltning
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen