Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2011-06-16
U2011/3829/SV
Myndigheten för yrkeshögskolan
Box 145
72105 VÄSTERÅS
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för yrkeshögskolans verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Myndigheten för yrkeshögskolan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningar som bedrivs enligt äldre författningar med stöd av övergångsbestämmelser till lagen (2009:128) om yrkeshögskolan, förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning samt med stöd av förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar ska särskiljas i myndighetens återrapportering. Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet.

1

Mål och återrapporteringskrav

Utbildningen inom yrkeshögskolan

Myndigheten ska redovisa:

 • vidtagna insatser för att utbildningarna inom yrkeshögskolan svarar mot behov av kvalificerad arbetskraft i arbetslivet eller medverkar till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom smala yrkesområden som är betydelsefulla för individen och samhället samt har en från samhällssynpunkt lämplig regional placering,
 • hur arbetsmarknadsråd, andra intressenter i arbetslivet och myndigheter involverats för att genomföra uppdraget,
 • genomförda och planerade insatser med utgångspunkt i en behovsanalys avseende utbildningar inom smala yrkesområden och 
 • hur utbildningsanordnarna arbetar med entreprenörskap i utbildningarna.       

Statligt stöd

Myndigheten ska redovisa:

 • utbetalat statligt stöd för yrkeshögskoleutbildningarna inom respektive utbildningsområde, förändringar jämfört med tidigare år och en analys av förändringarna,
 • utbetalat statligt stöd uppdelat på universitet och högskolor, kommuner, landsting, stiftelser och andra utbildningsanordnare, förändringar jämfört med tidigare år, en analys av förändringarna samt en fördjupad analys av förändringar avseende antalet andra utbildningsanordnare jämfört med tidigare år,       
 • hur statligt stöd har fördelats vad gäller utbildningar med olika längd,
 • kostnad per utbildningsplats inom yrkeshögskolan uppdelad på utbildningsområde med kommentarer till avvikelser från genomsnittskostnaden,
 • kostnad per utbildningsplats och antalet årsstudieplatser för de utbildningar enligt förordningen (2008:48) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken som omfattas av övergångsbestämmelserna till förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan,
 • vilka insatser myndigheten genomfört och initiativ myndigheten har tagit för att fördelningen av statligt stöd ska bidra till en stabil dimensionering av utbildningsverksamheten och, 
 • urvalsprinciper vid behandling av ansökningar om att en utbildning ska få ingå i yrkeshögskolan samt antalet bifalls- och avslagsbeslut fördelade på utbildningsområden och län.

Myndigheten ska vidare redovisa hur de extra resurserna för 2009–2011 med inriktning mot att motverka konjunkturnedgångens effekter har använts. Delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2011 och slutredovisas i årsredovisningen.  

Kommunikation och studiedokumentation

Myndigheten ska: 

 • beskriva de strategier som används för att följa upp och utvärdera hur olika avnämare bedömer myndighetens informationsinsatser.
 • särskilt redovisa hur och i vilken omfattning myndigheten arbetar med information som gör yrkeshögskolans utbildningar kända på arbetsmarknaden och bland allmänheten och 
 • redovisa vilka insatser som vidtagits för att utveckla studiedokumentationssystemet för utbildningarna inom yrkeshögskolan. 

Tillsyn

Myndighetens insatser för en effektiv och rättssäker handläggning av anmälningsärenden ska redovisas. Av myndighetens redovisning ska antalet inkomna anmälningsärenden framgå samtantalet avskrivna, prövade och beslutade tillsynsärenden innehållande kritik respektive beslut som inte innehåller kritik.  

Kvalitetssäkring

Myndigheten ska beskriva hur kvalitetskriterier och indikatorer använts i kvalitetsäkringsarbetet och göra en samlad bedömning och analys av utbildningarnas kvalitet med särskild vikt på den delen av utbildningen som genomförs som lärande i arbete på en arbetsplats. Myndigheten ska vidare redovisa på vilket sätt utbildningsanordnarnas kvalitetsarbete har utvärderats och resultatet av denna utvärdering. 

Validering och bedömning av utländsk yrkeskompetens

Myndigheten ska redovisa vilka insatser som har vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts vad gäller arbetet med en nationell struktur för validering.


Av redovisningen ska framgå antalet inkomna ärenden vad gäller bedömning av utländska eftergymnasiala utbildningar och antalet utförda bedömningar. Myndigheten ska föreslå metoder för uppföljning av dessa ärenden för att kunna bedöma om myndighetens verksamhet i denna del har bidragit till att underlätta individens etablering på arbetsmarknaden eller möjlighet till vidare studier.      

Prognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen och redovisa förändringarna av prognosen i jämförelse med senast lämnade prognos och i förhållande till budgeten. Skillnaderna ska förklaras och analyseras. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 19 januari, den 23 februari, den 5 maj, den 1 augusti och den 28 oktober. Om möjligt ska prognosen också fördelas per månad så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Prognosen ska även omfatta volymer uttryckt i årsplatser. Prognosen ska stämmas av med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) vid varje prognostillfälle innan den redovisas.

Andra återrapporteringskrav

Utbildningar som bedrivs med stöd av förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar får uppgå till högst 3 055 årsplatselever med statligt studiestöd enligt avdelning A 2 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) och högst 1 006 sådana platser enligt avdelning B 1 i samma bilaga. Myndigheten ska redovisa fattade beslut om statligt stöd för kompletterande utbildningar för 2011 och 2012. Av redogörelsen ska framgå hur statsbidrag har fördelats till olika huvudmän, för vilka utbildningar statsbidrag har lämnats, storleken på statsbidraget samt antalet platser och deltagare.

2

Organisationsstyrning

Myndighetssamverkan

Myndigheten ska samverka med andra berörda myndigheter i syfte att effektivisera statens samlade åtgärder för kompetensförsörjning och hållbar tillväxt på arbetsmarknaden. Av myndighetens verksamhetsplanering ska framgå vilka åtgärder som planeras för att samordna utbildningsutbudet i syfte att främja hållbar tillväxt på arbetsmarknaden.

Verksamhetsredovisning och resursåtgång

Myndigheten ska redovisa hur det interna kvalitetsarbetet har bedrivits. Myndigheten ska vidare analysera och bedöma kostnadsutvecklingen för sina verksamheter samt redovisa kostnader fördelat på löner, konsultkostnader och övrig drift för respektive verksamhetsområde. I den utsträckning myndigheten finner det lämpligt ska myndighetens kostnader per beviljad utbildningsplats inom yrkeshögskolan redovisas. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2011. 

3

Uppdrag

Årliga uppdrag

Statistik 

Myndigheten ska till statistikansvariga myndigheter lämna de uppgifter som behövs för framställning av statistik om utbildningar inom yrkeshögskolan samt kvalificerad yrkesutbildning, kompletterande utbildningar och lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken. Uppgifterna ska lämnas vid den tidpunkt och på det sätt som myndigheterna kommer överens om.

Årsrapport

Myndigheten ska lämna en samlad redovisning med beskrivande data om antalet studerande i yrkeshögskolans utbildningar fördelat på åldersintervall, kön samt inrikes och utrikes födda. Av redovisningen ska framgå de studerandes utbildningsbakgrund fördelat på åldersintervall, utbildningsområde enligt svensk utbildningsnomenklatur (SUN), utbildningslängd, genomströmning, avbrott och typ av examen eller motsvarande samt antalet sökande per utbildningsområde enligt SUN. I rapporten ska också anges hur antalet inskrivna studerande fördelar sig mellan utbildningsområden enligt SUN i riket och på länsnivå redovisat i en jämförande tidsserie för 2011 och tre år tillbaka i tiden. I rapporten ska det också finnas en beskrivning av antalet utbildningar och utbildningsanordnare inom respektive utbildningsområde fördelat på län i en jämförande tidsserie tre år tillbaka i tiden. Förändringar över tid ska analyseras och kommenteras. Rapporten ska även innehålla en redovisning av de studerandes sysselsättning året efter avslutad utbildning. Vidare ska myndigheten redovisa kommenterad statistik för kompletterande utbildningar. Av redogörelsen ska framgå antalet studerande som deltagit i respektive fullföljt en utbildning, antalet utbildningar och skolor uppdelade på stödform samt utbildningskategorier. Alla uppgifter ska vara uppdelade på kön och ålder.
Rapporten ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 maj 2012.

IT-utveckling och utbildningskostnader

Myndigheten ska redovisa arbetet med att ta fram ett IT-stöd som ska bidra till kvalitetssäkrade utbetalningsrutiner och förbättrade prognosmetoder. Myndigheten ska göra en samlad bedömning och analys av hur detta kan effektivisera myndighetens arbete och bidra till ett hållbart utnyttjande av tilldelade medel och ange när IT-stödet beräknas vara i drift. Kostnaderna för drift och utveckling ska redovisas och kommenteras. Myndigheten ska vidare redovisa inom vilka utbildningsområden som statligt stöd för utbildningskostnader utöver schablonersättning begärs och andelen utbildningsanordnare som begärt sådant stöd. Myndigheten ska analysera och bedöma om modellen för stöd är ändamålsenlig eller behöver förändras och hur myndigheten i så fall planerar att genomföra en sådan förändring. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2011 och slutredovisas den 1 sept 2011.                 

Kartläggning av utbildningar för studerande med funktionsnedsättning

Myndigheten ska i samarbete med Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) kartlägga vilka utbildningar inom yrkeshögskolan som kan anpassas så att personer med funktionsnedsättning som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och i vissa fall socialtjänstlagen (2001:453) kan ges tillträde till dem. Kartläggningen ska genomföras utifrån behovet av såväl fysisk tillgänglighet som pedagogisk anpassning för att målgruppen ska kunna fullfölja utbildningen och få en examen. För att ha förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen ska studerande från den angivna målgruppen uppfylla de behörighetsvillkor som gäller för utbildningar inom yrkeshögskolan. Om förändringar i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan bedöms vara lämpliga ska det redovisas. Kravet på att utbildningen inom yrkeshögskolan väsentligen ska bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper ska dock gälla även för yrkeshögskoleutbildningar riktade till personer med funktionsnedsättning som omfattas av LSS och i vissa fall socialtjänstlagen. Myndigheten ska föreslå informationsinsatser riktade till den nämnda personkretsen om möjligheten att ansöka om en utbildningsplats inom yrkeshögskolan. Myndigheten ska även redovisa på vilket sätt utbildningsanordnare kan informeras om vilka stödåtgärder som kan ges för att utbildningen ska anpassas till den enskilde. Uppdraget  ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 juni 2011.      

Nationell strategi för regional konkurrenskraft

Myndigheten för yrkeshögskolan ska, liksom ett flertal andra myndigheter, medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 och dess prioriteringar innefattande tydliggöranden i regeringens skrivelse 2009/10:221. Myndigheten ska senast den 16 mars 2012 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa:

 • vilka av den nationella strategins prioriteringar som myndigheten utgått från under 2010–2011 samt vilka av myndighetens verksamheter som berörts eller kommer att beröras av insatserna och 
 • insatser som planeras eller genomförts tillsammans med andra myndigheter samt med de organ som har det regionala tillväxtansvaret i länen.

Nationellt ramverk för kvalifikationer (NQF)

Myndigheten ska utifrån tidigare uppdrag om att utveckla en nationell referensram för kvalifikationer i Sverige (U2009/7339/SV) utveckla sitt förslag till referensram på följande sätt:

Myndigheten ska föreslå hur utbildningsbevis och motsvarande inom alla delar av det offentliga utbildningsväsendet och närliggande utbildningar som regleras av lagar och förordningar, såsom kvalifikationer inom exempelvis, polisväsende, tullverk, kriminalvård och kustbevakning kan kopplas till den föreslagna referensramens åtta nivåer. 

Myndigheten ska redovisa följande tre förslag:  

 • en koppling av endast akademiska kvalifikationer till de tre översta nivåerna,
 • en koppling av såväl akademiska som andra kvalifikationer till de tre översta nivåerna och 
 • en koppling av endast akademiska kvalifikationer till den högsta nivån och för nivå 6 – 7 samt även för vissa andra kvalifikationer.

Myndigheten ska vidare analysera konsekvenserna av förslagen och väga för- och nackdelar mot varandra. En internationell jämförelse av hur andra länder ansluter sig till den europeiska referensramen för kvalifikationer, European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF-LLL), inklusive en analys av detta, ska inkluderas i redovisningen. Arbetet ska bedrivas i samverkan med Högskoleverket Staten skolverk och övriga berörda myndigheter. Statens skolinspektion (den nationella referenspunkten för kvalitetssäkring inom yrkesutbildning) ska informeras om arbetet. Samråd ska ske med universitet och högskolor samt andra relevanta aktörer inom högskoleområdet. Högskoleverket har också i uppdrag i enlighet med verkets regleringsbrev för 2010 och 2011 att utvärdera implementeringen av kvalifikationsramverket för högre utbildning. Myndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) den 7 juni 2011.

Myndigheten ska också utveckla den modell som den tidigare föreslagit för hur aktörer utanför det offentliga utbildningssystemet i ett andra steg ska kunna koppla sina kvalifikationer till en nationell referensram. Den föreslagna modellen ska vara oberoende av den nationella referensramens slutliga utformning. Arbetet bör präglas av öppenhet och dialog med berörda intressenter. Myndigheten ska samråda med en rådgivande arbetsgrupp i vilken Högskoleverket, Skolverket, Arbetsförmedlingen, Företagarna, Landsorganisationen i Sverige, Svenskt Näringsliv, Sveriges Akademikers Centralorganisation, Sverige Kommuner och Landsting och Tjänstemännens centralorganisation ska vara representerade. Vidare ska förslaget till modell vara förankrat i olika avnämargrupper, t.ex. bland branschråd och yrkesråd. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) den 1 september 2011.

Myndigheten ska slutligen i enlighet med rekommendationen om EQF-LLL (2008/C 111/01) styra kopplingen mellan det fastställda nationella ramverket och EQF-LLL. Processen avser kopplingen mellan det nationella ramverket för kvalifikationer erhållna inom det offentliga utbildningsväsendet och närliggande utbildningar som regleras av lagar och förordningar och det europeiska ramverket för kvalifikationer. I syfte att främja kopplingens kvalitet och tydlighet ska detta arbete ske tillsammans med andra berörda nationella myndigheter. Det ska redovisa i en referensrapport. Uppdraget ska utföras med bred förankring och redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) den 5 december 2011.

Myndigheten ska fortlöpande rapportera om sitt arbete till Utbildningsdepartementet och samverka med en av Utbildningsdepartementet utsedd referensgrupp.

Övriga uppdrag

Myndigheten ska sprida information om yrkeshögskolans utbildningar i syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund i utbildningarna. Myndigheten ska till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa och kommentera sina informationsinsatser och vilka resultat som har uppnåtts senast den 30 december 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:13

Myndigheten för yrkeshögskolan (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan104 830
ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan (ram)94 830
ap.3Utvecklingsmedel (ram)10 000

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.

ap.3 Utvecklingsmedel

Anslagsposten får användas för insatser inom yrkeshögskolans verksamhetsområde.

1:15

Statligt stöd till vuxenutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan1 843 882
ap.11Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning (ram)1 843 882

Villkor för anslag 1:15

ap.11 Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Vid fördelningen av statligt stöd får hänsyn tas till de särskilda behov som studerande med funktionsnedsättning kan ha.

Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar.

Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning och förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning. Vid fördelningen av statligt stöd får hänsyn tas till de särskilda behov som studerande med funktionsnedsättning kan ha.

Anslagsposten får belastas med utgifter för personskadeförsäkring och ansvarsförsäkring inom yrkeshögskolan och kvalificerad yrkesutbildning.

Anslagsposten får vidare belastas med bidrag enligt förordningen (2008:48) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken för de utbildningar som omfattas av övergångsbestämmelserna till förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

Högst 350 000 kronor får användas för att främja inflytandet för studerande inom myndighetens ansvarsområde.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:13 Myndigheten för yrkeshögskolan
ap.12 8453 %0
ap.33003 %0
1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.1192 1943 %16 758
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning
1:15 ap.181:15 ap.11100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
1:13 Myndigheten för yrkeshögskolan
ap.2ram
1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.9ram
ap.18ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2011201220132014 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.112 600 0001 986 920613 080
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheten bemyndigas att under 2011 för ramanslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning besluta om bidrag till yrkeshögskolan, kvalificerad yrkesutbildning och lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 986 920 000 kronor under 2012 och högst 613 080 000 kronor under 2013 —14.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)11 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)5 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för yrkeshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-257 903
2011-02-257 903
2011-03-257 903
2011-04-257 903
2011-05-257 903
2011-06-257 903
2011-07-257 903
2011-08-257 903
2011-09-257 903
2011-10-257 903
2011-11-257 903
2011-12-257 897
Summa94 830
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för yrkeshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:13 ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Avgiftsintäkter
Övrig avgiftsbelagd verksamhet005500
Bidragsfinansierad verksamhet
Uppdragsverksamhet001 00001 0001 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övrig avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket 1–6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Uppdragsverksamhet

Bidraget avser uppdrag inom ramen för Europeiska unionen och Nordiska ministerrådet m.m.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offentligrättsliga avgifter
Uppdragsverksamhet2511000000
Offentligrättslig verksamhet
Uppdragsverksamhet25520050050000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Carina Cronsioe
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Statens skolverk
Statens skolinspektion
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Högskoleverket
Arbetsförmedlingen