Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 6

2011-06-22
Fi2011/2963
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Kammarkollegiet
Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 02, bet. 2010/11:FiU2, rskr. 2010/11:139).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Kammarkollegiet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Allmänna arvsfonden

Kammarkollegiet ska redovisa kostnaden per avvecklat dödsbo inom verksamheten avveckling av dödsbon. Vidare ska kollegiet redovisa kostnader för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt, kostnader för förvaltning av fonden samt kostnader för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Redovisningen ska vara uppdelad i kostnader för personal, lokaler m.m. och övrigt.

Fonden för fukt- och mögelskador i småhus 

Kammarkollegiet ska, beträffande förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus m.m., redovisa ärendebalans och kostnaderna för ärendehantering under 2011 samt en prognos för utbetalningar och åtaganden under kommande år.

IT för miljön

Kammarkollegiet ska redovisa hur myndigheten följt de mål och rekommendationer som regeringen beslutat i IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010 – 2015 (N2010/3482). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Upphandlingsstöd - mål

1. Kammarkollegiet ska underlätta upphandlingsförfarandet för upphandlande myndigheter och enheter samt mindre leverantörer. 

2. Kammarkollegiets upphandlingsstöd ska bidra till att

  • upphandlingens strategiska betydelse för den offentliga verksamheten stärks,
  • förebygga korruption och jäv i offentlig upphandling,
  • målen om en långsiktigt hållbar utveckling uppnås, samt
  • den innovationsfrämjande upphandlingen uppmuntras.

Upphandlingsstöd - återrapportering

Kammarkollegiet ska redovisa

  • i vilken omfattning målgrupperna har använt sig av upphandlingsstödet,
  • resultatet av det upphandlingsstödjande arbetet,
  • i vilka samarbetsformer och med vilka intressenter som myndighetens arbete har bedrivits,
  • hur myndigheten medverkat till att hela inköpsprocessen ska kunna genomföras elektroniskt och vilket standardiseringsarbete myndigheten deltagit i, samt
  • hur de mindre leverantörernas perspektiv har integrerats i myndighetens arbete.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen (avseende förvaltningsanslaget) för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 19 januari, den 23 februari, den 5 maj, den 1 augusti och den 28 oktober 2011.

3

Uppdrag

1. Kammarkollegiet ska sammanställa de uppgifter rörande lönegarantier som länsstyrelserna tar fram. Kammarkollegiet ska lämna följande uppgifter till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet):

- Månatlig uppgift om hur mycket som betalats ut till länsstyrelserna enligt 12 § lönegarantiförordningen (1992:501), inklusive sociala avgifter, och uppgift om de medel som återbetalats från länsstyrelserna. Av redovisningen ska även saldot för året framgå.

- Antalet personer och det antal arbetsgivare som lönegaranti-
utbetalningarna har avsett.

- Den genomsnittliga lönegarantiersättningen, inklusive sociala avgifter, som har betalats ut per person och uppgift om det genomsnittliga antalet dagar som berörda personer har fått lönegarantiersättning. Vidare ska antal personer och företag som detta avser redovisas.

Redovisningen ska lämnas in senast den sista dagen i varje månad och avse föregående månads uppgifter, för varje län och totalt för riket. All redovisning ska vara uppdelad på konkurser respektive företagsrekonstruktioner.

2. Kammarkollegiet ska följa upp tillämpningen av det avtal om ersättning i samband med stängning av Barsebäcksverket som den 30 november 1999 träffades mellan staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB. Kammarkollegiet ska lämna en samlad ekonomisk redovisning av verksamheten mot bakgrund av ansvaret att för statens del följa upp tillämpningen av avtalet. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2011.

3. Kammarkollegiet ska fortsätta arbetet med att utveckla samt aktivt sprida vägledningen för upphandling inom vård och omsorg, utifrån vad som anges i regeringens beslut den 26 mars 2009 (S2007/11029). I uppdraget ingår att se över behov och ta fram kravspecifikationer för de områden myndigheten finner lämpliga. Kammarkollegiet ska vidare kartlägga målgruppernas kännedom om och användning av vägledningen. För genomförandet av uppdraget under 2011 får Kammarkollegiet rekvirera 2 miljoner kronor från anslaget 1:6 Bidrag till hälso- och sjukvård, ap. 18 Strategi för god vård. Kammarkollegiet ska rapportera uppdraget till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2011.

4. Kammarkollegiet ska utveckla och driva en nationell databas för annonsering av valfrihetssystem inom hälso- och sjukvård, socialtjänster och andra områden där lagen (2008:962) om valfrihetssystem tillämpas. Kammarkollegiet ska fortsätta att utveckla databasen så att den svarar mot de behov av bl.a. lättillgänglig och sökbar information som uttrycks i propositionen Lag om valfrihetssystem (2008/09:29). Myndigheten ska säkerställa att innehållet i databasen är offentligt och tillgängligt utan avgift. Finansieringen av uppdraget ska ske inom ramen för de medel som Kammarkollegiet tilldelades enligt regeringens beslut den 26 juni 2008 (S2008/5749). Kammarkollegiet ska senast den 30 oktober 2011 inkomma till regeringen (Socialdepartementet) med en redovisning av hur databasen använts av målgrupperna och hur de tilldelade medlen har använts.

5. Kammarkollegiet ska verka för att underlätta för mindre leverantörer att delta i offentliga upphandlingar genom att ta fram en vägledning. Uppdraget ska genomföras efter samråd med berörda myndigheter samt upphandlande myndigheter, enheter och näringsliv. Kammarkollegiet ska redovisa uppdraget till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 december 2011.

6. Kammarkollegiet ska, inom ramen för sitt arbete med den statliga inköpssamordningen, undersöka hur miljöbästa alternativ inom IT-området kan synliggöras. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2012.

7. Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. (U 2008:03) avvecklas den 31 december 2010. Kammarkollegiet övertar från och med den 1 januari 2011 ansvaret för att avveckla kvarvarande lokaler som härrör från Verket för förvaltningsutveckling (Verva) och som Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. ansvarar för t.o.m. den 31 december 2010. Kammarkollegiet övertar ansvaret från och med den 1 januari 2011 för tillgångar och skulder som härrör från avvecklingen av Verva. Senast den 15 december 2011 ska uppdraget vara slutfört och en slutrapport av arbetet lämnas till
Regeringskansliet (Socialdepartementet).

8. Kammarkollegiet övertar från och med den 1 januari 2011 ansvaret för tillgångar och skulder som härrör från avvecklingen av skolmyndigheter och Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning i enlighet med regeringens beslut denna dag (U2010/7738).

9. Avvecklingskommittén för näringsmyndigheter (N 2008:13) avslutar sitt arbete den 30 juni 2011. Kammarkollegiet övertar från och med den 1 juli 2011 ansvaret för kvarvarande tillgångar och skulder från avvecklingskommittén.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:2

Kammarkollegiet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet63 829
ap.1Kammarkollegiet (ram)63 829

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Kammarkollegiet

Administrativa och handläggande uppgifter

Anslagsposten får användas för att finansiera de administrativa och handläggande uppgifterna åt Fideikommissnämnden, Resegarantinämnden, Statens överklagandenämnd, Statens skaderegleringsnämnd och Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor.

Skadestånd

Enligt 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten handlägger Kammarkollegiet vissa sådana anspråk. I ärenden där Kammarkollegiet finner att beviljad ersättning har sin grund i fel eller försummelse från någon myndighets sida ska Kammarkollegiet överlämna ärendet till regeringen för beslut om utbetalning. Vid överlämnandet ska framgå vilken myndighet som enligt Kammarkollegiet bör bära den uppkomna kostnaden. I ärenden där Kammarkollegiet finner att beviljad ersättning inte har sin grund i fel eller försummelse från någon myndighets sida ska Kammarkollegiet betala ut ersättning. Kostnaden ska belasta denna anslagspost, dock maximalt till 600 000 kronor totalt under 2011.

Fordringsbevakning

Högst 720 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera fordringsbevakning.

Övrigt

1 000 000 kronor ska föras till Kammarkollegiets ramanslag ur influtna räntor på inkomsttitel 2322 Ränteinkomster på övriga näringslån, som ersättning för administrationen av lånen.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Budgetår 2010

1:3

Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.1Avveckl. av VERVA - del till Kamk (ram)0

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Avveckl. av VERVA - del till Kamk

Anslagsposten får belastas med kvarvarande kostnader för avveckling av Avvecklingsmyndigheten för Verva.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kammarkollegiet
ap.11 9273 %0
1:3 (2010) Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling
ap.1 (2010)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:3 (2010) Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling
1:3 ap.3 (2010)1:3 ap.1 (2010)100 %
1:3 ap.2 (2010)1:3 ap.1 (2010)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Kammarkollegiet
ap.2ram
1:3 (2010) Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling
ap.2 (2010)ram
ap.3 (2010)ram
ap.4 (2010)ram
ap.6 (2010)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)43 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)12 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)460 000
- varav ÖVRIGT460 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

För 2011 får Kammarkollegiet disponera en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 355 000 000 kronor för att tillgodose behovet av likviditet i samband med inrättandet av nya myndigheter. I avvaktan på ett riksdagsbeslut om anslag för ändamålet ska tillgångar och övriga utgifter för nya myndigheters räkning vid anskaffningstillfället tillfälligt finansieras från en kredit hos Kammarkollegiet. När en myndighet har bildats ska utläggen inklusive ränta regleras genom betalning från den nya myndigheten till Kammarkollegiet för reglering av krediten. Kammarkollegiet får i enlighet med förordningen (2008:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt dra av ingående mervärdesskatt på fakturor som avser utlägg för nya myndigheters räkning.

Premier som myndigheterna betalar in till försäkringsverksamheten ska placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret. I verksamheten får det finnas ett balanserat överskott för att täcka risken för framtida skador enligt de principer som allmänt gäller inom försäkringsverksamhet. För finansiering av försäkringsverksamheten disponerar Kammarkollegiet en kreditram på 100 000 000 kronor i Riksgäldskontoret. Kreditramen är avsedd att finansiera enstaka stora skador eller tillfälliga anhopningar av skador. En utnyttjad kredit ska återbetalas inom ramen för försäkringssystemet. Om den sammanlagda försäkringsersättning Kammarkollegiet ska betala för en enskild skadehändelse skulle överstiga 50 000 000 kronor, kommer dock det överstigande beloppet att täckas utanför systemet.

Viltvårdsfonden disponerar ett särskilt räntekonto vid Riksgäldskontoret. Kammarkollegiet har tillgång till en kredit på
5 000 000 kronor på nämnda konto.

5.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-255 319
2011-02-255 319
2011-03-255 319
2011-04-255 319
2011-05-255 319
2011-06-255 319
2011-07-255 319
2011-08-255 319
2011-09-255 319
2011-10-255 319
2011-11-255 319
2011-12-255 320
Summa63 829
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Kammarkollegiet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Verksamhet
Administrativ service-1 372045 00045 0000-1 372
Kapitalförvaltning6 586041 00041 00006 586
Försäkringsverksamhet193 1646 836174 500174 5000200 000
Fordringsbevakning-2 0839206 4006 700-300-1 463
Registrering av trossamfund-122-5009609600-622
Inköpscentral31 68010 80075 00065 00010 00052 480
Summa227 85318 056342 860333 1609 700255 609
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administrativ service

För Hermesavgiften avseende Kammarkollegiets kunder får 400 000 kr föras över från avgiftsfinansierad verksamhet till Kammarkollegiets ramanslag.

Inköpscentral

Från 2011 avser verksamheten Inköpscentral, utöver IT-upphandling, även inköpsverksamheten inom den statliga inköpssamordningen i enlighet med regeringsbeslut Fi2010/2733.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Verksamhet
Stiftelserätt2552-6 271-3 2501 6504 200-2 550-12 071
Tolkar och översättare2552-23 953-5 4001 4007 500-6 100-35 453
Summa-30 224-8 6503 05011 700-8 650-47 524
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). För kapitalförvaltningen får avgiften bestämmas till högst 0,5 procent årligen, beräknat efter marknadsvärdet på tillgångarna.

För försäkringsverksamheten ska separata resultat- och balansräkningar lämnas i årsredovisningen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Kammarkollegiet och Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

Kammarkollegiet får under 2011 ur Allmänna arvsfonden rekvirera maximalt 60 000 000 kronor för det arbete som utförs för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt, för förvaltning av fonden samt för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen.

På regeringens vägnar
Peter Norman
Marie Hyllander
Kopia till

Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS
Näringsdepartementet/E
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret