Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2011-06-22
S2011/6071/FS
Statens folkhälsoinstitut
831 40 ÖSTERSUND
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statens folkhälsoinstitut
Riksdagen har beslutat om Statens folkhälsoinstituts verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 09, bet. 2010/11:SoU1, rskr. 2010/11:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Statens folkhälsoinstitut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

2

Organisationsstyrning

Resursåtgång

Statens folkhälsoinstitut ska redovisa hur stor del av kostnaderna på anslag 2:1 Statens folkhälsoinstitut, anslagspost 1 Förvaltningsmedel som använts för uppdrag som getts i regleringsbrev respektive i särskild ordning och för egeninitierad verksamhet samt hur utgifterna på anslaget fördelas mellan olika verksamheter.

3

Uppdrag

1. Uppdrag om hälsofrämjande

Statens folkhälsoinstitut ges i uppdrag att redovisa hur myndigheten skulle kunna arbeta hälsofrämjande med hjälp och stöd för enskilda att ta ansvar för sin hälsa, t.ex. genom interaktiva IT-baserade lösningar och andra kontaktvägar. Myndigheten ska beskriva förutsättningarna för att arbeta hälsofrämjande mot enskilda i egen regi och vilka övriga redan existerande avsändare som skulle vara lämpliga. Samverkan ska ske med Socialstyrelsen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 augusti 2011.

2. ANDT-uppdrag

Statens folkhälsoinstitut ska bistå med nationellt stöd för genomförandet av alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Mål och inriktning för perioden 2011–2015 har presenterats i den samlade strategin för ANDT-politiken (prop. 2010/11:47) och i regeringens åtgärdsprogram för ANDT-politiken för 2011. Statens folkhälsoinstitut ska också bidra till att föra ut mål och inriktning i ANDT-strategin.

2a. Statens folkhälsoinstitut ska stödja länsstyrelserna och särskilt ANDT-samordningsfunktionen, vars uppgift är att samordna och föra ut ANDT-politikens inriktning i länet, bidra till utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat lokalt arbete och stimulera utvecklingen av samordnade och tvärsektoriella insatser i kommuner och landsting (se vidare uppdraget om ANDT-samordning i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2011). I uppdraget ingår att ansvara för att kompetensutveckling och utbildningsinsatser för ANDT-samordningsfunktionerna genomförs. Myndigheten ska inom ramen för detta uppdrag fördela medel, som myndigheten disponerar inom anslaget 2:7 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiska åtgärder, anslagspost 2, till länsstyrelserna. Medlen ska användas för finansiering av länsstyrelsernas ANDT-samordningsfunktioner, dels för finansiering av samordnartjänster, dels för finansiering av den verksamhet som samordnarna bedriver. Myndigheten ska även ta fram anvisningar för den redovisning av hur medlen har använts, som länsstyrelserna ska lämna till myndigheten. Senast den 31 mars 2012 ska myndigheten inkomma till Regeringskansliet (Socialdepartementet) med en redovisning av genomförandet och resultaten av uppdraget och av hur de anslagna medlen har fördelats och använts.  

2b. Statens folkhälsoinstitut ska stödja länsstyrelserna och kommunerna med syfte att utveckla och skärpa tillsynen enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581). Myndigheten ska ta fram anvisningar för länsstyrelsernas redovisning av: 

 • hur länsstyrelserna utövat sin tillsyn enligt alkohol- och tobakslagarna 
 • vilka åtgärder som länsstyrelserna vidtagit för att utveckla sin uppgift att stödja och övervaka den kommunala tillsynen i syfte att förbättra densamma
 • vilka åtgärder som länsstyrelserna vidtagit för att bidra till en fortsatt integrering av näringens egenkontroll i den samordnade lokala alkohol- och tobakstillsynen
 • resultaten av detta arbete (se vidare länsstyrelsernas regleringsbrev för 2011).

Statens folkhälsoinstitut ska inom ramen för detta uppdrag fördela medel, som myndigheten disponerar inom anslaget 2:7 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiska åtgärder, anslagspost 3. Medlen ska användas som stöd för länsstyrelsernas arbete att bidra till fortsatt integrering av näringens egenkontroll i den samordnade lokala alkohol- och tobakstillsynen. Senast den 1 april 2012 ska myndigheten inkomma till Regeringskansliet (Socialdepartementet) med en redovisning av genomförandet och resultaten av uppdraget, hur de anslagna medlen har fördelats och använts och en bedömning av länsstyrelsernas tillsyn.

2c. Statens folkhälsoinstitut ska fördela medel, som myndigheten disponerar inom anslaget 2:7 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiska åtgärder, anslagspost 4, till särskilda utvecklingsprojekt inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det civila samhällets organisationer utgör en viktig aktör i detta utvecklingsarbete. Medlen kan användas för att stödja tillämpning av redan kända och verkningsfulla metoder och arbetssätt som behöver spridas geografiskt eller till fler grupper, för utveckling av nya metoder och arbetssätt för att generera ny kunskap om effektiva metoder samt för att sprida erfarenheter av framgångsrikt och väl dokumenterat arbete. De projekt som stöds ska dokumenteras och utvärderas. Beredning, uppföljning och utvärdering av medlens användning bör ske i nära samarbete med Socialstyrelsen och Ungdomsstyrelsen. Senast den 31 mars 2012 ska myndigheten inkomma till Regeringskansliet (Socialdepartementet) med en redovisning av genomförandet och resultaten av uppdraget och av hur de anslagna medlen har fördelats och använts.

3. Underlag om EU:s hälsoprogram 2014-2020

Statens folkhälsoinstitut ska inkomma med ett underlag om EU:s hälsoprogram för 2014-2020. Underlaget ska innehålla en allmän bedömning av behoven gällande ett tredje hälsoprogram inom EU, förslag gällande övergripande målområden, prioterade åtgärdsområden för perioden 2014-2020, budget samt förslag i övrigt. Underlaget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 20 februari 2011. 

4. Samverkan i arbetet med kunskapsspridning i hälso- och sjukvården

Statens folkhälsoinstitut ska i sitt arbete med kunskapsspridning som berör hälso- och sjukvård planera och utföra arbetet i samverkan med berörda myndigheter, så att den statliga styrningen gällande kunskapsspridning inom hälso- och sjukvården är samordnad. Myndigheten ska redovisa genomförda insatser i samverkan med Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

5. Genomförande av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning

Statens folkhälsoinsitut ska inom sitt ansvarsområde medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar innefattande tydliggörandena i regeringens skrivelse 2009/10:221. Myndigheterna ska med strategin som grund prioritera gemensamma insatser med andra myndigheter samt de organ som har ansvaret för regional tillväxt i länen. Myndigheten ska senast den 16 mars 2012 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa:

 • vilka av den nationella strategins prioriteringar som myndigheten utgått från under perioden 2009-2011 samt vilka av myndighetens verksamheter som berörts eller kommer att beröras av insatserna
 • planerade och genomförda insatser med andra myndigheter samt med de organ som har det regionala tillväxtansvaret i länen.

6. Mätning och uppdatering av företagens administrativa kostnader

Regeringens övergripande mål med förenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta och en viktig drivkraft i arbetet ingår målet att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 2012 jämfört med 2006. Statens folkhälsoinstitut ska inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

7. Ekonomiska stödet till organisationer

Statens folkhälsoinstitut ska redovisa fördelningen av det ekonomiska stödet till organisationer.

8. Utgiftsprognoser

Statens folkhälsoinstitut ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 19 januari, den 23 februari, den 5 maj, den 1 augusti och den 28 oktober. 

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

UppdragBeslutÅterrapportering
Samverkansprojekt inom matvanor och fysisk aktivitetregeringsbeslut den 29 april 2008 samt regleringsbrev 2010, uppdrag nr 3den 31 mars 2011
Uppdrag att vidareutveckla metodbanken för hälsofrämjande insatserregeringsbeslut den 3 december 2009den 31 mars 2011
Samlad redovisning av arbetet med uppdragen 1a-1h i regleringsbrevet för 2010, samt användningen av medel på anslag 2:7regleringsbrev 2010, uppdrag nr 1iden 31 mars 2011
Uppdrag att starta och administrera försöksverksamheter med hälsocoacher riktad främst till gruppen yngre pensionärerregeringsbeslut den 12 mars 2010delrapport den 15 april 2011, slutrapport den 1 oktober 2013
Uppdrag att följa utvecklingen av ungdomars levnadsvillkorregeringsbeslut den 25 november 2010redovisning till Ungdomsstyrelsen, med kopia till Regeringskansliet (Socialdepartementet), den 28 februari 2011
Uppdrag inför ikraftträdande av ny alkohollagregleringsbrev 2010, nr 8årsredovisningen för 2010
Fördela medel till sex kommuner för att stärka och utveckla det lokala sektorsöverskridande hälsofrämjande arbetetregleringsbrev 2008, nr 11den 1 februari 2011 och slutrapport den 30 juni 2012
Särskilda åtgärder inom området tobaksprevention 2008-2010regeringsbeslut den 19 september 2008den 1 maj 2011
Uppdrag om mäns våld mot kvinnor bland nationella minoriteterregeringsbeslut den 11 september 2008den 31 mars 2011
Uppdrag att utveckla öppna jämförelser inom folkhälsoområdetregeringsbeslut den 8 april 2010den 31 mars 2011
Uppdrag inom ramen för Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - En vinst för allaregeringsbeslut den 26 mars 2009 den 30 juni 2012
Kartlägga det förebyggande arbetet i kommunerna som särskilt riktas till barn och ungdomar i olika risksituationer samt ta fram och följa upp indikatorer, i samverkan med Socialstyrelsenregeringsbeslut den 2 april 2009den 30 juni 2011 och den 30 juni 2012
Samordna en uppmärksamhetsvecka på området goda matvanor och fysisk aktivitetregeringsbeslut den 15 juli 2010den 30 september 2011
Uppdrag inom ramen för Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - En vinst för allaregeringsbeslut den 29 april 2010lägesrapporter den 30 juni årligen 2011-2013 och slutrapport den 30 juni 2014
Fördela medel för att utveckla riktat föräldrastödregeringsbeslut den 15 juli 2010lägesrapporter den15 maj årligen 2011-2013 och slutrapport den 15 maj 2014
Utbildningsmaterial om metoden Fysisk aktivitet på receptregleringsbrev 2010, uppdrag nr 9den 30 september 2011

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:1

Statens folkhälsoinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Statens folkhälsoinstitut133 973
ap.1Förvaltningsmedel (ram)130 926
ap.3Suicidprevention (ram)3 047

Villkor för anslag 2:1

ap.3 Suicidprevention

Medlen disponeras av Statens folkhälsoinstitut för att finansiera kostnader vid Karolinska institutet för avdelningen Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP). Medlen ska utbetalas varje månad med en tolftedel av anslagsbeloppet till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret. Verksamheten redovisas av Karolinska institutet enligt anvisningar i regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende universitet och högskolor m.m., bilaga 7.

2:6

Folkhälsopolitiska åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Statens folkhälsoinstitut41 872
ap.2Bidrag till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) (ram)13 979
ap.3Insatser för att förebygga spelberoende (ram)27 893
ap.9Särskilda åtgärder FHI (ram)0
Disponeras av Socialstyrelsen37 682
ap.1Bidrag till sammanslutningar av f d alkoholmissbrukare, vissa nykterhetsorg m.fl. (ram)29 582
ap.7Skaderegistreringssystemet IDB (ram)1 500
ap.12Särskilda åtgärder SoS (ram)6 600
Disponeras av Kammarkollegiet10 200
ap.4Folkhälsopol.åtg - del till Kammarkollegiet (ram)10 200
Disponeras av regeringen0
ap.5Folkhälsopol.åtg - Regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Bidrag till sammanslutningar av f d alkoholmissbrukare, vissa nykterhetsorg m.fl.

Medlen ska utbetalas till sammanslutningar som avses i 1 § förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. Medlen ska fördelas med hänsyn till målen för bidrag till organisationer på det sociala området och användas tillsammans med medlen under anslag 6:2 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagspost 3. Beslut om fördelning ska ske i ett sammanhang och de tre anslagsposterna ska således ses som en helhet.

Medel anslås även på anslag 2:7 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiska åtgärder, anslagspost 9.

Fördelningen ska ske med utgångspunkt från riksdagens skrivelse (rskr. 2001/02:94). Utbetalning ska ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

ap.2 Bidrag till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN)

Medlen ska utbetalas till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Utbetalningen ska ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

ap.3 Insatser för att förebygga spelberoende

Medlen ska användas för insatser mot spelberoende och dess sociala konsekvenser. En del av medlen ska användas till utveckling av metoder för vård och behandling för spelberoende. Medlen kan också användas för kunskapsuppbyggnad, riktade utbildningsinsatser till yrkesverksamma och för stöd till självhjälpsgrupper, anhörigföreningar samt föreningar för spelberoende.

ap.4 Folkhälsopol.åtg - del till Kammarkollegiet

Av medlen ska 3 000 000 kronor utbetalas till Boverket engångsvis efter rekvisition, att användas för att genomföra uppdrag att samordna och utveckla arbetet kring samhällsplanering och bebyggelseutveckling för en miljö som möjliggör och stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen (uppdrag 13 i Boverkets regleringsbrev).

ap.7 Skaderegistreringssystemet IDB

Medlen ska användas för drift av det nationella skaderegistreringssystemet Injury Data Base. Socialstyrelsen ska vid prognostillfället i augusti utförligt kommentera förväntad medelsanvändning på anslagsposten.

ap.12 Särskilda åtgärder SoS

Medlen får användas till räntor och amorteringar av antivirala läkemedel samt som ersättning till leverantör att hålla ett omsättningslager av antibiotika enligt regeringsbeslut den 17 juni 2009 och den 18 mars 2010 samt uppdrag 2 under folkhälsa i Socialstyrelsens regleringsbrev 2011. 

2:7

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiska åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Statens folkhälsoinstitut108 500
ap.2ANDT-samordnare (ram)30 000
ap.3Förstärkt egenkontroll alkohol/tobak (ram)12 000
ap.4Övriga åtgärder (ram)55 500
ap.5Bidrag till organisationer inom tobaksområdet (ram)6 000
ap.6Bidrag Sluta Röka-linjen (ram)5 000
Disponeras av Kammarkollegiet147 257
ap.9Alk.narkotpol.åtg - del till KAMK (ram)147 257
Disponeras av regeringen0
ap.1Till regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet1 000
ap.7ANDT-sekretariatets utåtriktade arbete (ram)1 000

Villkor för anslag 2:7

ap.2 ANDT-samordnare

Av medlen ska högst 2 000 000 kronor utbetalas till länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län och till övriga länsstyrelser högst 1 000 000 kronor för finansiering av ANDT-samordnare vid länsstyrelserna. Övriga medel ska fördelas till länsstyrelserna för finansiering av verksamhet som ANDT-samordnarna bedriver.

ap.4 Övriga åtgärder

Av medlen ska högst 40 000 000 kronor utbetalas till särskilda utvecklingsprojekt i enlighet med uppdraget 2c.

Av medlen ska högst 7 000 000 kronor användas för finansiering av den löpande uppföljningen av den totala alkoholkonsumtionen (det s.k. Monitor-projektet), för CAN:s arbete med de europeiska skolundersökningarna (ESPAD) och för CAN:s uppföljning av alkohol- och drogvanor bland gymnaiseelever.

Av medlen ska högst 5 000 000 kronor användas för Alkohollinjens verksamhet och för den internetbaserade rådgivningsfunktionen Alkoholhjälpen.

Av medlen ska 1 500 000 kronor användas för Tonårsparlören.

Av medlen får Statens folkhälsoinsitut använda högst 2 000 000 kronor för genomförandet av uppdragen 2a-2c i detta regleringsbrev.

ap.6 Bidrag Sluta Röka-linjen

Medlen ska utbetalas till Stockholms läns landsting för Sluta röka-linjens verksamhet.

ap.7 ANDT-sekretariatets utåtriktade arbete

I enlighet med regeringsbeslut den 18 oktober 2007 har en samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik inrättats inom Regeringskansliet. Denna funktion består av en interdepartemental samordning, ett råd med företrädare för berörda myndigheter, organisationer samt forskare och av ett sekretariat inom regeringskansliet. Medlen till ANDT-sekretariatets samordnande och utåtriktade verksamhet får användas för kostnader i samband med samverkansinitiativ, insatser för dialog kring och spridning av regeringens årliga åtgärdsprogram samt kostnader för konferenser samt för trycksaksproduktion och distribution.

ap.9 Alk.narkotpol.åtg - del till KAMK

 1. 10 000 000 kronor ska utbetalas till Socialstyrelsen för utbetalningar till sammanslutningar som avses i 1 § förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. Medlen ska fördelas med hänsyn till målen för bidrag till organisationer på det sociala området och användas tillsammans med medlen under anslag 6:2 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagspost 3 och anslag 2:6 Folkhälsopolitiska åtgärder, anslagspost 1. Beslut om fördelning ska ske i ett sammanhang och de tre anslagsposterna ska således ses som en helhet.
 2. 2 000 000 kronor ska utbetalas till Socialstyrelsen för att slutföra uppdrag 8 i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2010.
 3. 7 000 000 kronor ska utbetalas till Socialstyrelsen engångsvis efter rekvisition, att användas för uppdraget att stödja införandet av myndighetens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder i enlighet med vad som framgår av regeringsbeslut I:2 från den 13 januari 2011. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast två veckor efter slutredovisningen av uppdraget.
 4. 1 419 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:18 från den 16 juni 2011 i ett uppdrag om att utveckla en metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.
 5. 2 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 16 juni 2011 om medel för ett samordnat uppföljningssystem inom alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobaksområdet.
 6. 12 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:17 från den 16 juni 2011 i ett uppdrag mot cannabis.
 7. 1 100 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:16 från den 16 juni 2011 i ett uppdrag att stödja studenthälsans mottagningar att förebygga skador till följd av användningen av alkohol, narkotika, dopingspreparat och tobak.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:1 Statens folkhälsoinstitut
ap.13 9283 %0
ap.3913 %0
2:6 Folkhälsopolitiska åtgärder
ap.1887Inget0
ap.2419Inget0
ap.3837Inget0
ap.430Inget0
ap.50Inget0
ap.745Inget0
ap.90Inget0
ap.12174Inget0
2:7 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiska åtgärder
ap.10Inget0
ap.2900Inget0
ap.3360Inget0
ap.41 620Inget0
ap.5180Inget0
ap.6150Inget0
ap.730Inget0
ap.94 463Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
2:1 Statens folkhälsoinstitut
ap.2ram
2:6 Folkhälsopolitiska åtgärder
ap.6ram
ap.8ram
ap.10ram
ap.11ram
2:7 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiska åtgärder
ap.8ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)8 500
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)10 800
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens folkhälsoinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2511 165
2011-02-2511 165
2011-03-2511 165
2011-04-2511 165
2011-05-2511 165
2011-06-2511 165
2011-07-2511 165
2011-08-2511 165
2011-09-2511 165
2011-10-2511 165
2011-11-2511 165
2011-12-2511 158
Summa133 973
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens folkhälsoinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningsmedel
2:1 ap.3Suicidprevention

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens folkhälsoinstitut får ingå som medlem i föreningen Nyckelhålet

På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Michael Blom
Kopia till

Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/UH
Jordbruksdepartementet/DL
Näringsdepartementet/MK
Näringsdepartementet//RT
Försvarsdepartementet/SSK
Arbetsmarknadsdepartementet/DISK
Utbildningsdepartementet/UC
Justitiedepartemetntet/KO
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Länsstyrelserna
Karolinska institutet
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Boverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Sveriges Kommuner och Landsting
Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning