Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2011-06-30
N2011/4235/ITP
N2011/4245/KLS (delvis)
Skatteverket
Solna strandväg 10
17194 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 02, bet. 2010/11:FiU2, rskr. 2010/11:139).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:17

Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket3 500
ap.2E-beställningar del till Ekonomistyrningsverket (ram)3 500
Disponeras av Skatteverket8 500
ap.3E-legitimationsnämnden del till Skatteverket (ram)8 500
Disponeras av Bolagsverket1 000
ap.7Gem. e-förv.proj - del till Bolagsverket (ram)1 000
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet14 000
ap.4E-förvaltning förstudier (Näringsdepartementet) (ram)4 000
ap.5Myndighetsgemensamt servicecenter (Socialdepartementet) (ram)0
ap.6Gem. e-förv.proj - Myndighetsgemensamt servicecenter - del till RKs disposition (Socialdepartementet) (ram)10 000

Villkor för anslag 1:17

ap.2 E-beställningar del till Ekonomistyrningsverket

Av anslagsposten får 3 500 000 kronor användas av ESV för att leda och samordna införandet av elektroniska beställningar. När det gäller arbetet med att utveckla gemensamma standarder inom offentlig sektor ska ESV samverka med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genom SFTI (Single Face to Industry).

ap.4 E-förvaltning förstudier (Näringsdepartementet)

Av anslagsposten får 5 000 000 kronor användas för förstudier.

ap.5 Myndighetsgemensamt servicecenter (Socialdepartementet)

Av anslagsposten får 5 000 000 kronor användas av Utredningen om ett gemensamt myndighetscenter (Fi 2010:08) varav 1 000 000 kronor får användas av ESV för att genomföra regeringsuppdraget att bistå med stöd åt utredningen (Fi2010/5047).

ap.6 Gem. e-förv.proj - Myndighetsgemensamt servicecenter - del till RKs disposition (Socialdepartementet)

Av anslagsposten får 10 000 000 kronor användas av Utredningen om ett myndighetsgemensamt servicecenter (Fi 2010:08), varav 1 000 000 kronor får användas av ESV för att genomföra regeringsuppdraget att bistå med stöd åt utredningen (Fi2010/5047).

ap.7 Gem. e-förv.proj - del till Bolagsverket

Av anslagsposten får 1 000 000 kronor användas av Bolagsverket för att genomföra regeringsuppdraget om utvecklingsansvarig myndighet för utvecklingsområdet Företag och företagande (N2011/1368/ITP).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse
ap.20Inget0
ap.301200
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Allt0
ap.70Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse
1:17 ap.11:17 ap.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse
ap.1ram
På regeringens vägnar
Anna-Karin Hatt
Maria Häll
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/FCK
Statsrådsberedningen/RK IREV
Justitiedepartementet/D
Justitiedepartementet/SI
Utrikesdepartementet/FIM
Försvarsdepartementet/SSÖ
Socialdepartementet/SFÖ
Socialdepartementet/VS
Socialdepartementet/PBB
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/EIT
Finansdepartementet/SMS
Finansdepartementet/SKA
Utbildningsdepartementet/SAM
Landsbygdsdepartementet/EV
Näringsdepartementet/ENT
Näringsdepartementet/TE
Näringsdepartementet/ITP
Näringsdepartementet/KLS
Kulturdepartementet/KA
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Ekonomistyrningsverket
Bolagsverket
Finansutskottet
Skatteverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen