Utrikesdepartementet


Protokoll
I:8
vid regeringssammanträde
2011-06-30
UF2011/38292/UD/USTYR
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 05, bet. 2010/11:UU1, rskr. 2010/11:97, prop. 2010/11:99, utg.omr. 05, bet. FiU2010/11:21, rskr. 2010/11:321).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut33 749
ap.4Totalförsvarets forskningsinstitut (ram)33 749
Disponeras av Folke Bernadotteakademin11 100
ap.1Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling (ram)11 100
Disponeras av Kammarkollegiet10 058
ap.6Forskning om Raoul Wallenberg (ram)450
ap.8Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området (ram)1 515
ap.9Säkerhetspolitisk forskning (ram)8 093

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling

Anslagsposten får användas till stöd för svenska organisationer och stiftelser vars syfte är att främja information och studier m.m. om fredsfrämjande-, nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor. Folke Bernadotteakademin får härvidlag lämna bidrag som verksamhetsstöd eller projektbidrag, varav verksamhetsstöd endast får lämnas till ideella organisationer och stiftelser.

Cirka hälften av medlen bör fördelas som verksamhetsstöd.

Medlen får utbetalas enligt akademins riktlinjer för Statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.

ap.4 Totalförsvarets forskningsinstitut

Från anslagsposten ska 18 565 tkr endast finansiera Totalförsvarets forskningsinstituts vidmakthållande av grundkompetens och infrastruktur hänförlig till CBRN-verksamheten. Anslagspostens övriga del ska fördelas på följande program: kärnvapen (8860 tkr), biologiska vapen (2580 tkr), kemiska vapen (1938 tkr), rymd- och missilfrågor (714 tkr) samt övriga frågor (1092 tkr) i enlighet med regleringsbrev ställt till Totalförsvarets forskningsinstitut. Inom ramen för anslagsposten 1:6.4 ska stöd enligt överenskommelse med myndigheten lämnas i form av expertförstärkning som tillförs Regeringskansliet för tjänstgöring vid Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och ickespridning.

ap.6 Forskning om Raoul Wallenberg

Bidrag lämnas i enlighet med förordningen (2002:92) om statligt bidrag till oberoende forskningsprojekt om Raoul Wallenberg. Medel utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av regeringen. 

ap.8 Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området

Anslagsposten får användas till stöd för utredningar, seminarier, utgivande av publikationer m.m. Medel utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.9 Säkerhetspolitisk forskning

1. Anslagsposten får användas för forskning och studier av relevans för säkerhet och säkerhetspolitik, inklusive utbytestjänstgöring med Utrikesdepartementet, och seminarieverksamhet i samarbete med svenska och internationella forskningsinstitut. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet. 

2. Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas inom ramen för det särskilda forskningsprogrammet vid Utrikespolitiska institutet enligt överenskommelse mellan Utrikespolitiska institutet och Regeringskansliet/Utrikesdepartementet. Medel utbetalas av Kammarkollegiet till Utrikespolitiska institutet kvartalsvis med en fjärdedel i början av januari, april, juli och oktober.  

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning
ap.1333Inget0
ap.41 012Inget0
ap.614Inget0
ap.870Inget0
ap.9243Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning
ap.2ram
ap.5ram
ap.7ram

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-252 812
2011-02-252 812
2011-03-252 812
2011-04-252 812
2011-05-252 812
2011-06-252 812
2011-07-252 812
2011-08-252 812
2011-09-252 812
2011-10-252 812
2011-11-252 812
2011-12-252 817
Summa33 749
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.4Totalförsvarets forskningsinstitut
Utdrag till

Statsrådsberedningen Internrevision
Utrikesdepartementet-SP
Utrikesdepartementet-NIS
Utrikesdepartementet-RS
Utrikesdepartementet-PLAN
Utrikesdepartementet-EKO
Finansdepartementet-BA
Förvaltningsavdelningen-RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Riksrevisionen
Riksdagen, utrikesutskottet