Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
5

2011-06-09
Fö2011/948/SUND
Försvarets radioanstalt
Box 301
161 26 BROMMA
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Försvarets radioanstalt
Riksdagen har beslutat om Försvarets radioanstalts verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 06, bet. 2010/11:FöU1, rskr. 2010/11:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Försvarets radioanstalt och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Förmåga till stöd till internationella insatser

Försvarets radioanstalt ska ha förmåga att stödja Försvarsmaktens internationella insatser i två parallella insatser med kompetens, personal och materiel.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa vilken förmåga myndigheten har, hur verksamheten har inrättats samt hur myndigheten avser utveckla verksamheten.

2. Signalreferensbibliotek

Försvarets radioanstalt ska vidmakthålla och utveckla signalreferensbibliotek för Försvarsmaktens behov.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa genomförd verksamhet.

3. Stöd med utveckling av system och metodik m.m.

Försvarets radioanstalt ska stödja Försvarsmakten genom att utveckla metodik och utbilda personal inom signalspaningsområdet.

Försvarets radioanstalt får på uppdrag av Försvarets materielverk utföra prov och utveckling inom teleteknikområdet.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa genomförd verksamhet samt kostnader och intäkter för genomförda uppdrag.

4. Redovisning av utökad verksamhet med anledning av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Försvarets radioanstalt ska redovisa genomförd verksamhet och dess kostnader med anledning av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamheten. Redovisningen ska avse perioden 2009-2011.

5. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

19 januari

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober.

2

Organisationsstyrning

6. Effektivitet och god hushållning

Försvarets radioanstalt ska i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt bedöma huruvida myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

7. Redovisning i personalkategorier

Försvarets radioanstalt ska i årsredovisningen i tabellform redovisa hur personalen vid myndigheten är fördelad. Tabellen ska visa hur personalen är fördelad i antal och procentuell andel på kategorierna lednings-, kärn- och stödverksamhet. Av tabellen ska också framgå könsfördelningen fördelad på samma kategorier. Tabellen ska analyseras och kommenteras. En jämförelse med föregående år ska göras.

3

Uppdrag

8. Stöd till Försvarsmaktens internationella insatser

Försvarets radioanstalt ska under 2011 särskilt stödja den svenska insatsen i Afghanistan (ISAF) på taktisk nivå.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:8

Försvarets radioanstalt (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets radioanstalt723 343
ap.1Försvarets radioanstalt (ram)723 343

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Försvarets radioanstalt

Försvarets radioanstalt ska efter rekvisition utbetala högst 500 000 kronor till Datainspektionen för kostnader för genomförandet av regeringens uppdrag om integritetsskydd i samband med signalspaning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:8 Försvarets radioanstalt
ap.121 7003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)450 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)63 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets radioanstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2560 279
2011-02-2560 279
2011-03-2560 279
2011-04-2560 279
2011-05-2560 279
2011-06-2560 279
2011-07-2560 279
2011-08-2560 279
2011-09-2560 279
2011-10-2560 279
2011-11-2560 279
2011-12-2560 274
Summa723 343
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets radioanstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Försvarets radioanstalt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Uppdragsverksamhet
IT-relaterade hot-33704 0504 0500-337
Stöd med utveckling av system och metodik m.m.26702 9502 9500267
Summa-7007 0007 0000-70
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Stöd med utveckling av system och metodik m.m., samt uppdrag för att genomföra informationssäkerhetsanalyser och annan uppdragsverksamhet får finansieras med avgifter.

Försvarets radioanstalt får ta ut avgifter för drift av personalmatsal.

Avgifternas storlek bestäms av Försvarets radioanstalt, dock ej i de fall som anges i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Inkomsterna disponeras av Försvarets radioanstalt.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Sekretessbelagda uppgifter

a. Försvarets radioanstalt får i myndighetens årsredovisning och i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifterna som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna. Undantag från förordningarna ska ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

b. Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.

2. Elektronisk behandling av fakturor

Försvarets radioanstalt undantas från kravet på att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt jämlikt 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

3. Lån för immateriella anläggningstillgångar

Försvarets radioanstalt får ta upp lån i Riksgäldskontoret för immateriella anläggningstillgångar även före den tidpunkt tillgången tas i drift.

På regeringens vägnar
Carl Bildt
Anna Asp
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Justitiedepartementet, PO
Försvarsdepartementet, RS, ESIS, SUND, MFI, SSK
Finansdepartementet, BA, ESA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK EK
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Försvarsunderrättelsedomstolen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO - Sveriges akademikers centralorganisation
SEKO - Facket för service och kommunikation
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Reservofficersförbund