Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2011-05-26
A2011/2325/ARM
Medlingsinstitutet
Box 1236
111 82 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Medlingsinstitutet
Riksdagen har beslutat om Medlingsinstitutets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 14, bet. 2010/11:AU2, rskr. 2010/11:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Medlingsinstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Medling i arbetstvister

Medlingsinstitutet ska i sin årsredovisning rapportera antalet medlingsärenden på såväl central som lokal nivå.

För centrala ärenden redovisas

- antalet anmälda tvister,

- tvister där varsel lagts,

- tvister där medlare förordnats,

- utlösta konflikter,

- antalet ärenden där institutet har utsett medlare utan samtycke från parterna.

För lokala ärenden redovisas

- antalet ärenden, samt

- antalet ärenden som föranlett förhandling inför medlare.

För samtliga ärenden redovisas

- antalet förlorade arbetsdagar på grund av konflikt.

Medlingsinstitutet ska kommentera insatser, resultat, effekter samt redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.

Analys och information

Medlingsinstitutet ska rapportera följande i sin årsredovisning: 

Redovisa och kommentera sina insatser i form av information till parter och allmänhet samt andra aktiviteter som vidtagits för att främja en väl fungerande lönebildning. Härvid ska Medlingsinstitutet redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.

Redovisa löneutvecklingen på hela arbetsmarknaden mätt som procentuell förändring från föregående år.

Redovisa arbetskraftskostnaden per timme inom näringslivet, mätt som procentuell förändring från föregående år i förhållande till euroområdet och USA.

Utgiftsprognoser

Medlingsinstitutet ska redovisa utgiftsprognoser för perioden 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

- 23 februari 2011

- 1 augusti 2011

- 28 oktober 2011.

3

Uppdrag

Information om arbetsrätt och kollektivavtal

I budgetpropositionen för 2011 anges att Medlingsinstitutet ska informera företagare om rådande regler om arbetsrätt och kollektivavtal. Medlingsinstitutet ska senast 12 maj 2011 lämna förslag till regeringen hur en sådan informationstjänst kan utformas. Medlingsinstitutet ska i arbetet samråda med arbetsmarknadens parter och relevanta myndigheter.

Tjänsteexport

Medlingsinstitutet får efter överenskommelse med Sida delta i ett treårigt förvaltningsbiståndsprojekt i Ukraina som syftar till att utveckla en myndighet med liknande uppgifter som de Medlingsinstitutet har.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:5

Medlingsinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Medlingsinstitutet56 024
ap.1Förvaltningskostnader (ram)56 024

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:5 Medlingsinstitutet
ap.11 6813 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)800
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Medlingsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-254 669
2011-02-254 669
2011-03-254 669
2011-04-254 669
2011-05-254 669
2011-06-254 669
2011-07-254 669
2011-08-254 669
2011-09-254 669
2011-10-254 669
2011-11-254 669
2011-12-254 665
Summa56 024
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Medlingsinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:5 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Tjänsteexport Sida-finansierat myndighetssöd
Projekt i Ukraina003 0003 00000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Per Nyström
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA3
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Konjunkturinstitutet
Statistiska centralbyrån