Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2011-05-19
S2010/7914/FS (delvis)
S2011/5137/FS
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:6
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:6 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 09, bet. 2010/11:SoU1, rskr. 2010/11:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:6

Bidrag till hälso- och sjukvård (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen9 052
ap.12Ersättning till smittbärare (ram)8 752
ap.12.1Ersättning till smittbärare (ram)8 752
ap.13Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar (ram)300
Disponeras av Försäkringskassan483
ap.27Statlig ålderspensionsavgift (ram)483
Disponeras av Kammarkollegiet931 230
ap.6European Observatory on Health Care Systems (ram)1 750
ap.8Swecare (ram)1 500
ap.9Bidrag för utveckling inom hälso- och sjukvårdssektorn (ram)32 725
ap.10Kvalitetsregister (ram)93 000
ap.14Patientsäkerhet (ram)500 000
ap.15Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård (ram)114 000
ap.16Prioriteringscentrum (ram)3 500
ap.17Läkemedelsförteckning (ram)3 000
ap.18Strategi för god vård (ram)79 650
ap.19Omreglering av apoteksmarknaden (ram)10 375
ap.20Specialistkompetenskurser (ram)8 000
ap.21Upplysningstjänst för vården (ram)2 000
ap.22Kostnadsdata per patient (ram)1 730
ap.23Akutsjukvårdssatsning (ram)15 000
ap.26Nationell eHälsa (ram)40 000
ap.28Öppna jämförelser (ram)13 000
ap.29Samlad information om väntetider i vården (ram)12 000
Disponeras av Vetenskapsrådet4 000
ap.11Forskning inom farmaci (ram)4 000

Villkor för anslag 1:6

ap.6 European Observatory on Health Care Systems

Medlen disponeras av Kammarkollegiet och ska användas för Sveriges deltagande som samarbetspartner i The European Observatory on Health Care Systems and Policies och för stöd till observatoriets forskningsverksamhet. Av medlen ska motsvarande 235 000 US-dollar utbetalas engångsvis till observatoriet efter rekvisition.

ap.8 Swecare

Medlen disponeras av Kammarkollegiet och utbetalas engångsvis efter rekvisition till Swecare.

ap.9 Bidrag för utveckling inom hälso- och sjukvårdssektorn

Medlen disponeras av Kammarkollegiet. 

Av medlen ska 7 000 000 kronor utbetalas engångsvis efter rekvisition till Rett Center i Jämtlands läns landsting. Rett Center ska senast den 1 april 2012 inkomma till Regeringskansliet (Socialdepartementet) med en redovisning över hur medlen använts.

Av medlen ska 2 000 000 kronor utbetalas till Socialstyrelsen engångsvis efter rekvisition, att användas för försörjning av vissa vacciner och antidoter i enlighet med Socialstyrelsens uppdrag att upphandla försörjning av vissa vacciner och antidoter, regeringsbeslut nr I:2 den 11 juni 2009.

Av medlen ska 1 491 595 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till landstinget i Uppsala län för nackskadeforskning.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.10 Kvalitetsregister

Anslagsposten omfattas av Dagmaröverenskommelsen för 2011. 

Av medlen ska Kammarkollegiet utbetala 5 000 000 kronor engångsvis efter rekvisition till Regeringskansliet (Socialdepartementet) för genomförandegruppen.

Av medlen ska Kammarkollegiet utbetala 28 000 000 kronor engångsvis efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting för utveckling av de nationella kvalitetsregistren.

Av medlen ska Kammarkollegiet utbetala 60 000 000 kronor engångsvis efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting för basfinansiering av de nationella kvalitetsregistren.

ap.11 Forskning inom farmaci

Medlen disponeras av Vetenskapsrådet och ska användas för forskning inom ämnesområdet farmaci.

ap.12.1 Ersättning till smittbärare

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för finansiering av vissa kostnader för ersättning till smittbärare och för andra ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.  

Myndigheter kan erhålla medel under anslagsposten för att finansiera viss verksamhet. Medel utbetalas av Socialstyrelsen efter särskild rekvisition till följande myndigheter och för nedanstående verksamhet:

  • Kammarkollegiet för utbetalning av ersättning enligt förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.
  • Försäkringskassan för utbetalning av ersättning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare.

ap.13 Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas för utbetalning och ersättningar avseende kostnader för patientförsäkring för hälso- och sjukvård som bedrivs i statlig regi. Upphandling och administration av patientförsäkring hanteras av Socialstyrelsen. Medlen under anslagsposten ska också användas för skada till följd av BCG-vaccin m.m. enligt beslut av Justitiekanslern. Medlen får även användas för eventuella kostnader för pensionsåtaganden härrörande till avvecklingen av SPRI.

ap.14 Patientsäkerhet

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Av medlen ska Kammarkollegiet utbetala 6 000 000 kronor till Socialstyrelsen engångsvis efter rekvisition för Socialstyrelsens regeringsuppdrag om patientsäkerhet som beslutades den 22 december 2010. 

Av medlen ska Kammarkollegiet utbetala 2 000 000 kronor till Smittskyddsinstitutet engångsvis efter rekvisition för Smittskyddsinstitutets uppdrag i regleringsbrevet för 2011 om STRAMA-grupper och antibiotikaförskrivning.

Av medlen ska 2 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Regeringskansliet (Socialdepartementet) för genomförandet av ramupphandlat deltagande i en internationell hälso- och sjukvårdssystemsjämförelse.

Av medlen ska 2 300 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Socialstyrelsen, att användas för uppdraget att utarbeta en patienthandbok om patientsäkerhet.

Av medlen ska 3 400 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Läkemedelsverket för arbetet med kampanjen kring olaga läkemedel.

Av medlen ska 5 600 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Läkemedelsverket för utökad tillsyn av medicintekniska produkter.

Av medlen ska 7 000 000 kronor utbetalas till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, engångsvis efter rekvisition, för uppdraget kring hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används inom slutenvården (S2010/8066/HS).

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård

Medlen disponeras av Kammarkollegiet. 

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition utbetala 38 000 000 kronor till Apotekens Service AB för utveckling och drift av det elektroniska expeditionsstödet (EES). Av dessa medel avser 34 000 000 kronor kostnader för drift och förvaltning och 4 000 000 kronor utvecklingskostnader. Syftet är att implementera stödet och nå en så hög användning som möjligt för att förbättra läkemedelsanvändningen.

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition utbetala 34 000 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting, i enlighet med den överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2011 som regeringen fattade beslut om den 22 december 2010. Återrapportering ska ske i enlighet med överenskommelsen.

Av medlen ska 2 500 000 kr utbetalas engångsvis efter rekvisition till Regeringskansliet (Socialdepartementet) för finansiering av nationell cancersamordning och utvecklingsarbete inom den nationella cancerstrategin. 

Anslagssparandet från 2010 ska utbetalas av Kammarkollegiet till Socialstyrelsen engångsvis efter rekvisition för tidigare givna uppdrag inom cancerområdet.

Av medlen ska 2 000 000 kronor utbetalas till Sveriges Kommuner och Landsting, engångsvis efter rekvisition, för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 19 maj 2011.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.16 Prioriteringscentrum

Medlen disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Prioriteringscentrum för metodstöd till prioriteringar.

ap.17 Läkemedelsförteckning

Medlen disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas till Apotekens Service AB engångsvis efter rekvisition för drift av läkemedelsförteckning.

ap.18 Strategi för god vård

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Av medlen ska 12 000 000 kronor användas för genomförandet av projektet Nationellt fackspråk för vård och omsorg (baserat på Snomed CT). Medlen ska utbetalas till Socialstyrelsen, engångsvis efter rekvisition.

Av medlen ska 650 000 kronor utbetalas engångsvis efter rekvisition till Ungdomsstyrelsen för uppdraget att utbetala medel för genomförande av en uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting under 2009–2011.

Av medlen ska 2 000 000 kronor utbetalas till Socialstyrelsen engångsvis efter rekvisition, att användas för uppdraget att följa upp den nationella vårdgarantin och den s.k. kömiljarden.

Av medlen disponerar Kammarkollegiet 2 000 000 kronor för fortsatt arbete med vägledning för upphandling inom vård och omsorg i enlighet med Kammarkollegiets regleringsbrev för 2011.

Av medlen ska 2 000 000 kronor utbetalas engångsvis efter rekvisition till Socialstyrelsen för uppdraget att påbörja ett utvecklingsarbete avseende datainsamling inom primärvården, i enlighet med regeringens beslut den 4 november 2010.

Av anslagssparandet ska Kammarkollegiet utbetala 3 000 000 kronor till Socialstyrelsen engångsvis efter rekvisition för uppdrag inom området sällsynta sjukdomar. Av anslagssparandet ska Kammarkollegiet utbetala 1 300 000 kronor till Socialstyrelsen engångsvis efter rekvisition för uppdrag att utforma ett nationellt kunskapsstöd om god palliativ vård.

Av medlen ska 3 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Socialstyrelsen för arbetet med medicinska indikationer.

Av medlen ska 220 000 kronor ska utbetalas till Försäkringskassan engångsvis efter rekvisition för att möjliggöra myndighetens uppgiftsskyldighet enligt 19 a § förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd.

Av medlen ska 7 000 000 kronor utbetalas kronor till Socialstyrelsen engångsvis efter rekvisition för att användas för uppdraget att stödja införandet av myndighetens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder i enlighet med vad som framgår av regeringsbeslut I:2 från den 13 januari 2011.

Av medlen ska 250 000 kronor utbetalas engångsvis efter rekvisition till Socialstyrelsen, samt 250 000 kronor till Livsmedelsverket, engångvis efter rekvisition, för myndigheternas arbete med uppdraget att ta fram och sprida exempel kring goda måltidsupplevelser inom hälso- och sjukvården som regeringen beslutade om den 26 augusti 2010 (S2010/6152/FS).

Av medlen ska 160 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Svenska ambassaden i Washington för främjandearbete under 2011 och särskilt de arrangemang som har bäring på Socialdepartementets verksamhet.

Av medlen ska 1 500 000 kronor utbetalas till Läkemedelsverket, engångsvis efter rekvisition, för arbetet med läkemedelsboken.

Av medlen ska 950 000 kronor utbetalas till Läkemedelsverket, engångsvis efter rekvisition, för Giftinformationscentralen.

Av medlen ska 500 000 kronor utbetalas till Socialstyrelsen, engångsvis efter rekvisition, för uppdraget att påbörja ett utvecklingsarbete avseende datainsamling inom primärvården.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.19 Omreglering av apoteksmarknaden

Medlen disponeras av Kammarkollegiet. 

Av medlen ska Kammarkollegiet utbetala 2 000 000 kronor till Läkemedelsverket engångsvis efter rekvisition för utbetalning till eHälsoinstitutet för fullföljande av Apoteket AB:s åtagande enligt avtal med högskolan i Kalmar.

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition utbetala 500 000 kr till Statskontoret för uppföljning och utvärdering av omregleringen av apoteksmarknaden.

Av medlen ska 240 000 kronor utbetalas engångsvis efter rekvisition till Apotekens Service AB för deras ökade kostnader för kryptering av individdata inom läkemedelsområdet till landstingen.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.20 Specialistkompetenskurser

Medlen disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS). Medlen ska användas för specialistkompetenskurser (SK-kurser).

ap.21 Upplysningstjänst för vården

Medlen disponeras av Kammarkollegiet och utbetalas engångsvis efter rekvisition till Statens beredning för medicinsk utvärdering.

ap.22 Kostnadsdata per patient

Av medlen ska Kammarkollegiet utbetala 1 730 000 kronor engångsvis efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting för verksamhet med att driva på utvecklingen av kostnadsdata per patient (KPP) för hela sjukvården samt för att förvalta och uppdatera en KPP-databas med primärt syfte att stödja förvaltning och utveckling av den svenska versionen av NordDRG.

ap.23 Akutsjukvårdssatsning

Medlen disponeras av Kammarkollegiet och ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.26 Nationell eHälsa

Anslagsposten omfattas av Dagmaröverenskommelsen för 2011. 

Medlen disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Regeringskansliet (Socialdepartementet) för arbetet med nationell eHälsa.

ap.27 Statlig ålderspensionsavgift

Anslagsposten avser kostnader för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift. Medlen disponeras av Försäkringskassan för statlig ålderspensionsavgift avseende ersättning till smittbärare. 483 000 kronor avser beräknad statlig ålderspensionsavgift för 2011. Beloppet består av preliminär statlig ålderspensionsavgift om 513 801 kronor för 2011 och ett regleringsbelopp för 2008 om -30 801 kronor.

ap.28 Öppna jämförelser

Anslagsposten omfattas av Dagmaröverenskommelsen för 2011. 

Av medlen ska Kammarkollegiet utbetala 5 500 000 kronor engångsvis efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting, samt 5 500 000 kronor engångsvis efter rekvisition till Socialstyrelsen för arbetet med öppna jämförelser.

Av medlen ska Kammarkollegiet utbetala 2 000 000 kronor engångsvis efter rekvisition till Regeringskansliet (Socialdepartementet) för nationell strategi för öppna jämförelser.

ap.29 Samlad information om väntetider i vården

Anslagsposten omfattas av Dagmaröverenskommelsen för 2011. 

Medlen disponeras av Kammarkollegiet och utbetalas engångsvis efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:6 Bidrag till hälso- och sjukvård
ap.60Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.12.10Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Allt0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.1804 3000
ap.190Inget0
ap.200Inget0
ap.210Inget0
ap.220Inget0
ap.230Inget0
ap.260Inget0
ap.270Inget0
ap.280Inget0
ap.290Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:6 Bidrag till hälso- och sjukvård
1:6 ap.2.41:6 ap.10100 %
1:6 ap.2.51:6 ap.10100 %
1:6 ap.5.31:6 ap.10100 %
1:6 ap.7.11:6 ap.10100 %
1:6 ap.7.31:6 ap.10100 %
1:6 ap.45.11:6 ap.10100 %
1:6 ap.45.21:6 ap.10100 %
1:6 ap.491:6 ap.10100 %
1:6 ap.55.11:6 ap.10100 %
1:6 ap.561:6 ap.10100 %
1:6 ap.11:6 ap.15100 %
1:6 ap.31:6 ap.16100 %
1:6 ap.4.31:6 ap.21100 %
1:6 ap.241:6 ap.17100 %
1:6 ap.321:6 ap.14100 %
1:6 ap.341:6 ap.20100 %
1:6 ap.361:6 ap.14100 %
1:6 ap.371:6 ap.13100 %
1:6 ap.501:6 ap.18100 %
1:6 ap.541:6 ap.19100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Bidrag till hälso- och sjukvård
ap.1ram
ap.2.4ram
ap.2.5ram
ap.3ram
ap.4.3ram
ap.5.3ram
ap.7.1ram
ap.7.3ram
ap.24ram
ap.32ram
ap.34ram
ap.36ram
ap.37ram
ap.45.1ram
ap.45.2ram
ap.49ram
ap.50ram
ap.54ram
ap.55.1ram
ap.56ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2011201220132014 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Bidrag till hälso- och sjukvård
ap.118 0004 0004 000
2014
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Elin Feldt
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, enheten för kommunal ekonomi
Finansdepartemenetet, rättssekretariatet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Finansutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Försäkringskassan
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Smittskyddsinstitutet
Vetenskapsrådet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statskontoret
Ungdomsstyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting
Samtliga landsting
Rett Center
eHälsoinstitutet
Swecare
Apotekens Service AB
Prioriteringscentrum
Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS)
Landstinget i Uppsala län

Senast uppdaterad: