Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
1:8

2011-05-26
Ju2011/3717/KRIM
Brottsförebyggande rådet
Box 1386
11193 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Brottsförebyggande rådet
Riksdagen har beslutat om Brottsförebyggande rådets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:01, utg.omr. 04, bet. 2010/11:JuU1, rskr. 2010/11:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Brottsförebyggande rådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsförebyggande rådet ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter och mål som framgår av förordningen (2007:1170) med instruktion för Brottsförebyggande rådet.

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskning- och utveckling

Brottsförebyggande rådet (Brå) ska lämna en övergripande redogörelse av vilka forsknings- och utvecklingsarbeten som myndigheten bedrivit under året. Redogörelsen ska innehålla en bedömning av vilka konsekvenser resultaten av dessa forsknings- och utvecklingsarbeten kan tänkas ha för rättskedjans effektivitet, för övriga myndigheter som berörs av arbetet samt för det lokala brottsförebyggande arbetet. Av redovisningen ska även framgå i vilken utsträckning forskningsreslutat av betydelse från andra länder har beaktats.   

Statistik

Brå ska redovisa den s.k. hatbrottsstatistiken och vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla denna statistik.

Brå ska redovisa återfallsstatistiken och vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla denna statistik.

Internationell verksamhet

Brå ska redovisa myndighetens engagemang och deltagande i internationell verksamhet och projektsamverkan.

Lokalt brottsförebyggande arbete

Brå ska redovisa hur anslaget 1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete har använts och lämna en samlad analys av utfallet.

Prognoser

Brå ska redovisa prognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna, som ska omfatta samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar, ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

19 januari

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober

3

Uppdrag

1. Brå ska utvärdera hur Kriminalvården använder lekmannaövervakare vid verkställighet av påföljd och under övervakning av villkorlig frigivning. Utvärderingen ska innehålla en beskrivning och analys av vilka som får lekmannaövervakare, omfattningen och innehållet av lekmannauppdraget samt hur Kriminalvården följer upp och säkerställer innehållet och kontrollen av påföljden respektive övervakningen. Uppdraget ska utföras i samråd med Kriminalvården och andra relevanta aktörer och ska slutredovisas senast den 15 juni 2012.

2. Brå ska följa upp och utvärdera innehållet i verkställigheten av samhällstjänst. Utvärderingen ska innehålla en beskrivning och analys av vilka stöd- och kontrollåtgärder som sker, i vilken utsträckning planen för verställigheten följs och vilka klientgrupper som omfattas. Vidare ska utvärderingen innehålla en jämförelse mellan hur samhällstjänst och ungdomstjänst fungerar. Uppdraget ska utföras i samråd med Kriminalvården och andra relevanta aktörer och ska slutredovisas senast den 1 april 2012. 

3. Brå ska ta fram en kunskapssammanställning om strategiska brott bland unga samt ange hur denna kunskap kan användas i det förebyggande arbetet för att förhindra att unga hamnar i kriminalitet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2011.

4. Brå och Rikspolisstyrelsen ska gemensamt beskriva polisens strategiska brottsförebyggande arbete och ange hur det kan utvecklas. I uppdraget ingår att analysera vilket kunskapstöd som polisen behöver i det brottsförebyggande arbetet och bedöma polisens metodstöd. Inom ramen för ingångna samverkansöverenskommelser mellan polismyndigheter och kommuner får Brå, efter samråd med Rikspolisstyrelsen, stimulera och utvärdera lokala brottsförebyggande projekt som bedöms vara särskilt intressanta. Uppdraget ska redovisas senast i samband med årsredovisningen 2012.

5. Brå ska genomföra the Stockholm Criminology Symposium samt ansvara för priscermonin avseende the Stockholm Prize in Criminology 2011. Syftet med genomförandet av the Stockholm Criminology Symposium ska vara att främja och sprida kriminologisk forskning av relevans för det kriminalpolitiska området.  

6. Brå ska, med utgångspunkt i tidigare inlämnad redovisning (Ju2009/4358/KRIM), utveckla en periodiskt återkommande undersökning avseende omfattningen och utvecklingen av hot och våld m.m. mot förtroendevalda. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2011. För genomförandet av uppdraget får Brå rekvirera högst 800 000 kronor från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 15 Hot mot demokratin för 2011.

Pågående uppdrag som ännu inte redovisats

1. Brå har i uppdrag att utvärdera om syftet med den reform om ingripande mot unga lagöverträdare som trädde i kraft den 1 januari 2007 har uppnåtts. Utvärderingen ska inriktas på domstolarnas påföljdsval och innehållet i påföljderna. I det sammanhanget ska belysas vilket underlag domstolar har för sin bedömning och om detta har förbättrats efter 2007 års reform. Utvärderingen av reformen ska även omfatta verkställigheten av ungdomspåföljderna och hantering av misskötsamhet. Uppdraget ska utföras i samråd med Påföljdsutredningen (Ju2009:11) och andra relevanta aktörer och ska slutredovisas den 1 september 2011. 

2. Brå har i uppdrag att följa upp genomförandet av regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (skr. 2007/08:167). För genomförandet av uppdraget får Brå rekvirera högst 750 000 kronor under 2011. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 3. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 november 2011 till Regeringskansliet Utbildningsdepartementet (IJ2009/964/JÄM).

3. Brå har i uppdrag att, med stöd av databasen för rättsväsendets uppföljningssystem (RUS), redovisa handläggningstiderna hos polismyndigheterna, Åklagarmyndigheten och domstolarna för mål och ärenden som rör brottstyperna misshandel, rån, våldtäkt, stöld och utpressning. I uppdraget ingår också att särskilt redovisa handläggningstiderna för mål och ärenden som avser unga gärningsmän. Brå ska med utgångspunkt i resultaten beskriva och analysera eventuella skillnader avseende handläggningstiderna i landet och belysa viktiga faktorer för att handläggingstiderna i rättskedjan ska vara effektiva och rättssäkra. Arbetet som bedrivits under 2011 ska redovisas senast den 31 januari 2012. 

4. Brå har i uppdrag att, som ett led i arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning (RIF), samverka med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården i arbetet med att införa ett strukturerat elektroniskt informationsflöde i rättskedjan. För att säkerställa att myndigheternas RIF-arbete samordnas ska Brå anpassa sin planering och prioritering av IT-baserad verksamhetsutveckling till RIF-gemensamma ställningstaganden.

5. Brå har i uppdrag att stödja Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården med att utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma framtida verksamhetsvolym. Brå:s bidrag ska syfta till att analysmetoden genomgående håller hög kvalitet. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlagen. Rapporten ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.  

6. Brå har i uppdrag att stödja de lokala partnerskapen enligt förordningen (2008:348) om urbant utvecklingsarbete genom att följa arbetet med tryggheten i de stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal. Uppföljningen ska ske genom att brottsstatistiken, uppdelad i upplevd trygghet och anmälda brott, på stadsdelsnivå utvecklas och redovisas.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:7

Brottsförebyggande rådet (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet68 931
ap.1Brottsförebyggande rådet (ram)68 931

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Brottsförebyggande rådet

Anslaget används för Brottsförebyggande rådets förvaltningskostnader.

1:15

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet7 157
ap.1Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (ram)7 157

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

Anslaget ska användas för att stimulera lokala brottsförebyggande insatser genom att

- inom ramen för samverkansöverenskommelserna mellan polismyndigheter och kommuner stimulera och utvärdera lokala brottsförebyggande insatser som bedöms vara särskilt intressanta,  

- samla och sprida kunskap om framgångsrika metoder,

- följa upp och utveckla projekt samt bidra till att behovet av utbildning tillgodoses.

Anslaget får också användas för Brå:s personalkostnader och övriga direkta kostnader kopplade till sådan verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:7 Brottsförebyggande rådet
ap.12 0683 %0
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
ap.1215Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)5 500
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)6 893
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Brottsförebyggande rådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-255 744
2011-02-255 744
2011-03-255 744
2011-04-255 744
2011-05-255 744
2011-06-255 744
2011-07-255 744
2011-08-255 744
2011-09-255 744
2011-10-255 744
2011-11-255 744
2011-12-255 747
Summa68 931
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsförebyggande rådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Brottsförebyggande rådet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Brå får ta emot och disponera medel från statliga, kommunala, utländska och internationella organ för finansiering av projekt som är av gemensamt intresse. Brå får ta emot och disponera medel från organisationer och företag.

Oavsett om sådana intressenter avser att delta i ett projekt eller endast lämna finansiellt stöd ska Brå ensamt besluta om projektets mål, hur det ska genomföras och hur Brå ska redovisa projektet.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Gunilla Bergerén
Kopia till

Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Domstolsverket
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Kriminalvården
Brottsoffermyndigheten
Statens folkhälsoinstitut
Ungdomsstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret