Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:17

2011-05-19
U2011/3406/G
Statens skolinspektion
Box 23069
104 35 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statens skolinspektion
Riksdagen har beslutat om Statens skolinspektions verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Statens skolinspektion och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2009:1215) med instruktion för Statens skolinspektion.

1

Mål och återrapporteringskrav

Tillsyn och kvalitetsgranskning

Statens skolinspektion ska i sin löpande tillsyn granska varje kommuns ansvarstagande i huvudsak på huvudmannanivå för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och vuxenutbildning samt på huvudmanna- och skolnivå för förskoleklassen och barn- och ungdomsutbildningen.

En utgångspunkt för den löpande tillsynen ska vara att den ska omfatta sådana tillsynsaspekter som kräver en mer kvalitativ bedömning av hur huvudmännen och verksamheterna uppfyller författningarnas krav.

Handläggningen av anmälningsärenden ska vara effektiv och likvärdig.Skolinspektionen ska sträva efter att förkorta handläggningstiden.

Skolinspektionen ska särskilt redovisa:

  • en analys av hur myndighetens modell för tillsyn och kvalitetsgranskning fungerar, bl.a. med avseende på den behovsprövade tillsynen, relationen mellan tillsyn och kvalitetsgranskning samt resursfördelningen mellan verksamheterna inom myndigheten,
  • insatser för att förbereda förändringar i tillsyns- och kvalitetsgranskningsverksamheten med anledning av att den nya skollagen (2010:800) börjar tillämpas den 1 juli 2011,
  • insatser för att granska hur vuxenutbildningen till form och innehållutgår från den enskildes behov och förutsättningar samt hur elevers kunskaper beaktas vid validering,
  • insatser för att samlat granska fristående skolor inom samma koncern,
  • insatser för att förkorta handläggningstiden för anmälningsärenden, och
  • insatser för att bedöma effekter av myndighetens arbete med tillsyn och kvalitetsgranskning samt resultaten av dessa insatser.

Tillståndsprövning

Skolinspektionen ska särskilt redovisa:

  • en analys av utvecklingen av antalet ansökningar om tillstånd för fristående skolor, myndighetens beslut och resultatet av överklaganden av Skolinspektionens beslut, och
  • insatser för att förbättra tillgängligheten till och sökbarheten i den information om fristående skolor som Skolinspektionen har tillgång till.

Barn- och elevombudet

Skolinspektionens redovisning av den verksamhet som barn- och elevombudet har bedrivit ska innehålla uppgifter om ärendenas antal och innehåll, vilken skol- eller verksamhetsform de hänför sig till samt de beslut som barn- och elevombudet har fattat. Redovisningen ska därutöver omfatta resultatet av de domstolsprocesser som ombudet drivit och en redogörelse för ombudets verksamhet utöver ärendehanteringen. Vidare ska det av redovisningen framgå hur barn- och elevombudet samarbetat med Diskrimineringsombudsmannen (DO) när det gäller t.ex. anmälningar och tillsynen avseende likabehandlingsplaner.

Skolväsendets överklagandenämnd

Skolinspektionen ska i årsredovisningen redogöra för verksamheten vid Skolväsendets överklagandenämnd. Av redovisningen ska framgå ärendenas antal och innehåll, vilken skol- eller verksamhetsform de hänför sig till, de beslut som nämnden har fattat samt insatser för att säkerställa en rättssäker och effektiv verksamhet. Nämndens åtgärder för att förbättra informationen på sin webbplats ska också framgå. Genomförda förändringar i nämndens arbete med anledning av att den nya skollagen börjar tillämpas den 1 juli 2011 ska redovisas.

Prognoser

Skolinspektionen ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoser lämnas senast: 

den 19 januari,

den 23 februari,

den 5 maj,

den 1 augusti, och 

den 28 oktober.

Verksamhetsredovisning och resursåtgång

Skolinspektionen ska redovisa sin verksamhet och resursåtgång uppdelad på tillsyn, kvalitetsgranskning och tillståndsprövning. Redovisningen ska vidare delas upp på samtliga skol- och verksamhetsformer, offentliga respektive fristående skolor och annan enskild verksamhet i den utsträckning som myndigheten bedömer lämplig.

2

Organisationsstyrning

Statens skolinspektion ska redovisa hur myndighetens interna kvalitetssäkringsarbete har bedrivits.  

Vidare ska Skolinspektionen redovisa hur myndigheten samverkat med Statens skolverk, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sameskolstyrelsen samt andra myndigheter och organisationer. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten samverkat med Skolverket i syfte att bidra med underlag till arbetet i de nationella råden för gymnasieskolans yrkesprogram. 

Skolverket och Skolinspektionen har informationsuppgifter inom samma verksamhetsområde. Myndigheterna ska gemensamt redovisa hur samarbetet fortskridit för att möta avnämarnas behov av samlad gemensam information. Av redovisningen ska framgå myndigheternas svarstid när det gäller allmänhetens frågor, myndigheternas bedömning av vad som är en rimlig svarstid samt vid vilka typer av frågor som allmänheten har svårt att skilja myndigheternas ansvarsområden åt. Vidare ska det av redovisningen framgå vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå en rimlig svarstid. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2011.

3

Uppdrag

Årligt uppdrag

1. Statens skolinspektion ska sammanfatta och analysera erfarenheter av sin verksamhet avseende tillsyn och kvalitetsgranskning. Av redovisningen ska framgå myndighetens erfarenheter av skolornas och verksamheternas arbete med nyanlända elever, bl.a. avseende studiehandledning på modersmålet. Vidare ska myndigheten i redovisningen särskilt beskriva erfarenheter av undervisningen i matematik och elevernas tillgång till studie- och yrkesvägledning. Skolinspektionen ska vidare redovisa resultat av myndighetens uppföljning av beslut i tillsyns- och kvalitetsgranskningsärenden. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 september 2011.

Nya uppdrag

1. Skolinspektionen ska granska hur huvudmännen informerar om rätten till samt fullgör sin skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning i minoritetsspråken i enlighet med de bestämmelser som finns i grundskoleförordningen (1994:1194), gymnasieförordningen (1992:394), den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk samt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. I uppdraget ingår även att granska tvåspråkig undervisning på minoritetsspråk som bedrivs i enlighet med 2 kap. 7 § grundskoleförordningen. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2012.

2. Skolinspektionen ska granska hur ett urval av kommuner tillämpar bestämmelserna i skollagen (1985:1100) om att svenskundervisning för invandrare (sfi) ska finnas tillgänglig så snart som möjligt efter det att rätt till sfi inträtt samt aktivt verkar för att en nyanländ som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare kan påbörja undervisningen inom en månad från det att den nyanlände anmält sig till en sfi-kurs hos kommunen. Av granskningen ska framgå hur stor andel av eleverna som påbörjat sin sfi inom den tid som anges i skollagen och eventuella skäl till att utbildningen påbörjats vid andra tidpunkter. Granskningsresultaten ska redovisas efter om eleverna är nyanlända eller inte och de nyanlända ska redovisas efter om de omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare eller inte. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i anslutning till årsredovisningen.

3. Skolinspektionen ska redovisa sitt arbete med tillsyn över och kvalitetsgranskning av yrkesutbildning inom gymnasieskolan, inklusive lärlingsutbildning, och sådan lärlingsutbildning som kommer att bli möjlig inom den kommunala vuxenutbildningen från och med den 1 juli 2011. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten avser att granska den lärlingsutbildning som införs inom gymnasieskolan den 1 juli 2011 i enlighet med den nya skollagen (2010:800). Skolinspektionen ska samråda med Nationella lärlingskommittén (U 2008:09) i denna del av uppdraget. Vidare ska Skolinspektionen redovisa hur myndigheten inom ramen för sitt tillsyns- och kvalitetsgranskningsuppdrag granskar yrkesutbildningen i gymnasieskolan med avseende på såväl skolförlagt som arbetsplatsförlagt lärande. I denna del ska Skolinspektionen samråda med Statens skolverk och de nationella råden för yrkesprogrammen i syfte att identifiera de mest avgörande kvalitetsaspekterna vid sådan tillsyn och kvalitetsgranskning. Uppdraget ska redovisas i anslutning till årsredovisningen. 

Uppdrag givna i särskild ordning

1. Regeringsbeslut (U2009/4877/G) med uppdrag att genomföra viss central rättning av nationella prov. Vid den centrala rättningen av nationella prov för läsåret 2009/10 ska samma grund för urval tillämpas som enligt det ursprungliga uppdraget. Skolinspektionen ska så långt möjligt analysera avvikelserna mellan ursprunglig rättning och ny rättning utifrån typ av frågekonstruktion, elevernas kön samt typ av huvudman och skola m.m. Avvikelser ska även analyseras för olika betygsnivåer utifrån ursprungligt provbetyg. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 maj 2011.

2. Regeringsbeslut (IJ2010/368/DISK) med uppdrag till bl.a. Skolinspektionen att under en treårsperiod följa upp, analysera och redovisa sina insatser utifrån minoritetspolitikens mål. En första redovisning lämnades den 15 oktober 2010. Ytterligare rapporter ska lämnas den 15 oktober 2011 respektive den 15 oktober 2012 till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget.

3. Regeringsbeslut (U2010/4860/G) med uppdrag att granska kommuners rutiner för utredning inför inskrivning i särskola. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2011.

Uppdrag som getts till annan myndighet där Skolinspektionen ska delta

1. Skolinspektionen ska samverka med Skolverket i dess uppdrag att redovisa en samlad bedömning av utvecklingen inom respektive skolform inom det offentliga skolväsendet och motsvarande fristående skolor samt förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg (U2010/7789/S). Skolinspektionen ska bidra med resultat, bedömningar och analys utifrån sin verksamhet. 

2. Skolinspektion ska samråda med Skolverket i dess uppdrag att utveckla nationella ämnes-, kurs- och slutprov (U2010/7789/S). Utifrån Skolinspektionens erfarenheter från arbetet med regeringsuppdraget om viss central rättning av nationella prov (U2009/4877/G och U2010/3860/G) ska Skolinspektionen föreslå de ändringar i utformningen av de nationella proven som myndigheten anser nödvändiga för uppdragets effektiva genomförande.

3. Skolinspektionen ska samverka med Skolverket i dess uppdrag att analysera kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet och analysera utbildningarnas arbetsmarknadsrelevans (U2010/7789/S).

4. Skolinspektionen (den nationella referenspunkten för kvalitetssäkring inom yrkesutbildningen) ska hålla sig informerad om Myndighetens för yrkeshögskolan arbete med dess uppdrag att utveckla sitt förslag till nationell referensram för kvalifikationer (U2010/7770/SV).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:2

Statens skolinspektion (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolinspektion338 543
ap.1Statens skolinspektion (ram)338 543

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Statens skolinspektion

Från anslaget får högst 20 miljoner kronor användas för genomförandet av regeringsuppdrag (U2009/4877/G och U2010/3860/G) om viss central rättning av nationella prov.

Från anslaget får högst 15 miljoner kronor användas för kostnader för barn- och elevombudets verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens skolinspektion
ap.110 1563 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:2 Statens skolinspektion
1:2 ap.21:2 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Statens skolinspektion
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)32 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolinspektions räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2528 212
2011-02-2528 212
2011-03-2528 212
2011-04-2528 212
2011-05-2528 212
2011-06-2528 212
2011-07-2528 212
2011-08-2528 212
2011-09-2528 212
2011-10-2528 212
2011-11-2528 212
2011-12-2528 211
Summa338 543
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolinspektions disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens skolinspektion
På regeringens vägnar
Birgitta Ohlsson
Carolina Östgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, enheten för kommunal ekonomi
Finansdepartementet, enheten för statlig förvaltning
Miljödepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. (U 2008:03)
Riksrevisionen
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Barnombudsmannen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statens skolverk
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sameskolstyrelsen
Myndigheten för yrkeshögskolan
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Högskoleverket
Diskrimineringsombudsmannen
Ungdomsstyrelsen
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Arbetsmiljöverket
Sveriges Kommuner och Landsting

Senast uppdaterad: