Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 14

2011-06-22
N2011/3385/TE
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Trafikverkets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 22, bet. 2010/11:TU1, rskr. 2010/11:138).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Trafikverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Trafikverket ska redovisa vidtagna åtgärder för att mäta och öka produktiviteten i anläggningsbranschen och förbättra anläggningsmarknadens funktionssätt. 

2. Trafikverket ska redovisa ackumulerad betalningsutfästelse för Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab). 

3. Trafikverket ska redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2011-2015 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar, inklusive äldre anslag och från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk. Prognoserna ska kommenteras med avseende på avvikelser jämfört med tilldelat anslag, föregående prognos och föregående års utfall. Prognoskommentarerna ska vid varje tillfälle inkludera en prognos av brutto- och nettoupplåningen för respektive år. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska tydligt redovisas. Prognosen ska också fördelas månadsvis för anslagen under innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Osäkerheter i prognosen ska redovisas och kommenteras utförligt. Redovisning ska ske i informationssystemet Hermes senast den 19 januari 2011, den 23 februari 2011, den 5 maj 2011, den 1 augusti 2011 och den 28 oktober 2011 enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

3

Uppdrag

1. Trafikverket ska medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar innefattande tydliggörandena i regeringens skrivelse 2009/10:221. Trafikverket ska senast den 16 mars 2012 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa:
- vilka av den nationella strategins prioriteringar som Trafikverket utgått från under perioden 2009-2011 samt vilka av myndighetens verksamheter som berörts eller kommer att beröras av insatserna,
- planerade och genomförda insatser med andra myndigheter samt med de organ som har det regionala tillväxtansvaret i länen, samt 
- hur dialog och samverkan med de organ som har det regionala tillväxtansvaret i länen har utvecklats och avses utvecklas bland annat inom ramen för planeringsprocessen för att utveckla transportinfrastrukturen.

2. Trafikverket ska i samråd med Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, e-delegationen och de andra myndigheter som Trafikverket anser är berörda, arbeta för att förbättra förutsättningarna för resfria möten inom och mellan myndigheter. Återrapportering ska ske i samband med årsredovisningen.

3. Trafikverket ska redovisa hur myndigheten följt de mål och rekommendationer som regeringen beslutat i IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010-2015 (N2010/3482/ITP (delvis). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

4. I arbetet med de transeuropeiska transportnätverken (TEN-T) ska Trafikverket ansvara för Sveriges del av förvaltningen av det tekniska systemet för uppföljning och ansökningar, TENtec, och utveckla arbetssätt för detta.  

5. Trafikverket ska mot bakgrund av råvarornas ökande betydelse för konkurrenskraften globalt, nationellt och regionalt, utreda vilka långsiktigt hållbara transportsystem och transportlösningar som krävs för att ta till vara och utveckla den råvarupotential som finns i Barentsområdet. Trafikverket ska samarbeta med relevanta myndigheter, industriorganisationer i Sverige och andra berörda länder samt med organ som har ett regionalt tillväxtansvar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2011.

6. Trafikverket ska överföra samtliga aktiebrev i Swedish National Road Consulting Aktiebolag (SweRoad) till Kammarkollegiet, eftersom bolaget enligt riksdagens beslut ska förvaltas av Regeringskansliet (prop. 2010/11:1, utg.omr. 22, bet. 2010/11:TU1, rskr. 2010/11:138). Vidare ska Trafikverket vara Regeringskansliet, eller den person regeringen utser, behjälplig i förberedelserna med att sammanföra SweRoad och LFV Aviation Consulting AB samt att aktivt medverka i regeringens arbete för att inrätta en ny organisation för vissa statliga tjänsteexporterande bolag på infrastrukturområdet.

7. Trafikverket ska i samverkan med Transportstyrelsen vidta de åtgärder som erfordras för att införskaffa den utrustning m.m. som behövs för införande av trängselskatt i Göteborgs kommun. Trängselskatt ska tas ut i de centrala delarna av Göteborg från och med den 1 januari 2013, i enlighet lagen (2004:629) om trängselskatt (prop. 2009/10:189, bet. 2009/10:SkU39, rskr. 2009/10:294). Trafikverket ska i samverkan med Transportstyrelsen redovisa nyckeltal som beskriver kostnadseffektiviteten i införskaffandet av utrustning och val av tekniska system. Nyckeltalen ska utformas så att de kan användas vid jämförelser med andra objekt av liknande slag.

8. För byggandet av broar över Motalaviken på riksväg 50 och över Sundsvallsfjärden på väg E4 har avtal tecknats om medfinansiering genom inkomster från vägavgifter. Förutsatt att erforderliga tillstånd erhålls ska Trafikverket, i samverkan med Transportstyrelsen, vidta de åtgärder som erfordras för att införskaffa den utrustning m.m. som behövs för uttag av vägavgifter på dessa broar. Trafikverket ska samråda med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och med utredningen om skatte- och utgiftsuttag vid användande av vissa vägar om de krav som kommer att ställas på den tekniska utformningen av vägavgiftsystemen och säkerställa att utformningen är förenlig med nationella och EU-gemensamma regelverk. Trafikverket ska i samverkan med Transportstyrelsen redovisa nyckeltal som beskriver kostnadseffektiviteten i införskaffandet av utrustning och val av tekniska system. Nyckeltalen ska utformas så att de kan användas vid jämförelser med andra objekt av liknande slag.

9. Regeringen har i propositionen Mål för framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:93) lagt fast preciseringar för hänsynsmålet inom transportpolitiken i form av mål för säkerhet inom vägtransportsystemet. Målet fram till 2020 är att antalet omkomna inom vägtrafiken ska halveras och att antalet allvarligt skadade ska minskas med en fjärdedel från 2007. I propositionen har regeringen vidare lagt fast preciseringar för hänsynsmålet miljö och hälsa inom transportpolitiken. Transportsektorn ska bidra till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet fossilberoende. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Transportsektorn ska bidra till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Trafikverket ska i en särskild rapport i samband med sin årsredovisning för 2011 redovisa vilka åtgärder verket vidtagit i syfte att bidra till uppfyllelse av dessa mål.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:1

Väghållning (Ramanslag)

Disponeras av Vägverket0
ap.2Myndighetsutövning (ram)0
ap.3Statlig väghållning (ram)0
ap.3.1Investeringar i nationell plan (ram)0
ap.3.2Investeringar i regional plan (ram)0
ap.3.4Drift och underhåll (ram)0
ap.3.5Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram)0
ap.3.6Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion (ram)0
ap.4Bidrag (ram)0
ap.4.1Bidrag för drift och byggande av enskilda vägar (ram)0
ap.4.2Storstadsöverenskommelser (ram)0
ap.4.3Bidrag i regionala planer (ram)0
ap.7Övriga insatser för effektivisering av vägtransportsystemet (ram)0
Disponeras av Kammarkollegiet2 102
ap.9Väghållning - del till Kammarkollegiet (ram)2 102
Disponeras av Trafikverket20 700 265
ap.12Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet (ram)302 000
ap.13Myndighetsutövning (ram)145 000
ap.14Bidrag (ram)1 011 000
ap.14.1Bidrag för drift av enskild väg (ram)1 011 000
ap.14.2Vissa bidrag till trafiksystem (ram)0
ap.16Statlig väghållning (ram)19 242 265
ap.16.1Investeringar i nationell plan (ram)6 017 000
ap.16.2Investeringar i regional plan (ram)2 802 000
ap.16.3Drift och underhåll (ram)9 139 265
ap.16.4Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram)157 000
ap.16.5Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion (ram)1 127 000
ap.19Väghållning - Överskott från trängselskatten i Stockholm (ram)0

Villkor för anslag 1:1

ap.9 Väghållning - del till Kammarkollegiet

Medel från anslagsposten 9 får betalas ut till följande myndigheter: Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsdomstolen, Diskrimineringsombudsmannen, Nämnden mot diskriminering samt Konsumentverket. Medel betalas ut för:

a) ersättning till parter, vittnen, tolkar m.fl. som föranleds av föreskrift i lag eller förordning,

b) kostnad, som föranleds av föreskrift i lag eller förordning, för syn, kungörelse och delgivning samt för bevisupptagning i utlandet,

c) kostnad med anledning av tillämpning av den europeiska konventionen av den 7 juni 1968 angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt, enligt förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt,

d) kostnad med anledning av mål vid domstolen där Diskrimineringsombudsmannen eller Konsumentombudsmannen för talan,

e) ersättning som ska utges av staten enligt lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.,

f) rättegångskostnad, för vilken staten är skyldig att svara, i trafikmål även då staten inte är part, och

g) ersättning av det slag som anges i 5 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

ap.12 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet

Trafikverket får använda medel från anslagsposten 12 för följande. 

a) Åtgärder enligt 2 § 3, 6 och 12 samt 3 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket. I en särskild rapport i samband med sin årsredovisning för 2011 ska Trafikverket utifrån en kategoriindelning av genomförda åtgärder lämna en redovisning av vilka uppmätta eller uppskattade effekter genomförda åtgärder har i förhållande till de transportpolitiska målen. Trafikverket ska vidare redogöra för sin bedömning av hur nyttan av åtgärderna inom respektive kategori förhåller sig till dess kostnader. Av redovisningen ska även framgå vilka kostnader för myndighetsintern verksamhet samt kostnader för bidrag till andra aktörer som är förknippade med respektive åtgärdskategori.  

b) Forskning, utveckling och demonstration.

c) Bidrag till ideella organisationer som utför uppgifter som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås.

Under perioden 2008-2010 har organisationsstödet till NTF successivt fasats ut, från en nivå på 25 miljoner kronor per år. De projektbidrag som finns tillgängliga hos Trafikverket för trafiksäkerhetsinsatser som utförs av ideella organisationer har under perioden ökat i motsvarande grad och takt och ska under 2011 kvarstå på 2010 års nivå.

ap.13 Myndighetsutövning

Trafikverket får använda medel från anslagsposten 13 för den myndighetsutövning som följer av författningar samt verksamhet enligt 2 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket och som inte täcks av anslag 1:3 Trafikverket eller som avses täckas med avgifter i enlighet med avsnitt 6 Avgifter och bidrag i detta regleringsbrev.  

ap.14.1 Bidrag för drift av enskild väg

Från delposten 14.1 sker utbetalningar i enlighet med förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning.

ap.14.2 Vissa bidrag till trafiksystem

Från delposten 14.2 får utbetalas statsbidrag till investeringar i storstädernas trafiksystem i de fall någon annan än staten är huvudman för genomförandet. Utan hinder av vad som gäller enligt 5 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. får Trafikverket från delposten 14.2 utbetala statsbidrag till Stockholms läns landsting och Göteborgs kommun för objekt som ingår i överenskommelsen om trafik och miljö i Stockholm och överenskommelsen om investeringar i trafikinfrastruktur i Göteborgsregionen även om det statliga byggnadsbidraget därmed överstiger 50 procent respektive 75 procent av byggkostnaden.

ap.16.1 Investeringar i nationell plan

Trafikverket får disponera medel från delposten 16.1 för investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar samt till åtgärder för förbättrad miljö längs det befintliga statliga vägnätet.   

a) Trafikverket ska från delposten 16.1 avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelse som Trafikverket ställt ut till Svedab.

b) Trafikverket får i särskilda fall nyttja delposten 16.1 för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd arbetsplan med sammanlagt högst 10 miljoner kronor per år.

ap.16.2 Investeringar i regional plan

Trafikverket får disponera medel från delposten 16.2 för investeringar i statliga vägar som inte ingår i det nationella stamvägnätet samt även förbättringsåtgärder på det statliga stamvägnätet.  

Trafikverket får i särskilda fall nyttja delposten 16.2 för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd arbetsplan med sammanlagt högst 10 miljoner kronor per år.

Från delposten utbetalas även statsbidrag till investeringar i enlighet med de prioriteringar som finns i de fastställda länsplanerna för regional transportinfrastruktur enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator samt till utökad handikappanpassning av kollektivtrafiken utöver fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur.

ap.16.3 Drift och underhåll

Trafikverket får disponera medel från delposten 16.3 för drift och underhåll på det staliga vägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar. 

Från delposten 16.3 får Trafikverket betala kostnader för ersättning enligt särskilda bestämmelser för vissa person- och sakskador som inträffar i samband med den statliga väghållningen samt statens kostnader för sådana förrättningar som påkallats med stöd av 20 a och 25 §§ väglagen (1971:948). Anslagsposten får även användas för att vidta riskreducerande åtgärder med avseende på den fysiska väginfrastrukturen.

Trafikverket bör kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Från delposten ska Trafikverket betala en abonnemangsavgift till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Från delposten ska totalt 1 114 000 kronor betalas under 2011. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

ap.16.4 Räntor och återbetalning av lån för vägar

Trafikverket får använda medel från delposten 16.4 för att betala ränta och amorteringar på lån enligt villkor 1 och 2 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 5 samt för anläggningstillgångar.  

ap.16.5 Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion

Medel från delposten får i enlighet med fastställd långtidsplan disponeras till åtgärder för framkomlighet året runt för lätt trafik, full bärighet på broar och för näringslivet viktiga vägar, anpassning till upplåten last på för näringslivet viktiga vägar, beläggning av grusvägar samt rekonstruktionsåtgärder.

ap.19 Väghållning - Överskott från trängselskatten i Stockholm

  

        

1:2

Banhållning (Ramanslag)

Disponeras av Banverket0
ap.1Myndighetsutövning (ram)0
ap.1.2Fastställelse av tågplan och järnvägsplan (ram)0
ap.2Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet (ram)0
ap.4Banhållning (ram)0
ap.4.1Investeringar i nationell plan (ram)0
ap.4.3Drift, underhåll och trafikledning (ram)0
ap.4.4Räntor och återbetalning av lån (ram)0
ap.5Övriga insatser för effektivisering av järnvägstransportsystemet (ram)0
Disponeras av Trafikverket12 824 814
ap.8Myndighetsutövning (ram)5 000
ap.8.1Fastställelse av tågplan och järnvägsplan (ram)5 000
ap.9Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet (ram)411 000
ap.10Banhållning (ram)12 307 814
ap.10.1Investeringar i nationell plan (ram)5 498 000
ap.10.2Drift, underhåll och trafikledning (ram)5 237 814
ap.10.3Räntor och återbetalning av lån (ram)1 572 000
ap.11Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet (ram)101 000

Villkor för anslag 1:2

ap.8.1 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan

Från anslagsposten 8.1 finansieras handläggningen av statlig medfinansiering till regionala spårfordon.

ap.9 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet

Från anslagsposten 9 finansieras bidrag till Inlandsbanan med 112 000 000 kronor och bidrag till Öresundsbro Konsortiet med 299 000 000 kronor för utnyttjandet av Öresundsbroförbindelsen.

ap.10.1 Investeringar i nationell plan

1. Trafikverket får disponera medel från delposten 10.1 för investeringar och förbättringar i det statliga järnvägsnätet samt till åtgärder för förbättrad miljö längs det befintliga statliga järnvägsnätet. 

2. Trafikverket ska från delposten 10.1 avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelser som Trafikverket ställt ut till Svedab.

3. Trafikverket ska från delposten 10.1 avräkna statens kostnader till Riksgäldskontoret vid ett eventuellt infriande av Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB.

4. Delposten 10.1 får användas för investeringar på andra infrastrukturförvaltares järnvägsnät i anslutning till statens järnvägsnät i samverkan med externa intressenter till ett belopp om högst en procent av anslag 1:2 Banhållning.

5. Delposten 10.1 får användas för att finansiera Trafikverkets åtaganden avseende Citytunneln i Malmö, inklusive affärsverket Statens järnvägars tidigare åtaganden.

6. Delposten 10.1 finansierar statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar och regionala spårfordon.

ap.10.2 Drift, underhåll och trafikledning

1. Trafikverket får disponera medel från delposten 10.2 för drift, underhåll, trafikledning och reinvesteringar på det statliga järnvägsnätet.

2. Trafikverket bör kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Från delposten ska Trafikverket betala en abonnemangsavgift till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Från delposten ska totalt        1 114 000 kronor betalas under 2011. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

3. Trafikverket ska för statens räkning svara för handläggning av krav på ersättning för åtgärder förknippade med den av staten utställda miljögarantin i avtalet om bolagisering av Statens järnvägar och därtill gjorda tillägg. Eventuella kostnader för sådan handläggning och sådana krav som avses ovan ska belasta anslagsposten 10.2.

ap.10.3 Räntor och återbetalning av lån

1. Trafikverket får använda medel från delposten 10.3 för att betala ränta och amorteringar på lån enligt villkor 3 och 4 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 5 samt för anläggningstillgångar. 

2. Trafikverket ska från delposten 10.3 betala den administrativa avgiften till Riksgäldskontoret för Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB samt garantiavgiften för statens garantiåtaganden rörande Arlandabanan.

3. Trafikverket ska från delposten 10.3 betala ränta och administrativ avgift till Riksgäldskontoret avseende Riksgäldskontorets villkorslån till A-Train AB.

4. Delposten 10.3 får också användas för ersättning till Botniabanan AB enligt träffat avtal om hyra av Botniabanan.

ap.11 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet

Trafikverket får använda medel från anslagsposten 11 för följande. 

a) Åtgärder enligt 2 § 3, 6 och 12 samt 3 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket. I en särskild rapport i samband med sin årsredovisning för 2011 ska Trafikverket utifrån en kategoriindelning av genomförda åtgärder lämna en redovisning av vilka uppmätta eller uppskattade effekter genomförda åtgärder har i förhållande till de transportpolitiska målen. Trafikverket ska även redogöra för sin bedömning av hur nyttan av åtgärderna inom respektive kategori förhåller sig till dess kostnader. Av redovisningen ska även framgå vilka kostnader för myndighetsintern verksamhet samt kostnader för bidrag till andra aktörer som är förknippade med respektive åtgärdskategori.  

b) Forskning, utveckling och demonstration.

c) Bidrag till idella organisationer som utför uppgifter som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås.

d) Kostnader för Sveriges Järnvägsmuseum.

1:3

Trafikverket (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket1 483 546
ap.2Trafikverkets administration (ram)1 483 546
Disponeras av Utredningen för avveckling av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek1 500
ap.4Trafikverket - del till Utredningen för avveckling av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek (N2008:13) (ram)1 500
Disponeras av Kammarkollegiet2 000
ap.5Trafikverket - del till Kammarkollegiet (ram)2 000
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet45 000
ap.3Till Regeringskansliets disposition (ram)45 000

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Trafikverkets administration

Från anslagsposten 2 finansieras kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, övrigt verksamhetsstöd och intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster/prestationer.

Medel från anslagsposten får också användas för kostnader avseende den materiella avvecklingen av Vägverket, Banverket och Statens institut för kommunikationsanalys.

ap.3 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten 3 får användas för att bekosta transportpolitiska utredningar och bolagsförvaltning avseende Arlandabanan Infrastructure AB, Botniabanan AB (publ) och Svedab.

Av anslagsposten 3 får högst 800 000 kronor användas för de förvaltningskostnader som Avvecklingskommitten för näringsmyndigheter (N 2008:13) har för avvecklingen av Vägverket, Banverket och Statens institut för kommunikationsanalys.

ap.4 Trafikverket - del till Utredningen för avveckling av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek (N2008:13)

Anslagsposten 4 får användas för kostnader avseende den personella avvecklingen av Vägverket, Banverket och Statens institut för kommunikationsanlays.

ap.5 Trafikverket - del till Kammarkollegiet

Anslagsposten 5 får användas till kvarvarande utbetalningar som Utredningen för avveckling av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek (N2008:13) har efter att den upphör den 30 juni 2011.

1:6

Driftbidrag till icke statliga flygplatser (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket103 013
ap.1Icke statliga flygp - del till Trafikverket (ram)103 013

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Icke statliga flygp - del till Trafikverket

  1. Utöver vad som följer av förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser ska Trafikverket lämna bidrag till icke statliga flygplatser i enlighet med de principer som följer av riksdagens beslut med anledning av propositionen Moderna transporter (prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308). 
  2. Högst 150 000 kronor av stödet får avsättas för ekonomisk uppföljning av driften på flygplatserna. Dessa medel disponeras av Trafikverket.

1:7

Trafikavtal (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket831 000
ap.2Trafikavtal - del till Trafikverket (ram)831 000

Villkor för anslag 1:7

ap.2 Trafikavtal - del till Trafikverket

Anslagsposten ska användas för statens trafikavtal rörande transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik. Vidare får anslaget användas för tillfällig juridisk, ekonomisk eller annan expertis vid ingående av nya avtal samt för vissa förvaltningskostnader som är direkt hänförliga till trafikavtal.  

1:10

Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket348 500
ap.5EU-stöd, TEN (ram)348 500
Disponeras av Transportstyrelsen0
ap.3EG-stöd, TEN - del till Transportstyrelsen (ram)0

Villkor för anslag 1:10

ap.5 EU-stöd, TEN

Medlen på anslagsposten får användas för av Europeiska unionen beviljade bidrag för projekt inom ramen för Transeuropeiska nätverk. Från anslagsposten utbetalas stöd motsvarande Europeiska unionens finansiering av svenska projekt inom området Transeuropeiska nätverk. 

Trafikverket disponerar högst ett belopp under anslagsposten som motsvarar uppburet finansiellt stöd från Europeiska unionen som av myndigheten redovisats mot inkomsttitel "6511 - Bidrag till transeuropeiska nätverk". Beloppet som disponeras kan dock inte överstiga tillgängliga medel på anslagsposten.

1:11

Trängselskatt i Stockholm (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket558 523
ap.6Trängselskatt Sthlm - överskott tr.skatt del till TRV (ram)558 523

Villkor för anslag 1:11

ap.6 Trängselskatt Sthlm - överskott tr.skatt del till TRV

Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och adminstrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Stockholm. Av medlen på anslagsposten får 324,6 miljoner kronor användas till Förbifart Stockholm. Vidare får 160 miljoner kronor användas till väganknutna projekt i Stockholmsregionen. Dessa 160 miljoner kronor ska avräknas de 5 000 miljoner kronor till investeringar i andra väganknutna projekt i Stockholmsregionen utöver Förbifart Stockholm som enligt Stockholmsöverenskommelsen ska finansieras med överskottet från trängselskatten.

Tillsammans med de 324 miljoner kronor som genom tidigare beslut avsatts för väganknutna projekt i Stockholmsregionen uppgår därmed det belopp som hittills avräknats de 5 000 miljoner kronor till investeringar i andra väganknutna projekt i Stockholmsregionen utöver Förbifart Stockholm som enligt Stockholmsöverenskommelsen ska finansieras med överskottet från trängselskatten till 484 miljoner kronor.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Budgetår 2010

1:1

Vägverket: Administration (Ramanslag)

Disponeras av Vägverket0
ap.1Vägverkets administration (ram)0
Disponeras av Trafikverket0
ap.2Vägverket: Adm - del till Trafikverket (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet0
ap.3Till Regeringskansliets disposition (ram)0

1:3

Banverket: Administration (Ramanslag)

Disponeras av Banverket0
ap.1Banverket (ram)0
Disponeras av Trafikverket0
ap.3Banverket: Adm - del till Trafikverket (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet0
ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)0

Budgetår 2003

36:5

Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket0
ap.5Lagfartskostnader (ram)0

Villkor för anslag 36:5

ap.5 Lagfartskostnader

Under 2011 får anslagssparande nyttjas för lagfartskostnader (stämpelskatt) vid överföring av fastigheter från staten, tidigare förvaltade av affärsverket Statens Järnvägar, till Jernhusen AB.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Väghållning
ap.203 %0
ap.3.103 %0
ap.3.203 %0
ap.3.403 %0
ap.3.503 %0
ap.3.603 %0
ap.4.103 %0
ap.4.203 %0
ap.4.303 %0
ap.703 %0
ap.90Inget0
ap.129 0603 %0
ap.134 3503 %0
ap.14.1101 100Allt0
ap.14.20Allt0
ap.16.1601 700Allt0
ap.16.2280 200Allt0
ap.16.3913 927Allt0
ap.16.415 700Allt0
ap.16.5112 700Allt0
ap.190Allt0
1:1 (2010) Vägverket: Administration
ap.1 (2010)0Allt0
ap.2 (2010)0Allt0
ap.3 (2010)0Allt0
1:2 Banhållning
ap.1.203 %0
ap.203 %0
ap.4.103 %0
ap.4.303 %0
ap.4.403 %0
ap.503 %0
ap.8.11503 %0
ap.941 100Inget0
ap.10.1549 800Allt0
ap.10.2523 781Allt0
ap.10.3157 200Allt0
ap.113 0303 %0
1:3 Trafikverket
ap.244 5063 %0
ap.31 3503 %0
ap.445Allt0
ap.560Allt0
1:3 (2010) Banverket: Administration
ap.1 (2010)0Allt0
ap.2 (2010)0Allt0
ap.3 (2010)0Allt0
1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser
ap.10Inget0
1:7 Trafikavtal
ap.283 100Inget0
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.30Allt0
ap.534 850Allt0
1:11 Trängselskatt i Stockholm
ap.60Allt0
36:5 (2003) Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m.
ap.5 (2003)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Väghållning
1:2 ap.21:1 ap.13100 %
1:2 ap.3.11:1 ap.16.1100 %
1:2 ap.3.21:1 ap.16.2100 %
1:2 ap.3.41:1 ap.16.3100 %
1:2 ap.3.51:1 ap.16.4100 %
1:2 ap.3.61:1 ap.16.5100 %
1:2 ap.4.11:1 ap.14.1100 %
1:2 ap.4.21:1 ap.14.2100 %
1:2 ap.4.31:1 ap.16.2100 %
1:2 ap.71:1 ap.12100 %
1:2 ap.14.31:1 ap.16.2100 %
1:2 ap.51:1 ap.9100 %
1:1 (2010) Vägverket: Administration
1:1 ap.1 (2010)1:1 ap.2 (2010)100 %
1:2 Banhållning
1:4 ap.1.21:2 ap.8.1100 %
1:4 ap.21:2 ap.9100 %
1:4 ap.4.11:2 ap.10.1100 %
1:4 ap.4.31:2 ap.10.2100 %
1:4 ap.4.41:2 ap.10.3100 %
1:4 ap.51:2 ap.11100 %
1:3 (2010) Banverket: Administration
1:3 ap.1 (2010)1:3 ap.3 (2010)100 %
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
1:16 ap.31:10 ap.5100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Väghållning
ap.5ram
ap.14.3ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2011201220132014 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Väghållning
ap.1210 00010 0000
ap.14.1600 000600 0000
ap.16.116 576 0007 594 0008 482 000
ap.16.22 656 0001 200 0001 456 000
ap.16.37 075 0002 500 0004 575 000
ap.16.413 787 0001 100 00011 187 000
ap.16.5496 000496 0000
1:2 Banhållning
ap.10.111 500 0003 000 0008 500 000
ap.10.27 400 0002 500 0004 900 000
ap.10.360 950 0001 894 00056 777 000
ap.11150 000150 0000
1:7 Trafikavtal
ap.23 500 000820 3472 078 572
2022
Belopp angivna i tkr

Villkor

I fråga om ramanslagen 1:1 respektive 1:2 bemyndigas Trafikverket att ikläda sig ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om totalt högst 124 700 000 000 kronor efter 2011. Bemyndigandet omfattar även framtida räntekostnader på upptagna lån samt förpliktelser med Trafikverkets interna enheter.

Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå är endast indikativ.

Förskottering, lån från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga byggandet av allmänna vägar och järnvägar ingår i bemyndiganderamen.

För uppgift om slutår för bemyndiganderam per anslagspost, se bilaga 1.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)2 551 800
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)3 554 798
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)20 400 000
- varav INVESTERING20 400 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)

Trafikverket disponerar under budgetåret 2011 en låneram om 2 551 800 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningtillgångar.

Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)

Krediten på räntekontot uppgår till 3 554 798 000 kronor.

Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna anvisats för. I efterhand ska inbetalningar av anslagsmedel till Trafikverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta ska justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgående balans på Trafikverkets räntekonto disponeras av Trafikverket. Resultatet av Trafikverkets kassahållning ska särredovisas i Trafikverkets årsredovisning.

Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)

Trafikverket disponerar övriga krediter om 20 400 000 000 kronor.  

1. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för delen Svinesundsförbindelsen (inkl. Hogdal-Nordby) samt för de prioriterade vägprojekten E 6 delen Rabbalshede-Hogdal, E 20 delen Tollered-Alingsås samt genom Alingsås, Rv 40 delen Brämhult-Hester, Rv 40 delen Haga-Ljungarum, Rv 45 delen Angeredsbron-Älvängen, Rv 44 delen Båberg-Väneryr samt Rv 49 Skara-Varnhem.

2. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för byggande av vägbroar som ersätter färjor. Varje sådant objekt ska underställas regeringens prövning. Eventuell samfinansieringslösning och avgiftsfinansiering ska övervägas om ordinarie driftmedel inte täcker kostnaderna för en bro.

3. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för järnvägsinvesteringar i eldrifts- och teleanläggningar, telenätsutrustning samt för statens andel av lån avseende vissa investeringar i Stockholmsområdet enligt överenskommelse år 1983 mellan Statens järnvägar, staten och Stockholms läns landsting.

4. Trafikverket får ta upp lån för de prioriterade järnvägsprojekten Hallsberg-Degerön, Mjölby-Motala, Trollhättan-Göteborg samt järnvägsprojekt i Stockholmsområdet. De olika lånedelarna avseende de prioriterade projekten ska återbetalas i jämn takt under 25 år med start vid den tidpunkt när respektive banprojekt färdigställts.

5. Trafikverket får ta upp lån för nya investeringar i vissa vägprojekt för vilka trängselskatt eller vägavgifter planeras att tas ut. Låneramen inkluderar räntekostnader för dessa lån. Högst 120 000 000 kronor får användas för trängselskattesystemet i Göteborg. Utnyttjande av denna del av låneramen ska ske efter samråd med Transportstyrelsen. 

Övrigt

1. Trafikverket får tidigarelägga byggandet av allmänna vägar och investeringar i järnvägsanläggningar där förskottering (lån) sker från kommuner, landsting eller enskilda under förutsättning att avtalet inte innehåller sådana villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterat belopp. Den sammanlagda skulden för de av Trafikverket och regeringen godkända förskotteringarna avseende allmänna vägar får inte överstiga 30 procent av de under året beviljade anslagsposterna 16.1, 16.2, 16.4, 16.5 under anslag 1:1. Den sammanlagda skulden för de av Trafikverket och regeringen godkända förskotteringarna avseeende investeringar i järnvägsanläggningar får inte överstiga 30 procent av den under året beviljade anslagsposten 10.1 under anslag 1:2. Förskottering av objekt vars byggkostnad överstiger 20 miljoner kronor ska underställas regeringens prövning.  

Trafikverket ska följa följande riktlinjer vid hanteringen av förskotteringar:

- Ett objekt som förskotteras får maximalt tidigareläggas med 5 år i förhållande till plan.  

- Skälen för behovet av förskottering ska anges i den förskotterade aktörens ansökan till Trafikverket.

- För att sluta avtal om förskottering från kommun ska fullmäktigebeslut uppvisas i ärendet.

- Konsekvenserna för fullgörandet av den långsiktiga planen ska utredas innan avtal ingås och eventuell påverkan på andra objekt ska klargöras.

- Avtal om förskottering får inte innehålla uppgifter om tidpunkt för återbetalning av förskottering, annat än att förskottering återbetalas när medel finns tillgängliga i Trafikverkets budget.

2. Trafikverket har för statens räkning oåterkalleligen förbundit sig att när så erfordras lämna villkorat aktieägartillskott till Svedab för att bolagets egna kapital vid varje tillfälle ska uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Trafikverket ska uppfylla denna förpliktelse genom att när så erfordras utställa en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande erforderligt aktieägartillskott. Vidare ska Trafikverket årligen ställa ut en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande upplupen ränta på utställda betalningsutfästelser.

3. Trafikverket har rätt att använda terminskontrakt för säkring av råvarupriser och för valutasäkring av framtida betalningar.

4. Trafikverket ska förskottsvis löpande tillföra erfoderligt kapital till Arlandabanan Infrastructure AB för bolagets drift.

5. Trafikverket har utfärdat en kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB. Ett infriande av kapitaltäckningsgarantin belastar i ett första led Riksgäldskontorets garantireserv och i ett andra led tilldelade medel på Trafikverkets anslag. Riksgäldskontoret får debitera Trafikverket en administrativ avgift för kapitaltäckningsgarantin.

6. Trafikverket disponerar angiven kredit beträffande anslagsposterna 14 respektive 16 under anslag 1:1 samt anslagsposten 10 under anslag 1:2 med den fördelning på delposter som Trafikverket finner lämpligt, utan att den totala anslagskrediten för respektive anslagspost överskrids.

7. Trafikverket får nyttja anslag 1:2 Banhållning för att betala statens kostnader för sådana förrättningar som begärts enligt 2 kap. 12 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

5.2

Utbetalningsplan

Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-252 879 681
2011-02-252 879 681
2011-03-252 879 681
2011-04-252 879 681
2011-05-252 879 681
2011-06-252 879 681
2011-07-252 879 681
2011-08-252 879 681
2011-09-252 879 681
2011-10-252 879 681
2011-11-252 879 681
2011-12-252 879 657
Summa34 556 148
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.12Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet
1:1 ap.13Myndighetsutövning
1:1 ap.16.1Investeringar i nationell plan
1:1 ap.16.2Investeringar i regional plan
1:1 ap.16.3Drift och underhåll
1:1 ap.16.4Räntor och återbetalning av lån för vägar
1:1 ap.16.5Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion
1:1 ap.19Väghållning - Överskott från trängselskatten i Stockholm
1:2 ap.8.1Fastställelse av tågplan och järnvägsplan
1:2 ap.9Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet
1:2 ap.10.1Investeringar i nationell plan
1:2 ap.10.2Drift, underhåll och trafikledning
1:2 ap.10.3Räntor och återbetalning av lån
1:2 ap.11Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet
1:3 ap.2Trafikverkets administration
1:11 ap.6Trängselskatt Sthlm - överskott tr.skatt del till TRV
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Banverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1.2Fastställelse av tågplan och järnvägsplan
1:2 ap.2Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet
1:2 ap.4.1Investeringar i nationell plan
1:2 ap.4.3Drift, underhåll och trafikledning
1:2 ap.4.4Räntor och återbetalning av lån
1:2 ap.5Övriga insatser för effektivisering av järnvägstransportsystemet
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Vägverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.2Myndighetsutövning
1:1 ap.3.1Investeringar i nationell plan
1:1 ap.3.2Investeringar i regional plan
1:1 ap.3.4Drift och underhåll
1:1 ap.3.5Räntor och återbetalning av lån för vägar
1:1 ap.3.6Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion
1:1 ap.7Övriga insatser för effektivisering av vägtransportsystemet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offentligrättslig verksamhet
Förare11 231-1 435316 600313 7002 90012 696
Banavgifter00715 000715 00000
Avgifter för ansökan om sjöfartsstöd0085085000
Summa11 231-1 4351 032 4501 029 5502 90012 696
Uppdragsverksamhet
Färjeleder4 100-3 65554 30065 100-10 800-10 355
Uthyrning av reservbroar5 03201 0001 00005 032
Utbildning19 0464 92828 30026 5001 80025 774
Teletjänster och IT52 00093 293584 600465 000119 600264 893
Entreprenad- och konsulttjänster34 000000034 000
Materialservice27 00048 5421 184 1001 145 80038 300113 842
Elförsäljning001 304 0001 304 00000
Fastighetsförvaltning016 00070 00070 000016 000
Övriga uppdrag21 6359 295139 700126 90012 80043 730
Summa162 813168 4033 366 0003 204 300161 700492 916
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Avgiftsbelagd verksamhet
Ansökningsavgifter för transportdispenser25110023 00023 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för uppdragsverksamhet

1. Trafikverket får utföra uppdrag åt utomstående. För sådana uppdrag ska ersättning tas ut. Trafikverket får, efter samråd med Ekonomistyrningsverket rörande beräkningsgrunderna, besluta om prissättning för verksamheten.  

2. Trafikverket ska årligen i budgetunderlaget och årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för omfattningen och det ekonomiska resultatet av uppdragsverksamheten där varje resultatområde särredovisas.

3. För försäljning av data ur den nationella vägdatabasen har regeringen den 27 juni 1996 beslutat om särskilda utgångspunkter för prissättningen.

Villkor för offentligrättslig verksamhet

1. Trafikverkets offentligrättsliga verksamhet ska finansieras med avgifter som bestäms av regeringen enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Inkomsterna får disponeras av Trafikverket, utom dem från ansökningsavgifter för transportdispenser.

2. Avgiftsintäkter avseende ansökningsavgifter för transportdispenser m.m. ska redovisas mot inkomsttitel Övriga offentligrättsliga avgifter.

3. Avgifter för trafik på statens spåranläggningar ska tas ut enligt 7 kap. järnvägslagen (2004:519).  

4. Trafikverket får för administrationskostnader i ärendehanteringen av ansökningar om sjöfartsstöd disponera de avgifter som myndigheten ska ta ut.

Återrapportering

För den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisning för 2011 ske i förhållande till ovanstående tabeller. Väsentliga avvikelser mot budgeten ska analyseras och kommenteras, liksom väsentliga över- och underskott för året. Resultatet av avgiftsbelagd verksamhet ska jämföras med beräknat resultat.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras94 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Intäkterna från de avgifter som tas ut för passage över nya Svinesundsförbindelsen beräknas uppgå till 85 000 000 kronor. Dessa får disponeras för att betala räntor och amorteringar på de lån som finansierat byggandet av Svinesundsförbindelsen samt för drift och underhåll av avgiftsstation.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för främst trafiksäkerhetsändamål. Intäkerna och deras användning ska särredovisas i årsredovisningen. Intäkterna för 2011 beräknas uppgå till 9 000 000 kronor.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

a) Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 6 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) själv välja lämpliga intervall för amortering av sina lån med beaktande av vad riksdag och regering beslutat för vissa projekt.

b) Trafikverket medges undantag från 10 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) enligt de villkor som anges under 5 Övriga villkor i detta regleringsbrev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med lån.

c) Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 15 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) ta emot och disponera icke-statliga medel som inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning.

d) Trafikverket medges undantag från 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) vad gäller bestämmelser om förfarande vid mer än 10 procents ackumulerat överskott i den avgiftsbelagda verksamheten inom områdena tele och materialförsörjning. Resultatet av denna avgiftsbelagda verksamhet får, efter balansering, disponeras av Trafikverket för att finansiera banhållningskostnader.

På regeringens vägnar
Catharina Elmsäter-Svärd
Jessica Spångberg
Likalydande till

Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Transportstyrelsen
Trafikanalys
Kammarkollegiet
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA, LS och ESA
Utbildningsdepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/KLS, RT, FIN och ENT
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Myndigheten för samhällskydd och beredskap
RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
samtliga länsstyrelser
Naturvårdsverket
Diskrimineringsombudsmannen
Nämnden mot diskriminering
Konsumentverket
Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB
Trafikanalys
Transportstyrelsen
Avvecklingskommittén för näringsmyndigheter (N2008:13)
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Senast uppdaterad: