Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2011-05-12
Fi2010/5311
Riksgäldskontoret
Norrlandsgatan 15
103 74 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Riksgäldskontoret
Riksdagen har beslutat om Riksgäldskontorets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 02, bet. 2010/11:FiU2, rskr. 2010/11:139, prop. 2010/11:1, utg.omr. 26, bet. 2010/11:FiU4, rskr. 2010/11:142).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Riksgäldskontoret och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Utöver de instruktionsenliga uppgifterna och vad som framgår av riktlinjer för statsskuldens förvaltning för 2011 gäller följande för Riksgäldskontoret:

1

Mål och återrapporteringskrav

Statens internbank

Mål

1. Lån till och placeringar hos statliga myndigheter och vissa bolag ska ha marknadsmässiga villkor som baseras på Riksgäldskontorets upplåningskostnader på kapitalmarknaden.  

2. Den statliga betalningsmodellen ska tillgodose statsmakternas uttalade krav på kostnadseffektivitet, säkerhet, information och valfrihet. Staten ska ha en konkurrensneutral relation till bankerna.  

3. Likviditetsstyrningen i staten ska utformas så att statens räntekostnader långsiktigt minimeras.  

4. Servicen till internbankens kunder ska vara god.  

Återrapportering

1. Ändringar i tillämpningen av principerna för ränte- och avgiftssättning ska redovisas.  

2. Redovisning av uppnådda förbättringar ska ske i kvalitativa och, om möjligt, kvantitativa termer.  

3. Kundernas uppfattning om verksamhetens kvalitet och service ska redovisas.  

4. Större steg i utvecklingsarbetet och viktigare förslag till strukturella åtgärder ska redovisas och åtgärdernas effekter analyseras.  

5. Riksgäldskontoret ska halvårsvis redovisa kontorets utlåning och aktuella ramar till myndigheter, affärsverk och statliga bolag m.fl. Redovisningen ska indelas efter 1) låneramar avseende anläggningstillgångar, 2) kreditram avseende rörelsekapital och 3) fianansiering som ska ske på annat sätt. Redovisningarna lämnas senast den 15 februari och den 15 augusti 2011.

Garantier och krediter

Mål

1. Riksgäldskontoret ska bidra till att statens risk begränsas och att statens rätt tryggas. Det ska ske genom att värdera ekonomiska risker, sätta avgifter och bestämma villkor och driva in fordringar.  

2. Kostnaderna för verksamheten ska motsvaras av dess intäkter över en längre tidsperiod. Det ska göras genom att avgiftssättningen sker till försäkringsmässiga principer.

3. Riksgäldskontoret ska aktivt arbeta för att garanti- och kreditverksamheten i andra myndigheter under regeringen bedrivs på ett effektivt sätt. Riksgäldskontoret ska fortsätta att utveckla hanteringen av statliga garantier och krediter i samverkan med övriga berörda myndigheter.  

Återrapportering

1. Riksgäldskontoret ska övervaka riskerna i de garantier och krediter som inte bevakas av andra myndigheter och rapportera väsentliga förändringar i dessa risker till Finansdepartementet. Övervakningen av de garantier till internationella finansiella institutioner som undantagits från garantimodellen sker genom ansvarigt departements försorg.  

2. Verksamhetens ekonomiska resultat ska redovisas och faktorer som påverkar utfallet ska analyseras i årsredovisning och delårsrapport.  

3. Utestående lån med kreditrisk och uttagna kreditriskavgifter ska rapporteras i årsredovisning och delårsrapport.  

Riskhantering

Mål 

Riksgäldskontoret ska i riskhanteringen, utöver vad som anges i regeringens riktlinjer, sträva efter att uppnå marknadspraxis. Riksgäldskontoret ska se till att hanteringen av finansiella och operativa risker uppfyller de för verksamheten relevanta krav som ställs i lagstiftning gällande finansiella företag och i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Återrapportering 

Graden av måluppfyllelse ska redovisas. I den mån verksamheten inte uppfyller uppsatt mål ska orsakerna analyseras och planerade åtgärder för måluppfyllelse beskrivas.

Prognoser

1. Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 19 januari, 23 februari, 5 maj, 1 augusti och 28 oktober 2011.

2. Riksgäldskontoret ska redovisa utfall och prognoser avseende myndigheters m.fl:s in- och utlåning i Riksgäldskontoret, statsskuldsdispositioner och räntor på statsskulden vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska även innehålla underlag för känslighetsberäkningar av räntor på statsskulden med avseende på saldo-, ränte- och valutakursförändringar. Samtliga prognoser ska innehålla kommentarer där större avvikelser mellan tidigare prognoser och år redovisas och förklaras. Prognoserna lämnas till regeringen den 8 februari, 10 mars, 23 maj, 16 augusti och 11 november 2011 samt på särskild begäran av Finansdepartementet.

3. Riksgäldskontoret ska redovisa utfallet för 2010 samt det första halvåret 2011 avseende provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. Utfallet ska redovisas för de olika typerna av provisionskostnader. Redovisningen ska lämnas till Finansdepartementet senast den 29 juli 2011.

3

Uppdrag

1. Riksgäldskontoret ska till Finansdepartementet lämna underlag till årsredovisningen för staten avseende samtliga statliga garantier och krediter. Redovisningen ska omfatta såväl grundläggande uppgifter om olika garantiåtaganden som en översiktlig beskrivning av koncentrationsrisken i statens portfölj. Underlaget ska stämmas av med Ekonomistyrningsverket och lämnas senast den 15 mars 2011.

2. Riksgäldskontoret ska till Lotteriinspektionen lämna de uppgifter som behövs för Lotteriinspektionens kontroll och tillsyn över den utlottningsverksamhet som genomförs inom ramen för svenska statens premieobligationslån.  

3. Riksgäldskontoret ska senast den 15 november lämna underlag för fastställande av räntesats och avgifter som ska gälla nästkommande kalenderår för:

  • Studielån enligt 4 kap. 1 § studiestödslagen (1999:1395). Detta underlag ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).
  • Lån enligt 16 § förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Detta underlag ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet). 

4. Om Riksgäldskontoret, i egenskap av stödmyndighet, har aktiva åtaganden enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut, ska dessa redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast 15 mars, 10 augusti och 15 november 2011 samt den 15 mars 2012. Riksgäldskontoret ska dessutom redovisa till regeringen när åtgärder som har större ekonomisk betydelse planeras och vidtas enligt lagen, detta avseende typ av åtgärder, omfattning och förväntade effekter på stabilitetsfonden.

5. Regeringens övergripande mål med förenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta och en viktig drivkraft i arbetet ingår målet att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regleringar med 25 procent till 2012 jämfört med 2006. Riksgäldskontoret ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningar av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringar i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning. 

6. Regeringens bemyndigande till Riksgäldskontoret den 5 februari 2009 (Fi2009/1119) avseende beviljande av låneram till AB Svensk Exportkredit (SEK). Låneramen har förlängts till och med 2011. Det förlängda bemyndigandet begränsas till en låneram om 100 miljarder kronor, varav 80 miljarder kronor av låneramen avser utlåning inom gällande system för statsstödda krediter (det s.k. CIRR-systemet) och 20 miljarder kronor av låneramen avser kommersiell exportfinansiering. SEK:s avrop under låneramen ska göras med rimlig framförhållning. Lånen kan vara omsättningsbara. Villkoren för lånen ska regleras genom avtal mellan Riksgäldskontoret och SEK. Riksgäldskontoret ska, bl.a. baserat på uppgifter från SEK, lämna ett underlag med redovisning av hur krediterna utnyttjats, hur SEK:s exportfinansiering utvecklats och hur regeringens åtgärder har påverkat SEK:s möjligheter på kreditmarknaden. I underlaget ska också bedömda risker förenade med låneramen ingå. Redovisning lämnas till Finansdepartementet senast den 15 mars och den 10 augusti 2011 samt den 15 mars 2012. I övrigt gäller regeringens bemyndigande från den 5 februari 2009 oförändrat.

7. Riksgäldskontoret ska handlägga krediten till Island enligt avtalet den 1 juli 2009. Regeringen har i enlighet med riksdagens bemyndigande beslutat om kredit till Island som tillägg till Internationella valutafondens (IMF:s) finansiella stöd till Island samt krediter från övriga nordiska länder. Den svenska krediten uppgår till 495 miljoner euro. Riksgäldskontoret ska även handlägga krediten till Lettland enligt avtal den 21 september 2010. Regeringen har i enlighet med riksdagens bemyndigande beslutat om kredit till Lettland på 720 miljoner euro som tillägg till lån från EU, IMF, Världsbanken och andra enskilda länder. Åtaganden som är kopplande till krediterna bör särredovisas.

8. Riksgäldskontoret ska ta fram en rapport avseende myndighetens roll som ansvarig för samordning av risk- och sårbarhetsanalyser i statens betalningsprocesser. Rapporten ska innehålla förslag på reglering av insamling av riskanalyser från de statliga myndigheterna och utföras i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Rapporten ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 juni 2011.

9. Riksgäldskontoret ska analysera riskerna och sårbarheten i den statliga betalningsmodellen. I uppdraget ingår också att genomföra utbildnings- och informationsinsatser kring säkerheten i den statliga betalningsmodellen. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 november 2011. 

10. Riksgäldskontoret ska på adekvat sätt vidta åtgärder för att förbereda sig för rollen som svensk auktionsförrättare enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 (auktionsförordningen). Auktionsförrättarens roll är att auktionera de svenska utsläppsrätterna samt ta emot och utbetala auktionsintäkterna. Riksgäldskontoret ska bistå Regeringskansliet med relevant underlag i arbetet med att etablera det EU-gemensamma systemet för auktionering av utsläppsrätter.

11. Riskanalys av statliga garantier och krediter

Riksgäldskontoret ska, enligt bestämmelserna i 4 och 10 §§ förordning (2011:231) om underlag till årsredovisning för staten, senast den 15 mars varje år redovisa uppgifter om statens utlåning och garantier.

Riksgäldskontoret ska vid samma datum även lämna en separat rapport till Finansdepartementet, innehållande en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter. Rapporten ska innehålla både en kvalitativ och kvantitativ riskanalys av statens garanti- och kreditportfölj samt utgå från följande två riskperspektiv:  

- Statens kreditrisk: Syftet med analysen är att få en tydlig bild av risken för att staten ska drabbas av förmögenhetsförluster kopplade till garanti- och kreditverksamheten.

Statens likviditetsrisk: Syftet med analysen är att få en tydlig bild av risken för att staten måste ta fram finansiering för infrianden inom garantiverksamheten, samt vilka effekter detta kan väntas få för lånebehov och upplåningskostnader.

Analysen bör även belysa de implicita garantiåtaganden som finns inom den finansiella sektorn, i de fall det finns en tydlig koppling till stora explicita garantiåtaganden.

Den separata rapporten ska tas fram i samverkan med Exportkreditnämnden, Statens bostadskreditnämnd, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och Centrala studiestödsnämnden, samt övriga berörda myndigheter.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:12

Riksgäldskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret305 973
ap.1Förvaltningskostnader (ram)296 973
ap.4Riksgäldskontoret - del till RGK-administration (ram)9 000
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet1 000
ap.2Riksgäldskontoret:Förvaltning - RKs disposition (ram)1 000

Villkor för anslag 1:12

ap.2 Riksgäldskontoret:Förvaltning - RKs disposition

Anslagsposten får användas för kommande utvärderingar av statsskuldsförvaltningen.

ap.4 Riksgäldskontoret - del till RGK-administration

Anslagsposten får användas för att vid särskilt behov täcka ökade administrationskostnader i samband med eventuella ersättningsfall under 2011.

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret650
ap.2Avsättning för garantier till A/O Dom Shvetsii (ram)650

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

1:1

Räntor på statsskulden (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret25 800 000
ap.1Räntor på statsskulden (ram)25 800 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Räntor på statsskulden

För att fullgöra statens betalningsåtaganden har Riksgäldskontoret rätt att överskrida anslagsposten.

1:3

Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret160 000
ap.1Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning (ram)160 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning

För att fullgöra statens betalningsåtaganden har Riksgäldskontoret rätt att överskrida anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:12 Riksgäldskontoret
ap.19 2213 %0
ap.2303 %0
ap.4270Inget0
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter
ap.2203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Räntor på statsskulden
ap.12 580 000Inget0
1:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning
ap.116 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:12 Riksgäldskontoret
ap.3ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)29 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)

För garantiverksamheten gäller följande krediter:

1. En obegränsad kredit för den ordinarie garantireserven.

2. En obegränsad kredit för internationella finansiella institutioner.

För insättningsgaranti- och investerarskyddsverksamheten gäller:
Enligt 15 § andra stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti får Riksgäldskontoret, i egenskap av garantimyndighet, i den utsträckning behållna avgiftsmedel inte räcker till för att betala ut ersättningar inom insättningsgarantin, låna medel (i Riksgäldskontoret). På motsvarande sätt får, enligt 31 § andra stycket lagen (1999:158) om investerarskydd, medel lånas (i Riksgäldskontoret) om behållna avgiftsmedel inte räcker till för att betala ut ersättningar inom investerarskyddet. För verksamheten gäller därmed följande krediter:

3. En obegränsad kredit för verksamheten med insättningsgarantin.

4. En obegränsad kredit för verksamheten med investerarskyddet.

För verksamheten enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut gäller:

5. En obegränsad kredit om medlen i stabilitetsfonden inte räcker för att betala ut stöd.

Stabilitetsfonden

Riksgäldskontorets förvaltningskostnader i egenskap av stödmyndighet får maximalt uppgå till 17 miljoner kronor, vilka ska tas från stabilitetsfonden. För Prövningsnämndens utgifter får maximalt en miljon kronor användas. Skälig ersättning till god man ska belasta fonden.

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksgäldskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2524 748
2011-02-2524 748
2011-03-2524 748
2011-04-2524 748
2011-05-2524 748
2011-06-2524 748
2011-07-2524 748
2011-08-2524 748
2011-09-2524 748
2011-10-2524 748
2011-11-2524 748
2011-12-2524 745
Summa296 973
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksgäldskontorets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Garantier
Offentligrättslig verksamhet209 048-385 000190 00034 000156 000-19 952
Belopp angivna i tkr

Villkor

Offentligrättslig verksamhet

1. Riksgäldskontorets garantiverksamhet ska finansieras med avgifter och de anslagsmedel som anvisas som ersättning för avgifter, från anslagen 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter, 1:1 Biståndsverksamhet, 2:10 Stockholms universitet, 2:18 Kungl. Tekniska högskolan samt 1:2 Banhållning. Garantiavgifter, anslagsmedel och återvinningar ska reserveras på därför avsedda räntebärande konton och disponeras för att täcka förvaltningskostnader och infrianden i Riksgäldskontorets garantiverksamhet.

2. Riksgäldskontorets arbete med lån med kreditrisk ska finansieras av avgifter som täcker de administrativa kostnaderna. För dessa lån ska kreditriskavgiften (exklusive administrativa kostnader) reserveras på räntebärande konto och disponeras för att täcka utebliven amortering och ränta på utgivna lån. För externa lån där kreditriskavgift inte tas ut ska den administrativa kostnaden betalas av den som betalar statens upplåningskostnad.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Avgiftsbelagd verksamhet
Statens internbank2557004 70004 7004 700
Insättningsgaranti och investerarskydd2552007 2007 20000
Summa0011 9007 2004 7004 700
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statens internbank

1. Riksgäldskontorets avgifter i statens internbank (omfattande verksamheterna in- och utlåning samt statens betalningssystem) ska föras till inkomsttitel 2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret.

2. Riksgäldskontoret får använda högst 2 400 000 kronor från anslaget 1:12 Riksgäldskontoret för att finansiera ett äldre ackumulerat underskott i Statens internbank.

Insättningsgaranti och investerarskydd

1. Riksgäldskontoret ska 2011 ta in avgifter enligt 12−15 §§ lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och 29−32 §§ lagen (1999:158) om investerarskydd.

2. Riksgäldskontorets utgifter för förvaltningen 2010 (anslagsutfallet) ska täckas genom att motsvarande belopp avskiljs från inbetalda avgifter. Dessa medel ska i samband med att de inkommer till myndigheten betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 2552, övriga offentligrättsliga avgifter.

3. Det som därefter kvarstår av avgifterna ska placeras på räntebärande konto i Riksgäldskontoret eller i skuldförbindelser utfärdade av staten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Garantiverksamheten omfattas inte av 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) såvitt avser bestämmelser om förfarande vid mer än 10 procents ackumulerat överskott i avgiftsbelagda verksamhetens omsättning.

2. Garantiverksamheten och statens internbank omfattas inte av 7 § avgiftsförordningen (1992:191) om samrådsskyldighet om avgifter.

3. Verksamheten med insättningsgaranti och investerarskydd samt stabilitetsfonden undantas från 10 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring och Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till denna paragraf avseende kravet om att uppnå en riktig periodisering av intäkter och kostnader för inbetalda och eventuellt återbetalda avgifter för insättningsgarantin och investerarskyddet samt stabilitetsfonden. Redovisningen av dessa avgifter ska i stället ske endast på inkomst- och utgiftsmässiga grunder i enlighet med reglerna i 16 och 17 §§ anslagsförordningen (1996:1189).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. I samband med Riksgäldskontorets övertagande av Venantius lån m.m. i februari 2007 uppstod en fordran på statsverket. Riksgäldskontoret ska reglera fordran på statsverket genom betalning från statens centralkonto i Riksbanken till Riksgäldskontorets checkräkning. Det sker i samma takt som de övertagna lånen förfaller till betalning. Villkoren och betalningsprofilen finns preciserade i Riksgäldskontorets regleringsbrev för 2008 bilaga 2

På regeringens vägnar
Peter Norman
Per Franzén
Kopia till

Riksbanken
Finansinspektionen
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut
Svenska Spel AB
AB Svensk Exportkredit
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Centrala studiestödsnämnden
Exportkreditnämnden
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Statens bostadskreditnämnd
Riksdagens finansutskott
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Regeringskansliets internrevision, SB
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/EIT
Finansdepartementet/IA
Finansdepartementet/SMS
Försvarsdepartementet, Enheten för det civila försvaret