Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I4

2011-04-28
N2011/2575/ENT
Tillväxtverket
Box 4044
10261 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Tillväxtverket
Riksdagen har beslutat om Tillväxtverkets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 24, bet. 2010/11:NU1, rskr. 2010/11:132).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Tillväxtverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Tillväxtverkets verksamhetsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Tillväxtverket ska redovisa genomförda uppföljningar, resultat samt utvärderingar av verkets insatser. 

För samtliga program och verksamheter som Tillväxtverket initierar och/eller genomför ska verket redovisa hur insatserna utformats, inklusive vilka metoder som använts, så att de är lika väl anpassade för kvinnor som för män. Motsvarande redovisning ska göras för utrikes resp inrikes födda. Tillväxtverket ska även redovisa hur myndigheten arbetat för att särskilt nå målgrupperna kvinnor och utrikes födda samt bedöma de faktiska resultaten av detta arbete.

Tillväxtverket ska redovisa vilka initiativ som tagits och vilka insatser som genomförts för att främja entreprenörskap vid universitet och högskolor.

Tillväxtverket ska senast den 15 oktober 2011 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilka initiativ som myndigheten tagit för att vidareutveckla och förbättra service som t.ex. information, vägledning och interaktiva tjänster riktade till blivande respektive befintliga företagare.

Tillväxtverket ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010–2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Rapportering av anslag, utgiftsprognoser och bemyndiganden

Tillväxtverket ska för anslagen 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och 1:5 Näringslivsutveckling m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv särredovisa hur dessa fördelats på olika program och verksamheter. 

Tillväxtverket ska vid nedanstående prognostillfällen redovisa utgiftsprognoser för 2011–2015 för samtliga anslag/anslagsposter som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Myndigheten ska vidare redovisa eventuella osäkerheter i form av osäkerhetsintervall för respektive utgiftsprognos. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från ESV senast den 19 januari 2011, den 23 februari 2011, den 5 maj 2011, den 1 augusti 2011 och den 28 oktober 2011.

Tillväxtverket ska därutöver, i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa utgiftsprognoser m.m. avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder för 2011–2015 för anslagsposterna 24.1–24.18, dels i samband med ovanstående prognostillfällen och dels per månad redovisa utfall m.m. för anslagsposterna 24.1–24.18.

Tillväxtverket ska lämna en samlad redovisning av åtaganden med stöd av bemyndigande avseende anslagen 1:5 Näringslivsutveckling m.m. samt 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, omfattande uppgifter från verket, länsstyrelser, Landstingen i Hallands, Skåne och Västra Götalands län, Gotlands kommun och samverkansorgan. Redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast
 • den 11 februari 2011 per den 31 december 2010,
 • den 27 maj 2011 per den 30 april 2011
 • den 23 september 2011 per den 31 augusti 2011 samt,
 • den 10 februari 2012 per den 31 december 2011. 

Tillväxtverket ska vid dessa tillfällen redovisa utestående åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande och en prognos över hur utbetalningen av dessa åtaganden fördelar sig på åren 2011–2019.

Rapportering - regionalt tillväxtarbete

Tillväxtverket ska redovisa vilka initiativ som tagits samt vilka insatser som genomförts för att främja utvecklingen av tillgänglighet till kommersiell och offentlig service i gles- och landsbygder för företag och medborgare. Tillväxtverket ska även redovisa vilka initiativ som tagits för att stödja länsstyrelser, eller, i förekommande fall berörda landsting, kommun respektive samverkansorganen, i genomförande och uppföljning av insatser inom det kommersiella serviceområdet.

Tillväxtverket ska lämna en rapport om regionala företagsstöd, transportbidrag, regional och central projektverksamhet samt stöd till kommersiell service under 2010. Vidare ska Tillväxtverket:
- Sammanställa regeringens, Tillväxtverkets, länsstyrelsernas, Landstingen i Hallands, Skåne och Västra Götalands län, Gotlands kommun och respektive samverkansorgans redovisning av regeringens resultatindikatorer avseende de regionala företagsstöden. Verket ska även sammanställa och bedöma de faktiska resultaten. Resultaten ska bl.a. jämföras med utvecklingen i näringslivet i allmänhet i samma/likartade regioner.
- Redovisa hur det regionala transportbidraget kompenserat för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd samt analysera huruvida det har bidragit till att höja förädlingsgraden i områdets näringsliv. Av redovisningen ska dessutom framgå antal och belopp för beviljade transportbidrag samt deras fördelning på in- och uttransportbidrag, företagsstorlek, branscher, bidragssatser och län. Redovisningen ska också ange de tio största mottagarna av transportbidrag, i vilka branscher de verkar, samt hur stort bidrag var och en mottagit.
- Redovisa en regionalt och nationellt aggregerad ekonomisk redovisning av beslutade medel inklusive medfinansiering för 2010 med utgångspunkt från insatser som finansierias från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Redovisningen ska vara uppdelad på prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013.
- Sammanställa samtliga beslutade medel till uppföljning och utvärdering från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.
En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 april 2011. Slutrapporten ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 juli 2011.    

Tillväxtverket ska senast den 16 mars 2012 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med nationella strategin och regeringens skrivelse 2009/10:221 som grund redovisa:
- vilka av den nationella strategins prioriteringar som myndigheten utgått från under 2009, 2010 och 2011 samt vilka av myndighetens verksamheter som berörts eller kommer att beröras av insatserna.
- planerade och genomförda insatser med andra myndigheter samt med de organ som har det regionala tillväxtansvaret i länen.

Rapportering - strukturfondsperioden 2007 - 2013

För verksamheten som förvaltande myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007–2013 ska Tillväxtverket redovisa handläggningstider för beslut, eventuella avvikelser från fyra månader från fullständig ansökan till beslut, handläggningstider för utbetalning samt eventuella avvikelser från en månad från fullständig ansökan om utbetalning till faktisk utbetalning.  

Lägesrapport: Tillväxtverket ska senast den 25 februari respektive senast den 28 oktober 2011 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en sammanställning av beslutade respektive utbetalda EU-medel under programperioden, med särredovisningar av medel utbetalda i förskott, för de åtta regionala strukturfondsprogrammen och samtliga territoriella program för gränsregionalt och transnationellt samarbete som Sverige deltar i. En likviditetsanalys ska göras för de program som Tillväxtverket ansvarar för och som hanteras utanför statsbudgeten. Även inbetalningar från Europeiska kommissionen ska redovisas för de program som förvaltas i Sverige, samt en analys utifrån EU:s regelverk om automatiskt återtagande. Samråd ska även ske antingen med de förvaltande myndigheterna eller de nationella  kontaktpunkterna för de program inom territoriellt samarbete som Sverige deltar i.   

Lägesrapport - prognoser: Tillväxtverket ska senast den 18 januari, den 25 februari, den 6 maj, den 29 juli och den 28 oktober 2011, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en sammanställning av prognoser för utbetalningar för de åtta regionala strukturfondsprogrammen och det territoriella programmet Sverige-Norge. Tillväxtverket ska dessutom, senast den 25 februari, den 29 juli och den 28 oktober 2011, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en sammanställning av prognoser för inbetalningar avseende samma program. Prognoserna för inbetalningar och utbetalningar ska sträcka sig till och med 2015 och vara fördelade på budgetår. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dem samt om osäkerhet råder och i så fall vad den beror på. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos. Dessutom ska Tillväxtverket redovisa dels en bedömning av respektive programs utbetalningsprognos, dels en total utbetalningsprognos för samtliga program. Myndigheten ska därutöver redovisa ett osäkerhetsintervall för utbetalningsprognoserna. Dessutom ska prognoser över beslutade medel lämnas, fördelade på respektive strukturfondsprogram och åren 2011–2016 senast den 25 februari och den 28 oktober 2011. Samråd ska ske med den förvaltande myndigheten för det territoriella programmet Sverige-Norge.

Lägesrapport - medfinansiering med mera: Tillväxtverket ska senast den 25 februari 2011 för beslutade respektive utbetalda EU-medel för de åtta regionala strukturfondsprogrammen och de gränsregionala samarbetsprogram som förvaltas i Sverige till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa fördelningen av den svenska nationella beslutade och utbetalda medfinansieringen på kommunal, landstingskommunal, statlig och övrig offentlig samt privat finansiering, dels totalt, dels för respektive program. Redovisningen ska ange belopp samt procentandel. Redovisningen av den statliga medfinansieringen ska vara uppdelad på dels finansiering via länsstyrelser, berörda landsting, berörd kommun och samtliga samverkansorgan från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, dels dessa organs övriga finansiering, dels övrig statlig finansiering. Tillväxtverket ska vidare redovisa de 30 största medfinansiärerna. Myndigheten ska dessutom redovisa de beslutade EU-medlens fördelning på kommuner och län. Redovisningarna ska delas upp per strukturfondsprogram. Redovisningen ska innehålla en analys av utfallet.

Lägesrapport - utgiftskategorier med mera: Tillväxtverket ska senast den 25 februari och den 30 september 2011 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa uppföljningen av beslutade EU-medel, offentlig medfinansiering och den privata finansieringen under programperioden för de åtta regionala strukturfondsprogrammen och de gränsregionala program som förvaltas i Sverige fördelat på kommissionens utgiftskategorier för prioriterade områden dels totalt, dels för respektive program. I uppföljningen ska beslutade medel under programperioden för de åtta regionala strukturfondsprogrammen fördelas på näringsgren dels totalt, dels för respektive program. Sammanställningar i enlighet med regeringens indikatorer och Europeiska kommissionens indikatorer av förväntade och uppnådda sysselsättningsresultat samt övriga viktiga resultat för företagandet av strukturfondsprogrammen ska redovisas.

För de territoriella program som har svensk förvaltande myndighet ska förväntade och uppnådda resultat, kopplade till indikatorerna för gränsregionalt samarbete, redovisas. En redovisning av programmens bidrag till Lissabonstrategins mål ska lämnas, redovisningen ska kommenteras och slutsatser dras. Rapporten som lämnas den 30 september 2011 ska endast redovisa beslutade medel fördelat på kommissionens utgiftskategorier.  

Lägesrapport - Nationella strategin: Tillväxtverket ska senast den 30 april 2011 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa, dels totalt, dels per de åtta regionala strukturfondsprogrammen, under programperioden beslutade och utbetalda medel fördelade på prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013. Redovisningen ska omfatta EU-medlen, nationell offentlig finansiering, uppdelat på kommunal, landstingskommunal, statlig och övrig offentlig samt privat finansiering.

2

Organisationsstyrning

Tillväxtverket inträder i Verket för näringslivsutvecklings (Nutek) ställe avseende ställda säkerheter i ärenden rörande statligt stöd.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

 1. Tillväxtverket ska främja entreprenörskap vid universitet och högskolor samt stödja aktiviteter som syftar till detta. Tillväxtverket ska vidare samråda med Statens Skolverk (Skolverket) för att främja entreprenörskap i enlighet med regeringens strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. 

 2. Tillväxtverket ska samverka med Verket för innovationssystem (Vinnova) i genomförandet av Nordiska Ministerrådets Globaliseringsprojekt Hälsa delprogram 7 "Innovation och entreprenörskap i hälso- och sjukvård" 2010 - 2012.

 3. Tilllväxtverket ska vara nationell kontaktpunkt för Small Business Act (SBA national contact point).   

 4. Tillväxtverket ska bidra till att stärka jämställdhetsperspektivet i det regionala tillväxtarbetet genom kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. Tillväxtverket ska vidare bidra till att utveckla former för samverkan avseende jämställdhet mellan länsstyrelser, landstingen i Hallands, Skånes och Västra Götalands län, Gotlands kommun och samverkansorganen, samt andra relevanta aktörer inklusive resurscentra för kvinnor.

 5. Tillväxtverket ska genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning bidra till ett samordnat genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen. Tillväxtverket ska undersöka möjligheterna att delta i genomförandet av prioritetsområde åtta - genomförande av Small Business Act. Tillväxtverket ska i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) följa upp det regionala genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen i Sverige samt sammanställa en rapport över aktiviteter vidtagna med anledning av strategin. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 september 2011.

 6. Tillväxtverket ska bistå Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) med underlag för analys av små och medelstora företags kapitalförsörjning t.ex. avseende regionala företagsstöd och uppgifter om riskkapitalmarknaden i Sverige.
 7. Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet ska senast den 28 oktober 2011 i en gemensam rapport redovisa hur myndigheterna samverkar avseende arbetet med strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning, samt resultatet av denna samverkan.

 8. Tillväxtverket ska arbeta med att förbättra resultatuppföljningen samt spridningen av det svenska deltagandet i samtliga program för territoriellt samarbete. Detta ska ske i samverkan med Stiftelsen för internationellt utvecklingssamarbetet (SIDA) och Boverket samt i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). En rapport ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj den 2011. Rapporten ska innehålla en redovisning och analys av programmens bidrag till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013, samt exempel på projekt.

 9. Tillväxtverket ska genomföra stickprovsgranskningar av finansiella stöd beslutade av Nutek.  

Nya uppdrag

 1. Tillväxtverket ska i en rapport redogöra för den senaste utvecklingen av förenklingsarbetet i Sverige samt för tendenser och genomförda insatser med betydelse för det svenska förenklingsarbetet på europeisk nivå. Rapporten ska vara Regeringskansliet (Näringsdepartementet) tillhanda senast 30 september 2011.
 2. Tillväxtverket ska göra en översyn av databasen Malin samt lämna förslag på verktyg som kan vara till stöd vid beräkningar av administrativa kostnaderna som ska framgå av en konsekvensutredning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2011.

 3. Tillväxtverket ska i en rapport kartlägga och redogöra för eventuella skillnader i utvecklingen av företagens administrativa kostnader 2006-2010 för små och stora företag. Rapporten ska vara Regeringskansliet (Näringsdepartementet) tillhanda senast 17 december 2011.

 4. Tillväxtverket ska ansvara för förvaltning av den databas över svenska miljöteknikföretag och den karta över svenska referensanläggningar som tagits fram inom ramen för Sveriges Miljöteknikråds kommittéuppdrag.
 5. Tillväxtverket ska årligen följa upp det regionala tillväxtarbetet på länsnivå. Myndigheten ska redovisa gemensamma mönster och trender samt utvecklingsmöjligheter och behov av lärande avseende länens arbete med miljödriven näringslivsutveckling i alla branscher inom ramen för den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 och tydliggörandena i regeringens skrivelse 2009/10:221. Tillväxtverket ska även redovisa hur myndighetens insatser samverkar med regionala insatser. I uppdraget ingår att lämna förslag på hur arbetet med att främja miljödriven näringslivsutveckling i alla branscher kan stärkas inom det regionala tillväxtarbetet, både på nationell och regional nivå. I genomförandet av uppdraget ska erfarenheter och kunskaper från myndighetens arbete med dessa frågor tas tillvara. I genomförandet av uppdraget ska löpande dialog ske med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2011.
 6. Tillväxtverket ska redovisa hur myndigheten avser att arbeta med att utveckla och förbättra myndighetens befintliga och nya insatser för att möta behoven hos företag och organisationer som är verksamma inom tjänsteekonomin, och särskilt tjänstebaserad innovationsverksamhet. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april 2011.

 7. Tillväxtverket ska, inom ramen för sitt uppdrag, efter samråd med Vinnova:
  - Identifiera och sprida goda exempel på tjänsteinnovationer och därvid särskilt uppmärksamma gles- och landsbygd.
  - Identifiera kunskaps- och kompetensbehov hos aktörer lokalt, regionalt och nationellt för att ytterligare kunna främja tjänsteinnovationer och därvid särskilt uppmärksamma gles- och landsbygd.
  - I dialog med lokala och regionala aktörer sprida kännedom om goda exempel och informera om befintliga stödsystem och finansieringsmöjligheter i syfte att inspirera och öka kunskapen om möjligheter med ökade tjänsteinnovationer, med särskild uppmärksamhet på gles- och landsbygd.

 8. Tillväxtverket ska delta i Regeringskansliets (Näringsdepartementet) arbete i nätverksform med att utveckla samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och den nationella forsknings- och innovationspolitiken samt att utveckla dialogen mellan regionala aktörer och berörda nationella myndigheter om ett strategiskt arbete med forsknings- och innovationsfrågor på regional nivå.

 9. Tillväxtverket ska delta i analysarbetet kring genomförande, avstämning och uppföljning av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

 10. Tillväxtverket ska, i samverkan med Bolagsverket och i samråd med Skatteverket, lämna förslag på hur statliga informations- och vägledningstjänster riktade till blivande respektive befintliga företagare kan vidareutvecklas, samordnas och förstärkas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartmentet) senast den 1 mars 2011. 

 11. Tillväxtverket ska följa upp genomförda insatser för kreditgarantiverksamhet och bedöma förutsättningarna för framtida insatser på området. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 maj 2011.

 12. Tillväxtverket ska efter samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) göra en översyn av transportbidraget bl.a. avseende fördelning och inriktning av stödet, vidareförädling av bär m.m., stimulans till ytterligare vidareförädling samt även hållbarhetsperspektivet framförallt ur ett miljö- och klimatperspektiv. Förslagen ska vara kostnadsneutrala i förhållande till dagens system. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2011.

 13. Tillväxtverket ska ansvara för att utse ledamöter i styrelsen för Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) samt för övriga åtaganden som det tidigare Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) haft med anledning av SIQ:s stadgar.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:4

Tillväxtverket (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket358 942
ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket (ram)358 942

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

Verket får använda högst 32 650 000 kronor för de uppgifter som från och med 2007 tillfördes Nutek i egenskap av förvaltande och attesterande myndighet för de åtta regionala strukturfondsprogrammen 2007 - 2013.

Verket ska svara för lokaler, ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt Nämnden för hemslöjdsfrågor. Utgifterna för detta ska belasta anslaget.

Under anslaget har beräknats arvoden till, av regeringen utsedda, ledamöter i styrelser. Anslaget ska också täcka verkets utgifter för övrigt i samarbetet inom Europeiska unionen och visst annat internationellt samarbete, bland annat inom ramen för OECD.

Från anslagsposten ska 125 000 000 kronor användas för bidrag till ALMI Företagspartner AB (moderbolaget). Medlen ska användas för finansiering av verksamhet vid bolagets regionala dotterbolag samt till centrala insatser som rör dotterbolagen och som inte bekostas direkt av dessa t.ex. information och utbildning. Vidare ska medel användas för att säkerställa mentorskapsinsatser för såväl befintliga som blivande företagare motsvarande minst 2010-års omfattning. Mentorinsatser för blivande företagare bör utföras av annan aktör. För att utöka utlåningen till företagare med utländsk bakgrund ska dessutom minst 10 000 000 kronor användas till olika åtgärder t.ex. rådgivning och mentorskap.

Som villkor för utbetalning av medlen ska ALMI redovisa användningen av det statliga anslaget fördelat på finansiering av verksamhet vid bolagets regionala dotterbolag respektive finansiering av centrala insatser som rör dotterbolagen, men som inte bekostas direkt av dessa. ALMI ska dessutom redovisa omfattningen av medel som använts till mentorskap respektive medel som använts till att upphandla rådgivning. ALMI ska vidare redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka utlåningen till företagare med utländsk bakgrund. 

1:5

Näringslivsutveckling m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket311 109
ap.8Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket (ram)271 109
ap.9Innovationslån (ram)40 000
Disponeras av Riksgäldskontoret45 000
ap.11Lån/garantier till svensk industri (ram)45 000
Disponeras av Statens energimyndighet20 000
ap.10Miljövänlig fordonsforskning (ram)20 000
Disponeras av Kammarkollegiet231 900
ap.1Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet (ram)231 900
Disponeras av Verket för innovationssystem19 000
ap.2Näringslivsutveckl - del till VINNOVA (ram)19 000
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet14 000
ap.3Till Regeringskansliets disposition (ram)14 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet

Medel från anslagsposten ska användas till näringslivsfrämjande åtgärder efter beslut från regeringen. 88 000 000 kronor avser insatser för miljöteknik och 80 000 000 kronor innovationsinsatser. 25 000 000 kronor avses för att främja kvinnors företagande och 15 000 000 kronor för att förenkla för företag. 2 500 000 kronor avses för insatser för kulturella och kreativa näringar och 8 250 000 kronor avses för insatser för entreprenörskap och förnyelse inom välfärdssektorn.

ap.2 Näringslivsutveckl - del till VINNOVA

Från anslagsposten ska 4 000 000 kronor avsättas för uppdraget  innovation och design (N2009/8901/ENT (delvis)).

Från anslagsposten ska 3 000 000 kronor avsättas för uppdraget fortsatt utveckling av inkubatorer (N2010/8901/ENT (delvis)).

Från anslagsposten ska 2 000 000 kronor avsättas för uppdraget ledarskap och arbetsorganisation (N2009/8901/ENT (delvis)).

Från anslagsposten ska 10 000 000 kronor avsättas för uppdraget att utveckla testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg (N2011/3000/FIN).

ap.3 Till Regeringskansliets disposition

Medlen disponeras för utgifter som följer av regeringsbeslut om Välfärdsutvecklingsråd (N2010/3473/ENT), Råd för kulturella och kreativa näringar (N2010/3043/ENT) samt för uppdrag att samordna utvecklingsinsatser avseende vissa bilaterala samarbeten inom området energi- och miljöteknik (N2010/8183/FIN). Utgifter 2011 för berörd verksamhet ska belasta denna anslagspost.

ap.8 Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket

Anslaget ska finansiera insatser för entreprenörskap, nyföretagande, utveckling och tillväxt i befintliga företag.

Anslaget ska finansiera vissa utgifter för myndighetens regelförenklingsarbete t.ex. mätningar av administrativa kostnader.

Verksamhet som bedrivs med medel från anslagsposten ska i tillämpliga delar samordnas med verksamheter som bedrivs med medel från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, anslagspost 24:1.

Medel från anslagsposten kan bl.a. lämnas som bidrag till näringslivsfrämjande organisationer. Tillväxtverket ska redogöra för hur medlen fördelats och analysera resultatet av insatserna.

Medel från anslagsposten får medfinansiera insatser inom ramen för EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation, bl.a. det svenska nätverket för främjande av småföretag och innovation.

Från anslagsposten ska 65 000 000 kronor avsättas för kvinnors företagande efter beslut av regeringen.

Från anslagsposten ska 18 000 000 kronor avsättas för uppdraget unga innovatörer (N2010/3256/ENT).

Från anslagsposten ska 15 000 000 kronor avsättas för att förstärka utvecklingsprogrammet för leverantörsföretag inom fordonsindustrin (N2006/3379/NL).

Från anslagsposten ska 5 000 000 kronor avsättas för uppdraget att utveckla nätverk, mäklarfunktioner inom kreativa näringar (N2009/8901/ENT (delvis)). Vidare ska 2 000 000 kronor avsättas för uppdraget fortsatta insatser för kunskap och kompetensutveckling inom kulturella och kreativa näringar (2010/8901/ENT (delvis)).

Från anslagsposten ska 1 000 000 kronor avsättas för uppdraget att utveckla kunskap om entreprenörskap inom vård och omsorg (N2010/4747/ENT).

Från anslagsposten ska 250 000 kronor avsättas för uppdraget att främja entreprenörskap i vård och omsorgsutbildningar (N2010/4562/ENT).

ap.9 Innovationslån

Medel från anslagsposten ska användas till finansiering av innovationslån, varav 10 000 000 kronor ska finansiera innovationslån i stödområde B. Från anslagsposten ska 10 000 000 kronor användas för att andelen kvinnor som får lån ska öka. Tillväxtverket ska utbetala medlen vid fyra tillfällen i början av varje kvartal till ALMI Företagspartner AB.

Som villkor för utbetalning av medlen ska ALMI Företagspartner AB till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa hur medlen använts samt resultat av verksamheten senast den 28 februari 2012.

ap.10 Miljövänlig fordonsforskning

Medel från anslagsposten ska användas till forskning, utveckling och demonstration avseende miljövänlig fordonsteknik.

Från anslagsposten ska 20 000 000 kronor avsättas till det projekt som utvecklar elbilsteknik på Innovatum teknikpark i Trollhättan.

ap.11 Lån/garantier till svensk industri

Medel från anslagsposten ska användas för kostnader i samband med delfinansiering av utvecklingsarbete i civila flygindustriprojekt.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:2

Transportbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket448 864
ap.2Transportbidrag - del till Tillväxtverket (ram)448 864

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Transportbidrag - del till Tillväxtverket

Tillväxtverket disponerar anslaget enligt förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:2 Transportbidrag
ap.222 443Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:4 Tillväxtverket
ap.110 7683 %0
1:5 Näringslivsutveckling m.m.
ap.112 0956 4590
ap.2450Inget0
ap.3700Inget0
ap.815 555Inget0
ap.90Inget0
ap.101 000Allt0
ap.112 25070 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:5 Näringslivsutveckling m.m.
1:5 ap.121:5 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:5 Näringslivsutveckling m.m.
ap.12ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2011201220132014 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Näringslivsutveckling m.m.
ap.8300 00000
2014
ap.1030 00000
2014
ap.182 50000
2014
ap.337 50000
2014
Belopp angivna i tkr

Villkor

De ekonomiska åtaganden som regeringen ingår och som medför utgifter 2012-2014 avseende anslagspost 12 ska löpande rapporteras av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet och redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning. Omfattningen och formerna för den löpande rapporteringen från Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet får bestämmas av berörda parter.

Även de ekonomiska åtaganden som regeringen ingått med stöd av bemyndiganderamar tidigare år ska redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)50 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)8 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)

600 000 kronor får användas för investeringar i anläggningstillgångar i Nämnden för hemslöjdsfrågor.

5.2

Utbetalningsplan

Till Tillväxtverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2529 912
2011-02-2529 912
2011-03-2529 912
2011-04-2529 912
2011-05-2529 912
2011-06-2529 912
2011-07-2529 912
2011-08-2529 912
2011-09-2529 912
2011-10-2529 912
2011-11-2529 912
2011-12-2529 910
Summa358 942
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tillväxtverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Mot bakgrund av att externa medel och sakanslag kommer att användas för att finansiera förvaltningskostnader får Tillväxtverket använda den förenklade räntekontorutin som regeringen medgivit för Tillväxtverket för budgetåren 2009 - 2010.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Marika Kurlberg
Kopia till

Riksdagen/Näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Utrikesdepartementet/FIM
Utrikesdepartementet/USTYR
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/FMA
Finansdepartementet/KL
Finansdepartementet/SF
Finansdepartementet/SKA
Finansdepartementet/SMS
Utbildningsdepartementet/F
Utbildningsdepartementet/G
Utbildningsdepartementet/SV
Utbildningsdepartementet/UH
Miljödepartementet/H
Integration- och jämställdhetsdepartementet/JÄM
Integration- och jämställdhetsdepartementet/IU
Kulturdepartementet/KV
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Bolagsverket
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Statens energimyndighet
Statens skolverk
Statskontoret
Svenska ESF-rådet
Verket för innovationssystem
Gotlands kommun
Samtliga länsstyrelser
Samverkansorganen
Skåne läns landsting (Region Skåne)
Västra Götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen)
Hallands läns landsting
ALMI Företagspartner AB
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Stiftelsen Norrlandsfonden
N/E
N/FIN
N/ITP
N/KLS
N/MK
N/RT