Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 1

2011-03-24
Fi2011/1524
Finanspolitiska rådet
Box 3273
103 65 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Finanspolitiska rådet
Riksdagen har beslutat om Finanspolitiska rådets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 02, bet. 2010/11:FiU2, rskr. 2010/11:139).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Finanspolitiska rådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Finanspolitiska rådet ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 19 januari, 23 februari, 5 maj, 1 augusti och 28 oktober 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:6

Finanspolitiska rådet (Ramanslag)

Disponeras av Finanspolitiska rådet7 357
ap.1Finanspolitiska rådet (ram)7 357

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:6 Finanspolitiska rådet
ap.12213 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)150
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Finanspolitiska rådet undantas från kravet enligt 9 § i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

Finanspolitiska rådets förslag till ordförande, vice ordförande och andra ledamöter ska med frångående av vad som föreskrivs i 9 § förordningen (2007:760) med instruktion för Finanspolitiska rådet ges in till regeringen senast en månad innan förordnandena löper ut.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Marie Hyllander
Kopia till

Finansdepartementet/BA1
Finansdepartementet/SSA SMS
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket