Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2011-06-30
S2011/6161/VS (delvis)
Försäkringskassan
Vasagatan 16
103 51 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Försäkringskassan
Riksdagen har beslutat om Försäkringskassans verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 09, bet. 2010/11:SoU1, rskr. 2010/11:124, prop. 2010/11:1, utg.omr. 10, bet. 2010/11:SfU1, rskr. 2010/11:121, prop. 2010/11:1, utg.omr. 11, bet. 2010/11:SfU1, rskr. 2010/11:121, prop. 2010/11:1, utg.omr. 12, bet. 2010/11:SfU1, rskr. 2010/11:121, prop. 2010/11:99, utg.omr. 09, bet. 2010/11:FiU21, rskr. 2010/11:321, prop. 2010/11:99, utg.omr. 10, bet. 2010/11:FiU21, rskr. 2010/11:321, prop. 2010/11:99, utg.omr. 11, bet. 2010/11:FiU21, rskr. 2010/11:321, prop. 2010/11:99, utg.omr. 12, bet. 2010/11:FiU21, rskr. 2010/11:321).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Försäkringskassan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Socialförsäkringen och Försäkringskassan ska ha medborgarnas fulla förtroende.

Myndighetens verksamhet ska präglas av en god service och en hög kvalitet i tillämpningen av socialförsäkringen samt att rätt person får rätt ersättning i tid.

Övergripande politiska mål

De övergripande politiska mål som riksdagen har beslutat ska gälla för budgetåret 2011 för utgiftsområdena 9, 10 och 12, är följande;

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

- Hälso- och sjukvårdspolitik:

Befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet.

- Funktionshinderspolitik:

 • En samhällsgemenskap med mångfald som grund,
 • att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,
 • jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.

- Barnrättspolitik:

Barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Den ekonomiska familjepolitiken ska bidra till förbättrade förutsättningar för en god ekonomisk levnadsstandard samt ökad valfrihet och stärkt makt över den egna livssituationen för alla barnfamiljer.  

Återrapportering i årsredovisningen

Försäkringskassan ska inte återrapportera mot de övergripande politiska målen. 

Försäkringskassan ska, med stöd av 3 kap. 1 § förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som anges i 1 – 5 §§ förordningen (SFS 2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan.

Gällande den instruktionsreglerade uppgiften att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott enligt 2 § 3, ska Försäkringskassan redovisa och kommentera verksamhetens resultat i en särskild rapport till regeringen (Socialdepartementet) i samband med årsredovisningen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Mål 1

Förtroendet för Försäkringskassan och administrationen av socialförsäkringen ska vara högt. 

Mål 2 

Försäkringskassan ska verka för en väl fungerande sjukskrivningsprocess som präglas av tidiga och aktiva åtgärder så att fler personer återfår arbetsförmågan och ges förutsättningar att återgå i arbete.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen gällande mål 1 och mål 2.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Mål 1 

Föräldrar ska genom Försäkringskassans information få goda förutsättningar att välja hur man vill fördela föräldrapenningsdagarna mellan sig.

Mål 2 

Försäkringskassan ska verka för att särlevande föräldrar i större utsträckning på egen hand reglerar underhållet för barnet.

Återrapportering

Återrapportering mål 1 

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen samt redovisa genomförda insatser.

Återrapportering mål 2

Försäkringskassan ska redovisa genomförda insatser och vilken effekt dessa har haft. Försäkringskassan ska även redovisa i vilken utsträckning särlevande föräldrar reglerar underhållet på egen hand. I detta sammanhang ska Försäkringskassan beakta ökningen av det växelvisa boendet.

2

Organisationsstyrning

1. Återrapportering gällande rapporter från Inspektionen för socialförsäkringen

Försäkringskassan ska inom sex veckor från det att Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) lämnat en rapport som särskilt berör Försäkringskassan till regeringen (Socialdepartementet) kommentera ISF:s slutsatser och rapportera vilka åtgärder Försäkringskassan eventuellt avser att vidta med anledning av den lämnade rapporten.

2. Likformig tillämpning

Försäkringskassan ska till regeringen redovisa hur myndigheten arbetar med att säkerställa en likformig tillämpning och att utfallet av handläggningen hos Försäkringskassan inte är beroende av var den försäkrade bor eller var ärendet har handlagts. Försäkringskassan ska även redovisa hur myndigheten arbetar med att säkerställa att handläggningens utfall inte påverkas av någon form av diskriminering. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) den 28 maj 2011.

Försäkringskassan ska även senast den 22 februari 2012 redovisa eventuella variationer i tillämpningen av lagstiftningen.

3. Samverkan med Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten ska i samverkan med Försäkringskassan redovisa samarbetet myndigheterna emellan samt hur kostnadseffektivitet uppnås och hur man säkerställer att rätt avgifter i syfte att uppnå full kostnadstäckning tas ut för de tjänster som Försäkringskassan tillhandahåller Pensionsmyndigheten. Uppdraget ska redovisas av Pensionsmyndigheten till regeringen (Socialdepartementet) i årsredovisningen för 2011.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari, 23 februari, 5 maj, 1 augusti, 28 oktober

Vid prognostillfällena ska följande redovisas, om inte annat anges:

 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas inte den 19 januari),
 • prognoser för anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ap. 3 Samverkansmedel uppdelat på de olika samverkansformerna (redovisas inte den 19 januari),
 • förbrukade samt intecknade ännu inte utbetalda medel för anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ap. 20 Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m. (redovisas inte den 19 januari). Redovisningen ska vara uppdelad på fördjupade medicinska utredningar, arbetshjälpmedel, resor och utgifter för läkarutlåtanden,
 • prognostiserat utfall för 2011 för samtliga anslag och anslagsposter, redovisat totalt samt fördelat per månad,
 • förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser, och
 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller.

Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ska samverka kring processen för framtagande och redovisning av prognoser avseende anslag som tillförts budgetmedel för genomförande av reformen för etablering av vissa nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen ska samordna arbetet.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1. Tandvårdsregister

Försäkringskassan ska månadsvis leverera befintliga tandvårdsregister med verksamhets- och ekonomiska utfall till Statistiska centralbyrån (SCB) senast den tolfte i efterföljande månad i enlighet med regeringsbeslut (S2008/10800/HS) om uppdrag till SCB angående tandvårdsdata för uppföljning av tandvårdsstödet och för att analysera regelverkets effekter.

2. Avveckling av prisportalen

Inera AB har i uppdrag att utveckla en ny prisjämförelsetjänst inom ramen för Tandvårdsrådgivningen/Sjukvårdsrådgivningen 1177. Försäkringskassan ska under 2011 avveckla den befintliga prisjämförelsetjänsten för tandvården inför slutlig avveckling januari 2012. Försäkringskassan ska också vid behov bistå Inera AB. Eventuella verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser av uppdraget ska redovisas i en delrapport till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 april 2011. En slutredovisning ska ske i samband med årsredovisningen för 2011.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

1. Uppföljning av sjukförsäkringsreformen

a) Försäkringskassan ska följa upp och analysera rehabiliteringskedjan samt de nya reglerna för sjukersättning som trädde i kraft 1 juli 2008. Dessutom ska uppföljning av reglerna för s.k. steglös avräkning göras. En plan för uppföljningen under 2011 ska utarbetas i samråd med Socialdepartementet. Planen ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2011.

b) Försäkringskassan ska tillsammans med Arbetsförmedlingen följa upp och analysera situationen för de personer som har uppnått maximal tid i sjukförsäkringen. Detta gäller personer som uppburit förlängd sjukpenning i 550 dagar eller tidsbegränsad sjukersättning under 18 månader med stöd av övergångsbestämmelser. Uppdragets närmare utformning, inklusive tidsplan, ska tas fram i samråd med Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. Uppgifter ska lämnas kvartalsvis till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet).

2. Sjukskrivnas återgång till arbete 

a) Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska genom gemensamt samarbete vid behov underlätta den enskildes övergång från ersättning via sjukförsäkringen till aktivt arbetssökande och nytt arbete. För att främja en återgång i arbete med hjälp av rehabiliteringskedjans fasta tidpunkter är det särskilt viktigt att vid behov så tidigt som möjligt vidta nödvändiga rehabiliteringsinsatser samt underlätta omställning till annat arbete. För personer som deltar i arbetslivsintroduktionen ska myndigheterna samarbeta för att ta tillvara individens arbetsförmåga. I de fall den försäkrade, trots vidtagna åtgärder, åter blir aktuell för ersättning från sjukförsäkringen ska myndigheterna samverka för att underlätta en sådan återgång.

Följande grupper ska prioriteras:

 • personer som varit sjukskrivna mellan 91 och 180 dagar och som kan behöva stöd för omställning till annat arbete,
 • personer som varit sjukskrivna i mer än 180 dagar som har behov av rehabiliteringsåtgärder i samverkan,
 • personer med aktivitetsersättning,
 • personer med tidsbegränsad sjukersättning, samt
 • personer vars dagar med sjukpenning eller månader med sjukersättning tagit slut, inklusive de personer som har uppburit sjukersättning i form av garantiersättning. 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska redovisa de i uppdraget prioriterade grupperna med avseende på vidtagna åtgärder och resultaten av dessa åtgärder samt finansiering och kostnader inom respektive myndighet. En delredovisning, omfattande insatser under första halvåret 2011, ska lämnas senast den 1 augusti 2011. En samlad redovisning för 2011 ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 22 februari 2012.

b) Sjukförsäkringsreformen har bidragit till färre sjukfall och kortare sjukskrivningstider. Sjuskrivningsprocessen har blivit mer aktiv genom att det införts fasta tidpunkter för prövning av arbetsförmågan, vilket är en ambitionshöjning när det gäller att skapa förutsättningar att ta tillvara varje persons förmåga att arbeta. Väl utvecklade gemensamma insatser anpassade till rehabiliteringskedjan är en förutsättning för att stödja den enskildes återgång i arbete och för att skapa fler vägar in på arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund ska Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, utifrån hittillsvarande erfarenheter, vidareutveckla samarbetet och stödet till den enskilde och insatserna så att respektive myndighets kompetens tillvaratas och att effektiva åtgärder sätts in så tidigt som möjligt i sjukskrivningsprocessen. Utifrån rehabiliteringskedjans hållpunkter och tidsgränser, dvs för anställda, anställda som behöver stöd för omställning till annat arbete och arbetslösa, ska myndigheterna:

 • analysera behovet och omfattningen av gemensamma insatser efter 2011,

 • lämna förslag på hur gemensamma insatser kan utvecklas för att skapa fler vägar tillbaka till arbetsmarknaden för den enskilde, 

 • analysera och lämna förslag på hur stödet från andra berörda aktörer i sjukskrivningsprocessen, såsom arbetsgivare, hälso- och sjukvård, socialtjänst och samordningsförbund kan utvecklas.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska redovisa uppdraget till regeringen (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 2 maj 2011.

3. Ungdomar med aktivitetsersättning

Stödet till ungdomar med aktivitetsersättning ska utvecklas för att underlätta återgång i arbete. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska i samverkan med berörda aktörer och inom ramen för samordningsförbundens verksamhet prioritera ungdomar som uppbär aktivitetsersättning.  

Myndigheterna ska redovisa vilka insatser som vidtagits i samverkan med berörda aktörer för unga med aktivitetsersättning samt resultaten av vidtagna åtgärder. Utfallet vad gäller särskilt högriskskydd för personer som uppburit aktivitetsersättning ska särskilt redovisas. En delredovisning, omfattande insatser under första halvåret 2011, ska lämnas senast den 1 augusti 2011. En samlad redovisning för 2011 ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 22 februari 2012.

4. Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Försäkringskassan ska redovisa resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. I resultatredovisningen ska i möjligaste mån de olika samverkansformerna jämföras med varandra. Försäkringskassan ska redovisa hur samtliga samverkansmedel har använts uppdelat på de olika verksamheterna med avseende på kostnader, fördelat inom respektive myndighets förvaltningskostnader och kostnader för åtgärder. Försäkringskassan ska också redovisa resultaten av respektive verksamhet som samverkansmedlen finansierar med avseende på målgrupper, insatser och resultat av vidtagna åtgärder, bl.a. i form av antal och andel i subventionerat respektive osubventionerat arbete. En första redovisning ska lämnas senast den 1 augusti 2011 och en samlad redovisning lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 22 februari 2012.  

5. Uppföljning och utbetalning av sjukskrivningsmiljarden

Försäkringskassan har ansvar för att följa upp och betala ut den s.k. sjukskrivningsmiljarden, dvs. den överenskommelse som slutits mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om åtgärder för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess under 2010-2011. Försäkringskassan ansvarar för att:

 • följa upp villkoren i överenskommelsen om sjukskrivningsmiljarden samt efter samråd med SKL, och även Socialstyrelsen avseende villkor 1:A, besluta om dels vilka redovisningskrav som ska ställas på landstingen, dels vilka metoder och urvalsstorlekar som ska användas vid kvalitetsmätningar,
 • besluta om villkoren uppfylls av landstingen,
 • besluta om storlek på de medel som respektive landsting kvalificerar sig för inom ramen för den rörliga respektive villkorade delen samt svara för utbetalning av medel till respektive landsting.

6. Uppföljning av Högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader

Högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader trädde i kraft den 1 juli 2010. Högkostnadsskyddet syftar till att särskilt de små företagen ska ges bättre förutsättningar att kunna anställa fler personer. Försäkringskassan ska med reformens syfte som utgångspunkt redovisa lämplig statistik över antalet arbetsgivare som fått ett beslut avseende högkostnadsskyddet, samt hur mycket ersättning som utbetalats. Statistiken ska även redovisas för olika grupper av företag och arbetsgivare. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2011.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1. Prognoser och utfall för jämställdhetsbonusen

Försäkringskassan ska genomföra och till regeringen redovisa prognoser avseende jämställdhetsbonusen vid varje prognostillfälle. Dessutom ska antalet bonusdagar som uppkommit samt antalet föräldrar som kan komma att vara berättigade till bonus rapporteras.

Den 1 juni 2011 ska uppkomna bonusdagar för 2010 redovisas enligt följande:

 • antal dagar som uppkommit baserat på fördelningen av föräldrapenningsdagar mellan föräldrarna,
 • antalet dagar det ansökts om,
 • hur stort belopp som kommer att krediteras skattekonton av Skatteverket avseende intjänade bonusdagar, samt
 • antalet berörda föräldrar som bonus betalats till.

Vid varje prognostillfälle ska även preliminära månadsvisa resultat uppkomna under 2011 redovisas. 

2. Uppföljning av föräldrapenningsuttaget

Försäkringskassan ska analysera och följa upp utvecklingen av föräldrapenningsuttaget. Analysen ska ta hänsyn till barnets födelseår och de skillnader i regelsystemen som gäller för olika årskullar. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 29 april 2011.

Försäkringskassan ska månadsvis redovisa en pivottabell avseende föräldrars uttag av föräldrapenning efter barnets födelseår och födelsemånad. Tabellen ska visa föräldrarnas uttag när barnet är ett år och varje uppnådd ålder till och med åtta års ålder. Tabellen ska även visa föräldrapenningsuttag för barn som uppnått 2,5 års ålder.

3. Analys av utvecklingen av indikatorerna

FK ska redovisa och analysera utvecklingen av indikatorer för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn: 
 • I samband med årsredovisningen med framskrivna värden för aktuellt år, samt
 • i slutet av juni månad, efter publicering av de mest aktuella HEK- siffrorna, med framskrivning för endast ett år.

En ny indikator under indikator 5 ska tas fram. Den nya indikatorn ska visa utvecklingen av andelen individer med låg ekonomisk standard och ska utgå från konsumentverkets beräkningar av skälig levnadsstandard. Tre av indikatorerna ska dessutom i enlighet med budgetpropositionen för 2011 beräknas med hjälp av STAR-urvalet. Detta ska även ske med den nya indikatorn.  

Uppdrag gällande nyanlända invandrare

Övergripande uppdrag 

a) Försäkringskassan ska utarbeta och redovisa statistik till regeringen som möjliggör en månadsvis och årsvis uppföljning av reformen för etablering av vissa nyanlända invandrare, bland annat utbetalning av etableringsersättning samt beslut om rätten till och utbetalning av etableringstillägg och bostadsersättning. En plan för redovisningen ska utarbetas i samråd med Arbetsmarknadsdepartementet. En beskrivning av vilken statistik som ska redovisas ska lämnas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 27 februari 2011.

b) Försäkringskassan ska senast den 1 augusti 2011 rapportera till regeringen (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) hur implementeringen av reformen för etablering av vissa nyanlända invandrare framskrider. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten samverkar med övriga myndigheter i reformens olika delar.

Utbetalning av ersättning till nyanlända invandrare 

a) Skatteverket, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska vidta åtgärder och samverka för att den nyanlände får utbetalning av etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning så snart som möjligt efter det första etableringssamtalet. Myndigheterna ska gemensamt redovisa vidtagna åtgärder och resultatet av dessa. Arbetsförmedlingen ska samordna och lämna redovisningen till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 augusti 2011 och 22 februari 2012.

b) Försäkringskassan ska under 2011 vidta åtgärder för att minska handläggningstiden för utredning av och beslut om försäkringstillhörighet. Försäkringskassan ska till regeringen (Socialdepartementet) redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit och effekterna av dessa senast den 3 maj 2011. Försäkringskassan ska särskilt redovisa situationen avseende handläggningstider för personer som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Övriga uppdrag

Regelförenkling

Regeringens övergripande mål med förenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta och en viktig drivkraft i arbetet ingår målet att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 2012 jämfört med 2006. Försäkringskassan ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

IT för en grönare förvaltning

Försäkringskassan ska redovisa hur myndigheten följt de mål och rekommendationer som regeringen beslutat i IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010-2015 (N2010/3482/ITP [delvis]). Återrapportering ska ske i samband med den årliga miljörapporteringen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Tidigare lämnade uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Försäkringskassans fordringsverksamhet

Regleringsbrev för 2010

Uppdrag att följa upp beslut om personlig assistans

S2010/3919/ST

Uppdrag angående Försäkringskassans effektiviseringsarbete

S2010/8271/SF

Uppföljning av särskilt högriskskydd

Regleringsbrev för 2010

Uppdrag om att följa upp och utvärdera företagshälsovårdssatsningen

S2010/4942/SF

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå

2009/2024/SF samt regleringsbrev för 2010

Ändring av uppdrag att stimulera gemensam kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning

S2006/9394/HS

Uppdrag att följa utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor

IJ2010/2002/UF

Uppdrag om tandvårdsstöd

S2008/10484/HS

Erbjudande till kommuner att teckna lokala utvecklingsavtal för 2011

IJ2010/1966/IU

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:4

Tandvårdsförmåner m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen8 500
ap.4Kompetenscentrum på tandvårdsområdet (ram)8 500
Disponeras av Försäkringskassan6 685 980
ap.1Statligt tandvårdsstöd (ram)6 685 980

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Statligt tandvårdsstöd

Anslagsposten disponeras för tandvårdsförmåner enligt socialförsäkringsbalken, lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken och lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

ap.4 Kompetenscentrum på tandvårdsområdet

Socialstyrelsen disponerar anslagsposten för ekonomiskt stöd till kompetenscentrum på tandvårdsområdet. Högst 8 000 000 kronor får utbetalas till olika kompetenscentrum. Ett belopp om 500 000 kronor får användas först efter beslut av regeringen.

1:7

Sjukvård i internationella förhållanden (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan603 425
ap.1Sjukvård i internationella förhållanden (ram)603 425

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Sjukvård i internationella förhållanden

Anslagsposten disponeras för sjukförsäkringsförmåner enligt rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och förordning (EG) 883/04 om samordning av de sociala trygghetssystemen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och gällande överenskommelser om social trygghet som Sverige tecknat med andra länder.

4:4

Bilstöd till personer med funktionshinder (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan256 000
ap.1Bilstöd till personer med funktionshinder (ram)256 000

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Bilstöd till personer med funktionshinder

Anslagsposten disponeras för bilstöd till personer med funktionshinder enligt socialförsäkringsbalken, lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken samt förordningen (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder.

4:5

Kostnader för statlig assistansersättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan20 160 000
ap.1Kostnader för statlig assistansersättning (ram)20 160 000

Villkor för anslag 4:5

ap.1 Kostnader för statlig assistansersättning

Anslagsposten disponeras för assistansersättning till vissa personer med funktionshinder enligt socialförsäkringsbalken, lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken samt förordningen (1993:1091) om assistansersättning. Inkomster från kommunerna avseende assistansersättning för de första 20 timmarna per vecka tillgodoförs och särredovisas under detta anslag.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan21 926 816
ap.1Företagshälsovård och rehabiliteringsgaranti (ram)1 485 500
ap.3Samverkansmedel (ram)604 050
ap.7Högkostnadsskydd för arbetsgivare (ram)228 000
ap.15Närståendepenning (ram)138 000
ap.16Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning (ram)13 000
ap.17Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning (ram)67 000
ap.18Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning (ram)1 632 266
ap.19Rehabiliteringspenning (ram)929 000
ap.20Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m. (ram)148 000
ap.21Sjukpenning (ram)16 682 000
Disponeras av Kammarkollegiet4 000
ap.4Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen (ram)4 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet34 000
ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)34 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Företagshälsovård och rehabiliteringsgaranti

Anslagsposten får användas för rehabiliteringsgarantin inom hälso- och sjukvården i enlighet med överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Anslagsposten får även användas till företagshälsovård enligt förordning (SFS 2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet. Tillgängliga medel för bidrag enligt denna förordning uppgår till sammanlagt 480 000 000 kronor per år. Av denna summa får ersättning lämnas med högst:

 • 100 000 000 kronor för grundbidrag,
 • 100 000 000 kronor för tilläggsbidrag till läkarbesök enligt 10 § första stycket,
 • 215 000 000 kronor för tilläggsbidrag för redovisning av koordinerande insatser enligt 10 § andra stycket, och
 • 65 000 000 kronor för ersättning för kostnader för medicinsk service enligt 11 §.

Högst 25 000 000 kronor av anslagsposten får användas för att genomföra uppdraget om att vidareutveckla metoder och instrument för bedömning av arbetsförmåga i enlighet med regeringens beslut (S2010/5364/SF delvis).

ap.2 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten disponeras för att upphandla företagshälsovårdsutbildningar. Av anslagsposten får högst 4 000 000 kronor disponeras för administration.

ap.3 Samverkansmedel

Anslagsposten får användas för samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Medel ska fördelas i enlighet med vad som anges i budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1 utgiftsområde 10).

De statliga medlen för finansiell samordning mellan sjukförsäkring och hälso- och sjukvård får användas för åtgärder på samma sätt som i den försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård som bedrevs under åren 1993 -1997 (prop. 1991/92:105). 

De åtgärder som får finansieras enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Av resurserna till den finansiella samordningen ska Försäkringskassan bidra med hälften. De medel som Försäkringskassan utbetalar ska utgöra statens samlade andel i finansiell samordning. 

ap.4 Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen

Anslagsposten disponeras för att ta fram kunskap om och utveckla sjukskrivningsprocessen.

ap.7 Högkostnadsskydd för arbetsgivare

Anslaget disponeras för ersättning för vissa kostnader för sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.

ap.15 Närståendepenning

Anslagsposten disponeras för närståendepenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2011 om
13 547 143 kronor och ett regleringsbelopp för 2008 om
-547 143 kronor.

ap.17 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2011 om 91 578 619 kronor och ett regleringsbelopp för 2008 om -24 578 619 kronor.

ap.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2011 om 1 643 332 351 kronor och ett regleringsbelopp för 2008 om -11 066 351 kronor.

ap.19 Rehabiliteringspenning

Anslagsposten disponeras för rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

Försäkringskassan får använda anslagsposten för ersättning för skada orsakad av deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

ap.20 Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m.

Anslagsposten får användas för köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster i form av försäkringsmedicinska utredningar och arbetslivsinriktade rehabiliteringsutredningar, arbetshjälpmedel, läkarutlåtanden och läkarundersökningar, särskilt bidrag samt resor till och från arbetet.

Försäkringskassan får endast köpa utredningar och utlåtanden i de fall den allmänna hälso- och sjukvården inte kan bistå Försäkringskassan med sådana utredningar eller utlåtanden.

ap.21 Sjukpenning

Anslagsposten disponeras i huvudsak för sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken samt för de utgifter som kan uppkomma med anledning av vissa bestämmelser i sjuklönesystemet (s.k. sjuklönegaranti och särskilt högkostnadsskydd), samt avskrivning av studielån.

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan57 971 029
ap.5Aktivitets- och sjukersättningar (ram)45 041 762
ap.6Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)4 379 931
ap.7Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)34 900
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar (ram)8 514 436

Villkor för anslag 1:2

ap.5 Aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för aktivitetsersättning och sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.7 Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för ersättning avseende särskilda insatser för personer med trefjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2011 om 9 167 978 679 kronor och ett regleringsbelopp för 2008 om -653 542 679 kronor.

1:3

Handikappersättningar (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan1 250 000
ap.1Handikappersättningar (ram)1 250 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Handikappersättningar

Anslagsposten disponeras för handikappersättningar enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan4 181 000
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta (ram)253 000
ap.5Arbetsskadelivränta (ram)3 928 000

Villkor för anslag 1:4

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2011 om 298 032 770 kronor och ett regleringsbelopp för 2008 om -45 148 451 kronor varav 115 680 kronor avser regleringsbelopp för 2008 avseende ap.1.

ap.5 Arbetsskadelivränta

Anslagsposten disponeras för ersättning vid arbetsskada m.m. enligt bl.a. socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. För skador som inträffat före den 1 juli 1977 belastas anslagsposten bl.a. enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring.

Regeringen bemyndigar Försäkringskassan att fr.o.m. den 1 januari 2011 räkna upp livräntor från frivilliga yrkesskadeförsäkringen med den procentsats som motsvarar förändringen av prisbasbeloppet mellan 2010 och 2011.

1:5

Ersättning för kroppsskador (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan45 700
ap.3Ersättning för kroppsskador (ram)45 000
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för ersättning för kroppsskador (ram)700

Villkor för anslag 1:5

ap.3 Ersättning för kroppsskador

Anslagsposten disponeras för ersättning enligt reglerna om statligt personskadeskydd i socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. För skador som inträffat före den 1 juli 1977 belastas anslagsposten bl.a. enligt lagen (1950:261) om ersättning med anledning av kroppsskada ådragen under militärtjänstgöring.

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för ersättning för kroppsskador

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2011 om 1 079 923 kronor och ett regleringsbelopp för 2008 om -379 923 kronor.

1:6

Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård (Ramanslag)

Disponeras av regeringen5 000
ap.1Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård - del till regeringens disposition (ram)5 000
Disponeras av Försäkringskassan995 000
ap.2Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård (ram)995 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård - del till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras för utvärderingsinsatser i arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård av den så kallade sjukskrivningsmiljarden.

ap.2 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård

Anslagsposten disponeras för utbetalning av bidrag till landsting under förutsättning att landstinget har vidtagit åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron i enlighet med den överenskommelse som träffats mellan Staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

2:1

Försäkringskassan (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan7 363 930
ap.1Förvaltningsmedel (ram)7 363 930

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningsmedel

Av anslagsposten får högst 8 900 000 kronor användas för att stödja forskning inom socialförsäkringens område. Finansiering av forskning om socialförsäkringarna, inklusive pensionsområdet, ska ske i samråd med Pensionsmyndigheten.

Utgifter/kostnader för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och/eller som följer av gällande kollektivavtal, får ej finansieras från anslaget.

Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor, efter regeringens beslut (S2008/10484/HS [delvis]), användas till att samordna ett utvärderingsprogram för tandvårdsstödet.

Försäkringskassan ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Försäkringskassan ska betala totalt 75 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:1

Allmänna barnbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan24 398 000
ap.1Allmänna barnbidrag (ram)24 398 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Allmänna barnbidrag

Anslagsposten disponeras för barnbidrag, flerbarnstillägg och förlängt barnbidrag enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Medel har beräknats för tilläggsbelopp vid familjeförmåner (EU-regler).

1:2

Föräldraförsäkring (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan33 992 171
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning (ram)2 458 639
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning (ram)410 422
ap.9Föräldrapenning (ram)25 944 681
ap.10Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning (ram)47 708
ap.11Tillfällig föräldrapenning (ram)4 612 054
ap.12Graviditetspenning (ram)518 667

Villkor för anslag 1:2

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2011 om 2 529 606 367 kronor och ett regleringsbelopp för 2008 om -70 967 367 kronor.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2011 om 449 675 478 kronor och ett regleringsbelopp för 2008 om - 39 253 478 kronor.

ap.9 Föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.10 Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2011 om 50 570 428 kronor och ett regleringsbelopp för 2008 om -2 862 428 kronor.

ap.11 Tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för tillfällig föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.12 Graviditetspenning

Anslagsposten disponeras för graviditetspenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:3

Underhållsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan2 059 000
ap.1Underhållsstöd (ram)2 059 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Underhållsstöd

Anslagsposten disponeras för underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Inkomster från återbetalningsskyldiga ska tillgodoföras och särredovisas under denna anslagspost.

1:4

Bidrag till kostnader för internationella adoptioner (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan35 784
ap.1Bidrag till kostnader för internationella adoptioner (ram)35 784

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner

Anslagsposten disponeras för kostnader för bidrag vid adoption av utländska barn enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:6

Vårdbidrag för funktionshindrade barn (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan2 801 400
ap.3Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)252 400
ap.4Vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)2 549 000

Villkor för anslag 1:6

ap.3 Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten disponeras för kostnader för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2011 om 262 416 003 kronor och ett regleringsbelopp för 2008 om -10 016 003 kronor.

ap.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten disponeras för kostnader för vårdbidrag enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:8

Bostadsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan3 540 000
ap.2Bostadsbidrag (ram)3 540 000

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Bostadsbidrag

Anslagsposten disponeras för bostadsbidrag enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:4 Tandvårdsförmåner m.m.
ap.1334 299Inget0
ap.4255Inget0
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden
ap.130 171Inget0
4:4 Bilstöd till personer med funktionshinder
ap.17 680Inget0
4:5 Kostnader för statlig assistansersättning
ap.1604 800Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
ap.1025 0000
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.711 400Inget0
ap.156 900Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.1946 450Inget0
ap.207 400Allt0
ap.21834 100Inget0
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
ap.52 252 088Inget0
ap.6218 997Inget0
ap.71 745Inget0
ap.80Inget0
1:3 Handikappersättningar
ap.162 500Inget0
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m.
ap.40Inget0
ap.5196 400Inget0
1:5 Ersättning för kroppsskador
ap.32 250Inget0
ap.40Inget0
1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård
ap.10Inget0
ap.20Inget0
2:1 Försäkringskassan
ap.1220 9183 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Allmänna barnbidrag
ap.11 219 900Inget0
1:2 Föräldraförsäkring
ap.40Inget0
ap.80Inget0
ap.91 297 234Inget0
ap.100Inget0
ap.11230 603Inget0
ap.1225 933Inget0
1:3 Underhållsstöd
ap.1102 950Inget0
1:4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner
ap.11 074Inget0
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn
ap.30Inget0
ap.4127 450Inget0
1:8 Bostadsbidrag
ap.2177 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
1:1 ap.61:1 ap.7100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
ap.6ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Anslag/ap2011201220132014 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
ap.11 000 0001 000 000

ap.220 00020 000

1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård
ap.23 000 00001 000 0002 000 0002015
2:1 Försäkringskassan
ap.18 9007 9001 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 

ap.1 Företagshälsovård och rehabiliteringsgaranti

För ändamålet rehabiliteringsgarantin inom hälso- och sjukvården i enlighet med överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, bemyndigas reringen att 2011 ingå ekonomiska åtaganden, som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 000 000 000 kronor under 2012 och 2013.

ap.2 Till Regeringskansliets disposition

För ändamålet att upphandla företagshälsovårdsutbildningar inom ramen för kommittén Utredning av det framtida huvudmannaskapet för företagshälsovårdsutbildningen m.m. (Dir. 2009:18), bemyndigas regeringen att under 2011 ingå ekonomiska åtaganden, som inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor under 2012.

1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvården

ap. 2 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård

För ändamålet åtgärder för att stimulera landstingen till att ge sjukskrivningsfrågorna högre prioritet i hälso- och sjukvården och utveckla sjukskrivningsprocessen bemyndigas regeringen att 2011 ingå ekonomiska åtaganden, som medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 000 kronor under 2013 - 2015.

2:1 Försäkringskassan

ap. 1 Förvaltningsmedel

För ändamålet att stödja forskning inom socialförsäkringens område, bemyndigas Försäkringskassan att 2011 ingå ekonomiska åtaganden, som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 8 900 000 kronor efter 2011.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)2 000 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)731 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försäkringskassans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-25613 661
2011-02-25613 661
2011-03-25613 661
2011-04-25613 661
2011-05-25613 661
2011-06-25613 661
2011-07-25613 661
2011-08-25613 661
2011-09-25613 661
2011-10-25613 661
2011-11-25613 661
2011-12-25613 659
Summa7 363 930
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försäkringskassans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Uppdragsverksamhet
Ersättning från småföretagsförsäkringen001 0001 00000
Administration av statlig fordran0010 00010 00000
Ersättning från försvaret2161832 9173 100-183216
Ersättning från affärsdrivande verk002 0002 00000
Övrigt216055 60055 6000216
Intäkter från pensionsmyndigheten00423 507423 50700
Ersättning tjänstesamverkan00115 000115 00000
Summa432183610 024610 207-183432
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Följande avgifter bestäms av regeringen:

 • avgift för administration av arbetsskador vid affärsdrivande verk för skador som reglerats före den 1 juli 1995,

 • avgift för administration av familjebidrag och dagpenning till totalförsvarspliktiga, samt

 • avgift för administration av statlig fordran.

2. Storleken på övriga avgifter fastställs av Försäkringskassan, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

3. När Försäkringskassan lämnar ut handlingar i arbetsskadeärenden till AFA Trygghetsförsäkring får avgift, i stället för enligt bestämmelserna i 15 § avgiftsförordningen (1992:191), tas ut enligt grunder som Försäkringskassan och AFA Trygghetsförsäkring kommer överens om.

4. Försäkringskassan får utöver vad som anges i 4 § avgiftsförordningen (1992:191) mot ersättning utföra datorbearbetningar för externa beställare samt tillhandahålla tjänster inom områdena systemutveckling, statistik, statistiskt metodstöd och efterbehandling av postförsändelser, om inte annat sägs i förordning (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration. Inkomsterna tillförs anslaget 2:1.

5.Eventuell verksamhet med tjänsteexport inom Försäkringskassan ska bedrivas inom ramen för full kostnadstäckning.

6. Försäkringskassan har rätt att ta ut avgifter för de tjänster som tillhandahålls åt Pensionsmyndigheten.

7. Försäkringskassan disponerar avgiftsintäkterna.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Försäkringskassan får med undantag av 13 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) använda statens centralkonto i Riksbanken för utbetalningar av aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd, etableringsersättning enligt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare samt pensioner och pensionsrelaterade förmåner som Försäkringskassan ombesörjer åt Pensionsmyndigheten (prop. 2008/09:202 sidan 114) under tiden tills bidrag för utbetalningarna lämnats från Arbetsförmedlingen respektive Pensionsmyndigheten.

På regeringens vägnar
Ulf Kristersson
Maria Rindeborn Jonsson
Likalydande till

Kammarkollegiet
Kopia till

Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/FMA
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens folkhälsoinstitut
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Tandvårds- och läkemedelförmånsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Statens pensionsverk
Socialstyrelsen
Statskontoret
Statistiska centralbyrån
Centrala studiestödsnämnden
Pensionsmyndigheten
Boverket
Konkurrensverket
Verket för innovationssystem
Verket för näringslivsutveckling
Ungdomsstyrelsen
Konsumentverket
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för socialförsäkringen
Förbundet Sveriges kommuner och landsting
Fackförbundet ST
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
SEKO - Facket för Service och Kommunikation

Senast uppdaterad: