Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
1:12

2011-03-17
Ju2011/2002/KRIM
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:14
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:14 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:01, utg.omr. 04, bet. 2010/11:JuU1, rskr. 2010/11:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:14

Avgifter till vissa internationella sammanslutningar (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 578
ap.2Avg till vissa internationella sammanslutningar - del till Kammarkollegiet (ram)4 578
Disponeras av Rikspolisstyrelsen16 096
ap.3Avg till int sammans - del till RPS (ram)16 096

Villkor för anslag 1:14

ap.2 Avg till vissa internationella sammanslutningar - del till Kammarkollegiet

Från anslaget får betalas årsavgifter till Haagkonferensen för internationell privaträtt, Internationella institutet i Rom för unifiering av privaträtten (UNIDROIT), Association Internationale des Hautes Juridictions Administratives, Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi (NSfK) samt 25 % av årsavgiften till Bernunionen (World Intellectual Property Organization, WIPO). Dessutom får bidrag till Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI) inom ramen för FN:s Crime Prevention and Criminal Justice Fund och Europäische Rechtsakademie och till Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab betalas från anslaget. Även bidrag till vissa andra internationella sammanslutningar samt internationellt samarbete och forskning med anknytning till Justitiedepartementets område får betalas från anslaget.

ap.3 Avg till int sammans - del till RPS

Från anslaget får betalas avgifter till Interpol och Schengen Information System.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar
ap.2107Inget0
ap.3512Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Jenny Björndal
Kopia till

Riksdagen/Justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Stadsrådsberedningen/IREV
Rikspolisstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret