Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
2

2011-02-17
Fö2011/256/SSK
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 KARLSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 06, bet. 2010/11:FöU1, rskr. 2010/11:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Målet är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska öka integrationen, i relevanta delar, av beredskapen för nationella och internationella insatser.

Återrapportering

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska beskriva hur beredskapen har förändrats och utvecklats under året och redovisa de kostnads- och verksamhetsmässiga effekterna av myndighetens arbete med att integrera relevanta delar av beredskapen för nationella och internationella insatser. Kostnader hänförliga till villkor 9 under anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisas för de delområden som tilldelats biståndsmedel. 

 2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa åtgärder som vidtagits för att vidareutveckla den katastrofriskreducerande verksamheten, nationellt samt internationellt, i enlighet med Sveriges åtaganden i Hyogodeklarationen och Hyogo Framework for Action.

Mål 2

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska kunna genomföra och stödja nationella och internationella räddnings- och katastrofinsatser samt stödja internationella insatser inom civil konflikthantering och andra biståndsinsatser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vidare inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbetet med andra aktörer, arbeta för att bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling.

Återrapportering

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa en sammanfattande analys av omfattning, inriktning och finansiering av, under året genomförda insatser. Redovisningen ska även omfatta en sammanfattande analys av insatsernas resultat. Redovisningen ska ske i form av en separat årlig rapport. Kostnader hänförliga till insatser i biståndsländer ska särredovisas.  

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska senast två månader efter avslutad insats lämna en sammanfattande preliminär bedömning av insatsen och dess effekter till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). I relevanta fall ska bedömningen redogöra för på vilka sätt den nationella strategin för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (skr. 2007/08:51) har påverkat planering och genomförande av insatsen. Redovisningen ska i relevanta fall beakta regeringens ambition gällande ökad samordning mellan civila och militära aktörer.

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 (2000) och 1820 (2008) har implementerats i insatsverksamheten samt myndighetens bedömning av uppnådda resultat. Redovisningen ska inkluderas i den separata årliga rapporten (se återrapporteringskrav 3) och innehålla könsfördelning inom genomförda insatser och beaktandet av den nationella handlingsplanen 2009-2012 för genomförande av resolution 1325 (2000).

Mål 3

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska verka för att myndigheter och organisationer inom området allmän ordning, säkerhet eller hälsa ansluter sig till det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel för att öka samhällets samlade effektivitet inom detta område.

Återrapportering

6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska kvartalsvis till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa hur anslutningen till Rakel utvecklats samt lämna en prognos för den fortsatta anslutningen under året specificerat per användargrupp. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska också redovisa hur anslutningen påverkar avgiftsintäkterna.

Övrig återrapportering

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap erhåller medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapporteringen.  

8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utöva tillsyn och kontroll av att åtagandena i statens alarmeringsavtal avseende 112-tjänsten uppfylls. Myndigheten ska, efter samråd med Socialstyrelsen, Post- och telestyrelsen och Rikspolisstyrelsen, redovisa arbetet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 juni 2011.

9. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa en uppföljning av de åtgärder som berörda myndigheter, kommuner, landsting, och frivilliga försvarsorganisationer har vidtagit under 2010 och som finansierats av anslag 2:4 Krisberedskap.

10. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska följa upp och redovisa hur erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser tas tillvara på kommunal, regional och nationell nivå i syfte att öka lärandet från inträffade kriser och olyckor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa arbetet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 15 november 2011.

11. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska via länsstyrelserna följa upp hur den statliga ersättningen till kommuner enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och tillhörande förordning, används. Myndigheten ska även redovisa vilka principer som tillämpas för att reducera ersättningen i de fall kommunerna inte fullgör sina åtaganden. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa arbetet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 15 november 2011.

12. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska sammanställa en övergripande samlad bedömning av förmågor respektive risker och sårbarheter på lokal, regional och nationell nivå samt inom samverkansområden. Bedömningen ska baseras på en regional analys respektive sektorsanalys. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa arbetet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 15 november 2011.  

Prognoser

13. Myndigheten ska redovisa prognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

  • 19 januari
  • 23 februari
  • 5 maj
  • 1 augusti
  • 28 oktober.

I samband med prognoserna ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bifoga en samlad och nedbruten redovisning avseende Rakel. Av redovisningen ska framgå hur mycket av kostnaderna som finansieras med avgiftsintäkter respektive med anslag. Kostnader och utgifter för den anslagsfinansierade utbyggnaden av infrastruktur i etapperna 1-3 ska särredovisas.

2

Organisationsstyrning

Effektivitet och god hushållning

14. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska genom resultatindikatorer, kvalitativa enkäter, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning.

15. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bemyndigas att, efter samråd med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet), inom sitt verksamhetsområde förhandla och ingå avtal med utländsk myndighet, mellanfolklig organisation eller EU-organ om projektsamarbete som är helt eller delvis finansierat av medel ur Europeiska unionens gemensamma budget, eller med anledning av behov direkt hänförliga till genomförandet av internationell insats i vilken myndigheten deltar i enlighet med 8-9 §§ förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

16. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur de följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010-2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Regelförenkling m.m.

17. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

18. Regeringens övergripande mål med förenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta och en viktig drivkraft i arbetet ingår målet att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 2012 jämfört med 2006. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

3

Uppdrag

19. Det breda och samordnade säkerhetsarbetet i kommunerna ska fortsatt utvecklas med syftet att den enskilde medborgarens trygghet och säkerhet ska öka. Kommunerna ska ges stöd i denna utveckling med statistik, analyser, metoder, exempel samt utbildning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska översiktligt och genom exempel redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att stödja kommunerna i syfte att utveckla det breda säkerhetsarbetet i kommunerna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 15 november 2011.

20. Arbetet med den nationella strategin för att stärka brandskyddet genom stöd till enskilda ska fortsätta och utvecklas i syfte att stödja och driva på brandskyddsarbetet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa vidtagna åtgärder inom ramen för den nationella strategin. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 15 november 2011.

21. Räddningstjänstens kompetens ska öka genom att personalen inom den kommunala räddningstjänsten speglar samhället i fråga om jämställdhet och mångfald och att alla former av diskriminering motverkas. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa vidtagna åtgärder i syfte att öka jämställdhet och mångfald i kommunal räddningstjänst. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet)senast den 15 november 2011.

22. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppdras att redogöra för genomfört samt planerat arbete inom ramen för myndighetens långsiktiga strategiska analys. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 mars 2011.

23. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska återrapportera åtgärder som vidtagits med anledning av den reviderade handlingsplanen i ”Den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära olyckor 2015 (Fö2009/2522/SSK)". Myndigheten ska i arbetet beakta det pågående uppdraget, att genomföra en översyn av förmågan att skydda kärntekniska anläggningar och transporter av kärnämnen från antagonistiska hot" (M2010/3091/Mk) som Strålsäkerhetsmyndigheten har på området. Uppdraget ska redovisas senast den 29 april 2011.

24. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska efter samråd med berörda myndigheter göra en sammanställning av det civila behovet av forskning på CBRN-området. Med utgångspunkt i sammanställningen ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samråda med Totalförsvarets forskningsinstitut i institutets framtagande av förslag till inriktning av forskning på CBRN-området, enligt vad som anges i det regleringsbrev för Totalförsvarets forskningsinstitut som regeringen har beslutat om den 16 december 2010.  

25. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vara kontaktorgan för överlevande och anhöriga efter förlisningen av M/S Estonia. Myndigheten ska senast den 31 mars 2011 ha överlämnat ansvaret för informationsbanken över Estonias förlisning till Riksarkivet. Fram till dess att informationsbanken har överlämnats till Riksarkivet ansvarar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för informationsbanken.

26. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vara Tsunami National Contact i Sverige enligt Mellanstatliga Oceanografiska Kommissionen. Myndigheten ska samordna sitt arbete i detta med SMHI.

27. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar fr.o.m. den 1 januari 2011 för förvaltning och utveckling av det Svenska nationella ambulansflyget (SNAM). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska upprätthålla en beredskap för att, i samråd med Socialstyrelsen, besluta om och genomföra luftburna sjuktransporter med SNAM i följande situationer:  

  • nationellt vid händelser där samhällets ordinarie resurser för sjuktransporter inte är tillräckliga samt 
  • internationellt för att bistå vid evakuering av personer som drabbats av katastrofer utomlands, vid civil och militär krishantering samt vid humanitära insatser.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får besluta om insatser med SNAM endast under förutsättning att dessa finansieras av annan än myndigheten. Innan myndigheten fattar beslut om en insats ska myndigheten informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om de åtgärder som myndigheten avser att vidta. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, efter samråd med Socialstyrelsen, senast den 30 juni 2011 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa övertagandet av ansvar för SNAM från Transportstyrelsen. Senast den 31 december 2011 ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redogöra för den långsiktiga inriktningen gällande resursen.

28. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samverka med Försvarsmakten med anledning av Försvarsmaktens inrättande av fyra regionala staber i insatsorganisationen, för att underlätta utformningen av en rationell samverkansstruktur mellan Försvarsmakten och civila myndigheter inom krisberedskapsområdet.

29. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska stödja och övergripande följa upp länsstyrelsers och kommuners planering av i vilken ordning överföring av el till elanvändare ska begränsas eller avbrytas i händelse av förutsedd eller plötsligt uppkommen kortsiktig elbrist.

30. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska delta i det arbete Försvarsmakten bedriver inom ramen för operativa studier och planering.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap59 850
ap.2Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)59 850

Villkor för anslag 2:2

ap.2 Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1. Anslagsposten ska användas för utbetalning av statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder, bl.a. för att anpassa Sverige till de effekter som följer av ett förändrat klimat, samt åtgärder som utförs eller avses bli utförda, mot jordskred eller andra naturolyckor. Bidrag som beviljas efter den 1 januari 2010 får uppgå till högst 60 procent av åtgärdens bidragsberättigande kostnad.

2. Under 2011 får högst 6 500 000 kronor användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för bekostande av uppgifter som enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker ankommer på varje länsstyrelse. Medel från anslaget får utbetalas efter rekvisition från en länsstyrelse.

3. Under 2011 får högst 1 000 000 kronor användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för vissa kostnader som följer av uppdraget att underlätta en effektiv process för att åstadkomma en ny reglering av Mälarens vattennivåer (Fö2010/1603/SSK). Medel från anslaget får utbetalas efter rekvisition av den som regeringen utsett att samordna uppdraget.

2:3

Ersättning för räddningstjänst m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap21 080
ap.2Ersättning för räddningstjänst m.m. (ram)21 080

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Ersättning för räddningstjänst m.m.

1. Anslagsposten ska användas för ersättning i enlighet med 7 kap. 2-3 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.  

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska efter rekvisition från Kustbevakningen utbetala medel för utgifter för bekämpning av oljeutsläpp och utsläpp av andra skadliga ämnen till sjöss. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konto hos Kustbevakningen. Kustbevakningen har rätt att använda det icke räntebärande flödet inom statens checkräkning för löpande utgifter vid bekämpning av oljeutsläpp och utsläpp av andra skadliga ämnen till sjöss.  

3. Anslagsposten får användas för kostnader i ett initialt skede för räddningstjänstinsatser som lämnas till Sverige genom den s.k. civilskyddsmekanismen inom EU. Anslaget ska endast tillfälligt täcka de utgifter som uppstår. Den aktör som begärt hjälpen ska sedan betala motsvarande belopp till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

2:4

Krisberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen0
ap.2Åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar (ram)0
Disponeras av Affärsverket svenska kraftnät0
ap.3Elberedskapsåtgärder (ram)0
Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap1 154 776
ap.5Krisberedskap (ram)1 144 327
ap.1Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet (ram)10 449
Disponeras av Regeringskansliet/Försvarsdepartementet0
ap.10Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet (ram)0

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet

Medel under denna anslagspost får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Anslagsposten avser vissa internationella civila insatser i fredstid av förtroendeskapande, humanitära och säkerhetsfrämjande skäl, för att civila resurser ska kunna stödja länder som inte kategoriseras som biståndsmottagande land av OECD/DAC vid en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris. Anslagsposten får även användas för att finansiera fredstida stöd från andra länder vid en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris i Sverige.

ap.5 Krisberedskap

1. Anslagsposten ska användas för att finansiera åtgärder som stärker samhällets samlade beredskap och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga händelser och kriser samt till åtgärder som syftar till att skapa eller vidmakthålla en grundläggande försvarsförmåga. Anslaget ska användas för särskilda satsningar som ligger utanför det ansvar som varje myndighet, i enlighet med ansvarsprincipen, har för att säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan bedrivas även när den utsätts för allvarliga störningar. Se regeringes beslut (Fö2010/2055/SSK) om inriktning för fördelning av medel från anslaget 2:4 Krisberedskap från den 2 december 2010.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i enlighet med vad som anges nedan lämna bidrag från anslagsposten till sådana myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap eller som har pekats ut efter särskilt beslut av regeringen eller av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska härvid beakta vad regeringen har angett i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FiU1 rskr. 2009/10:42) angående vilka villkor som bör vara uppfyllda för att en myndighet ska kunna tilldelas medel från anslagsposten. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom flödet kopplat till statens checkräkning, hos myndigheterna som också har rätt att använda detta flöde för sina löpande utgifter inom denna anslagspost. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har också rätt att betala ut bidragen i räntebelagt flöde efter överenskommelse med respektive myndighet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i skriftlig överenskommelse med respektive betalningsmottagare reglera tidpunkter och villkor för att uppnå en kostnadseffektiv utbetalning av bidragen. Till affärsverken betalas bidragen ut till det konto som respektive affärsverk lämnar uppgift om i rekvisition för bidrag. 

3. Under 2011 får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utbetala högst 290 000 000 kronor till kommunerna i enlighet med vad som anges i 10 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  

4. Under 2011 får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utbetala högst 10 000 000 kronor till landstingen i enlighet med vad som anges i 11 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.   

5. Högst 15 800 000 kronor får användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för drift och förvaltning av de regionala ledningsplatserna. I detta belopp ingår inte åtgärder för att höja den tekniska ledningsförmågan.

6. Anslagsposten får användas till att delfinansiera åtgärder för att stärka den tekniska ledningsförmågan genom att lämna bidrag till kommuner och landsting för ledningscentraler och räddningscentraler. Anslagsposten får även användas för att stärka reservkraftsförsörjningen vid akutsjukhus.

7. Anslagsposten får användas till att finansiera utvecklingen av tekniska stödsystem i syfte att förbättra förmågan att gemensamt hantera kriser.

8. Anslagsposten får användas för att arrangera större samverkansövningar, både nationellt och internationellt, i syfte att stärka krisberedskapen. 

9. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får betala ut högst 32 400 000 kronor i uppdragsersättning för uppdrag till frivillig försvarsverksamhet för att höja krisberedskapen i samhället.  

10. Anslagsposten får användas till att finansiera kostnader kopplat till civilpliktsfrågor, inklusive avgift till Pliktverket för Pliktverkets informationssystem (PLIS), för stödresurser, varningssystem och förstärkningsmateriel som anskaffats för det civila försvaret och för nationella förstärkningsresurser samt för åtgärder för att vidmakthålla krigsspecifika anläggningar. 

11. Anslagsposten får användas till att finansiera forskning och studier inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarsområde. I detta ingår inte Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps administrativa uppgifter. 

2:5

Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap122 000
ap.3Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet (ram)122 000
ap.4Investering i infrastruktur (ram)0

Villkor för anslag 2:5

ap.3 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet

1. Anslagsposten finansierar drift och förvaltning samt marknadsföring av ett gemensamt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet.

Anslaget får användas för ersättning till återförsäljare för försäljning av intäktsbringande Rakelabonnemang.

Anslaget får användas för tidigare beviljade bidrag för kompetensstöd till kommuner och landsting för att underlätta för deras anslutning till Rakel.

2. Under 2011 ska 10 000 000 kronor utbetalas till SOS Alarm Sverige AB för ersättning för drift av dubbla radiosystem.

ap.4 Investering i infrastruktur

1. Anslagsposten ska finansiera utbyggnaden av infrastrukturen i samband med utbyggnaden av etapperna ett t.o.m. tre av ett gemensamt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet.

2:7

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap988 046
ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)983 046
ap.2Rakel (ram)5 000

Villkor för anslag 2:7

ap.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1. Anslagsposten disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för förvaltningsändamål.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel.Myndigheten ska betala totalt 3 900 000 kronor som abonnemangsavgift för systemet.

3. Av anslagsposten får högst 33 000 000 kronor användas för ersättning till ideella organisationer för främjande av den enskilda människans förmåga. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska som villkor för bidrag ställa krav på redovisning från organisationerna.

4. Högst 15 000 000 kronor får användas för drift och vidmakthållande av vissa reservfunktioner inom etermedia.

5. Högst 35 000 000 kronor får användas för ersättning till kommunerna för kostnader relaterade till grundutbildning för deltidsanställd räddningstjänstpersonal.

6. Anslagsposten får användas för ersättning till länsstyrelserna för uppgifter enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får använda och fördela 20 000 000 kronor av anslaget för beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor. Medlen får användas i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet samt fördelas till länsstyrelserna i Skånes, Hallands, Kalmars, Uppsalas och Västerbottens län och efter överenskommelse med Strålsäkerhetsmyndigheten.

8. Anslagsposten får användas för att finansiera skogsbrandsflyg.

9. Av anslaget ska 115 000 000 kronor användas för att finansiera beredskap och indirekta kostnader för att genomföra internationella insatser som är i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

10. Högst 23 000 000 kronor får användas till organisationsstöd enligt 5 § (1994:525) om frivillig försvarsverksamhet. Organisationsstödet ska ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget ska bidra till organisationernas förmåga att ta emot och genomföra uppdrag och leverera efterfrågad resurs, vilket innebär administrativ basverksamhet, rekrytering syftande till nuvarande och kommande uppdrag samt verksamhetsutveckling.

11. Anslagsposten får användas för att finansiera beredskap och indirekta kostnader för att kunna genomföra insatser med Svenska nationella ambulansflyget (SNAM).

ap.2 Rakel

 Anslagsposten disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för förvaltningsändamål

1. Av anslagsposten får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap använda

- 500 000 kronor efter att myndigheten till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisat de åtgärder som vidtagits för att markant förstärka marknadsföringsorganisationen, 

- ytterligare 1 500 000 kronor efter att myndigheten till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisat att myndigheten under 2011 totalt tecknat 1000 intäktsbringande abonnemang till radiokommunikationssystemet Rakel,

- ytterligare 2 500 000 kronor efter att myndigheten till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisat att myndigheten under 2011 totalt tecknat 2000 intäktsbringande abonnemang till radiokommunikationssystemet Rakel samt

- ytterligare 500 000 kronor efter att myndigheten till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisat att myndigheten under 2011 totalt tecknat 3000 intäktsbringande abonnemang till radiokommunikationssystemet Rakel.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.21 796Inget0
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
ap.22 108Inget0
2:4 Krisberedskap
ap.1313Allt0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.534 3353 %0
ap.100Inget0
2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
ap.312 200Allt0
ap.40Allt0
2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ap.129 6413 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:4 Krisberedskap
2:4 ap.102:4 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.240 00025 00015 000
2:4 Krisberedskap
ap.5560 000300 000259 478
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bemyndigas att, i fråga om ramanslaget 2:4 Krisberedskap anslagsposten 5 Krisberedskap, godkänna avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar samt besluta om bidrag som avser höjd beredskap och åtgärder som stärker samhällets samlade beredskap och förmåga att hantera allvarliga kriser och deras konsekvenser, så att behovet av anslagsmedel efter 2011 till och med 2016 för dessa och tidigare avtal och beställningar uppgår till högst 560 000 000 kronor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i skriftlig överenskommelse med berörd myndighet reglera rätten att ingå nya förpliktelser med betalningsutfall efter 2011. Bemyndigande ska redovisas per anslagspost, specificerat per åtgärd.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 850 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)300 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Finansiering av beredskapsinvesteringar

Högst 500 000 000 kronor av låneramen 2011 får användas för beredskapsinvesteringar.

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2592 505
2011-02-2592 505
2011-03-2592 505
2011-04-2592 505
2011-05-2592 505
2011-06-2592 505
2011-07-2592 505
2011-08-2592 505
2011-09-2592 505
2011-10-2592 505
2011-11-2592 505
2011-12-2592 491
Summa1 110 046
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:5 ap.3Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
2:7 ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2:7 ap.2Rakel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Uppdragsverksamhet
Uppdragsutbildning m.m652-1 34925 70029 250-3 550-4 247
Intyg förare10 120-1 4313 5004 500-1 0007 689
Tekniska system1 5111924 7605 460-7001 003
Tjänsteexport8 3562 05918 00017 08691411 329
Internationella insatser-390214 500214 5000-39
Rakel00259 200259 20000
Summa20 600-529525 660529 996-4 33615 735
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offentligrättslig verksamhet
Oljeskadeersättning enligt Sjölagen (1994:1009)2713000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Oljeskadeersättning enligt Sjölagen (1994:1009)

Inkomster från oljeskadeersättning enligt 10 kap. 3 § sjölagen (1994:1009) ska redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m..

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att intäkterna från internationella insatser minst ska täcka de direkta kostnaderna för insatsen. De indirekta kostnaderna och kostnaderna för beredskap att genomföra insatser ska finansieras med anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges undantag från kravet på full kostnadstäckning för det gemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet (Rakel).

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Uppdragsutbildning m.m., intyg för förare och säkerhetsrådgivare för transporter av farligt gods, drift och förvaltning av andras tekniska system och internationella insatser får finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Avgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel har fastställts för respektive berörd myndighet. Myndigheterna har rätt att ansluta sig till systemet i den omfattning som de bedömer befogat utan att betala ytterligare abonnemangsavgifter. Inkomsterna för Rakel disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

Utöver vad som anges i 4 § avgiftsförordningen (1992:191) får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap även ta ut avgifter för platsannonser i myndighetens tidning. Inkomsterna disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Avgifternas storlek bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får bedriva tjänsteexport enligt 4 § första stycket 8 p. avgiftsförordningen endast om verksamheten innebär att myndigheten mot avgift åtar sig utbildningsuppdrag från utländsk myndighet eller mellanstatlig organisation. Om uppdraget föregås av upphandling i konkurrens får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap delta i upphandlingen endast under förutsättning att upphandlingen görs av organ inom EU eller FN eller av Nato.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beviljas undantag från kravet att anläggningstillgångar som används i verksamheten ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Undantaget gäller för utbyggnaden av de tre första etapperna av Rakelsystemet som i stället finansieras från anslaget 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beviljas undantag från kravet på full kostnadstäckning enligt 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Undantaget gäller kravet på full kostnadstäckning som ekonomiskt mål för det gemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet, Rakel. Undantaget medger att avskrivningar på de anslagsfinansierade tillgångarna inte ska ingå i underlaget för beräknande av avgifter för Rakel.

3. Med undantag från 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) får anläggningstillgångar som används i verksamheten finansieras från anslaget 2:4 Krisberedskap. Detta undantag gäller även för de anläggningstillgångar som övriga myndigheter anskaffar och som finansieras med bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Socialstyrelsens investeringar i räddningsmateriel respektive beredskapslager ska dock fortsatt lånefinansieras.

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges undantag från 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) vad avser finansiering av andningsskydd införskaffade före 2002.

6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver inte finansiera anläggningstillgångar som används eller kommer att användas i samband med internationella bistånds- och räddningsinsatser med lån i Riksgäldskontoret enligt 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Anläggningstillgångar som används eller som ska användas vid sådana insatser får i stället finansieras med anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I de fall sådan anläggningstillgång vid tidpunkten för insatsens avslutande säljs får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med undantag från 20 § kapitalförsörjningsförordningen disponera intäkter motsvarande tillgångens bokförda värde vid tidpunkten för insatsens påbörjande. I de fall som tillgången vid insatsens avslutande stannar kvar i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ägo får intäkter motsvarande avskrivning under insatsperioden disponeras av myndigheten.

7. Överskottsmateriel som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tar emot från Försvarsmakten får skänkas bort i samband med internationella insatser och ska därför inte ha något bokfört värde. Övertalig räddningstjänstmateriel för höjd beredskap får skänkas bort till kommuner, ideella organisationer och myndigheter. Överlåtelsen får göras med undantag från krav på affärsmässighet i 7 § förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom.

8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges för utbyggnaden av infrastrukturen för Rakel med undantag från 9 § förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning, teckna arrende och hyresavtal som omfattar en period om högst 20 år. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får vidare köpa reservkraft kopplat till Rakel som en förskottsbetald tjänst. Förskottsbetalningen får omfatta en tid om högst 15 år per installationsplats och den periodiserade kostnaden ska finansieras med avgiftsintäkter för Rakel.Vidare får uppförande och förvaltning av master med tillhörande teknisk utrustning inom Rakelverksamheten enligt 16 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomföras utan hinder av förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m.

9. Internationella insatser enligt 8 eller 9 §§ förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som inbegriper att på uppdrag av annan uppföra och överlåta fast egendom får genomföras utan hinder av förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. eller förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Per Brandtell
Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM, REV, FCK
Försvarsdepartementet/MFI, MFU, SSP, ESIS
Finansdepartementet/BA, ESA
Samtliga övriga departement
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Landshövdingen Ingemar Skogö

Senast uppdaterad: