Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 5

2011-01-27
N2011/561/E
Boverket
Box 534
37123 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslagen 1:8 och 1:8 (2010) inom utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:8 Stöd för installation av solvärme för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 21, bet. 2010/11:NU3, rskr. 2010/11:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:8

Stöd för installation av solvärme (Ramanslag)

Disponeras av Boverket25 000
ap.1Stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler (ram)25 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler

Anslagsposten får användas för åtgärder enligt förordningen (2008:1247) om stöd för investeringar i solvärme, förordningen (2006:1028) om stöd av installation av solvärme i kommersiella lokaler samt förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme.

Boverket får använda högst 810 000 kronor för programanknutna kostnader. Medel motsvarande högst en procent av beslutade stöd får användas för att täcka administrationskostnader knutna till länsstyrelsernas verksamhet.

Med undantag av 20 a § anslagsförordningen (1996:1189) får myndigheten med stöd av tilldelat anslag ingå åtaganden som medför utgifter under följande budgetår motsvarande högst 25 miljoner kronor.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

Budgetår 2010

1:8

Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Boverket0
ap.1Stöd för konvertering från direktverkande elvärme (ram)0

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme

Anslagsposten får användas för åtgärder enligt förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus.

Boverket får använda högst 7 000 000 kronor för att täcka programanknutna kostnader såsom planering, administration, uppföljning och utvärdering av stödet. Medel motsvarande högst en procent av beslutade stöd får användas för att täcka administrationskostnader knutna till länsstyrelsernas verksamhet.

Anslaget får användas för att betala ut stöd som beslutats för konvertering från oljeuppvärmning i bostadshus.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:8 Stöd för installation av solvärme
ap.1035 0000
1:8 (2010) Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m.
ap.1 (2010)0400 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagstyp
1:8 (2009) Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler
ap.1 (2009)ram
1:11 (2009) Stöd för installation av energieffektiva fönster m.m. i småhus
ap.1 (2009)ram
På regeringens vägnar
Anna-Karin Hatt
Fredrik Odelram
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Näringsdepartementet/KLS