Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:1

2011-02-17
S2011/1806/VS
Socialstyrelsen
Rålambsvägen 3
10630 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Socialstyrelsen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Socialstyrelsens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 09, bet. 2010/11:SoU1, rskr. 2010/11:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Socialstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Socialstyrelsen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan.

3

Uppdrag

Hälso- och sjukvård

1. Socialstyrelsen ska följa upp lagändringarna från den 1 juli 2010 i 2 b,
3 a och 29 a §§ hälso- och sjukvårdslagen om fast vårdkontakt, förnyad medicinsk bedömning och utökad information till patienten, i enlighet med vad som anges i regeringens proposition 2009/10:67. Särskilt bör uppmärksammas tillämpningen och effekterna av de nya bestämmelserna liksom kännedomen om dem hos patienter, personal och inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna. En delrapport ska lämnas senast den 15 augusti 2011 och en slutrapport senast den 15 augusti 2012.

2. Socialstyrelsen ska genomföra en pilotundersökning i form av en enkät till patienter inom cancervården och utifrån erfarenheterna från undersökningen föreslå former för en nationell enkät till patienter inom cancervården. Uppdraget ska genomföras i samråd med de sex regionala cancercentrumen (RCC), Sveriges Kommuner och Landsting samt företrädare för huvudmän, profession och cancerpatienter. Uppdraget ska avrapporteras senast den 16 januari 2012.

3. Socialstyrelsen ska fortsätta sitt arbetet med att utveckla ett system för att följa väntetider i cancervården i enlighet med förslagen i myndighetens rapport ”I väntan på besked” som lämnades till regeringen i oktober 2010. I uppdraget ingår dels att ta fram väntetidsstatistik över vissa utvalda delar av en vårdkedjan, dels att fortsatt utreda hur ett system för uppföljning av väntetider för patienternas hela väg genom vården kan byggas upp. Inom ramen för uppdraget ska Socialstyrelsen även utreda möjligheterna att använda ett sådant väntetidssystem för andra diagnosgrupper än cancer med särskilt fokus på gruppen multisjuka äldre. En delrapport som berör väntetider i cancervården ska lämnas senast den 31 oktober 2011 och en slutrapport som behandlar frågan om ett övergripande system för att mäta väntetider ska lämnas senast den 31 oktober 2012.

4. Socialstyrelsen ska följa förändringen av regleringen när det gäller tillhandahållandet av kontaktlinser. Enligt lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område får endast hälso- och sjukvårdspersonal prova ut och tillhandahålla kontaktlinser. Denna reglering förändras i och med att patientsäkerhetslagen (2010:659) träder i kraft den 1 januari 2011. Enligt denna lag regleras inte längre tillhandahållandet av kontaktlinser. Socialstyrelsen ska belysa eventuella konsekvenser av denna regelförändring, särskilt när det gäller patientsäkerheten. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 30 september 2012.

5. Socialstyrelsen ska samordna de uppdrag myndigheten har om webbaserade stöd för utbildnings- och informationsinsatser. Det gäller främst de webbaserade kunskapsportalerna inom psykiatri respektive äldreområdet. I detta arbete ska myndigheten även beakta det arbete som gjorts inom ramen för de tidigare uppdragen om Learning Management System. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 31 maj 2011.

Funktionshinder

1. Socialstyrelsen ska fortsätta ansvara för att utveckla och stödja verksamhet med personligt ombud för kvinnor respektive män med psykisk funktionsnedsättning. Det ska ske i samverkan med länsstyrelserna och huvudmännen. Socialstyrelsens övriga uppgifter för verksamhet med personliga ombud är desamma som angavs i regeringsbeslutet nr III:8 den 17 december 2009 (dnr S2009/10168/ST). Socialstyrelsen ska lämna en utförlig redovisning av verksamhetens utveckling 2011. Rapporten ska även omfatta den ekonomiska redovisningen för det gångna året. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 15 april 2012. Socialstyrelsen ansvarar för att återstående medel hos länsstyrelserna av 2011 års statsbidrag återbetalas till Socialstyrelsen i samband med slutredovisningen. 

2. Socialstyrelsen ska utarbeta en modell för kvalitativ uppföljning och återrapportering av medelsförbrukningen av anslaget 4:3 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation. I syfte att uppnå ökad effektivitet och ändamålsenlighet i bidragsgivningen ingår det i uppdraget att förfina bidragsmottagande landstings årliga redovisning av medelsförbrukningen och därigenom bredda Regeringskansliets (Socialdepartementets) beslutsunderlag. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2011.

3. Socialstyrelsen ska i samverkan med Hjälpmedelsinstitutet ta fram ett kunskapsunderlag som kan vägleda Försäkringskassan vid ställningstaganden om dubbel assistans i förhållande till bostadsanpassningar och hjälpmedel (se prop. 2009/10:176). Vägledningen ska vara färdigställd och distribuerad till Försäkringskassan senast den 31 januari 2012.

4. Socialstyrelsen ska utreda förutsättningarna för att utveckla ett nationellt kunskapsstöd för professionen, företrädesvis inom socialtjänst, rehabilitering och hälso- och sjukvård samt till anhöriga. Detta kunskapsstöd bör utvecklas i samråd med arbetet kring evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Stödet ska utgå från behovet hos personer, företrädesvis barn och unga, som har en kombination av utvecklingstörning, svåra kommunikationssvårigheter, rörelsehinder och dövhet/synskada i kombination med omfattande medicinska behov. Utifrån sin kartläggning ska Socialstyrelsen redovisa ett förslag till modell för hur ett eventuellt kunskapsstöd kan utvecklas, organiseras, utformas och långsiktigt finansieras. Förslaget ska utgå från huvudmännens ansvar för att långsiktigt kunna ingå i ordinarie finansieringssystem. Redovisningen ska även innehålla ett förslag till processplan med utgångspunkt från framtagna förslag. Uppdraget ska redovisas senast 1 juni 2011.

5. Socialstyrelsen ska kartlägga och analysera redovisade skillnader som finns mellan kvinnor och män, pojkar och flickor inom ramen för statistik och uppföljning gällande insatser inom lagen om stöd och service, LSS, samt inom socialtjänstlagen, SoL, främst insatser riktade till om äldre och personer med funktionsnedsättning. Uppdraget ska även omfatta relevant statistik gällande dessa målgrupper inom rehabilitering och andra relevanta insatser inom hälso- och sjukvårdens område. Inom uppdraget ska Socialstyrelsen utifrån identifierade skillnader mellan kvinnor och män, pojkar och flickor göra en analys av dess orsaker och konsekvenser. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 december 2011.

6. Socialstyrelsen ska ta fram en modell med kriterier som ska ligga till grund för styrelsens fördelning av de medel som har avsatts för kommunernas arbete med att utveckla innehållet i meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning (prop. 2009/10:176). Socialstyrelsen ska också ta fram en plan för hur satsningen ska följas upp och utvärderas. Syftet med de ekonomiska resurser som har avsatts för detta ändamål, är att utveckla insatsen meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, så att den enskilde kan utveckla sina möjligheter till arbete och kan gå vidare till lönearbete. Socialstyrelsen ska basera sina förslag på en inventering av den forskning och det utvecklingsarbete som finns och som gäller stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning i arbetslivet. Socialstyrelsen ska samråda med Handisam, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2011.

Äldreområdet

1. Socialstyrelsen ska utvärdera de nationella kompetenscentrumen Svenskt Demenscentrum respektive Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga. En utvärdering ska även genomföras av hur myndigheten organiserat ansökningsförfarandet, hur myndigheten har samordnat centrumens verksamhet samt hur myndigheten har bidragit till att centrumens verksamhet blivit synlig och fått ett samlat, nationellt genomslag. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2011.

Individ- och familjeomsorg

1. Inom ramen för Socialstyrelsens deltagande i regeringens samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, ska Socialstyrelsen undersöka möjligheterna att inhämta uppgifter om felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd. I uppdraget ingår att kartlägga om och i så fall vilka kommuner som redan idag har system för att registrera sådana uppgifter. Socialstyrelsen ska även samla in dessa uppgifter. Kartläggningen ska göras i samråd med Sveriges kommuner och landsting. I Socialstyrelsens uppdrag ingår även att ta ställning till om en framtida insamling ska vara heltäckande eller om den kan baseras på ett urval av kommuner. Vidare ska Socialstyrelsen föreslå hur en enhetlig statistik över felaktiga utbetalningar kan utformas. I uppdraget ska också en bedömning göras av kostnader relaterade till att samla in, bearbeta och presentera statistik på området. Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2012.

2. Socialstyrelsen ska kartlägga kommunernas styrdokument beträffande beviljande av ekonomiskt bistånd, såväl försörjningsstödet som ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt. Vidare ska Socialstyrelsen analysera hur styrdokumenten förhåller sig till Socialstyrelsens rekommendationer. Analysen ska särskilt inriktas på hur begreppet skälig levnadsnivå tolkas i styrdokumenten. I uppdraget ingår också att analysera huruvida kommunernas riktlinjer har förändrats över tid. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2011.

3. Socialstyrelsen ska utveckla statistiken avseende ekonomiskt bistånd. I syfte att förbättra kunskapsunderlaget och kunna följa utvecklingen av ekonomiskt bistånd ska statistiken övergå till månatlig redovisning. Statistiken ska vara personnummerbaserad och innehålla uppgifter om utbetalda belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll. Den månatliga redovisningen ska även innehålla uppgifter om vad som är orsaken till behovet av ekonomiskt bistånd samt till vilka ändamål ekonomiskt bistånd utbetalats. Den första rapporteringen ska avse januari månad 2012 och den ska finnas tillgänglig senast 31 mars 2012.

4. Socialstyrelsen ska utveckla statistik avseende personer som har bistånd till boende enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) oavsett skäl till att personen saknar bostad. Statistiken ska utvecklas så att den möjliggöra en differentiering mellan olika boendeformer. Statistiken ska finnas tillgänglig från och med 1 januari 2012.

5. Socialstyrelsen ska i samråd med Boverket återkommande (vart tredje år med början 2008) genomföra uppföljande intervjuer med ett urval av kommuner som ett kvalitativt komplement till Boverkets kartläggning och omfattningen av och inriktningen på den sekundära bostadsmarknaden, dvs. kommunernas boendelösningar för personer som av olika skäl inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2011.

6. Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kartläggning av hemlöshetens omfattning och karaktär år 2011. Omfattningen av hemlösa barnfamiljer ska framgå av kartläggningen samt omfattningen av barn och ungdomar som lever under hemlösa förhållanden utanför familjen av olika skäl. Undersökningen ska utformas så att det går att jämföra utvecklingen av hemlösheten över tid. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2011.

7. Socialstyrelsen har sedan tidigare ett långsiktigt uppdrag att intensifiera utvecklingen av öppna jämförelser inom socialtjänsten (uppdrag nr 2 under individ- och familjeomsorg  i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2010). Målet är att det ska finnas lätttillgängliga, aktuella, ändamålsenliga och tillförlitliga kunskapsunderlag som syftar till att att vara en viktig del i arbetet för ökad effektivitet och kvalitet. Socialstyrelsen får i uppdrag att även, utöver de områden som prioriterats i arbetet hittills, utveckla och genomföra öppna jämförelser när det gäller arbetet mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden samt socialtjänstens stöd till brottsoffer. Uppdraget ska i relevanta delar samordnas med Socialstyrelsens övriga arbetet med att utveckla system för öppna jämförelser och kvalitetsindikatorer. Redovisningen bör göras på kommunal nivå och där det är möjligt även på stadsdelsnivå. Socialstyrelsen ska samråda med andra relevanta aktörer i planering och genomförandet av uppdraget. Socialstyrelsen ska den 31 maj 2011, i samband med övrig redogörelse av utvecklingen av öppna jämförelser inom socialtjänsten, kortfattat redovisa hur arbetet med hemlöshet och brottsoffer fortlöper. Öppna jämförelser avseende hemlöshet och brottsoffer ska finnas tillgängliga senast 31 maj 2012.

8. Kraven på rättssäkerhet inom den sociala barn- och ungdomsvården är höga. Av dokumentationen i ett ärende bör framgå hur barnets bästa och barnets egen berättelse varit avgörande i olika beslut och det finns behov av vägledning på detta område. Mot den bakgrunden får Socialstyrelsen i uppdrag att

 - ta fram underlag som syftar till att vägleda socialtjänsten (sociala barnavården och familjerätten) hur barnets bästa samt barnets berättelse och uppfattning ska dokumenteras när olika beslut fattas,

- ta fram underlag som syftar till hur barnets bästa ska beaktas, motiveras och dokumenteras vid bedömning av om polisanmälan ska göras när ett barn misstänks vara utsatt för brott.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2012.

9. Socialstyrelsen ska redovisa en plan för hur de internationella adoptionsfrågor som åligger Socialstyrelsen enligt lag och förordning ska bedrivas långsiktigt inom ramen för myndighetens ordinarie verksamhetsgrenar. Uppdraget ska genomföras i samråd med Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) i de delar som som handlar om internationella adoptionsfrågor. Planen ska redovisas senast den 15 maj 2011.

10. Socialstyrelsen har sedan 2008 regeringens uppdrag att utveckla statistiken inom den sociala barn- och ungdomsvården. Myndigheten har mött juridiska likväl som metodologiska svårigheter att genomföra uppdraget avseende ett insamlande av uppgifter, på personummernivå, om anmälningar till socialtjänsten, och menar att en utvidgning av det nuvarande registret inte bör omfatta sådana uppgifter. Kunskap om anmälningar utgör en viktig grund för att bedöma om barn och unga får den hjälp och det stöd de är i behov av. Socialstyrelsen får därför i uppdrag att genomföra en undersökning om anmälningar inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det handlar bl.a. om antalet anmälningar, orsaker till anmälan och socialtjänstens handläggning av inkomna anmälningar. Uppdraget ska genomföras på ett sådant sätt att redovisningen ger en övergripande bild som bl.a. belyser eventuella regionala skillnader men också mera ingående belyser socialtjänstens handläggning av anmälningar. I uppdraget ingår att sammanställa befintlig kunskap inom området. I den mån Socialstyrelsen uppmärksammar behov av åtgärder ska detta framgå av redovisningen. Det är av stor vikt att utvecklingen inom den sociala barn- och ungdomsvården kan följas över tid och Socialstyrelsen ska därför överväga om det finns skäl att med regelbundna intervall genomföra undersökningar om anmälningar. Socialstyrelsen ska även inom ramen för uppdraget utreda förutsättningarna för samt behovet av att införa statistik om anmälningar och ska, om det finns sådana , inkomma till Socialdepartementet med fullständigt förslag för detta. Uppdraget ska delredovisas till Socialdepartementet den 1 juni 2011 och slutredovisas den 31 mars 2012.

11. Socialstyrelsen ska genomföra en utvärdering av hur kommunerna arbetar med medling avseende unga lagöverträdare. I uppdraget ingår också att analysera om det finns behov av åtgärder för att stödja medlingsverksamheten. Uppdraget ska genomföras efter samråd med Åklagarmyndigheten,Rikspolisstyrelsen och Domstolsverket. Uppdraget ska redovisas den 31 mars 2012.

12. Fortsatt utveckling av socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. Socialstyrelsen har inom ramen för genomförandet av handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer bidragit till att utveckla socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Myndigheten har bland annat tagit fram olika former av kunskapsstöd, t.ex. allmänna råd (SOSFS 2009:22), utarbetat bedömningsinstrument samt tillsammans med länsstyrelserna genomfört en förstärkt tillsyn av kommunernas verksamheter på området. Socialstyrelsen ska fortsätta stimulera utvecklingen av socialtjänstens verksamhet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. Den kunskap som utvecklats ska målgruppsanpassas, spridas, följas upp och utvärderas. Myndigheten ska verka för att socialtjänsten arbetar mer långsiktigt, strategiskt och evidensbaserat samt för förbättrad kvalitet och kompetens på området. Insatser inom hälso- och sjukvården ska också övervägas när det bedöms lämpligt och relevant.

Socialstyrelsen ska samråda med relevanta myndigheter som t.ex. Rikspolisstyrelsen, Brottsoffermyndigheten, Uppsala universitet (Nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor),Barnombudsmannen och länsstyrelserna.

I uppdraget ingår följande delar:

Myndigheten ska genomföra en fortsatt samlad nationell tillsyn i enlighet med de nationella bedömningskriterierna som även omfattar andra genomförare av socialtjänst än kommunen samt hälso- och sjukvården. Myndigheten ska även regelbundet redovisa enskilda tillsynsärenden.

Myndigheten ska verka för att förbättra kompetens och vidareutbildning för personal som arbetar med insatser till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. Även andra personalgrupper inom socialtjänsten, t.ex. de som arbetat med äldre eller personer med funktionsnedsättning, ska ingå.

Myndigheten ska möjliggöra förbättrad hjälp och stöd till särskilt utsatta grupper av våldsutsatta kvinnor, tex. äldre kvinnor, missbrukande kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor med utländsk bakgrund och kvinnor som utsatts för hedersrelaterad brottslighet samt våldsutsatta barn.

Uppdraget löper under 2011-2013. För uppdraget får Socialstyrelsen disponera 8 miljoner kronor årligen under förutsättning att riksdagen ställer medel till förfogande. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 8. Uppdraget ska slutredovisas den 1 februari 2014 och innehålla en utvärdering och analys av resultatet av de insatser som vidtagits. Redovisningen ska även innehålla identifierade framgångsfaktorer samt problemområden. Delredovisningar ska ske den 1 februari 2012 och 2013 och innehålla en uppdatering av arbetet samt en plan för hur arbetet ska genomföras framöver. 

13. Socialstyrelsen ska vägleda socialtjänsten i arbetet med brottsoffer som är i behov av stöd och hjälp. Myndigheten ska ta fram kunskapsstöd för tillämpningen av socialtjänstlagen vid bedömningar av insatsbehov för den som utsatts för brott och dennes närstående. Vuxna och barn som lever med skyddade personuppgifter ska särskilt uppmärksammas. I uppdraget ska ingå att definiera god kvalitet i insatser för brottsoffer samt att sprida och målgruppsanpassa den kunskap som tas fram. Myndigheten ska samråda med andra berörda myndigheter, t.ex. Rikspolisstyrelsen och Brottsoffermyndigheten. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2012. En delredovisning med plan för hur arbetet ska genomföras ska lämnas senast den 1 mars 2011.

14. Socialstyrelsen ska fördela 2 000 000 kronor till organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet och uttryck som utsatts för våld i nära relation. Regeringen avser att under 2012-2013 tillföra ytterligare 2000 000 kronor per år under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 8. Användningen av medlen ska redovisas årligen den 30 juni. En slutredovisning ska ske senast den 30 juni 2014. 

15. Socialstyrelsen ska fördela medel till organisationer som arbetar med att motverka våld mot kvinnor. Det statsbidrag som avses i förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området förstärks med 10 000 000 kronor per år under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 8. Användningen av medlen ska redovisas årligen i samband med att ordinarie statsbidrag redovisas. En slutredovisning ska ske senast den 30 juni 2014.

16. Socialstyrelsen ska fortsätta arbetet med att utveckla ett instrument för utredning och bedömning av familjehem anpassat för svenska förhållanden. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2012.

   

Folkhälsa

1. Socialstyrelsen ska göra en översyn av de insatser som för närvarande kan vidtas enligt lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands för att bistå svenskar som drabbas av ett allvarligt smittutbrott utomlands. I uppdraget ingår att bedöma om de insatser som för närvarande kan vidtas enligt denna lag är tillräckliga eller om det behövs ytterligare förberedande åtgärder för att stärka förmågan vid sådana insatser. I uppdraget ingår även att se över andra befintliga nationella strukturer, t.ex. den Centrala fältepidemiologiska gruppen vid Smittskyddsinstitutet, som skulle kunna användas i detta syfte. En utgångspunkt för uppdraget ska vara lagen om konsulära katastrofinsatser (2010:813) som trädde i kraft den 1 augusti 2010. Mot denna bakgrund ska Socialstyrelsen bedöma om det finns behov av ytterligare förberedelser för att säkerställa att det inom ramen för lagen om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands ska kunna vidtas åtgärder riktade till svenskar som drabbas av allvarliga smittsutbrott utomlands och vid behov lämna förslag till sådana förberedande insatser. Uppdraget ska redovisas den 1 november 2011

2. Socialstyrelsen fick den 18 mars 2010 i uppdrag att senast den 31 december 2010 upphandla ett omsättningslager av antibiotika för beredskapsändamål (Regeringsbeslut III:4, dnr 2009/9115/FH, S2010/2474). Tiden för genomförande av upphandlingen förlängs till och med den 31 maj 2011. Socialstyrelsen ska senast den 31 juli 2011 redovisa de åtgärder som myndigheten vidtagit. I övrigt gäller regeringsbeslutet från den 18 mars 2010.

3. Socialstyrelsen ska enligt uppdrag 1 i regleringsbrevet 2011 för Statens folkhälsoinstitut samverka med Statens folkhälsoinstitut om hur FHI kan arbeta med hälsofrämjande insatser. Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2011.

Krisberedskap

1. Socialstyrelsen ska inom sitt ansvarsområde verka för att aktörer med uppgifter inom samhällets krisberedskap ansluter sig till det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Socialstyrelsen ska delta centralt i arbetet med samverkan samt bevaka hur landstingen följer rapporten Införande av Rakelsystemet i hälso- och sjukvården, Stöd i den operativa kommunikationsplaneringen. Arbetet ska ske i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

2. Socialstyrelsen ska vara sammanhållande myndighet i fråga om 2002 års nordiska hälsoberedskapsavtal och verka för att intentionerna i avtalet genomförs.

Regelbunden rapportering

Lägesrapporter

Socialstyrelsen ska årligen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen:

1. inom hälso- och sjukvården senast den 31 mars (Hälso- och sjukvård).

2. vad gäller stöd och service till flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder, med särskild inriktning på väsentliga förändringar senast den 1 februari(Handikappområdet).  

3. inom äldreomsorg och äldrevård, med inriktning på väsentliga förändringar senast den 1 februari (Äldreområdet).   

4. inom individ- och familjeomsorgen, med inriktning på väsentliga förändringar senast den 1 februari (Individ- och familjeomsorg)

5. beträffande skyddet mot spridning av allvarlig smitta senast den 31 mars (Folkhälsa).

6.  i samarbete med Smittskyddsinstitutet beträffande skyddet mot spridning av allvarlig smitta senast den 31 mars 2012 (Folkhälsa)

7. inom folkhälsa, senast den 31 mars 2012 (Folkhälsa).

De år som Socialstyrelsen publicerar fördjupade rapporter utgår lägesrapporterna. 

Större rapporter

Socialstyrelsen ska

1. vart fjärde år lämna en fördjupad hälso- och sjukvårdsrapport. (Hälso- och sjukvård)

2. redovisa utvecklingen avseende hälsorisker i miljön och miljörelaterad ohälsa. Avrapportering ska ske i särskild ordning med en miljöhälsorapport senast den 1 april 2013. (Miljöpolitik) 

3. utifrån data i befintliga register redovisa statistik över olycksfall bland barn, övergrepp mot barn och skador bland barn till följd av avsiktligt självdestruktiv handling i en särskild rapport vart fjärde år från och med 2007. Nästa rapport lämnas senast den 28 februari 2011. En översiktlig statistik inkluderas årligen i Socialstyrelsens databaser på webbplatsen. (Folkhälsa)  

Övrig återkommande rapportering

1. Socialstyrelsen ska senast den 1 mars redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer ur Protokoll § 184 2008-06-17 (M2008/2746/H). (Miljöpolitik) 

2. Socialstyrelsen ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV senast den 19 januari, den 23 februari, den 5 maj, den 1 augusti samt den 28 oktober. 

3. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 31 januari, rapportera bedömningar av tillgång och efterfrågan på barnmorskor, läkare och sjuksköterskor, samt tandläkare och tandhygienister.

4. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 28 februari, redovisa arbetet med nationella riktlinjer och kvalitetsindikatorer för tandvården.

5. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 31 maj, redovisa arbetet att fördela statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning. En oberoende utvärdering ska göras senast den 1 juni 2012 (se Regeringsbeslut nr I:10, den 8 oktober 2009).

6. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 30 april, redovisa en analys av orsakerna bakom utvecklingen av läkemedelsförsäljningen samt redovisa en bedömning av kostnadsutvecklingen av läkemedelsförmånerna samt för rekvisitionsläkemedel.

7. Vid fördelningen av statsbidrag enligt förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området ska Socialstyrelsen beakta:

- att organisationerna bedriver förebyggande och socialt stödjande arbete (till sådant arbete kan räknas att stärka förmågan till social delaktighet i samhället för ekonomiskt och socialt utsatta grupper),

- att riksorganisationernas nationella opinions- och utbildningsinsatser stärker det lokala arbetet samt att den lokala nivåns arbete och erfarenheter tillvaratas i den nationella opinionsbildningen,

- att samverkan stärks, dels mellan organisationerna, dels mellan organisationerna och kommunerna och andra intressenter.

8. Socialstyrelsen ska redovisa hur bidragsgivningen har bidragit till att uppnå ovanstående mål. Socialstyrelsen ska redovisa fördelningen av medel uppdelat på alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer samt våld mot kvinnor. Redovisningen ska ske senast den 30 juni 2011.

9. Socialstyrelsen ska redovisa det arbete som myndigheten genomfört inom ramen för tillsynen av hälso- och sjukvården, socialtjänsten och LSS under 2010. I rapporten ska Socialstyrelsen redovisa bl.a. de viktigaste iakttagelserna under året, åtgärder som vidtagits med anledning uppmärksammade brister, resultat och slutsatser av tillsynen etc. En rapport ska lämnas senast den 1 maj 2011.

Övriga uppdrag

1. Regeringens övergripande mål med förenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta och en viktig drivkraft i arbetet ingår målet att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 2012 jämfört med 2006. Socialstyrelsen ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning

2. Socialstyrelsen ska inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbete med andra aktörer, arbeta för att bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling. Regeringen ska lämna en skrivelse till riksdagen under 2012 som ska beskriva hur Sverige genom en samstämmig politik för utveckling bidragit till målet om en rättvis och hållbar global utveckling i enlighet med Sveriges politik för global utveckling. Socialstyrelsen ska lämna underlag till skrivelsen senast den 30 november 2011.  

3. Socialstyrelsen får i uppdrag att se över relationen mellan hälso- och sjukvårdslagen och annan lagstiftning inom hälso- och sjukvårdens område respektive miljöbalken i fråga om yrkesmässig hygienisk verksamhet respektive former av behandling utan kontroll som kan innebära en risk för patienten eller den enskilde, t.ex. ingrepp med laser, injektion av botox. I uppdraget ingår att göra en kartläggning av förhållandet mellan dessa lagstiftningar, göra en bedömning av vilka verksamheter som omfattas respektive faller utanför respektive lagstiftning, göra en bedömning av vilka risker som detta medför för den enskilde samt bedöma behovet av tydligare reglering eller vägledning inom området. Uppdraget ska redovisas den 28 oktober 2012.  

4. Socialstyrelsen ska inkomma med ett underlag om EU:s hälsoprogram 2014-2020. Underlaget ska, baserat bl.a. på erfarenheterna från deltagande i EU:s pågående hälsoprogram 2008-2013, innehålla en bedömning av prioriterade åtgärdsområden för perioden 2014-2020 samt eventuella förslag i övrigt. Underlaget ska redovisas senast den 20 februari 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:9

Insatser för vaccinberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen85 000
ap.1Insatser vaccinberedskap - del till SoS (ram)85 000

Villkor för anslag 2:9

ap.1 Insatser vaccinberedskap - del till SoS

Socialstyrelsen får använda medlen för insatser för vaccinberedskap efter beslut av regeringen.

3:2

Bidrag till handikapporganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen182 742
ap.1Bidrag till handikapporganisationer (ram)182 742

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Bidrag till handikapporganisationer

Anslaget fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer. Utbetalningen ska ske kvartalsvis i förskott.

4:1

Personligt ombud (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen104 460
ap.1Personligt ombud (ram)104 460

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Personligt ombud

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut III:8 från den 17 december 2009 samt tilläggsbeslut i detta regleringsbrev under funktionshinder, uppdrag 1. Socialstyrelsen fördelar medlen till samtliga länsstyrelser utifrån en anpassad fördelningsmodell som går till verksamhet med personliga ombud. Av medlen får högst 1 000 000 kronor användas av Socialstyrelsen för kostnader att stödja, följa och utveckla verksamheten. Socialstyrelsen ansvarar för att återstående medel hos länsstyrelserna av 2011 års statsbidrag återbetalas till Socialstyrelsen i samband med slutredovisningen.

4:2

Vissa statsbidrag inom handikappområdet (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen231 637
ap.1Rådgivning och annat stöd (ram)94 500
ap.2Tolktjänst (ram)74 350
ap.3Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet (ram)62 787
Disponeras av Kammarkollegiet91 375
ap.5Hjälpmedelsinstitutet (ram)50 875
ap.6Försöksverksamheter m.m. (ram)40 500

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Rådgivning och annat stöd

Av dessa medel ska Socialstyrelsen fördela 94 500 000 kronor till landstingen (motsvarande) på grundval av antalet invånare i respektive landsting (motsvarande) den 31 december året före bidragsåret. Bidrag utges enligt riktlinjer som anges i prop. 1992/93:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321). Medlen utbetalas per kvartal i efterskott utan särskild rekvisition.

ap.2 Tolktjänst

Socialstyrelsen fördelar bidraget till landstingen (motsvarande) i enlighet med bilaga 2.

ap.3 Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet

Bidrag för 2011 utbetalas kvartalsvis med högst en fjärdedel av beloppet per kvartal. Bidraget utbetalas i förskott utan särskild rekvisition till nedan angivna verksamheter. Om redovisningen av bidraget visar att det inte förbrukats under budgetåret regleras överskottet vid följande års utbetalning. En organisation som har fått statsbidrag är skyldig att på Socialstyrelsens begäran lämna det underlag som behövs för myndighetens granskning. Om oriktiga uppgifter från sökanden är orsak till att bidraget felaktigt beviljats ska detta betalas tillbaka till Socialstyrelsen. Ansökan av medlen görs till Socialstyrelsen.

 1. Synskadades riksförbund (SRF) med högst 4 030 000 kronor för Iris Hantverk Aktiebolags sysselsättningsfrämjande verksamhet för synskadade hantverkare. För verksamheten gäller i tillämpliga delar brev av den 22 maj 1953 angående depåverksamheten till stöd för blinda hantverkare. Bidraget ska användas till omställningsåtgärder med målsättningen att bibehålla de anställda i verksamheten på 2010 års nivå inom ramen för minskade statliga bidrag.
 2. SRF med högst 23 903 000 kronor för anskaffning och placering av ledarhundar för synskadade och därmed sammanhängande åtgärder. Härvid får skillnad inte göras mellan SRF:s medlemmar och andra synskadade. Av medlen ska minst 12 500 000 kronor användas för inköp av ledarhundar.
 3. SRF med högst 1 000 000 kronor för punktskriftsutbildning för vuxna.
 4. Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB) och föreningen Fruktträdet med högst 6 160 000 kronor för produktion av informationskällor för dövblinda personer. Medlen får inte användas för medlemstidningar eller funktionärsinformation.
 5. Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB) med högst 697 000 kronor för kunskapsutveckling, nätverksbyggande och informationsspridning. Kunskap om livsvillkoren för äldre personer med dövblindhet ska särskilt uppmärksammas i samråd med Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor.
 6. Stiftelsen Rikstolktjänst med högst 8 890 000kronor för att tillhandahålla tolkservice för förtroendevalda i vissa organisationer enligt de grunder som framgår av prop. 1986/87:100 bil. 7. Medlen avser kostnader för rikstolktjänst som ges under budgetåret 2011.
 7. Föreningen rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering med högst
  2 390 000 kronor för lägerverksamhet och uppsökande verksamhet främst för personer med ryggmärgsskada.
 8. Ågrenska stiftelsen med högst 2 795 000 kronor för riksverksamhet för familjer med barn som har sällsynta diagnoser.
 9. Handikapporganisationernas rekreationsanläggningar med högst
  12 921 000 kronor enligt bestämmelser i förordningen (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar.

ap.5 Hjälpmedelsinstitutet

Medlen utbetalas utan särskild rekvisition månadsvis i efterskott till Hjälpmedelsinstitutet för dess verksamhet.

Av medlen ska högst 450 000 kronor användas för administration för upphandling av ledarhundar och högst 1 221 000 kronor för verksamheten vid Hjälpmedelscenter Väst i Göteborg.

ap.6 Försöksverksamheter m.m.

 1. 2 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut nr III:5 den 11 december 2008. Av de 2 000 000 kronorna ska
  1 500 000 kronor utbetalas till Hjälpmedelsinstitutet för att administrera och samordna genomförandet av en försöksverksamhet med service- och signalhundar. Resterande medel om 500 000 kronor ska utbetalas till Socialstyrelsen för att utvärdera försöksverksamheten. Samtliga medel utbetalas mot rekvisition.
 2. 35 000 000 kronor ska användas i enlighet med med ett särskilt regeringsbeslut om en försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.
 3. 1 000 000 kronor ska användas i ett attityduppdrag på arbetsmarknadsområdet i enlighet med uppdrag nr 1 i 2011 års regleringsbrev för Myndigheten för handikappolitisk samordning. Medlen utbetalas mot rekvisition. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2012.
 4. 1 000 000 kronor ska användas för bevakning av efterlevnaden av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i enlighet med regeringsbeslut.
 5. 1 000 000 kronor ska användas i enlighet med särskilt regeringsbeslut för en försöksverksamhet att samla kompetens för stöd till föräldrar, anhöriga, planeringsansvariga, samt vård- och omsorgspersonal kring insatser för barn med omfattande och en komplex kombination av funktionsnedsättningar.
 6. 500 000 kronor för att i enlighet med särskilda regeringsbeslut utveckla statistiken inom funktionshindersområdet.

4:3

Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen31 578
ap.1Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation (ram)24 931
ap.3Bidrag till nationellt kunskapscenter (ram)6 647

Villkor för anslag 4:3

ap.1 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Av medlen ska 20 708 000 kronor utbetalas enligt förordningen (2001:638) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation. Socialstyrelsen fördelar bidraget i början av varje kvartal med en fjärdedel av det beräknade statsbidraget för det löpande kalenderåret till landstingen eller kommunalförbund som förskriver sådan utrustning.

2 000 000 kronor ska användas i ett regeringsbeslut om nationellt stöd och samording av insatserna i anslaget elektronisk kommunikation.

2 000 000 kronor ska användas i enlighet med ett regeringsuppdrag om att öka möjligheterna att använda generella IT-tjänster inom bild- och texttelefoni för att tillgodose målgruppens behov.

ap.3 Bidrag till nationellt kunskapscenter

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och avser dövblindverksamhet vid Mo Gård som bedrivs i enlighet med avtal mellan staten och Resurscenter Mo Gård AB. Bidraget utbetalas utan särskild rekvisition i förskott med en fjärdedel per kvartal.

5:1

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen376 500
ap.3Bidrag till pensionärsorganisationer (ram)8 000
ap.6Stöd till anhörigorganisationer (ram)4 000
ap.9Nationellt kompetenscentrum (ram)10 000
ap.11Stimulansbidrag till äldreomsorg (ram)354 500
Disponeras av Boverket600 000
ap.10Investeringsstöd (ram)600 000
Disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap35 000
ap.12Forskning inom äldreområdet (ram)35 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån2 000
ap.13Statistikutveckling inom äldreområdet (ram)2 000
Disponeras av Kammarkollegiet893 230
ap.4Program för en god äldreomsorg (ram)55 000
ap.5Nationell värdegrund (ram)80 000
ap.8Utvecklingsmedel (ram)47 230
ap.20Sammanhållen vård- och omsorg om äldre (ram)150 000
ap.21Prestationsbaserat statsbidrag (ram)271 000
ap.22Insatser för höjd kompetens (ram)150 000
ap.23Insatser för ökad valfrihet (ram)40 000
ap.24Stimulans för lokala värdighetsgarantier (ram)100 000

Villkor för anslag 5:1

ap.3 Bidrag till pensionärsorganisationer

Bidraget utbetalas enligt bestämmelserna i förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer. Högst 500 000 kronor avser pensionärsorganisationer som bedöms omfattas av § 3 i förordningen och de närmare föreskrifter som Socialstyrelsen meddelar enligt § 13.

ap.4 Program för en god äldreomsorg

Medlen ska användas i enlighet med särskilt regeringsbeslut om en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om ett program för en god äldreomsorg.

ap.5 Nationell värdegrund

 1. 60 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut III:1 från den 4 maj 2010. Medlen utbetalas till Socialstyrelsen efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet (plusgiro 95 06 55-1) senast den 31 maj 2013.

 2. 4 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 25 mars 2010 om värdegrundsmärkning och om stöd till framtagande om lokala värdighetsgarantier.

 3. 8 250 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut III:5 från den 10 december 2009 om att ta fram ny kunskap som kan bidra till att ge de mest sjuka äldre ett värdigt liv och en god vård och omsorg. Av dessa medel ska 5 250 000 kronor utbetalas till Statens beredning för medicinsk utvärdering och 3 000 000 kronor utbetalas till Socialstyrelsen efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet (plusgiro 95 06 55-1) senast den 15 februari 2013.

 4. 6 000 000 kronor ska används i enlighet med regeringsbeslut III:5 från den 3 december 2009 om att ta fram och ansvara för en webbaserad kunskapsportal rörande äldre. Medlen utbetalas till Socialstyrelsen efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet (plusgiro 95 06 55-1) senast den 31 maj 2014.

 5. 1 500 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut III:5 från den 25 mars 2010 om ett uppdrag att ta fram ett nationellt instrument som underlag för behovsbedömning. Medlen utbetalas till Socialstyrelsen efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet (plusgiro 95 06 55-1) senast den 31 mars 2013. 

ap.6 Stöd till anhörigorganisationer

Medlen ska användas för stöd till verksamhet som bedrivs av en ideell organisation med syfte att stödja dem som vårdar och hjälper någon närstående. Organisationen ska ha en riksomfattande organisation med ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län för att få del av medlen, om inte särskilda skäl finns. Med särskilda skäl avses i detta fall att organisationens medlemmar är en geografiskt avgränsad grupp som inte har förutsättningar att bli rikstäckande, eller att det är en innovativ verksamhet för anhöriga eller närstående som en ideell organisation vill starta. Medel kan inte beviljas för samma ändamål som organisationen får annat statsbidrag för. Bidrag beviljas med hänsyn till verksamheternas innehåll och omfattning. Utbetalning ska ske kvartalsvis i efterskott. Ansökan om medel görs till Socialstyrelsen. 

ap.8 Utvecklingsmedel

 1. 22 000 000 kronor ska användas i en fortsatt satsning på Teknik för äldre i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 28 januari 2010.

 2. 5 000 000 kronor ska användas till insatser för att utveckla det psykiatriska stödet för äldre i enlighet med regeringsbeslut III:6 från den 25 mars 2010. 

 3. 5 000 000 kronor ska användas till insatser för att stödja huvudmännen i utvecklingen av ledarskapet i äldreomsorgen i enlighet med  regeringsbeslut III:4 från den 14 april 2010. 

 4. 14 000 000 kronor ska användas till utveckling av longitudinella områdesdatabaser i enlighet med regeringsbeslut nr III:3, III:4, III:5 och III:6 den 26 mars 2009. Verksamheterna som finansieras med dessa medel ska lämna en redovisning av medelsanvändningen till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 mars 2011.

 5. 600 000 kronor ska användas för att finansiera det svenska deltagandet i den forskning som bedrivs vid European center for social welfare policy. Medlen utbetalas mot rekvisition. 

 6. 500 000 kronor ska användas i enlighet med särskilt regeringsbeslut om en provundersökning om anhörigomsorg.

ap.9 Nationellt kompetenscentrum

Medlen disponeras av Socialstyrelsens och ska användas i enlighet med regeringsbeslut nr 4 c den 4 september 2006. Uppdrag att utveckla ett nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg om äldre. 

ap.10 Investeringsstöd

 1. Av medlen ska 600 000 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslut nr 4 den 16 maj 2007 Uppdrag om investeringsstöd för nybyggnad och ombyggnad till särskilt boende för äldre och för nybyggnad och ombyggnad till trygghetsboende för äldre i enlighet med regeringens hösttilläggsbudget för 2009 prop. 2009/10:2.
 2. Av medlen ska 100 000 000 kronor användas i enlighet med beslut av regeringen. 

ap.11 Stimulansbidrag till äldreomsorg

1. 15 000 000 kronor ska utbetalas i enlighet med regeringsbeslut III:1 från den 4 mars 2010.

2. 2 200 000 kronor ska användas för olika uppdrag om stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående m.m. i enlighet med regeringsbeslut III:9 från den 25 juni 2009.

3. Övriga medel ska användas i enlighet med beslut av regeringen.

ap.12 Forskning inom äldreområdet

Medlen disponeras FAS. Inriktningen på arbetet vara den samma som framgår av regeringsbeslut nr III:1 från den 5 februari 2009. Forskningsrådet för arbetsliv och social vetenskap: Forskning. FAS ska redovisa de satsningar som fått stöd genom dessa medel samlat i en särskild rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i samband med årsredovisningen.

ap.13 Statistikutveckling inom äldreområdet

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut nr 7 den 8 februari 2007 för uppdrag till Statistiska centralbyrån (SCB) att utöka antalet äldre personer i undersökningen av levnadsförhållanden (ULF).

ap.20 Sammanhållen vård- och omsorg om äldre

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut om att utveckla vården och omsorgen om de mest sjuka äldre.

ap.21 Prestationsbaserat statsbidrag

5 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för att utvärdera olika försöksverksamheter i det prestationsbaserade statsbidraget. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter rekvisition. Resterande medel ska användas i enlighet med särskilt regeringsbeslut om en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om ett prestationsbaserat statsbidrag till äldreomsorgen.

ap.22 Insatser för höjd kompetens

 1. 145 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 den 10 februari 2011 i ett omvårdnadslyft inom äldreomsorgen.
 2. 5 000 000 kronor ska användas i enlighet med kommande regeringsbeslut om stimulans riktad mot personal inom äldreomsorgen för ökat nyföretagande.

ap.23 Insatser för ökad valfrihet

 1. 25 000 000 kronor ska användas för en fortsatt satsning för att fler kommuner ska införa fria val i äldreomsorgen i enlighet med kommande regeringsbeslut.
 2. 10 000 000 kronor ska användas för en fortsatt satsning på fria val av hjälpmedel i enlighet med kommande regeringsbeslut.
 3. 5 000 000 kronor ska användas till en fortsatt satsning på entrepenörskap och ökad mångfald i äldreomsorgen i enlighet med kommande regeringsbeslut.

ap.24 Stimulans för lokala värdighetsgarantier

 1. 100 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 3 februari 2011 om lokala värdighetsgarantier.

6:2

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen153 744
ap.3Bidrag till org. på det sociala området (ram)27 044
ap.4Motverka våld mot kvinnor (ram)109 000
ap.6Öppna jämförelser (ram)17 700
Disponeras av Statistiska centralbyrån4 575
ap.9Statistiska undersökningar (ram)4 575
Disponeras av Kammarkollegiet31 393
ap.1Plattform för evidensbaserad praktik (ram)30 000
ap.5Övriga utvecklingsmedel (ram)1 393
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet1 980
ap.7Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition (ram)1 980

Villkor för anslag 6:2

ap.1 Plattform för evidensbaserad praktik

 1. 3 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:3 den 17 februari 2011 om vägledning och handbok för dygnsvård av barn och unga.

ap.3 Bidrag till org. på det sociala området

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för bidrag till organisationer på det sociala området.

1. Av medlen ska 27 044 000 kronor utbetalas till sammanslutningar som avses i 1 § förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området.

Medlen ska fördelas med hänsyn till målen för bidrag till organisationer på det sociala området och användas tillsammans med medlen under anslag 2:6 Folkhälsopolitiska åtgärder, anslagspost 1 samt anslag 2:7 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiska åtgärder anslagspost 9. Beslut om fördelning ska ske i ett sammanhang och de tre anslagsposterna ska således ses som en helhet. Medel ska fördelas till kvinnojourernas riksorganisationer samt för kvinnojourernas verksamhet.

Medel ska även utgå till invandrarorganisationer, kvinno- och mansorganisationer m.fl. som arbetar för att motverka våld mot kvinnor. Stöd till lokala kvinnojourer ska prioriteras liksom stöd till lokala mansmottagningar med verksamhet inriktad på att motverka mäns våld mot kvinnor och barn. Stödet bör huvudsakligen fördelas av riksorganisationerna i enlighet med riktlinjer som Socialstyrelsen meddelar. Riksorganisationerna ska redovisa skälen för bifall och avslag till lokala organisationer till Socialstyrelsen.

Stöd kan också ges till organisationer som ansvarar för informationsspridning, egna insatser och metodutveckling när det gäller utsatta barn och deras familjer. Fördelningen ska ske med utgångspunkt från riksdagens skrivelse (rskr. 2001/02:94). Utbetalning ska ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

ap.4 Motverka våld mot kvinnor

Medlen disponeras av Socialstyrelsen som utvecklingsmedel i kommunerna i enlighet med regeringsbeslut II:4 den 3 februari 2011. Syftet är att förstärka kvinnojoursverksamheten och att utveckla kvaliteten i stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld.

ap.5 Övriga utvecklingsmedel

 1. 650 000 kronor ska utbetalas efter rekvisition till ungdomsstyrelsen för uppföljning av överenskommelsen mellan idéell sektor, regeringen samt Sveriges Kommuner och Landsting.
 2. 993 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 den 17 februari 2011 om en studie om sammanbrott i placeringar av barn i social dygnsvård.

ap.6 Öppna jämförelser

Medlen ska användas för att påskynda utvecklingen av öppna jämförelser och brukarundersökningar inom socialtjänsten i enlighet med uppdrag nr 2 under individ- och familjeomsorg  i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2010 samt uppdrag nr 7 under individ- och familjeomsorg i detta regleringsbrev. 

ap.7 Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet för utveckling av den sociala välfärdsstatistiken.

ap.9 Statistiska undersökningar

Medlen disponeras av Statistiska centralbyrån för statistiska undersökningar av levnadsförhållanden (ULF och Barn-ULF).

9:1

Socialstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen899 766
ap.1Förvaltningsmedel (ram)899 766

Villkor för anslag 9:1

ap.1 Förvaltningsmedel

Den 1 september 2002 övergick ansvaret för administrationen av SK-kurser till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS). För 2011 ska Socialstyrelsen utbetala totalt 17 895 000 kronor till IPULS kvartalsvis i förskott mot rekvisition.  

Av medlen får Socialstyrelsen använda högst 3 000 000 kronor som bidrag till kvalitetsregister inom tandvårdsområdet enligt Socialstyrelsens bedömning. 

Socialstyrelsen ska betala totalt 340 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB ) som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Budgetår 2006

13:9

Bidrag till psykiatri och social psykiatri (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen0
ap.2Verksamhetsutveckling (ram)0

Villkor för anslag 13:9

ap.2 Verksamhetsutveckling

Socialstyrelsen disponerar anslagssparandet för stöd dels till ett nationellt kunskapsprojekt avseende psykosociala insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning, dels ett projekt med en utbildningssatsning för Case Managers.

Medel som återbetalats till anslaget för tidigare projekt får ej användas.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:9 Insatser för vaccinberedskap
ap.12 550Inget0
3:2 Bidrag till handikapporganisationer
ap.10Inget0
4:1 Personligt ombud
ap.10Inget0
4:2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
4:3 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation
ap.18003 %0
ap.31473 %0
5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100100 0000
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.200Inget0
ap.210Inget0
ap.220Inget0
ap.230Inget0
ap.240Inget0
6:2 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.502500
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
9:1 Socialstyrelsen
ap.126 9933 %0
13:9 (2006) Bidrag till psykiatri och social psykiatri
ap.2 (2006)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
6:2 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
6:2 ap.116:2 ap.5250 000
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
4:2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet
ap.4ram
5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.1ram
ap.2ram
ap.14ram
6:2 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.2ram
ap.11ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.10400 000116 450283 550
ap.1270 00035 000
ap.4
14 000
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)75 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)40 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)350 000
- varav SPECIAL350 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Socialstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2574 981
2011-02-2574 981
2011-03-2574 981
2011-04-2574 981
2011-05-2574 981
2011-06-2574 981
2011-07-2574 981
2011-08-2574 981
2011-09-2574 981
2011-10-2574 981
2011-11-2574 981
2011-12-2574 975
Summa899 766
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Socialstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.1Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Uppdragsverksamhet
EpC data och statistik, produktion-76204 5004 5000-762
Offenligrättslig verksamhet
Försäljning4 522012 00012 00004 522
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offenligrättslig verksamhet
Utfärdande av legitimationer, intyg m.m.2552-81011 50015 000-3 500-3 581
Blodverksamhet2552-1 089-6001 4002 000-600-2 289
Vävnads- och cellverksamhet2552-5 121-6009001 500-600-6 321
Vitesförelägganden2552000000
Summa-6 291-1 20013 80018 500-4 700-12 191
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras
Vitesförelägganden271408 2008 20008 20016 400
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Överskottet vid försäljning av beredskapslager ska redovisas mot inkomsttitel 2625 Utförsäljning av beredskapslager.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras1 500 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

1 500 000 kronor avser bidrag från Konsumentverket för drift av skaderegistreringssystemet IDB.

På regeringens vägnar
Maria Larsson
Michael Blom
Likalydande till

Försäkringskassan
Statens institutionsstyrelse
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Boverket
Kopia till

Samtliga departement
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet - Enheten för kommunal ekonomi
Finansdepartementets rättssekretariat
Utrikesdepartementet/KC
Försvarsdepartementet/SSK
Miljödepartementet/RS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Brottsoffermyndigheten
Läkemedelsverket
Länsstyrelserna
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Hjälpmedelsinstitutet
Barnombudsmannen
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Apoteket AB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Samtliga länsstyrelser
Sveriges Kommuner och Landsting
Statistiska centralbyrån
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Skolverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Diskrimineringsombudsmannen
Smittskyddsinstitutet
Statens folkhälsoinstitut
Alkoholsortimentsnämnden

Senast uppdaterad: