Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 7

2010-12-22
N2010/7304/TE
N2010/7753/KLS
(delvis)
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Banverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Banverkets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr.22, bet. 2009/10:TU1, rskr. 2009/10:117).
Banverket upphörde som myndighet den 31 mars 2010 .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Banverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Regeringen har för avsikt att återkomma med anvisningar om vilken myndighet som efter den 31 mars 2010 ska ansvara för att redovisa nedanstående mål och återrapporteringskrav.

1. Banverket ska redovisa ackumulerad betalningsutfästelse till Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab).

2. Banverket ska väsentligen öka takten i arbetet med att göra järnvägsstationerna tillgängliga för personer med funktionshinder. Minst 40 stationer bör vara anpassade fram till utgången av 2010. Verket ska också avsätta 150 miljoner kronor t.o.m. 2010 för ändamålet i enlighet med infrastrukturpropositionen Framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:35). Detta möjliggörs av den närtidssatsning för 2009 och 2010 som regeringen presenterade i budgetpropositionen för 2009.

3. Banverket får på kommersiella villkor sälja administrativa tjänster och IT-tjänster till Svevia AB (publ), Svevia Fastighet och Maskin AB samt Vectura Consulting AB.

4. Banverket ska redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2010-2014 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar, inklusive äldre anslag och från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk. Prognoserna ska kommenteras med avseende på avvikelser jämfört med tilldelat anslag och föregående prognos. Prognoskommentarerna ska vid varje tillfälle inkludera en prognos av brutto- och nettoupplåningen för respektive år. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognosen ska också månadsfördelas för anslagen under innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Osäkerheter i prognosen ska kommenteras. Redovisning ska ske i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 18 januari 2010 och den 25 februari 2010.

Ekonomisk redovisning

För räkenskapsperioden den 1 januari-den 31 mars 2010 ska Banverket senast den 21 maj 2010 lämna en resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning enligt de krav som anges för årsredovisning och budgetunderlag samt en kortfattad beskrivning av verksamheten och där det är möjligt dess resultat. En särredovisning ska lämnas avseende kostnaderna för avvecklingen, hur den har finansierats samt hur eventuell övertalig personal respektive tillgångar och skulder har omhändertagits.

Överlåtelse av Banverkets tillgångar, skulder/kapital och ställning på räntekontot ska ske till bokfört värde den 31 mars 2010 enligt 5 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Trafikverket övertar ansvaret för nämnda tillgångar, skulder/kapital och ställning på räntekontot från och med den 1 april 2010.

De avtal som Banverket ingått ska överföras till Trafikverket.

Verksamheten vid Banverket Produktion överförs till Infranord AB den 1 januari 2010. Det innebär att de till verksamheten vid Banverket Produktion hörande tillgångarna och skulderna då överförs till bolaget. Tillgångarna överförs till marknadsvärde. Staten och Infranord AB kommer snarast efter tillträdesdagen och senast den 15 mars 2010 att fastställa en slutlig överlåtelsebalansräkning.

2

Organisationsstyrning

1. Styrelsen för Banverket har efter tidpunkten för entledigandet ett fortsatt ansvar för att lämna en slutlig redovisning för räkenskapsperioden den 1 januari-den 31 mars 2010. Redovisningen ska lämnas till regeringen med kopior enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 1 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och skrivas under av den avgående styrelsen. Styrelsens ansvar omfattar även hantering av revisionsberättelse och rapporter från riksrevisionen med anledning av den slutliga redovisningen.

2. Banverket får genomföra insatser gällande hela järnvägtransportsystemet, inklusive tunnelbane- och spårvägssystemen, i syfte att uppnå de transportpolitiska målen. Beslut om större insatser ska ske efter samråd med utredaren med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av Trafikverket (dir. 2009:75).

3

Uppdrag

1. Banverket ska förbereda och påbörja avvecklingen av myndigheten samt bistå utredaren med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av Trafikverket (dir. 2009:75) och utredaren med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av Trafikanalys (dir. 2009:76). Banverket ska lämna de uppgifter och underlag som utredarna begär. Beslut i viktiga frågor av långsiktig karaktär ska ske i samråd med utredarna. Banverket ska senast den 31 januari 2010 redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om hur förberedelserna för avvecklingen fortskrider.

2. Under våren 2010 ska regeringen lämna en slutredovisning av det regelförenklingsarbete som bedrivits under mandatperioden. Banverket ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader, dels med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2009, dels med en prognos för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

3. Banverket ska tillsammans med norska Jernbaneverket utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att Meråkerbanans och Mittbanans roll i det mittnordiska transportsystemet ska stärkas. Uppdraget är preciserat i brev från Samferdseldepartementet till Jernbaneverket daterat den 9 december 2009. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2010 till Samferdseldepartementet och Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:3

Banverket: Administration (Ramanslag)

Disponeras av Banverket184 025
ap.1Banverket (ram)184 025
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet5 850
ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)5 850

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Banverket

Anslagsposten 1 får användas för kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, övrigt verksamhetsstöd, intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster.

Medlen på anslagsposten får även användas för Trafikverkets förvaltningskostnader.  

ap.2 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten 2 får användas för att bekosta transportpolitiska utredningar och bolagsförvaltning avseende Arlandabanan Infrastructure AB, Botniabanan AB (publ) och Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB Aktiebolag (Svedab).

1:4

Banhållning (Ramanslag)

Disponeras av Banverket2 926 282
ap.1Myndighetsutövning (ram)1 140
ap.1.2Fastställelse av tågplan och järnvägsplan (ram)1 140
ap.2Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet (ram)105 038
ap.4Banhållning (ram)2 774 366
ap.4.1Investeringar i nationell plan (ram)1 339 143
ap.4.3Drift, underhåll och trafikledning (ram)1 304 404
ap.4.4Räntor och återbetalning av lån (ram)130 819
ap.5Övriga insatser för effektivisering av järnvägstransportsystemet (ram)45 738

Villkor för anslag 1:4

ap.1.2 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan

Från anslagsposten 1.2 finansieras handläggningen av bidrag till regionala spårfordon.

ap.2 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet

Anslagsposten 2 finansierar bidrag till Inlandsbanan med 112 000 000 kronor och bidrag till Öresundsbro Konsortiet med 324 000 000 kronor för nyttjandet av Öresundsförbindelsen.

ap.4.1 Investeringar i nationell plan

1. Banverket ska från delposten 4.1 avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelser som Banverket utställt till Svedab.

2. Banverket ska från delposten 4.1 avräkna hälften av statens kostnader till Riksgäldskontoret vid ett eventuellt infriande av Banverkets och Luftfartsverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB.

3. Delposten 4.1 får användas för investeringar på andra infrastrukturförvaltares järnvägsnät i anslutning till statens järnvägsnät i samverkan med externa intressenter till ett belopp om högst 84 600 000 kronor.

4. Delposten 4.1 får användas för att finansiera Banverkets åtaganden avseende Citytunneln i Malmö, inklusive affärsverket Statens järnvägars tidigare åtaganden.

5. Delposten 4.1 finansierar statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar och regionala spårfordon.

ap.4.3 Drift, underhåll och trafikledning

Banverket ska betala totalt 1 114 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

ap.4.4 Räntor och återbetalning av lån

1. Delposten 4.4 finansierar räntor och amorteringar för lån upptagna i Riksgäldskontoret samt hälften av garantiavgiften för statens garantiåtaganden rörande Arlandabanan.

2. Banverket ska från delposten 4.4 betala hälften av den administrativa avgiften till Riksgäldskontoret för Banverkets och Luftfartsverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB.

3. Banverket ska från delposten 4.4 betala ränta och administrativ avgift till Riksgäldskontoret avseende Riksgäldskontorets villkorslån till A-Train AB.

4. Delposten 4.4 får också användas för ersättning till Botniabanan AB enligt träffat avtal om hyra av Botniabanan.

ap.5 Övriga insatser för effektivisering av järnvägstransportsystemet

Banverket får använda medel från anslagsposten 5 för insatser gällande hela järnvägstransportsystemet, inklusive tunnelbane- och spårvägssystemen, i syfte att uppnå de transportpolitiska målen. 

Medel från anlagsposten får användas för forskning, utveckling och demonstration. 

Från anslagsposten betalas även kostnaderna för Sveriges Järnvägsmuseum.

1:16

Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Banverket182 504
ap.1Banverket (ram)182 504

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Banverket

Villkor återfinns i regleringsbrevet för budgetåret 2010 avseende Vägverket. Anslagsposten disponeras av Banverket fram till den 31 mars 2010. Från och med den 1 april 2010 avser regeringen att föra över dispositionsrätten över hela det aktuella anslaget och uppgiften att utbetala medel till Trafikverket. Icke förbrukade medel förs vid det tillfället över till Trafikverkets disposition.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:3 Banverket: Administration
ap.15 5213 %0
ap.21763 %0
1:4 Banhållning
ap.1.203 %0
ap.20Allt0
ap.4.10Allt0
ap.4.30Allt0
ap.4.40Allt0
ap.505 7000
1:16 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.118 350Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:4 Banhållning
1:4 ap.1.21:4 ap.8.1100 %
1:4 ap.21:4 ap.9100 %
1:4 ap.31:4 ap.11100 %
1:4 ap.4.11:4 ap.10.1100 %
1:4 ap.4.31:4 ap.10.2100 %
1:4 ap.4.41:4 ap.10.3100 %
1:16 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
1:16 ap.11:16 ap.5100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagstyp
1:4 Banhållning
ap.3ram
ap.7ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:4 Banhållning
ap.4.112 000 0003 390 0003 239 000
ap.4.37 900 0002 673 0002 835 000
ap.4.458 000 0001 844 0001 844 000
ap.5100 00050 00050 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Banverket bemyndigas att under år 2010 i fråga om ramanslaget 1:4 Banhållning ikläda sig ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 78 000 000 000 kronor efter år 2010. Bemyndigandet omfattar framtida räntekostnader på upptagna lån. Bemyndigandet omfattar även förpliktelser mellan Banverkets interna enheter.

Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå är endast indikativ.

Förskottering (lån) från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga byggandet av järnvägar samt räntekostnader för bl.a. lånefinansierade investeringar ingår i bemyndiganderamen.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)750 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 512 606
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)8 300 000
- varav INVESTERING
- varav ÖVR INVEST8 300 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Banverket disponerar under budgetåret 2010 en låneram om 750 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar (produktionsutrustning).

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Krediten på räntekontot uppgår till 1 512 606 000 kronor.

Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna använts för. I efterhand ska inbetalningar av anslagsmedel till Banverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta ska justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgående balans på Banverkets räntekonto disponeras av Banverket. Resultatet av Banverkets kassahållning ska särredovisas i Banverkets årsredovisning.

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Banverket disponerar övriga krediter om sammanlagt 8 300 000 000 kronor enligt villkor 1-2 nedan: 

1. För finansiering av investeringar i eldrifts- och teleanläggningar, telenätsutrustning samt för statens andel av lån avseende vissa investeringar i Stockholmsområdet enligt överenskommelse år 1983 mellan Statens järnvägar, staten och Stockholms läns landsting.

2. För de prioriterade järnvägsprojekten Hallsberg-Degerön, Mjölby-Motala, Trollhättan-Göteborg samt järnvägsprojekt i Stockholmsområdet. De olika lånedelarna avseende de prioriterade projekten ska återbetalas i jämn takt under 25 år med start vid tidpunkten när respektive banprojekt färdigställs.

Övriga ekonomiska villkor

1. Banverket får finansiera investering i järnvägsanläggning med förskottering (lån) från kommuner eller enskilda i syfte att tidigarelägga investeringar eller att undvika senareläggningar av investeringar i förhållande till gällande banhållningsplan. Detta gäller under förutsättning att avtalet inte innehåller sådana villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterat belopp. Summan av mottagna lån från kommuner, landsting och enskilda får inte vid något tillfälle överstiga 30 procent av de under året beviljade anslagen för investeringar och länsinvesteringar. Förskottering av objekt vars byggkostnad överstiger 20 000 000 kronor ska underställas regeringens prövning. Ett objekt som förskotteras får maximalt tidigareläggas fem år i förhållande till plan. Skälen för behovet av förskottering ska anges i den förskotterade aktörens ansökan till Banverket. För att sluta avtal om förskottering från en kommun ska fullmäktigebeslut uppvisas i ärendet. Konsekvenserna för fullgörandet av den långsiktiga planen ska utredas innan avtal ingås och eventuell påverkan på andra objekt ska klargöras. Avtal om förskottering får inte innehålla uppgifter om tidpunkt för återbetalning av förskottering, annat än att förskottering återbetalas när medel finns tillgängliga i Banverkets budget.

2. Banverket och Luftfartsverket ska förskottsvis och till lika delar löpande tillföra erforderligt kapital till Arlandabanan Infrastructure AB för bolagets drift. 

3. Banverket och Luftfartsverket har utfärdat en kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB. Ett infriande av kapitaltäckningsgarantin belastar i ett första led Riksgäldskontorets garantireserv och i ett andra led tilldelade medel på Banverkets anslag samt Luftfartsverket till lika delar. Riksgäldskontoret får debitera Banverket och Luftfartsverket en administrativ avgift för kapitaltäckningsgarantin. 

4. Banverket och Vägverket har för statens räkning oåterkalleligen förbundit sig att när så erfordras till lika delar lämna villkorade aktieägartillskott till Svedab för att bolagets egna kapital vid varje tillfälle ska uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Banverket ska uppfylla denna förpliktelse genom att när så erfordras utställa en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande hälften av erforderligt aktieägartillskott. Vidare ska Banverket årligen utställa en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande upplupen ränta på utställda betalningsutfästelser. 

5. Banverket har rätt att använda terminskontrakt för säkring av råvarupriser och för valutasäkring av framtida betalningar.

6. Från de av Banverket disponerade anslagen får - med den fördelning mellan anslagen som Banverket finner lämplig - betalas statens kostnader för sådana förrättningar som begärts enligt 2 kap. 12 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

7. Banverket disponerar högst ett belopp under anslaget 1:16 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk, anslagspost 1 som motsvarar uppburet finansiellt stöd från Europeiska gemenskapen som redovisats mot inkomsttitel 6511 - Bidrag till transeuropeiska nätverk.

8. Banverket disponerar angiven anslagskredit beträffande anslagsposten 4 under anslag 1:4 med den fördelning på delposter som Banverket finner lämplig, utan att den totala anslagskrediten för anslagsposten överskrids.

5.2

Utbetalningsplan

Till Banverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-251 306 511
2010-02-251 306 511
2010-03-251 306 510
2010-04-25249 033
2010-05-25249 033
2010-06-25249 033
2010-07-25249 033
2010-08-25249 033
2010-09-25249 033
2010-10-25-767 812
2010-11-25-767 812
2010-12-25-767 799
Summa3 110 307
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Banverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Banverket
1:4 ap.1.2Fastställelse av tågplan och järnvägsplan
1:4 ap.2Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet
1:4 ap.4.1Investeringar i nationell plan
1:4 ap.4.3Drift, underhåll och trafikledning
1:4 ap.4.4Räntor och återbetalning av lån
1:4 ap.5Övriga insatser för effektivisering av järnvägstransportsystemet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättslig verksamhet
Banavgifter00565 000565 00000
Uppdragsverksamhet
Teletjänster157 000-127 000200 000175 00025 00055 000
Entreprenad- och konsulttjänster156 000-100 00000056 000
Utbildning8 000-6 00030 00029 0001 0003 000
Materialservice och IT62 000-34 000600 000580 00020 00048 000
Elförsäljning001 100 0001 100 00000
Fastighetsförvaltning0020 00020 00000
Övrigt00200 000200 00000
Summa383 000-267 0002 150 0002 104 00046 000162 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgifter för trafik på statens spåranläggningar ska tas ut enligt 7 kap. järnvägslagen (2004:519).

2. Banverket får, inom ramen för sin ordinarie verksamhet, utföra uppdrag åt utomstående. För sådana uppdrag ska ersättning tas ut. Banverket får besluta om prissättning för denna verksamhet. Innan beslut om prissättning fattas ska Banverket samråda om beräkningsgrunderna med Ekonomistyrningsverket.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

 

a) Banverket får utan hinder av vad som anges i 6 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) själv välja lämpliga intervall för amortering av sina lån med beaktande av vad riksdagen beslutat för vissa projekt.

b) Banverket medges undantag från 10 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) enligt de villkor som anges under 5 Övriga villkor i detta regleringsbrev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med lån.

c) Banverket får utan hinder av vad som anges i 15 a § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) ta emot och disponera icke-statliga medel som inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning.

d) Banverket undantas från kravet att lämna finansieringsanalys och sammanställning över väsentliga uppgifter samt vissa nyckeltal enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Jämförelsetal för poster i resultaträkning, balansräkning och noter behöver inte anges. Utgifter och inkomster understigande 1 miljon kronor behöver inte periodiseras i balansräkningen.

e) Banverket undantas från kravet att lämna budgetunderlag enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

f) Banverket undantas från kravet att upprätta en riskanalys enligt förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering samt kravet att upprätta en risk- och sårbarhetsanalys enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

g) Banverket medges undantag från 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) vad gäller bestämmelser om förfarande vid mer än 10 procents ackumulerat överskott i den avgiftsbelagda verksamheten. Resultatet av avgiftsbelagd verksamhet får, efter balansering, disponeras av Banverket för att finansiera banhållningskostnader.

h) Banverket undantas från kravet att upprätta resultatredovisning enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Verket ska dock säkerställa att underlag överlämnas till Trafikverket så att en resultatredovisning kan upprättas som innefattar hela kalenderåret 2010.

På regeringens vägnar
Catharina Elmsäter-Svärd
Jessica Spångberg
Likalydande till

Riksgäldskontoret
Kopia till

Riksdagen, Trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/BA, LS och ESA
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Rk Ekonomi
Internrevisionen/SB
Försvarsmakten
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Luftfartsverket
Transportstyrelsen
Tillväxtverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Inlandsbanan AB
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB
Arlandabanan Infrastructure AB
Öresundsbro Konsortiet
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Näringsdepartementet/KLS, RS, RT och TR