Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2010-12-16
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 FALUN
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Länsstyrelsen i Dalarnas län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Dalarnas läns verksamhet för budgetåret 2011 .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Länsstyrelsen i Dalarnas län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)9 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)7 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr