Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
1

2010-12-22
Ku2010/2107/KT
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Ekumeniska Centret
172 99 SUNDBYBERG
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Riksdagen har beslutat om nya nationella kulturpolitiska mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145) .

Riksdagen har beslutat om Nämnden för statligt stöd till trossamfunds verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 17, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Nämnden för statligt stöd till trossamfund och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser 2010-2014

Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska redovisa utgiftsprognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • den 18januari 2010
  • den 25 februari 2010
  • den 6 maj 2010
  • den 29 juli 2010
  • den 28 oktober 2010

Regionalt utfall

Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2009 respektive för 2010 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisningen ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Bidrag och sponsormedel

Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska i årsredovisningen för 2010 redovisa

  • för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,
  • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

9:1

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (Ramanslag)

Disponeras av Nämnden för statligt stöd till trossamfund4 884
ap.1Nämnden för statligt stöd till trossamfund (ram)4 884

9:2

Stöd till trossamfund (Ramanslag)

Disponeras av Nämnden för statligt stöd till trossamfund48 167
ap.1Stöd till trossamfund (ram)48 167
Disponeras av Skatteverket2 065
ap.2Stöd till trossamfund (ram)2 065

Villkor för anslag 9:2

ap.1 Stöd till trossamfund

  • Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2010.
  • Av anslaget skall minst 6 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag och minst 2 500 000 kronor för projektbidrag. I förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund anges till vilka ändamål verksamhetsbidrag och projektbidrag får beviljas.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund
ap.12003 %0
9:2 Stöd till trossamfund
ap.11 5073 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)75
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)478
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nämnden för statligt stöd till trossamfunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25407
2010-02-25407
2010-03-25407
2010-04-25407
2010-05-25407
2010-06-25407
2010-07-25407
2010-08-25407
2010-09-25407
2010-10-25407
2010-11-25407
2010-12-25407
Summa4 884
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nämnden för statligt stöd till trossamfunds disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.1Nämnden för statligt stöd till trossamfund
På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Katja Stenport Wahlsten
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Skatteverket