Statsrådsberedningen


Protokoll
I:1
vid regeringssammanträde
2010-12-17
SB2010/9606

Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Regeringskansliet
Riksdagen har beslutat om Regeringskansliets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 01, bet. 2010/11:KU1, rskr. 2010/11:84) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Regeringskansliet och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

4:1

Regeringskansliet m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet6 250 980
ap.1Till Regeringskansliets disposition (ram)6 250 980

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Till Regeringskansliets disposition

Anslaget finansierar förvaltningskostnader för Regeringskansliet, inklusive utrikesrepresentationen, kommittéväsendet och andra utredningar m.m., samtliga departement, Statsrådsberedningen, Regeringskansliets förvaltningsavdelning och gemensamma ändamål (hyror, kapitalkostnader m.m.).

Regeringskansliet får disponera allt av positivt överföringsbelopp från 2010 (anslagssparande).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
4:1 Regeringskansliet m.m.
ap.1196 522Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 250 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)690 620
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Regeringskansliets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-25520 915
2011-02-25520 915
2011-03-25520 915
2011-04-25520 915
2011-05-25520 915
2011-06-25520 915
2011-07-25520 915
2011-08-25520 915
2011-09-25520 915
2011-10-25520 915
2011-11-25520 915
2011-12-25520 915
Summa6 250 980
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regeringskansliets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Till Regeringskansliets disposition

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Uppdragsverksamhet
Sverigefrämjande001 7001 70000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offentligrättsliga avgifter
Ansökningsavgifter251100180 000180 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringskansliet får disponera intäkter från avgiftsbeläggningen från vissa Sverigefrämjande tjänster.

Intäkter och royalty avseende försäljning av SOU, Ds och andra publikationer disponeras av Regeringskansliet.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Regeringskansliet ska lämna delårsrapport enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Delårsrapporten ska dock inte innehålla någon prognos för det pågående räkenskapsåret över verksamhetens kostnader och intäkter. Delårsrapporten ska skrivas under av förvaltningschefen.

Kravet i 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt ska inte tillämpas på myndigheter inom Utrikesrepresentationen.

Utdrag till

Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA/ADM
Utbildningsdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets internrevision/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Statsrådsberedningen/FCK
Kammarkollegiet
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksdagens utrikesutskott
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket