Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2010-12-16
IJ2010/2135/IU (delvis)
IJ2010/2223/UF
Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 13:6 Insatser för den ideella sektorn
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 17, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:141, prop. 2010/11:2, utg.omr. 17, bet. 2010/11:72, rskr. 2010/11:72).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:6

Insatser för den ideella sektorn (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet18 638
ap.1Forskningsprogram om det civila samhället (ram)16 000
ap.3Forskning m.m. inom identifierade behovsområden (ram)2 638
Disponeras av Kammarkollegiet3 300
ap.6Kunskapsutveckling om det civila samhället (ram)3 300
Disponeras av Ungdomsstyrelsen1 300
ap.2Uppföljning av överenskommelse inom sociala området (ram)1 300

Villkor för anslag 13:6

ap.1 Forskningsprogram om det civila samhället

Medlen får användas till flervetenskapligt grundforskningsprogram för forskning om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för 2010 för Vetenskapsrådet.

ap.2 Uppföljning av överenskommelse inom sociala området

Anslagsposten får användas för uppföljning av regeringens överenskommelse med idéburna organisationer inom det sociala området i enlighet med riktlinjer i regeringens beslut den 4 december 2008 (IJ2008/2397/UF). 

ap.3 Forskning m.m. inom identifierade behovsområden

Medlen får användas för kunskapsutveckling om det civila samhället genom att stödja forskning, stimulera samverkan mellan forskare och andra aktörer samt sprida information om forskning.

ap.6 Kunskapsutveckling om det civila samhället

Anslagsposten får användas till kunskapsutveckling om det civila samhället.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition betala ut

- 300 000 kronor till Folkbildningsrådet för ett partsgemensamt forum för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhällets organisationer i enlighet med riktlinjer i regeringens beslut den 10 december 2009 (IJ2009/2273/UF).

Resterande anslagsmedel får användas efter beslut av regeringen.

Prognoser

Samtliga myndigheter ska för de anslagsdelar myndigheten disponerar redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

25 februari

6 maj

29 juli

28 oktober.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
13:6 Insatser för den ideella sektorn
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.60Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
13:6 Insatser för den ideella sektorn
ap.165 00016 00047 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gudrun Dahlberg
Kopia till

Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SF
Utbildningsdepartementet/F
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket