Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2010-12-16
S2010/9062/SF
Pensionsmyndigheten
Box 38190
100 64 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Pensionsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Pensionsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 11, bet. 2009/10:SfU1, rskr. 2009/10:125, prop. 2009/10:99, utg.omr. 11, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348).

Pensionsmyndigheten inrättas som ny myndighet den 1 januari 2010.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Pensionsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Pensionsmyndigheten ska under 2010 särskilt prioritera att övergången till den nya organisationen sker med minsta möjliga störning och att utbetalningar sker snabbt och rätt och att fondhandeln fungerar effektivt.  

De övergripande politiska mål som riksdagen har beslutat ska gälla för budgetåret 2010 för utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, är följande: 

Personer med låg eller ingen inkomstrelaterad pension ska garanteras ett värdesäkrat grundskydd. Efterlevande make ska ges ett rimligt ekonomiskt stöd för att klara omställningen efter ett dödsfall.  

Administration och förvaltning av ålderspensionssystemet ska bedrivas med låga kostnader och till nytta för pensionärer och pensionssparare.  

Informationsgivningen ska ge pensionsspararna goda möjligheter att bedöma sin samlade framtida pension och vad som påverkar den.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Pensionsmyndigheten ska minska tiderna för genomströmning för återkravsärenden, omprövningar samt ålderspensionsärenden som har koppling till att pensionsspararen eller pensionären bor eller har bott eller arbetat utomlands. Pensionsmyndigheten ska vidare kunna uppvisa en väsentlig förbättring av balanserna gällande desamma.

Övrig återrapportering

1. Pensionsmyndigheten ska redovisa hur det lokala (fysiska) kundmötet har utformats samt redovisa erfarenheterna av samarbetet med Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen.

2. I samband med redovisning av hur Pensionsmyndigheten lever upp till den instruktionsreglerade uppgiften att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och att motverka bidragsbrott, ska myndigheten särskilt redovisa hur den säkerställer korrekta utlandsbetalningar.

3. För premiepensionsverksamheten ska redovisas avgiftsuttag i procent från pensionsspararnas konton och hur avgiften fördelats mellan pensionsspararna, avgifter till fondförvaltarna såväl före som efter rabatt, värdeutvecklingen av fonderna inom premiepensionssystemet och resultatet av kapitalförvaltningen inom traditionell försäkring, volymer avseende fondbyten, samt värdeutveckling inom den tillfälliga förvaltningen och hur medlen placerats.

2

Organisationsstyrning

Tillgångar och skulder från Premiepensionsmyndigheten som inte övertas av Avvecklingsmyndigheten för Premiepensionsmyndigheten och delar av Försäkringskassan,  överlåts till Pensionsmyndigheten till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. För de tillgångar och skulder som Premiepensionsmyndigheten överlåter till Pensionsmyndigheten, övertar Pensionsmyndigheten ansvaret från och med den 1 januari 2010.

Tillgångar och skulder från Försäkringskassan som övertas av Pensionsmyndigheten, överlåts till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. För de tillgångar och skulder som Försäkringskassan överlåter till Pensionsmyndigheten, övertar Pensionsmyndigheten ansvaret från och med den 1 januari 2010.

Tillgångar och skulder från Pensionsmyndighetsutredningen (S 2008:05) som övertas av Pensionsmyndigheten, överlåts till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Finansiering ska ske enligt den fördelning som gällt för Pensionsmyndighetsutredningen under 2009 och som framgår av regeringsbeslut S2008/10266/SF. För de tillgångar och skulder som Pensionsmyndighetsutredningen överlåter till Pensionsmyndigheten, övertar Pensionsmyndigheten ansvaret från och med den 1 januari 2010.

3

Uppdrag

1. I samband med den samlade redogörelsen och framställan om ersättning för administrationen från AP-fonderna och premiepensionssystemet den 15 maj 2010, ska Pensionsmyndigheten också redovisa den kostnadsfördelningsmodell som används för administrationen. 

2. Pensionsmyndigheten ska ta fram förslag till resultatindikatorer, nyckeltal eller annan form av underlag i syfte att visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 april 2010.  

3. Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2010–2014 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser. Prognoser lämnas senast:

 • 18 januari
 • 25 februari
 • 6 maj
 • 29 juli
 • 28 oktober 

Vid prognostillfällena ska följande redovisas, om inte annat anges:

 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas inte den 18 januari),
 • prognostiserat utfall för 2010 för samtliga anslag och anslagsposter, redovisat totalt samt fördelat per månad,
 • prognostiserat utfall för 2010 för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten, totalt,
 • genomsnittsålder för uttag av pension (redovisas endast den 6 maj),
 • förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser,
 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller, samt
 • beräkningar av samtliga anslagsnivåer och anslagsposter samt utgifter för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2011−2014, samt
 • redovisning av prognoser för balanstalet för 2012-2014.
 • Redovisningen ska vidare omfatta prognos för ackumulerad skuld till Riksgäldskontoret avseende räntekontokredit enligt 21 § budgetlagen. Av redovisningen ska framgå hur skulden belastar anslag, respektive AP-fonderna och premiepensionssystemet. Användningen av den särskilda krediten enligt 23 § budgetlagen ska också redovisas.
 • Den 18 januari 2010 ska Pensionsmyndigheten även redovisa preliminärt utfall för 2009 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionssystemet vid sidan om statsbudgeten.

4. Från och med den 1 januari 2010 hanteras förmåner enligt lag (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. av Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Pensionsmyndigheten ska tillsammans med Försäkringskassan redovisa hur detta fungerar och hur en effektiv ärendehandläggning säkerställs. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 6 augusti 2010. 

5. Pensionsmyndigheten ska redovisa erfarenheter från myndighetens första halvår. Erfarenheterna ska avse såväl de verksamhetsmässiga som de ekonomiska och personella konsekvenserna. Pensionsmyndigheten ska i samverkan med Försäkringskassan redovisa samarbetet myndigheterna emellan samt hur man säkerställer att rätt avgifter tas ut för de tjänster som Försäkringskassan tillhandahåller Pensionsmyndigheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) den 6 augusti 2010.

6. Pensionsmyndigheten ska utreda möjligheten för en alternativ och mer samlad redovisning av hela den inkomstgrundade ålderspensionen. I dag har myndigheten redovisningskrav enligt lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, förordning (SFS 2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag samt för pensionssystemets årsredovisning i enlighet med lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Pensionsmyndigheten ska föreslå en förändring av dessa redovisningskrav där utgångspunkten ska vara att redovisningen av inkomstpensionen och premiepensionen sker samlat. Myndigheten ska även föreslå författningsmässiga ändringar av redovisningskraven samt även analysera i vilken omfattning det bör finnas krav på revision av denna redovisning. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 april 2010.

7. Pensionsmyndigheten ska lämna en redovisning om reformeringen av premiepensionssystemet med anledning av regeringens proposition Ändringar i premiepensionssystemet (prop. 2009/10:44). Av rapporteringen ska framgå hur myndigheten säkerställer att en effektiv information kommer att ges till premiepensionssparararna om förändringarna av premiepensionssystemet.Denna del av uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet och Finansdepartementet) senast den 1 mars 2010. Myndigheten ska vidare redovisa hur ändringarna praktiskt påverkar olika grupper av premiepensionssparare. Redovisningen ska ske i den form som bestäms efter samråd med Regeringskansliet och ska rapporteras till regeringen (Socialdepartementet och Finansdepartementet) senast den 6 augusti 2010.

8. Pensionsmyndigheten ska göra en fördjupad analys av effekter av projektet kompletterande kanaler (2K) samt utreda och analysera effekter av alternativa lösningar för att hantera de problem som uppstår till följd av den växande och oreglerade marknaden med informations- och förvaltartjänster. Analysen ska särskilt belysa hur de olika alternativen påverkar anonymiteten i systemet, risken för konkurrensstörningar samt kostnader för den enskilde och för systemet. Vidare ska frågan om hur kopplingen av projektet till minpension.se och till ett kommande förslag om e-leg analyseras. Uppdraget redovisas till regeringen (Socialdepartementet och Finansdepartementet) senast den 23 mars 2010.

9. Av EG-förordning nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen med tillhörande tillämpningsförordning, följer att socialförsäkringsinformation inom EU senast 1 maj 2012 ska utbytas elektroniskt över ett gemensamt system. Vid utformningen av det nationella IT-stöd som ska möjliggöra anslutning till det gemensamma elektroniska utbytet inom EU, ska särskild hänsyn tas till att detta IT-stöd ska möjliggöra uppföljning av internationella ärenden. Med internationella ärenden avses situationer där den försäkrade omfattas av svensk försäkring enligt nationell rätt (inkl. konventioner om social trygghet) eller enligt EG-rätten och arbetar, bor eller vistas utanför Sverige. Det gäller också i situationer då en person arbetar, bor eller vistas i Sverige men är omfattad av annat lands lagstiftning enligt nationell rätt eller EG-rätten.

Redovisningen av uppdraget ska ske inom ramen för uppdraget för införande av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF). Försäkringskassan har sedan regleringsbrevet för 2002 haft uppdraget att göra det möjligt att följa internationella ärenden i IT-systemen.

10.  En god samverkan mellan tillämpande myndigheter i olika länder är en förutsättning för att garantera att en person som flyttar mellan EES-länderna är omfattad av socialförsäkringen i de olika situationer som kan uppkomma. I EG-förordningarna nr 883/2004 och nr 987/2009 om samordning av de sociala trygghetssystemen, som ska börja tillämpas den 1 maj 2010, förstärks de nationella myndigheternas ansvar och skyldighet att samverka för att lösa eventuella problem som uppkommer vid tolkningen och tillämpningen av EG- förordningarna så att individer i gränssituationer inte faller mellan stolarna. Pensionsmyndigheten ska redogöra för hur myndigheten avser att utveckla formerna för samarbete och samverkan med andra länder för att möta de ökade kraven i EG-bestämmelserna. En redovisning ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 28 maj 2010.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut

 

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå

2009/2024/SF

Uppdrag att beräkna inkomstindex och inkomstbasbelopp samt lämna underlag till denna beräkning

2009/3840/SF

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

1:1

Garantipension till ålderspension (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten18 147 000
ap.2Garantipension till ålderspension (ram)18 147 000

Villkor för anslag 1:1

ap.2 Garantipension till ålderspension

Anslaget disponeras för följande ändamål.

Garantipension till ålderspension enligt lagen (1998:702) om garantipension, hustrutillägg enligt lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension och särskilt pensionstillägg till ålderspension enligt lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn.

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten15 066 000
ap.2Efterlevandepension till vuxna (ram)15 066 000

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Efterlevandepension till vuxna

Anslagsposten disponeras för omställningspension, särskild efterlevandepension och änkepension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn. Även garantipension till ovanstående förmåner ingår som en del av anslagsposten.

1:3

Bostadstillägg till pensionärer (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten7 304 000
ap.2Bostadstillägg till pensionärer (ram)7 304 000

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Bostadstillägg till pensionärer

Anslagsposten disponeras för bostadstillägg enligt lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

1:4

Äldreförsörjningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten524 000
ap.2Äldreförsörjningsstöd (ram)524 000

Villkor för anslag 1:4

ap.2 Äldreförsörjningsstöd

Anslagsposten disponeras för äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd.

2:1

Pensionsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten595 000
ap.1Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag (ram)595 000
Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för PPM och delar av FK4 500
ap.2Avvecklingsmyndigheten för PPM och delar av FK (ram)4 500

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag

Av anslagsposten ska Pensionsmyndigheten betala totalt 32 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter rekvisition från MSB.

ap.2 Avvecklingsmyndigheten för PPM och delar av FK

Anslagsposten får användas för engångspremier till Statens pensionsverk för de personer som erhåller pensionsersättning.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:5

Barnpension och efterlevandestöd till barn (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten951 000
ap.1Barnpension och efterlevandestöd till barn (ram)951 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Barnpension och efterlevandestöd till barn

Anslagsposten disponeras för kostnader för barnpension och efterlevandestöd för barn enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn.

1:7

Pensionsrätt för barnår (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten5 279 000
ap.1Pensionsrätt för barnår (ram)5 279 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Pensionsrätt för barnår

Anslagsposten disponeras för pensionsrätt för barnår enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Anslaget i sin helhet avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2010 om 5 243 671 500 kronor och ett regleringsbelopp för 2007 om
35 328 500 kronor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Garantipension till ålderspension
ap.2907 350Inget0
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna
ap.2753 300Inget0
1:3 Bostadstillägg till pensionärer
ap.2365 200Inget0
1:4 Äldreförsörjningsstöd
ap.226 200Inget0
2:1 Pensionsmyndigheten
ap.117 850Inget0
ap.2135Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:5 Barnpension och efterlevandestöd till barn
ap.166 570Inget0
1:7 Pensionsrätt för barnår
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Garantipension till ålderspension
1:1 ap.41:1 ap.2100 %
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna
1:2 ap.11:2 ap.2100 %
1:3 Bostadstillägg till pensionärer
1:3 ap.11:3 ap.2100 %
1:4 Äldreförsörjningsstöd
1:4 ap.11:4 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:5 Barnpension och efterlevandestöd till barn
1:5 ap.21:5 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Garantipension till ålderspension
ap.4ram
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna
ap.1ram
1:3 Bostadstillägg till pensionärer
ap.1ram
1:4 Äldreförsörjningsstöd
ap.1ram

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagstyp
1:5 Barnpension och efterlevandestöd till barn
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)250 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 484 885
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)9 000 000
- varav SPECIAL9 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Av räntekontoramen enligt 21 § budgetlagen avser 1 699 000 000 kronor skuld för uppbyggnad av premiepensionssystemet, vilken ska amorteras på ett rättvist sätt mellan generationerna och vara återbetald år 2018.

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Krediten ska tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet i handel med fondandelar.

5.2

Utbetalningsplan

Till Pensionsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2563 106
2010-02-2535 854
2010-03-2535 854
2010-04-2535 854
2010-05-2535 854
2010-06-2535 854
2010-06-2819 643
2010-07-2555 497
2010-08-2555 497
2010-09-2555 497
2010-10-2555 497
2010-11-2555 497
2010-12-2555 496
Summa595 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Pensionsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2010
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna65 283-18 326627 287671 191-43 9043 053
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet-10 000-27 000489 779489 7790-37 000
Administration för fondinformation/fondförvaltare10 00027 0005 0005 000037 000
Administrativ service004 0004 00000
Tjänsteexport0010010000
Summa65 283-18 3261 126 1661 170 070-43 9043 053
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna

Avgift för administration av ålderspension med ersättning från Första - Fjärde AP-fonderna och som dras från pensionsspararnas inkomstpensionskonton, bestäms av regeringen.

Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet

Avgift för administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet som dras från tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensionskonton, bestäms av regeringen.

Administration för fondinformation/fondförvaltare

Avgifter från fondförvaltare enligt 11 kap. 1 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension disponeras av myndigheten.

Administrativ service

Enligt förordning (SFS 2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten får uppdrag relaterade till administrativa tjänster för Min Pension i Sverige AB utföras inom ramen för full kostnadstäckning.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet ska helt täckas med avgifter som tas ut från pensionsspararnas premiepensionskonton avseende administration av premiepensionssystemet. Från dessa medel ska även tidigare uppbyggnadskostnader av den avvecklade Premiepensionsmyndigheten och delar av uppbyggnadskostnaderna för Pensionsmyndigheten finansieras. Fram till dess att full kostnadstäckning uppnås finansieras viss del av verksamheten genom räntekontokredit i Riksgäldskontoret. Full kostnadstäckning ska uppnås 2018.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Eventuell verksamhet med tjänsteexport inom Pensionsmyndigheten ska bedrivas inom ramen för full kostnadstäckning.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet undantas från bestämmelserna om över- och underskott i 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1006:1188). 

Årsredovisning

Pensionsmyndigheten ska upprätta årsredovisning enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Dock ska värdering av placeringstillgångar (och motsvarande skulder) ske enligt bestämmelserna i lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Premiepensionsverksamheten ska redovisas i ett separat avsnitt i resultaträkningen som ska utgöra ett sammandrag av resultaträkningen enligt bestämmelserna i lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS).

Inkomstpensionens finansiella ställning och utveckling ska redovisas i ett särskilt avsnitt i resultatredovisningen.

Delårsrapport

Pensionsmyndighetens delårsrapport ska kompletteras med en särskild redovisning för premiepensionsverksamheten enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Brev den 30 december 1937 angående försäkringstekniska grunder för pensionsstyrelsens på frivilliga avgifter grundade försäkring m.m.

2. Brev den 20 december 1957 angående ändrade försäkringstekniska grunder för den frivilliga statliga pensionsförsäkringen (ändrat den 20 december 1962 och den 15 december 1976).

3. För anslagen 1:1 Garantipension till ålderspension, 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna, 1:3 Bostadstillägg till pensionärer, 1:4 Äldreförsörjningsstöd samt 1:5 Barnpension och efterlevandestöd till barn gäller följande villkor:

Av 7 § förordning (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner framgår att pension och annan förmån betalas ut genom Försäkringskassan. Pensionsmyndigheten ska månadsvis till Försäkringskassan överföra de medel som behövs för att täcka de utbetalningar som Försäkringskassan gjort för Pensionsmyndighetens räkning. Redovisning mot anslag ska ske på den månad då utbetalningarna till förmånstagarna görs.

På regeringens vägnar
Ulf Kristersson
Karin Hååg
Kopia till

Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/FMA
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försäkringskassan
Inspektionen för socialförsäkringen
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Statens tjänstepensionsverk
Statskontoret
Statistiska centralbyrån
Konkurrensverket
Avvecklingsmyndigheten för PPM och delar av FK
Förbundet Sveriges kommuner och landsting
Fackförbundet ST
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
SEKO - Facket för Service och Kommunikation

Senast uppdaterad: