Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
1:42

2010-12-22
U2010/7682/SAM
Statistiska centralbyrån
Box 24300
10451 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 4:4 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning, utgiftsområde 16
Riksdagen har beslutat om anslaget 4:4 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

4:4

Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån6 950
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)6 950
Disponeras av Kammarkollegiet4 404
ap.3Medel som fördelas efter regeringens beslut (ram)4 404
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet700
ap.2Indikatorsprogrammet OECD-INES samt annan internationell och nationell utbildningsstatistik (ram)700

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Statistiska centralbyrån

Anslaget får användas för utgifter enligt följande.

1. Utbildningsstatistisk årsbok, i huvudsak statistiska beskrivningar av utbildningssystemen, elevpanelundersökning, årlig undersökning av invandrares utbildning, statistik över utbildningskostnader inklusive underlag till budgetpropositionen, folkhögskoleregistret, statistik över övergången mellan olika utbildningsnivåer, uppdatering av migrationsdatabaser och uppdatering av tidsserierna i den utbildningspolitiska basstatistiken, samt undersökningen Adult education survey.

Vad gäller undersökningen av utbildning bland invandrade ska Statistiska centralbyrån samverka med Migrationsverket och andra berörda myndigheter om utveckling av metoder för uppgiftsinsamling.

2. Enligt förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån ska myndigheten göra långsiktiga prognoser och analyser enligt särskilda beslut av regeringen. I arbetet med långsiktiga prognoser och analyser ska myndigheten samverka med Statens skolverk, Myndigheten för yrkeshögskolan, Arbetförmedlingen, Tillväxtverket samt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Vidare ska Statistiska centralbyrån medverka i det uppdag som bl.a. Myndigheten för yrkeshögskolan fått för att öka samordningen på nationell nivå inom kompetensförsörjningsområdet (N2010/2405/RT).

Statistiska centralbyrån ska också göra analyser av trender i samspelet mellan utbildning och arbetsmarknad och för det löpande arbetet med långsiktiga prognoser enligt nedan.

a) Prognoserna ska täcka hela arbetsmarknaden på både kort och lång sikt.

b) Statistiska centralbyråns analyser ska bland annat omfatta flöden för olika utbildningsgrupper in i och ut ur landet, långsiktiga effekter av demografiska förändringar på utbildning och arbetsmarknad, efterfrågan och tillgången på utbildade från hela utbildningsområdet inklusive forskarutbildade samt internationella jämförelser.

c) En övergripande publicering ska ske minst vart tredje år. Däremellan ska uppföljningar göras.

3. FoU-statistik rörande forskning.

ap.3 Medel som fördelas efter regeringens beslut

Medel betalas ut enligt särskilda beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
4:4 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning
ap.12093 %0
ap.2213 %0
ap.31323 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Lars Santesson
Likalydande till

Regeringskansliet
Kammarkollegiet
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, SF och SMS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Riksdagens utbildningsutskott
Riksrevisionen
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för yrkeshögskolan