Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2010-12-22
UF2010/74240/UD/USTYR
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Valhallavägen 199
105 25 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksdagen har beslutat om Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes verksamhet för budgetåret 2010 prop. 2009/10:1, utg.omr. 05, bet. 2009/10:UU1, rskr. 2009/10:87 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 07, bet. 2009/10:UU2, rskr. 2009/10:88, prop. 2009/10:99, utg.omr. 07, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348, prop. 2010/11:2, utg.omr. 07, bet. 2010/11:FiU11, rskr. 2010/11:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Sidas uppgifter framgår av förordningen (20010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Sida ska även redovisa i enlighet med de krav som anges i regleringsbrevet. I en bilaga till årsredovisningen ska Sida redovisa biståndets resultat, dvs. prestationer och effekter av den verksamhet som Sida stödjer, i enlighet med regeringens anvisningar.

Myndigheten ska under 2010 särskilt prioritera att:  

 • vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla en effektiv organisation och säkerställa att myndigheten har en god intern styrning och kontroll, inklusive ett väl fungerande system för ekonomisk planering och uppföljning,  
 • säkerställa införandet av ett enhetligt mål- och resultatstyrningssystem, bl.a. genom att stärka de centrala funktionerna för mål- och resultatstyrning, främja ett resultatorienterat arbetssätt och en resultatorienterad kultur genom kompetenshöjande åtgärder. I detta ingår bl.a. att säkerställa att den resultatrapportering myndigheten lämnar till regeringen utgår från de mål som beslutats av regeringen och myndigheten. Resultatrapporteringen ska styrkas med redovisning av indikatorer samt innehålla analys av faktorer som påverkar utfallet. Myndigheten ska säkerställa att kompetensen på detta område stärks och bevaras även på lång sikt,
 • vidta åtgärder under 2010 för att 2011 öka andelen utlandsstationerad personal, 
 • säkerställa en inom myndigheten stark och självständig funktion för hantering av korruptionsfrågor, inklusive ett s.k. whistle-blower system,  
 • säkerställa att regeringens policyer får genomslag i det bilaterala utvecklingssamarbetet genom att Sidas policyarbete i ökad utsträckning fokuseras på genomförandet av de av regeringen beslutade strategierna avseende utvecklingssamarbetet,   
 • säkerställa att myndigheten har väl fungerande system för statistikhantering, bl.a. i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s återrapporteringskrav.  

Sida ska till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) samlat redovisa myndighetens genomförande av ovanstående punkter vid följande tidpunkter under 2010: 15 februari, 15 maj, i augusti (i samband med att Sida lämnar delårsrapporten) samt den 1 november. En slutlig rapportering ska ske i årsredovisningen för 2010.  

1

Mål och återrapporteringskrav

Regeringens tematiska prioriteringar m.m.

Sida ska redovisa   

 • hur regeringens tre tematiska prioriteringar (demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt främjande av jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen) fått genomslag i myndighetens verksamhet,  
 • senast den 30 juni 2010 hur myndigheten avser arbeta med frågor om homo- och bisexuella samt transpersoners (HBT) villkor och rättigheter i utvecklingssamarbetet, med utgångspunkt i slutsatser och rekommendationer från utvärderingen av handlingsplanen för arbetet 2007-2009,  
 • hur myndigheten inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer bidrar till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling. Redovisningen ska särskilt fokusera på arbetsformer och metoder och ska ämnesmässigt relateras till de globala utmaningarna i regeringens skrivelse 2007/08:89 samt regeringens skrivelse 2009/10:129.

Biståndseffektivitet

Sida ska stärka efterlevnaden av åtaganden för ett effektivt bistånd, särskilt Parisdeklarationen och Handlingsplanen från Accra. Målet för det strategistyrda samarbetet är att: 

 • användningen av samarbetsländernas finansiella system ska för samarbetsländer i kategori 1 uppgå till ca 70 procent 2011, samt för samarbetsländer i kategori 3 uppgå till ca 25 procent 2011,  
 • andelen programansatser för det strategistyrda samarbetet med länder i kategori 1 ska uppgå till minst ca 70 procent 2011 och för länder i kategori 3 till minst ca 35 procent 2011,  
 • andelen koordinerade land- eller regionbesök ska uppgå till minst ca 40 procent 2011 för samarbetsländer i kategori 1-3.
 Sida ska även: 
 • öka andelen bistånd som reflekteras i samarbetslandets budget,
 • öka andelen gemensamt analytiskt arbete,  
 • öka fokuseringen av biståndet och minska antalet insatser,  
 • följa upp Riksrevisionens rekommendationer med avseende på kapacitetsutveckling, som en del av arbetet med att stärka insatshanteringen.
Sida ska redovisa resultat vad gäller genomförandet av Parisdeklarationen och dess indikatorer för det strategistyrda samarbetet i landkategori 1-3, med en bedömning/analys av förändringar och måluppfyllelse sedan 2005. Sida ska även kortfattat redovisa myndighetens arbete med att genomföra sina prioriterade mål med avseende på Parisdeklarationen och Handlingsplanen från Accra.    

Näringsliv, handel och investeringar

Sida ska redovisa  

 • hur regeringens målsättning om ökad ekonomisk tillväxt i fattiga länder genom förbättrade förutsättningar för ett gynnsamt klimat för näringsliv, handel och investeringar har fått genomslag i myndighetens verksamhet, inklusive myndighetens verkställande av Sidas plan för handelsrelaterat samarbete.

Stöd, samverkan och rådgivning

Sida ska  

 • delta i genomförandet av handlingsplan för genomförandet av riktlinjerna för ansvarsfördelningen för det svenska multilaterala utvecklingssamarbetet (UF2009/24919MU),
 • delta i genomförandet av åtgärdsplan för ett förstärkt svenskt arbete med EU:s utvecklingspolitik (UD2008/20802/MU),
 • senast 30 september 2010 rapportera om de största multilaterala utvecklingsorganisationernas, inkl. EU-kommissionens, verksamhet i Afghanistan, Bangladesh, Bolivia, Colombia, Kongo, Mocambique, Tanzania, Ukraina, Zambia och Zimbabwe; rapporteringen ska ske landvis för de fem största organisationerna i varje land,
 • delta i genomförande av särskild insats i samband med uppföljningen av Millenniemålen 2010,
 • tillsammans med Tillväxtverket, Boverket samt Sveriges kommuner och landsting sprida erfarenheter från EU:s territoriella samarbetsprogram i Östersjöområdet.

 Sida ska redovisa 

 • åtgärder och resultat med avseende på genomförandet av handlingsplanen för genomförandet av riktlinjerna för ansvarsfördelningen för det svenska multilaterala utvecklingssamarbetet samt åtgärdsplan för ett förstärkt svenskt arbete med EU:s utvecklingspolitik.

Redovisning av vissa kostnader m.m.

Sida ska redovisa    

 • kostnader för utvecklingssamarbetets omfattning och inriktning, inkl. de 20 största samarbetsländerna,
 • kostnader per anslagspost, region och land,
 • kostnader per huvudsektor (enligt Sidas klassificeringssystem), region och land,
 • totalt bidrag till civilsamhällesorganisationer samt bidrag genom svenska civilsamhällesorganisationer med ramavtal med Sida,
 • bidrag till internationella organisationer,
 • kostnader som har belastat anslaget 1:1 Biståndsverksamhet till följd av det finansiella villkoret att: Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt revisioner, 
 • förvaltningskostnader för utvecklingssamarbetet totalt samt per biståndsform, huvudsektor och strategistyrd verksamhet. Sida ska analysera och redovisa myndighetens slutsatser utifrån resultatet, 
 • antal huvudsektorer i samarbetet med länder och regioner,
 • utbetalade bidrag till multilaterala utvecklingsorganisationer i enlighet med riktlinjer för ansvarsfördelning för det svenska multilaterala utvecklingssamarbetet (UF2009/24919/MU); rapporteringen ska ske två gånger per år, senast den 1 mars samt den 15 september 2010,
 • analysera och kommentera kostnader för Sidas Östersjöteam; redovisningen ska ske per sektor, land samt per samarbetspartner (civilsamhällesorganisationer, statliga myndigheter, regioner/kommuner och länsstyrelser).

Utgiftsprognoser 2010-2014 samt särskild rapportering avseende Sidas förvaltningsanslag

Sida ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV vid följande datum 2010:  18 januari, 25 februari, 6 maj, 29 juli, 28 oktober.

När det gäller anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) ska Sida särskilt redovisa och kommentera anslagsutveckling och prognos samt vilka åtgärder myndigheten vidtar för att snarast komma i ekonomisk balans. Utöver de datum för återrapportering som nämns ovan ska Sida rapportera denna del även vid följande tidpunkter 2010: 26 mars, 19 april, 17 juni, 20 augusti, 24 september, 19 november samt 21 december.      

3

Uppdrag

Utvecklingssamarbetets resultat

Sida ska i en särskild bilaga till årsredovisningen för 2010 redovisa resultat av det bilaterala utvecklingssamarbetet inom jämställdhetsområdet. Regeringen kommer under 2010 att förtydliga uppdraget.

Fältfokus

Sida ska senast den 1 mars 2010 redovisa en plan för hur myndigheten avser öka andelen utlandsstationerad personal fram t.o.m. 2014.

Informations- och kommunikationsteknologi

Sida ska senast den 1 mars 2010 till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) redovisa hur myndigheten arbetar med informations- och kommunikationsteknologi (ICT4D) inom biståndet, med särskilt fokus på den tematiska prioriteringen demokrati och mänskliga rättigheter inklusive volym och insatser på området, samt hur myndigheten avser arbeta vidare med dessa frågor under 2010.

Riktlinjer för demokratistöd genom partianknutna organisationer

Sida ska senast den 15 mars 2010 till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) redovisa förslag på riktlinjer för demokratistöd genom partianknutna organisationer.

Bekämpning av smittsamma sjukdomar

Sida skall senast den 28 februari 2010 redovisa hur genomförandet av den strategiska handlingsplanen (UD2005/67774/GU, UD2007/23577/MU) för Sveriges bidrag till den globala bekämpningen av smittsamma sjukdomar har fortskridit under 2009 och hur man avser gå vidare med genomförandet under 2010.

Sida ska senast den 28 februari 2011 redovisa hur genomförandet av den strategiska handlingsplanen för Sveriges bidrag till den globala bekämpningen av smittsamma sjukdomar (UD2005/67774/GU, UD2007/23577/MU) fortskridit under 2010 samt inkomma med en samlad bedöming av strategins genomförande.

Ackreditering hos Europeiska kommissionen

Sida ska senast den 31 december 2010 ansöka hos Europeiska kommissionen om s.k. ackreditering, i syfte att kunna disponera resurser för utvecklingssamarbete ur EG-budgeten och genomföra av EU beslutade program.

Överskott på räntebärande konton i Riksgäldskontoret

I enlighet med Sidas skrivelse (UF2009/76091/USTYR) ska myndigheten senast den 29 januari 2010, till statens centralkonto, inbetala det överskott som uppkommit i de äldre systemen för u-krediter och garantier och redovisa mot inkomsttitel 2394, Övriga ränteinkomster.

Havsmiljö

I enlighet med prop.2008/09:170 om en sammanhållen svensk havspolitik ska Sida senast den 30 maj 2010 till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) redovisa hur myndigheten har vidareutvecklat det maritima initiativet med fokus på fattigdomsbekämpning och marin resurshushållning.  

Samarbete inom Östersjöregionen

Sida ska senast den 30 april 2010, till Tillväxtverket, redovisa hur myndighetens verksamhet främjat kunskapsutbyte och bidragit till att sprida erfarenheter och kunnande om EU:s territoriella samarbetsprogram i Östersjöområdet.  

Policyer och strategier

Sida ska under 2010 inkomma med underlag till policyer och förslag till strategier inom de områden som anges nedan. Regeringen kommer under 2010 att förtydliga uppdragen.   

  

Samarbetsstrategier 

Bosnien-Hercegovina, Burkina Faso, Etiopien, Kambodja, Mali, regional strategi för Mellanöstern och Nordafrika, Moldavien samt Vitryssland.  

Sida ska senast den 1 april 2010, till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet), inkomma med rapporter för ovanstående länder och region. Rapporterna ska innehålla:   

 • resultatbedömning,
 • land- /regionanalys med fokus på de sektorer som spelar en avgörande roll för att uppnå målen för utvecklingssamarbetet och reformsamarbetet, 
 • sammanfattande analys av Sveriges roll i landet/regionen,
 • sammanfattande analys av andra givares insatser och roll i landet/regionen inkl. multilaterala aktörer och europeiska kommissionen samt Sveriges komparativa fördelar. 

Regionalt samarbete med delar av Asien. Sida ska senast den 29 januari 2010, till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) inkomma med en rapport som ska innehålla:   

 • resultatbedömning,
 • regionanalys med fokus på de sektorer som spelar en avgörande roll för att uppnå målen för utvecklingssamarbetet, 
 • sammanfattande analys av Sveriges roll i regionen,
 • sammanfattande analys av andra givares insatser och roll i regionen inkl. multilaterala aktörer och europeiska kommissionen, samt Sveriges komparativa fördelar.    

Sida ska senast den 17 maj 2010 till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) inkomma med ett förslag till utfasningsstrategi för Makedonien.  

Sida ska utforma och besluta om en utfasningsplan för det regionala samarbetet med Latinamerika. Sida ska senast 2011 ha fullföljt utfasningen, med rapportering och dokumentation avslutade 2012.    

Strategin avseende regionalt och subregionalt utvecklingsamarbete i Afrika söder om Sahara (UD/2001/1058/AF) förlängs till och med 30 juni 2010.  

Strategin för svenskt stöd till Viktoriaregionen (UD/2004/43530/AF) avseende regionala insatser förlängs till och med 30 juni 2010.

Strategin avseende subregionalt utvecklingssamarbete i Västafrika (UD/2004/24834/AF) avseende regionala insatser förlängs till och med 30 juni 2010.  

Strategin för svenskt stöd till Stora sjöregionen (UD/2004/56945/AF) avseende regionala insatser förlängs till och med 30 juni 2010. 

Sida uppdras att ta fram utkast på samarbetsavtal med Sydafrika i enlighet med strategi för Sveriges samlade samarbete med Sydafrika (UD2009/35239/AF) för perioden t.o.m. 2013. Sida ska inkomma med utkastet till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för beslut senast 31 januari 2010.  

Revidering av samarbetsstrategier

Stödet till Sierra Leone ska för 2010 uppgå till ca 20 000 000 kronor.

Med anledning av att gällande villkor för budgetstöd ej har uppnåtts ska stödet till nedanstående länder 2010 uppgå till följande belopp:

 • Mocambique: ca 660 000 000 kronor
 • Tanzania: ca 665 000 000 kronor
 • Zambia: ca 250 000 000 kronor   

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete94 168
ap.1Samarbete inom Östersjöregionen (ram)94 168
ap.1.1Sidas Östersjöteam (ram)24 168
ap.1.2Samarbete inom miljöområdet (ram)35 000
ap.1.3Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter (ram)35 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1.1 Sidas Östersjöteam

Medlen omfattar samarbete med Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland (i första hand S:t Petersburg samt Leningrads- och Kaliningrads län). Medel får användas för i första hand kontakt- och informationsarbete på miljö- och energiområdet (ej investeringar), sociala området samt inom civil säkerhet och för insatser med syfte att underlätta Sveriges medverkan i genomförandet av EU:s Östersjöstrategi.

ap.1.2 Samarbete inom miljöområdet

Medlen ska främst avse stöd till investeringar i nordvästra Ryssland.  

ap.1.3 Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter

Medlen avser insatser främst i nordvästra Ryssland. Insatserna på demokratiområdet ska i första hand göras inom media, jämställdhet och partinära samarbete. 3 000 000 kronor avser stöd till Moscow School of Political Studies.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete14 014 650
ap.1Humanitära insatser och konflikthantering (ram)2 623 000
ap.2Informations- och kommunikationsverksamhet (ram)87 550
ap.3Globala utvecklingsinsatser (ram)2 233 000
ap.5Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ram)1 140 700
ap.6Asien (ram)1 611 000
ap.7Latinamerika (ram)670 000
ap.9Afrika (ram)4 509 400
ap.17Mellanöstern och Nordafrika (ram)410 000
ap.22Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet (ram)120 000
ap.23Miljölån (ram)150 000
ap.26Östeuropa och Centralasien (ram)60 000
ap.26.1Östeuropa och Centralasien, ODA-länder (ram)60 000
ap.26.2Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder (ram)0
ap.32Forskningssamarbete (ram)400 000
ap.33U-krediter (ram)0

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Humanitära insatser och konflikthantering

Generella villkor för samtliga anslagsposter under 1:1  

 • Medel under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer. Undantag får dock göras i fråga om humanitärt bistånd i Ryssland i anslutning till den väpnade konflikten i Tjetjenien och Internationella rödakorskommitténs regionala delegationer. Undantag får även göras, när så bedöms vara väl motiverat, för insatser till stöd genom svenska partianknutna organisationer till demokratiuppbyggnad i länder som av DAC inte definieras som utvecklingssamarbete. Undantag från DAC:s riktlinjer om utvecklingssamarbete görs för anslagsposten 26.2 Östeuropa och Centraleuropa, icke ODA-länder. 
 • Medlen ska användas i enlighet med av regeringen fastställda strategier eller motsvarande.  
 • För en ökad flexibilitet inom ramen för det totala strategibeloppet medges Sida att inom ramen för beslutad anslagspost överstiga alternativt understiga årligt beslutat strategibelopp för land eller region med 10 procent. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).  
 • Ca 500 000 000 kronor ska användas för insatser inom det bilaterala och regionala forskningssamarbetet. 
 • Utbetalningar ska ske i takt med att medelsbehov uppstår inom ramen för ingångna avtal och fattade beslut.    
 • Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en samarbetsstrategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad 2 respektive 3 år efter det att nuvarande strategi förväntas löpa ut. I de fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske mellan Sida och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).   
 • Sida får utan regeringens medgivande fatta beslut om högst 50 000 000 kronor per insats. För beslut i enlighet med regeringsbeslut om strategistyrd verksamhet krävs inte regeringens medgivande. Även för anslagspost 5, anslagspost 32, samt beträffande stöd till Svenska Röda Korset under anslagspost 1, får Sida fatta beslut oavsett ovanstående beloppsgräns.    
 • Sida får disponera 5 000 000 000 kronor för garantier av den av riksdagen fastställda totala ramen om 5 395 000 000 kronor för myndighetens garantiverksamhet. Garantigivningen innefattar utställda biståndsgarantier för u-krediter och fristående garantier samt garantier inom systemet för finansiering av utvecklingslån och garantier.  
 • Kostnader för finansiering av utvecklingslån finansieras från anslagsposterna 6, 7, 9, 17 respektive 26.1.  Sida kan med eget yttrande hänskjuta ärende om utvecklingslån till regeringens prövning. Återbetalningar på enligt äldre villkor lämnade bistånds- och villkorskrediter ska redovisas mot inkomsttitel 4526, Återbetalning av övriga lån. Erhållen ränta ska redovisas mot inkomsttitel 2394, Övriga ränteinkomster.  
 • Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt revisioner inom respektive anslagspost.  
 • Sida ska följa de strategier och rådsslutsatser som antagits inom EU.     
 • Valobservatörsinsatser med deltagande av svenskar finansieras över anslagsposterna 6, 7, 9, 17 och 26. Regeringsbeslut för ändamålet ska fattas i varje enskilt fall. Rekrytering och utbildning inför viss insats kan dock initieras efter överenskommelse med Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, i avvaktan på regeringsbeslut.  
 • I de länder där FN enats om ett gemensamt landprogram ska multibi-stöd till FN endast förekomma inom ramen för detta program, med undantag för humanitära insatser. Avsteg från denna princip medges i undantagsfall och efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 
 • Organisation som beviljas bidrag ska på begäran ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur bidrag används av mottagare och därvid lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Granskning av verksamhet med annat land eller mellanstatlig organisation som huvudman ska ske i enlighet med avtal. Sådana avtal ska innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och revision av verksamhet eller verksamhetsområde.   
 • Följande insatser ska i första hand belasta anslagsposterna 6, 7, 9, 17 och 26.1 och i andra hand anslagsposten 1: insatser för förebyggande av och viss beredskap för främst naturkatastrofers skadeverkningar; insatser för återuppbyggnad efter större humanitära kriser; insatser för hållbara lösningar på utdragna flyktingsituationer; insatser som främjar fred och säkerhet i länder där Sida är verksamt med långsiktigt utvecklingssamarbete, inkl. FN:s säkerhetsresolutioner 1325 och 1820 om kvinnor respektive sexuellt våld samt 1882 om barn i väpnad konflikt och 1612 om barn, t.ex. dialog, försoningsprocesser, disarmament, demobilization and reintegration (DDR) samt minhantering; insatser för reformering av säkerhetssektorn; insatser för återuppbyggnad i postkonfliktsituationer.  
 • Stöd för handelsrelaterade insatser ska utformas i enlighet med regeringens riktlinjer för svenskt handelsrelaterat utvecklingssamarbete i avvaktan på att regeringens policy om handelsrelaterat utvecklingssamarbete fastställs.  
 • Med anledning av pågående översyn i frågan om överföring av biståndsmedel genom vissa fonder ska Sida tills vidare undvika att fatta beslut om nya ekonomiska åtaganden i utländska fonder, bolag och andra icke-statliga och mellanstatliga institutioner som används för att kanalisera bistånd. Undantag från denna restriktion gäller fonder och andra juridiska institutioner under Världsbanken, International Finance Corporation (IFC), European Investment Bank (EIB) , European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Asian Development Bank (AsDB), African Development Bank (AfDB), Interamerican Development Bank (IDB), International Fund for Agricultural Development (IFAD), FN , Nordiska investeringsbanken, Nordic Development Fund, fonder skapade för global givarsamordning där fonden inte bedriver affärsverksamhet, t.ex. Globala fonden, samt mindre icke-statliga och icke-vinstdrivande institutioner som bedriver verksamhet som är allmännyttig (civilsamhällesorganisationer), samt Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO).  

ap.1 Humanitära insatser och konflikthantering

Medlen avseende humanitära insatser ska användas i enlighet med gällande strategi för stöd till humanitära insatser. Även insatser i Östeuropa får finansieras under anslagsposten. Högst 300 000 000 kronor får användas för insatser avseende konfliktrelaterad verksamhet. Medel för denna verksamhet ska användas i enlighet med regeringsbeslut om interimistisk styrning av Sidas anslagsposter (UD2007/43979/USTYR). Med tillägg till den interimistiska styrningen ska följande gälla:

En utgångspunkt för dessa insatser är att de ska präglas av snabbhet och flexibilitet. Insatser på global nivå får högst uppgå till 100 000 000 kronor. Samråd kring planerade insatser ska ske löpande inom ramen för 5 § förordningen med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

ap.2 Informations- och kommunikationsverksamhet

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för informations- och kommunikationsverksamhet. Sida får högst använda 27 000 000 kronor för sin egen informations- och kommunikationsverksamhet.    

ap.3 Globala utvecklingsinsatser

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för stöd till globala utvecklingsinsatser.

Av medlen ska 425 000 000 kronor användas för utökade insatser inom hälsa och utbildning inom ramen för The Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) och utökade insatser för Education for all Fast Track Initiative (FTI), 25 000 000 kronor ska användas för utökade insatser i Millenium Development Goal 5: Improve maternal health (MDG5).

ap.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället.   

ap.6 Asien

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.  

ap.7 Latinamerika

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.

ap.9 Afrika

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.  

Av anslagspostens medel får högst 250 000 000 kronor avsättas till regionala hiv/aids insatser.

ap.17 Mellanöstern och Nordafrika

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.

ap.22 Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet.    

ap.23 Miljölån

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för miljölån.

ap.26.1 Östeuropa och Centralasien, ODA-länder

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.  

ap.26.2 Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.  

ap.32 Forskningssamarbete

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för forskningssamarbete.

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete960 724
ap.1Sida (ram)960 724

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Sida

 • Belopp för icke ODA-länder ska vara högst 20 300 000 kronor, varav högst 15 300 000 kronor får användas för Sidas Östersjöteam. Redovisningen ska uppdelas på ODA-länder respektive icke ODA-länder.   

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete1 137 750
ap.6Reformsamarbete i Östeuropa (ram)1 137 750
ap.6.1Reformsamarbete i Östeuropa (ram)1 093 500
ap.6.2Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ram)44 250

Villkor för anslag 2:1

ap.6.1 Reformsamarbete i Östeuropa

 • Medlen under anslagsposten får användas endast i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får lämnas endast till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer.    
 • Medlen ska användas i enlighet med av regeringen fastställda strategier eller motsvarande.  
 • Sida medges att inom ramen för beslutat anslagsbelopp överstiga alternativt understiga årligt beslutat strategibelopp för land eller region med 10 procent, dock med högst 40 000 000 kronor. Utbetalat belopp för hela strategiperioden får inte överstiga eller understiga beslutat totalt strategibelopp med mer än 5 procent.   
 • Utbetalningar ska ske i takt med att medelsbehov uppstår inom ramen för ingångna avtal och fattade beslut.  
 • Sida ska följa de strategier och rådsslutsatser som antagits inom EU.  
 • Sida får inom ramen för insatser av regional karaktär även finansiera verksamhet i Centralasien.   
 • Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en samarbetsstrategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad 2 respektive 3 år efter det att nuvarande strategi förväntas löpa ut. I de fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske mellan Sida och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).   
 • Sida får utan regeringens medgivande fatta beslut om högst
  50 000 000 kronor per insats. För beslut i enlighet med land- och samarbetsstrategi eller motsvarande krävs dock inte regeringens medgivande.   
 • Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt revisioner inom respektive anslagspost.  
 • För valobservatörsinsatser med deltagande av svenskar ska regeringsbeslut för ändamålet fattas i varje enskilt fall. Rekrytering och utbildning inför viss insats kan dock initieras efter överenskommelse med Utrikesdepartementet i avvaktan på regeringsbeslut.  
 • Kostnader för utvecklingslån  får finansieras från anslaget på samma villkor som gäller under utgiftsområde 7, anslag 1:1 Biståndsverksamhet.  
 • Organisation som beviljas bidrag ska på begäran ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur bidrag används av mottagare och därvid lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Granskning av verksamhet eller verksamhetsområde med annat land eller mellanstatlig organisation som huvudman ska ske i enlighet med avtal. Sådana avtal ska innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och revision av verksamhet eller verksamhetsområde.

ap.6.2 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället.   

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.1.103 %0
ap.1.203 %0
ap.1.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.10274 4790
ap.20510
ap.3080 0000
ap.504 3710
ap.609 0000
ap.7015 0000
ap.9020 0000
ap.17014 8500
ap.2203 0000
ap.2309 0000
ap.26.1015 0000
ap.26.2000
ap.32030 0000
ap.33000
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
ap.148 0003 %0
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.6.1039 0300
ap.6.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Biståndsverksamhet
1:1 ap.61:1 ap.34 568
1:1 ap.61:1 ap.3229 839
1:1 ap.91:1 ap.1253 058
1:1 ap.91:1 ap.35 234
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
2:1 ap.62:1 ap.6.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.1.13 0003 00002013
ap.1.245 00015 00030 0002013
ap.1.347 00027 00020 0002013
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1900 000400 000500 0002016
ap.2120 00050 00070 0002016
ap.32 600 0001 200 0001 400 0002016
ap.52 000 000700 0001 300 0002016
ap.63 000 0001 000 0001 500 0002016
ap.71 300 000400 000500 0002016
ap.911 200 0003 800 0006 700 0002016
ap.17800 000300 000500 0002016
ap.22300 000100 000200 0002016
ap.23300 000200 000100 0002016
ap.26.11 0421 04202016
ap.32760 000360 000400 0002016
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.6.12 900 000950 0001 950 0002017
ap.6.2100 00050 00050 0002017
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)110 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)85 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2577 735
2010-02-2577 735
2010-03-2577 735
2010-04-2577 735
2010-05-2577 735
2010-06-2577 735
2010-07-2580 118
2010-08-2580 118
2010-09-2580 118
2010-10-2580 118
2010-11-2580 118
2010-12-2580 124
2010-12-2813 600
Summa960 724
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Sida

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamheten vid Civil Society Centre i Härnösand samt internationell rekrytering och kompetensutveckling får delfinansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Sida, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Sida disponerar inkomsterna från Civil Society Centre i Härnösand och internationell rekrytering och kompetensutveckling.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

 Med undantag från bestämmelserna i förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning medges Sida att överföra medel till konton som öppnas/innehas i utländska banker av sektionskanslier och utlandsmyndigheter. Eventuell räntegottgörelse avseende dessa konton ska bokföras på inkomsttitel 2811, Övriga inkomster av statens verksamhet.  

Kravet i 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt ska inte tillämpas på myndigheter inom Utrikesrepresentationen. 

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Sida ska för respektive garantityp redovisa garantiåtaganden i enlighet med Riksgäldskontorets rekommendationer om gemensam kostnads- och riskredovisning (dnr 2004/641).    

På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Susanne Bergman
Kopia till

UD-RS
UD-MU
UD-AF
UD-SP
UD-EC
UD-UP
UD-AME
Fi-BA
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
riksdagen-utrikesutskottet
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: