Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
10

2010-12-16
Fö2010/2114/ESIS
(slutligt)
Totalförsvarets pliktverk
Karolinen
651 80 KARLSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Totalförsvarets pliktverk
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets pliktverks verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 06, bet. 2009/10:FöU1, rskr. 2009/10:104, prop. 2010/11:2, utg.omr. 06, bet. 2010/11:FiU11, rskr. 2010/11:69).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Totalförsvarets pliktverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Inskrivning

Inryckning till grundutbildning ska ske högst 24 månader efter genomförd webbaserad lämplighetsundersökning för 95 % av de inryckande.

2. Budgetunderlag

Utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Totalförsvarets pliktverk i budgetunderlaget lämna förslag till indelning i verksamheter, resultatbudget, investeringsplan och budget för avgiftsbelagd verksamhet.

3. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket, den

18 januari

25 februari

6 maj

29 juli

28 oktober.

2

Organisationsstyrning

4. Främjande av jämlikhet, jämställdhet och motverkande av diskriminering

Totalförsvarets pliktverk ska tillsammans med Försvarsmakten verka för att andelen kvinnor som skrivs in till grundutbildning ökar.

5. Antalet mönstrade per årsarbetskraft

Antalet mönstrade (och antagningsprövade) respektive lämplighetsundersökta per årsarbetskraft, jämfört med de tre senaste åren, ska redovisas, analyseras och kommenteras.

6. Verksamhetsplanering

Totalförsvarets pliktverk ska i verksamhetsplaneringen visa återhållsamhet för att inte försvåra ett genomförande av de förslag som framgår av betänkandet Totalförsvarsplikten i framtiden (SOU 2008:98) under 2010.

5. Avvecklingsbudget

För att uppnå de kostnadsreduktioner som framgår av propositionen 2009/10:160 Modern  personalförsörjning för ett användbart försvar samt regeringsbeslut den 10 juni 2010 (Fö2010/1073/MFI), ska myndigheten genomföra de strukturförändringar och avvecklingar som krävs.

Återrapportering

Myndigheten ska vid de angivna prognostillfällena under ombildningen/avvecklingen lämna en rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om hur arbetet fortskrider, det ekonomiska läget, personalsituationen m.m.

3

Uppdrag

7. Avgångar

Totalförsvarets pliktverk ska i samverkan med Försvarsmakten redovisa arbetet för att minska andelen totalförsvarspliktiga som under första halvåret 2010 avbryter grundutbildningen. Redovisningen ska innehålla en analys av vilka faktorer som påverkar andelen avgångar och omfatta vidtagna respektive planerade åtgärder vid mönstring eller antagningsprövning, före påbörjad grundutbildning, under inledande grundutbildning samt under övrig grundutbildning. Redovisningen ska vidare omfatta åtgärder på såväl central nivå som vid enskilda organisationsenheter.

8. Effektivitet och god hushållning

Totalförsvarets pliktverk ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två senast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:6

Totalförsvarets pliktverk (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets pliktverk153 894
ap.1Totalförsvarets pliktverk (ram)153 894

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Totalförsvarets pliktverk

Anslaget 1:6 Totalförsvarets pliktverk disponeras av Totalförsvarets pliktverk för urvalstester, mönstring, antagningsprövning, inskrivning och stöd under grundutbildning samt enskilda ärenden inom området. Vidare finansierar anslaget myndighetens stöd och service till myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret. Av anslaget har sjutton miljoner kronor beräknats för att öka antalet kvinnor som antagningsprövar.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:6 Totalförsvarets pliktverk
ap.15 0073 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)23 025
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets pliktverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2513 908
2010-02-2513 908
2010-03-2513 908
2010-04-2513 908
2010-05-2513 908
2010-06-2513 908
2010-07-2513 908
2010-08-2513 908
2010-09-2513 908
2010-10-2513 908
2010-11-2513 908
2010-12-2513 906
2010-12-28-6 500
2011-01-28-6 500
Summa153 894
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets pliktverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Totalförsvarets pliktverk

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Uppdragsverksamhet
Urvalstjänster-11 2322 00028 00026 0002 000-7 232
Personalredovisning6 321015 00015 500-5005 821
Övrig uppdragsverksamhet-68904 0004 0000-689
Summa-5 6002 00047 00045 5001 500-2 100
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Uppgifter som Totalförsvarets pliktverk genomför under verksamheterna personalredovisning, urvalstjänster och övrig uppdragsverksamhet finansieras med avgifter. Med personalredovisning avses myndighetens redovisning av den personal som totalförsvaret disponerar i fred och under höjd beredskap. I verksamheten personalredovisning ingår tjänster i anslutning till repititionsutbildning och redovisning av de bemmaningsansvarigas krigsorganisationer.

2. Totalförsvarets pliktverk får rekvirera medel från Försvarsmakten för avvecklingskostnader hänförliga till strukturförändringar i enlighet med regeringsbeslut den 10 juni 2010 (Fö2010/1073/MFI). Avvecklingskostnaderna får högst uppgå till högst 13 miljoner kronor.

3. Avgifternas storlek bestäms av Totalförsvarets pliktverk, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av verket.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Olof Andersson
Kopia till

Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet, ESIS, MFI
Finansdepartementet, BA
Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Ekonomistyrningsverket
Försvarsförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation, c/o Sveriges Ingenjörer
Sveriges Ingenjörer
Fackförbundet Service och Kommunikation
Officersförbundet
Fackförbundet ST
Sveriges Reservofficersförbund