Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 6

2010-12-22
Fi2010/5793 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Avgiften till Europeiska unionen för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 27, bet. 2010/11:FiU5, rskr. 2010/11:143).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

1:1

Avgiften till Europeiska unionen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet24 732 734
ap.1Avgift baserad på bruttonationalinkomsten (ram)24 732 734
Disponeras av Statens jordbruksverk27 000
ap.2Sockeravgifter (ram)27 000
Disponeras av Tullverket4 399 431
ap.3Tullavgift (ram)4 399 431
Disponeras av Skatteverket1 478 152
ap.7Mervärdesskattebaserad avgift (ram)1 478 152

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten

Anslagsposten ska användas för att finansiera de delar av Sveriges avgift till EU-budgeten som är baserade på bruttonationalinkomsten (BNI), dvs.:

  1. den BNI-baserade avgift som avses i artikel 2.1 (c) i rådets beslut av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (2007/436/EG, Euratom),
  2. Sveriges andel av finansieringen av Storbritanniens särskilda budgetreduktion i enlighet med artikel 5 i rådets beslut av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (2007/436/EG, Euratom), samt
  3. Sveriges andel av finansieringen av de reduktioner som blir följden av att en medlemsstat enligt Amsterdamfördraget och protokoll 4 och 5 till fördraget inte deltar i finansieringen av en viss åtgärd eller politik som genomförs av unionen i enlighet med artikel 10a i rådets förordning nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel och som regleras den första arbetsdagen i december.

Anslagsposten får också användas för att reglera den justering av den BNI-baserade avgiften (punkt 1 ovan) som avses i artikel 10 (7) i rådets förordning nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel och som ska vara Europeiska kommissionen tillhanda den första arbetsdagen i december.

Kammarkollegiet ska i anslagsredovisningen i årsredovisningen för 2011 redovisa hur stora Sveriges avgifter baserade på BNI varit. Redovisningen ska delas upp på de tre delar som angetts ovan.

Statistiska centralbyrån ansvarar i enlighet med förordningen (2004:1333) om administrationen av den svenska avgiften till Europeiska unionens budget för Sveriges rapport enligt artikel 2 i rådets förordning nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris. Myndigheten ska se till att rapporten är Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen tillhanda senast den 1 september 2011 för vidarebefordran till Europeiska kommissionen.

Statistiska centralbyrån ska också senast den 31 mars 2011 till Regeringskansliet (Finansdepartementet) rapportera senast tillgänglig statistik över Sveriges BNI för 2009 och 2010. Redovisningen ska bestå av BNI både inklusive och exklusive indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (FISIM).

ap.2 Sockeravgifter

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser sockeravgifter i enlighet med artikel 2.1 (a) i rådets beslut av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (2007/436/EG, Euratom). Uppburna sockeravgifter från näringen ska redovisas mot inkomsttitel 9473 Sockeravgifter.

ap.3 Tullavgift

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser tullar i enlighet med artikel 2.1 (a) i rådets beslut av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (2007/436/EG, Euratom). Uppburna tullmedel ska redovisas mot inkomsttitel 9471 Tullmedel.

ap.7 Mervärdesskattebaserad avgift

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser den mervärdesskattebaserade avgiften i enlighet med artikel 2.1 (b) i rådets beslut av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (2007/436/EG, Euratom).

Skatteverket ska senast den 31 mars 2011 till Regeringskansliet (Finansdepartementet) rapportera senast tillgänglig statistik över Sveriges mervärdesskattebas för 2009 och 2010. Redovisningen vad gäller 2010 ska bestå av preliminärt utfall.

Skatteverket ska senast den 1 juli 2011 till Regeringskansliet (Finansdepartementet) redovisa ett underlag till Sveriges rapport i enlighet med kraven i artikel 7 i rådets förordning nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Avgiften till Europeiska unionen
ap.12 473 273Allt0
ap.22 700Allt0
ap.3439 943Allt0
ap.7147 815Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Avgiften till Europeiska unionen
1:1 ap.91:1 ap.1100 %
1:1 ap.21:1 ap.1100 %
1:1 ap.31:1 ap.1100 %
1:1 ap.41:1 ap.1100 %
1:1 ap.71:1 ap.1100 %
1:1 ap.51:1 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Avgiften till Europeiska unionen
ap.4ram
ap.5ram
ap.9ram
På regeringens vägnar
Peter Norman
Anders Bäckstrand
Kopia till

Finansdepartementet/SF
Finansdepartementet/S2
Finansdepartementet/S3
Finansdepartementet/SMS
Jordbruksdepartementet/LB
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Skatteverket
Statens jordbruksverk