Finansdepartementet


Regeringsbeslut
IV 1

2010-12-22
Fi2010/5790 (delvis)
Skatteverket
Solna strandväg 10
17194 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 02, bet. 2010/11:FiU2, rskr. 2010/11:139).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:17

Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket5 000
ap.2E-beställningar del till Ekonomistyrningsverket (ram)5 000
Disponeras av Skatteverket10 000
ap.3E-legitimationsnämnden del till Skatteverket (ram)10 000
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet10 000
ap.4E-förvaltning förstudier (Näringsdepartementet) (ram)5 000
ap.5Myndighetsgemensamt servicecenter (Socialdepartementet) (ram)5 000

Villkor för anslag 1:17

ap.2 E-beställningar del till Ekonomistyrningsverket

Av anslagsposten får 5 000 000 kronor användas av ESV för att leda och samordna införandet av elektroniska beställningar. När det gäller arbetet med att utveckla gemensamma standarder inom offentlig sektor ska ESV samverka med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genom SFTI (Single Face to Industry).

ap.4 E-förvaltning förstudier (Näringsdepartementet)

Av anslagsposten får 5 000 000 kronor användas för förstudier.

ap.5 Myndighetsgemensamt servicecenter (Socialdepartementet)

Av anslagsposten får 5 000 000 kronor användas av Utredningen om ett gemensamt myndighetscenter (Fi 2010:08) varav 1 000 000 kronor får användas av ESV för att genomföra regeringsuppdraget att bistå med stöd åt utredningen (Fi2010/5047).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse
ap.20Inget0
ap.301200
ap.40Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse
1:17 ap.11:17 ap.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse
ap.1ram
På regeringens vägnar
Anna-Karin Hatt
Karina Aldén
Kopia till

Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/EIT
Finansdepartementet/SMS
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Näringsdepartementet/ITP
Ekonomistyrningsverket
Finansutskottet
Skatteverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen