Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2010-12-16
IJ2010/2199/UF (delvis)
IJ2010/2226/UF
Boverket
Box 534
37123 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 13:2
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:2 för budgetåret 2011 (prop. 2010:11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:2

Bidrag till allmänna samlingslokaler (Ramanslag)

Disponeras av Boverket32 164
ap.4Investeringsbidrag (ram)24 282
ap.5Bidrag för verksamhetsutveckling (ram)4 802
ap.6Bidrag till samlingslokalhållande föreningars riksorganisationer (ram)3 080

Villkor för anslag 13:2

ap.4 Investeringsbidrag

Medlen får användas för bidrag för köp, ny- eller tillbyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer och tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionshinder i enlighet med förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler.

Boverket får besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden leder till utgifter på högst 32 miljoner kronor under 2012-2014. Myndigheten ska föra med sig motsvarande överföringsbelopp till 2012.

ap.5 Bidrag för verksamhetsutveckling

Medlen får användas för bidrag för verksamhetsutveckling i enlighet med förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler.

ap.6 Bidrag till samlingslokalhållande föreningars riksorganisationer

Medlen ska användas för bidrag till Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och Riksföreningen Våra Gårdar enligt den fördelning som Boverket beslutar. Bidragen ska användas dels för organisationernas allmänna informations-, rådgivnings- och utvecklingsarbete, dels för respektive organisations arbete i anslutning till ansökningar om statligt stöd.

Prognoser

Boverket ska för de anslag myndigheten disponerar redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari 

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
ap.40Allt0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
ap.432 00020 0008 900
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gudrun Dahlberg
Kopia till

Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet/H
Kulturdepartementet/KT
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Ungdomsstyrelsen
Bygdegårdarnas Riksförbund
Folkets Hus och Parker
Riksföreningen Våra Gårdar