Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
I:10

2010-12-16
IJ2010/2199/UF
IJ2010/2228/UF
Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 13:6
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:6 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:6

Insatser för den ideella sektorn (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet20 918
ap.1Forskningsprogram om det civila samhället (ram)16 000
ap.3Forskning m.m. inom identifierade behovsområden (ram)4 918
Disponeras av Statistiska centralbyrån1 000
ap.4Statistik om det civila samhället (ram)1 000
Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.6Kunskapsutveckling om det civila samhället (ram)0
Disponeras av Ungdomsstyrelsen3 040
ap.5Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer (ram)2 200
ap.7Partsgemensamt forum (ram)600
ap.8Europeiska Unionens Frivilligår 2011 (ram)240

Villkor för anslag 13:6

ap.1 Forskningsprogram om det civila samhället

Medlen får användas till flervetenskapligt grundforskningsprogram för forskning om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för 2011 för Vetenskapsrådet.

ap.3 Forskning m.m. inom identifierade behovsområden

Medlen får användas för kunskapsutveckling om det civila samhället genom att stödja forskning inom identifierade behovsområden, stimulera samverkan mellan forskare och andra aktörer samt sprida information om forskning i enlighet med regeringsbeslut den 22 april 2010 (IJ2010/751/UF).

ap.4 Statistik om det civila samhället

Medlen får användas för framtagande av en rapport med statistik om det civila samhället i enlighet med regeringsbeslut den 28 januari 2010 (IJ2010/137/UF). Statistiken ska omfatta uppgifter om organisationslivet som ingår i den ekonomiska statistiken, uppgifter om befolkningens deltagande i det civila samhället samt uppgifter om relationerna mellan den offentliga sektorn och det civila samhällets organisationer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2012.

ap.5 Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer

Anslagsposten får användas för uppföljning av regeringens överenskommelse med idéburna organisationer inom det sociala området och integrationsområdet i enlighet med riktlinjer i regeringens beslut den 4 december 2008 (IJ2008/2397/UF) och den 14 april 2010 (IJ2009/2235/UF). 

Ungdomsstyrelsen ska av dessa medel använda 1 300 000 kronor för uppföljningen inom det sociala området och 900 000 kronor för uppföljningen inom integrationsområdet.

ap.6 Kunskapsutveckling om det civila samhället

Anslagsposten får efter regeringsbeslut användas till kunskapsutveckling om det civila samhället.

ap.7 Partsgemensamt forum

Medlen ska användas för att Ungdomsstyrelsens ska sammankalla och administrera ett partsgemensamt forum för kontinuerlig dialog mellan regeringen och det civila samhällets organisationer. Ungdomsstyrelsen ska utgöra en kontaktpunkt för det civila samhällets organisationers egen uppföljning av politiken för det civila samhället samt utarbeta en rapport utifrån det civila samhällets organisationers perspektiv, som ska användas som ett underlag för uppföljningen av politiken för det civila samhället. Rapporten ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars.

ap.8 Europeiska Unionens Frivilligår 2011

Anslagsposten ska användas för Ungdomsstyrelsens samordning och genomförande av det Europeiska året för frivilligarbete för främjande av aktivt medborgarskap (2010/37/EG) under 2011.

Prognoser

Samtliga myndigheter ska för de anslagsdelar myndigheten disponerar redovisa prognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
13:6 Insatser för den ideella sektorn
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
13:6 Insatser för den ideella sektorn
ap.2ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
13:6 Insatser för den ideella sektorn
ap.148 00016 00032 0002015
ap.33 5003 50002015
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gudrun Dahlberg
Kopia till

Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Stasrådsberedningen/Internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SF
Utbildningsdepartementet/SV
Utbildningsdepartementet/F
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Kammarkollegiet
Ungdomsstyrelsen
Folkbildningsrådet