Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2010-12-09
Fi2010/5537
Ekonomistyrningsverket
Box 45316
104 30 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Ekonomistyrningsverket
Riksdagen har beslutat om Ekonomistyrningsverkets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 02, bet. 2009/10:FiU2, rskr. 2009/10:163, prop. 2009/10:99, utg.omr. 02, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Ekonomistyrningsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Budgetprognoser och EU-revision är prioriterade uppgifter.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av resultatet enligt myndighetens instruktion ska ske så att verksamhet som avser ekonomisk styrning, informationssystemet Hermes, EU-revision samt prognoser och information om statlig ekonomi redovisas separat.

1.1 Ekonomisk styrning

Den ekonomiska styrningen ska utvecklas, verksamhetsanpassas och förenklas.

Myndigheten ska enligt 4 § 3 förordningen (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket redovisa ekonomiadministrativa värden för varje myndighet. Detta ska ske senast den 29 april 2010.

1.2 Informationssystemet Hermes

1. Myndigheten ska till regeringen (Finansdepartementet) redovisa följande.

a) En arbetsplan för Hermes senast den 1 februari 2010. Arbetsplanen ska innehålla aktiviteter med ekonomiska ramar fördelade på teknisk plattform, drift och support. För transaktionsdatabasen och statsredovisningen ska även utvecklingsarbete redovisas. 

b) En lägesavstämning av arbetsplanen för Hermes senast den 30 september 2010.

c) Ett underlag med föreslagna utvecklings- och förvaltningsåtgärder för RK Statsbudgetstöd inför 2011 senast den 30 september 2010. Förslagen ska avse åtgärder som myndigheten anser behövliga.

2. Myndigheten ska senast den 26 februari 2010 i en rapport till regeringen (Finansdepartementet) analysera och bedöma behovet av nödvändiga åtgärder för RK Statsbudgetstöd för att säkerställa långsiktig hållbarhet av systemet. Rapporten ska särskilt beakta eventuella behov av strukturförändringar i systemet under 2010.

3. Myndigheten ska färdigställa anpassningar i Hermes avseende flexibelt prognosår, tabellverk och inkomstrapporter efter samråd med Regeringskansliet och i enlighet med dess behov.

1.3 Internrevision

Myndigheten ska senast den 31 mars 2010 i en särskild rapport analysera och bedöma statusen på internrevisionen vid statliga myndigheter och mot denna bakgrund redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit eller avser att vidta för att säkerställa en statlig internrevision som utmärks av hög professionalism och kvalitet.

1.4 EU-revision

Myndigheten ska särskilt redovisa

1. vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att revisionen av EU-medel utförs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, och

2. hur anslagsmedel för ändamålet har använts fördelat på de två programperioderna.

Vidare ska myndigheten samlat till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 februari 2011 redovisa de årliga revisionsrapporter som ska utarbetas enligt

a) artikel 62 i rådets förordning (EG) 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999,

b) artikel 61 i rådets förordning (EG) 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden för programperioden 2007–2013,

c) artikel 7 och 8 i rådets förordning (EG) 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken,

d) artikel 32.3 a-c i Europaparlamentets och rådets beslut 574/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar,

e) artikel 28.3 a-c i rådets beslut 2007/435/EG av den 25 juni 2007 om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar,

f) artikel 30.3 a-c i Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar och om upphävande av rådets beslut 2004/904/EG, och

g) artikel 30.3 a-c i Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar.

Myndigheten ska senast den 6 april 2010 till regeringen (Finansdepartementet) redovisa de till Europeiska kommissionen avlämnade deklarationer om avslutande av stödform i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1260/1999 artikel 38.1 och enligt regeringsbeslut N2007/10182/RT.

1.5 Prognoser och information om statlig ekonomi

1. Myndigheten ska göra tillförlitliga analyser och prognoser för statens utgifter respektive inkomster och intäkter. Prognoserna ska redovisas i enlighet med statsbudgetens struktur samt beakta rådande makroekonomiska utsikter.

För hushållens och företagens inkomstskatter samt mervärdesskatt ska prognoserna för de bakomliggande skattebaserna redovisas och kommenteras.

Prognoserna ska ha hög precision och ta i beaktande propositioner samt de förslag eller aviseringar som regeringen redovisar i den ekonomiska vårpropositionen och i budgetpropositionen. Statsredovisningen ska vara rättvisande.

2. Myndigheten ska ytterligare förbättra sin bevakning och analys av utvecklingen av statens finanser. Risker för budgetavvikelser avseende såväl utgifter som intäkter ska identifieras i ett tidigt skede. De bakomliggande analyserna ska vara tolkningsbara och dokumenteras tydligt.

Myndigheten ska beträffande punkterna 1 och 2 månadsvis med undantag för juli återkoppla utvecklingen av statens finanser till regeringen (Finansdepartementet). Senast den 29 april 2011 ska myndigheten
a) redovisa och kommentera prognosprecisionen,
b) analysera prognosavvikelser,
c) redovisa hur prognoserna görs tillgängliga,
d) redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras, och
e) redovisa insatser och resultat när det gäller att fördjupa analysen.

3. Myndigheten ska i samarbete med Finansdepartementet vidareutveckla redovisningen av skatteintäkter i Hermes, så att ett fullständigt utfall för 2008 skapas i systemet senast den 25 augusti 2010. Redovisningen i Hermes ska göras både i statsbudgetens struktur (inkomsttypen 1000 med dess inkomsttitlar) och enligt nationalräkenskapernas principer (kategorierna D5, D21, D29 och D61). Senast den 26 februari 2010 ska myndigheten till regeringen (Finansdepartementet) lämna en rapport om vilka utvecklingsinsatser i Hermes som krävs under 2010 för att fullgöra detta uppdrag.

4. Metoder och modeller ska underhållas och utvecklas så att prognosernas kvalitet förbättras kontinuerligt.

Myndigheten ska redovisa vilka utvecklingsinsatser av metoder och modeller som gjorts.

5. Prognoser och utfall avseende statsbudgetens utgifter ska även redovisas realekonomiskt fördelade.  

1.6 Prognoser för myndighetens förvaltningsanslag

Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen avseende förvaltningsanslaget för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes senast den 18 januari, 25 februari, 6 maj, 29 juli och 28 oktober 2010.

1.7 Stöd till Regeringskansliet

Myndigheten ska redovisa totala kostnader för olika typer av stöd till Regeringskansliet samt hur stor andel som finansieras med avgifter. Kostnader för remisser ska särredovisas.

3

Uppdrag

Statsbudgetens utfall

1. Myndigheten ska lämna tidsserier över statsbudgetens utfall i 2010 års budgetstruktur senast den 17 mars 2010.

Rapportering av inkomsttitlar

2. Myndigheten ska besluta om och meddela berörda myndigheter de inkomsttitlar och undertitlar som behövs för myndigheternas rapportering av utfall och för den löpande uppföljningen av statsbudgetens inkomster under inkomsttyp 9000, Löpande redovisade skatter m.m.

I samband med budgetårets utgång ska myndigheten nollställa inkomsttyp 9000 och redovisa skatter under inkomsttypen 1000, 7000 och 8000, i enlighet med den uppställning som godkänts av riksdagen.

Uppdrag med anledning av ny budgetlag

3. Myndigheten ska med utgångspunkt i den pågående översynen av budgetlagen (dir 2009:55) lämna förslag till anpassningar av de ekonomiadministrativa förordningar som myndigheten har föreskriftsrätt till. Förslagen ska beakta de ställningstaganden som görs i budgetlagsöversynen och kan även innehålla andra nödvändiga anpassningar av förordningarna. Uppdraget ska genomföras i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Uppdraget ska avrapporteras senast den 1 juni 2010. Ekonomistyrningsverket ska därefter stödja Finansdepartementet i det fortsatta arbetet med att utarbeta ändringar i de ekonomiadministrativa förordningarna. 

Uppföljning av resultatstyrningen av myndigheterna

4. I och med budgetåret 2009 har regeringens resultatstyrning av myndigheterna och deras verksamhet förändrats. Regeringen uppdrar åt myndigheten att belysa hur ett urval av myndigheter har agerat utifrån de nya förutsättningarna. Det innefattar bl.a. att beskriva hur förändrade instruktioner och regleringsbrev påverkat myndigheternas genomförande av verksamheten och hur myndigheternas årsredovisningar förändrats/utvecklats. Utifrån gjorda erfarenheter ska myndigheten lämna de förslag den finner ändamålsenliga för att säkerställa en effektiv resultatstyrning av myndigheterna. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 juni 2010.

Allmänna myndighetsregistret

5. Myndigheten ska samverka med Statistiska centralbyrån avseende dess uppdrag att utveckla det allmänna myndighetsregistret.

Kontroll av utbetalningar från välfärdssystemen

6. Myndigheten presenterade i april 2010 resultatet av regeringsuppdraget att utveckla en metod för att utvärdera den utbetalningskontroll som sker i välfärdssystemen och lämna förslag på vilka myndigheter som ska omfattas av en sådan utvärdering (dnr Fi2009/4747).

Myndigheten ska förvalta och vidareutveckla metoden. Metoden ska utvecklas så att kommuners och arbetslöshetskassors deltagande kan omfattas. Myndigheten ska vidare göra en utvärdering årligen i enlighet med den nya metoden. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden och Migrationsverket ska omfattas av denna utvärdering. Resultatet av utvärderingen ska under en treårsperiod rapporteras årligen med början den 30 april 2011. I slutredovisningen 2013 ska förslag på fortsatt hantering lämnas.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:8

Ekonomistyrningsverket (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket114 919
ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning (ram)103 019
ap.4RK Statsbudgetstöd, finansiella kostnader (ram)3 100
ap.5RK Statsbudgetstöd, grunduppdrag (ram)4 500
ap.6RK Statsbudgetstöd, övriga uppdrag (ram)4 300
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet9 451
ap.2Informationssystemet Hermes del till RK:s disposition (ram)9 451

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Ekonomistyrningsverket förvaltning

Anslaget får även användas för myndighetsövergripande samverkansuppdrag i arbetet mot felaktiga utbetalningar.

ap.4 RK Statsbudgetstöd, finansiella kostnader

Får användas för kostnader för räntor och amorteringar avseende utveckling av RK Statsbudgetstöd.

ap.5 RK Statsbudgetstöd, grunduppdrag

Får användas för kostnader för att tillhandahålla en teknisk plattform, drift och support avseende RK Statsbudgetstöd i enlighet med regeringsbeslut den 3 juni 2010 (dnr Fi2010/3210).

ap.6 RK Statsbudgetstöd, övriga uppdrag

Högst 3 900 000 kronor får användas för följande kostnader:
- Arbetet med att ta fram en rapport för bedömning av behovet av nödvändiga åtgärder för att säkerställa långsiktig hållbarhet av RK Statsbudgetstöd.
- Färdigställandet av anpassningar i RK Statsbudgetstöd avseende flexibelt prognosår, tabellverk och inkomstrapporter.
- Färdigställandet av redovisningen av skatteintäkter i Hermes.
- Arbetet med att ta fram en rapport för bedömning av behovet av åtgärder för anpassning till en reformerad budgetlag.
- Arbetet med att medverka i översyn av regleringsbrev.
- Arbetet med att säkerställa RK Statsbudgetstöd för strukturförändringar i verksamheten.

Användning av medel därutöver får ske först efter särskilda beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:8 Ekonomistyrningsverket
ap.13 0823 %0
ap.203 %0
ap.40Allt0
ap.5467Inget0
ap.60Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:8 Ekonomistyrningsverket
1:8 ap.31:8 ap.5100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:8 Ekonomistyrningsverket
ap.3ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)15 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekonomistyrningsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-259 294
2010-02-259 294
2010-03-259 294
2010-04-259 294
2010-05-259 294
2010-06-259 294
2010-07-259 344
2010-08-259 344
2010-09-259 344
2010-10-259 344
2010-11-259 344
2010-12-259 335
Summa111 819
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekonomistyrningsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning
1:8 ap.5RK Statsbudgetstöd, grunduppdrag
1:8 ap.6RK Statsbudgetstöd, övriga uppdrag

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Uppdragsverksamhet
Ekonomisk styrning-6 63635918 70018 400300-5 977
Administrativa system3 149-509 80011 100-1 3001 799
Informationssystemet Hermes, förvaltning2 7753 13024 80029 659-4 8591 046
Information om statlig ekonomi-747102502500-737
Statlig inköpssamordning2 696916 0005 9001002 887
Tjänsteexport2 492-1341 0001 00002 358
Summa3 7293 40660 55066 309-5 7591 376
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offenligrättslig verksamhet
Landstingsavtal2811002 16702 1672 167
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning. Om en avgiftssättning, enligt myndigheten, motverkar syftet med en verksamhet inom områdena Prognoser och information om statlig ekonomi och Ekonomisk styrning, får i det enskilda fallet principen om full kostnadstäckning frångås. Den sammanlagda omfattningen av undantagen från målet bör kommenteras.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Hyresintäkter för landstingsavtalen

Hyresintäkterna för landstingsavtalen betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Avgifter

Följande avgifter bestäms av regeringen:

  1. Avgift för samråd enligt 5 § förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem.
  2. Avgift för samråd enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191).
  3. Avgift för informationssystemet Hermes.
  4. Avgift för samråd enligt 4 § förordningen (2001:17) om förrrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.

Storleken på övriga avgifter bestäms av myndigheten, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Avgiftsintäkterna disponeras av myndigheten.

Inköpssamordning

Myndigheten ska ta ut avgift av de ramavtalsansvariga myndigheterna för samordningen av den statliga inköpsverksamheten. Intäkterna disponeras av myndigheten.

Samordningen av den statliga inköpsverksamheten finansieras genom de administrativa avgifter som de ramavtalsansvariga myndigheterna tar ut av leverantörerna i samband med utnyttjandet av de för staten gemensamma ramavtalen. Verksamheten styrs av förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning. De statliga finansieringsprinciperna för detta ändamål har beslutats av riksdagen (prop. 1999/2000:1, utg. omr. 2, bet. 1999/2000:FiU2, rskr. 1999/2000:104).

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från statliga finansiärer. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

För Hermesavgiften medges myndigheten undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Kostnader som inte finansieras med avgifter ska finansieras från anslag 1:8 Ekonomistyrningsverket, anslagspost 5 RK Statsbudgetstöd grunduppdrag.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Krisberedskap

Myndigheten undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Lotta Ganeteg
Kopia till

Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/EA
Finansdepartementet/EIT
Finansdepartementet/SF
Finansdepartementet/SMS
Finansdepartementet/UR
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Förvaltningsavdelningen/RK IT
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret