Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2010-12-22
IJ2010/2190/IU
IJ2010/2267/IU
Arbetsförmedlingen
113 99 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslagen 1:3 och 1:4 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare och Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare 
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare och anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 13, bet. 2010/11:AU1, rskr. 2010/11:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen521 536
ap.1Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ram)521 536

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

1. Anslagsposten avser ersättningar enligt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare.

2. Anslagsbeloppet får användas på motsvarande sätt som anges i Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2011 under det på utgiftsområde 14 uppförda anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagsposten 1 Aktivitetsstöd, punkt 2.

3. Arbetsförmedlingen ska månadsvis lämna bidrag till Försäkringskassan för utbetalningar i enlighet med villkor för anslagsposten. Bidraget ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheten. Försäkringskassan ska redovisa utbetalat belopp. I samband med delårsbokslut och årsbokslut ska denna redovisning ske i sådan tid att den är Arbetsförmedlingen tillhanda senast brytdagen för delårsbokslut respektive årsbokslut. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska komma överens om underlaget för redovisningen av utbetalda belopp. Försäkringskassan ansvarar för verifikationen av att utbetalningarna av etableringsersättning är korrekta och överensstämmer med de beslut om etableringsersättning som Arbetsförmedlingen fattat. Ej förbrukade medel ska återbetalas till Arbetsförmedlingen så att de är Arbetsförmedlingen tillhanda senast brytdagen för årsbokslut avseende räkenskapsåret 2011. Utbetalningar till eller återbetalningar från Försäkringskassan som sker fram till och med brytdagen och avser räkenskapsåret 2011 ska redovisas mot 2011 års anslag.

1:4

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen474 700
ap.1Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare (ram)474 700

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

1. Anslagsposten avser ersättning till etableringslotsar och kostnader för program och övriga insatser för personer som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

2. Anslagsbeloppet får användas på motsvarande sätt som anges i Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2011 under det på utgiftsområde 14 uppförda anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, anslagsposten 1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, punkterna 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 och 20.

3. Av anslagsbeloppet får tillfälligt under 2011 högst 25 000 000 kronor användas för verksamhet motsvarande etableringslotsar i Arbetsförmedlingens egen regi. Medlen får endast användas inom geografiska områden där etableringslots, upphandlad enligt lagen (2008:962) om valfrihetssytem, saknas.

4. Anslagsbeloppet får användas för utgifter som avser deltagare i
arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik och förberedande insatser eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning för a) grupplivförsäkring enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program, b) ersättning enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m. och c) ersättning enligt förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m 

5. Anslagsbeloppet får användas för skäliga rese- och flyttkostnader vid ansvisning för bosättning enligt förordningen (2010:408) om mottagning för bosättning av vissa nyanlända invandrare för personer som inte vistats vid Migrationsverkets anläggningsboende.

6. Anslagsbeloppet får användas för kostnader för resor som är nödvändiga för att delta i etableringssamtal enligt förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
ap.126 077Inget0
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare
ap.123 735Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare
ap.1700 000508 000138 0002014
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Justitiedepartementet/SIM
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SF
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Migrationsverket
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
länsstyrelserna
Ekonomistyrningsverket
Sveriges Kommuner och Landsting