Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2010-12-16
UF/2010/75649/UD/ USTYR(delvis)
Nordiska Afrikainstitutet
Box 1703
751 47 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Nordiska Afrikainstitutet
Riksdagen har beslutat om Nordiska Afrikainstitutets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 07, bet. 2010/11:UU2, rskr. 2010/11:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Nordiska Afrikainstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Nordiska Afrikainstitutets verksamhet ska vägledas av, utöver vad som följer av förordningen (2007:1222) med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet (NAI), av regeringens policy för forskning inom det svenska utvecklingssamarbetet 2010-2014 (UF2009/75123/UP) och regeringens skrivelse Sverige och Afrika - en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter (skr. 2007/08:67).

Förutom den återrapportering som följer av förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska institutet återrapportera i enlighet med nedanstående återrapporteringskrav.

1

Mål och återrapporteringskrav

 Forskning

Återrapportering

Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa

 • åtgärder som institutet vidtagit för att säkra kvaliteten på forskningens resultat,
 • tematisk inriktning på den forskning som bedrivs vid institutet och hur dessa svarar mot de övergripande målen för Sveriges politik för global utveckling och Sveriges utvecklingssamarbete, 
 • forskningsresultat per tema i form av antal publikationer i egna och internationella tidskrifter/rapportserier/förlag, 
 • åtgärder som institutet vidtagit för att verka som centralpunkt och katalysator för den nordiska Afrikaforskningen,
 • hur institutet arbetar för att främja kontakter och samarbete med afrikanska forskare, forskningsorganisationer och universitet samt vilka åtgärder som institutet vidtagit för att främja samarbete och kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare.

Kommunikation

Återrapportering

Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa

 • hur forskningsresultat och publicerade skrifter sprids till olika målgrupper, inklusive omfattning, kostnader och intäkter,
 • hur kontakter med massmedia upprätthålls kvantitativt och kvalitativt,
 • hur kontakter och samarbete med de nordiska utrikesdepartementen och relevanta myndigheter upprätthålls och utvecklas samt hur institutet har spelat en aktiv roll och haft en rådgivande funktion när det gäller aktuella politiska frågor och forskning om Afrika.  

   

Bibliotek

Återrapportering

Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa

 • i vilken omfattning litteratur och andra elektroniska och fysiska informationsbärare av relevans för forskning, studier och information om Afrika har bevakats, förvärvats samt tillgängliggjorts,
 • i vilken omfattning biblioteket och dess publikationer har använts av relevanta intressegrupper, inklusive lån och förfrågningar från övriga Norden,
 • hur de biblioteks- och informationstjänster som erbjuds via Internet och lokalt har utvecklats för att motsvara behoven hos användare i Norden.

Övriga mål och återrapporteringskrav

Nordiska Afrikainstitutets verksamhet ska till viss del vara efterfrågestyrd och finansieras genom uppdrag från bl.a. de nordiska biståndsmyndigheterna. Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa genomförandet av eventuella uppdrag från bl.a. de nordiska biståndsmyndigheterna.

Prognoser

Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa prognoser för 2011-2015. Prognoserna ska lämnas senast den 23 februari och 1 augusti. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna ska redovisas.   

Nordiska Afrikainstitutet ska rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

2

Organisationsstyrning

Effektivitet och kvalitet i förvaltningen och verksamheten

Nordiska Afrikainstitutet ska

 • fortsatt vara mål- och resultatinriktat i genomförandet av institutets verksamhet genom en tydlig återrapportering utifrån respektive verksamhetsmål och delmål,  
 • uppvisa fortsatta besparings- och rationaliseringsåtgärder för att uppnå ökad kostnadseffektivitet,
 • fortsätta arbetet med att aktivt söka externa medel för forskningsprogram och forskningskonferenser i enlighet med institutets finansieringsplan daterad 2009-03-31.
Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa åtgärder och resultat med avseende på ovanstående samt rapportera om eventuella aktiviteter för att uppnå ökad effektivitet och kvalitet i förvaltningen och genomförandet av verksamheten. Eventuella avvikelser från mål och resultat ska rapporteras i institutets årsredovisning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Nordiska Afrikainstitutet14 000
ap.8Verksamhetsbidrag (ram)14 000

Villkor för anslag 1:1

ap.8 Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget till Nordiska Afrikainstitutet avser den nordiska samfinansierade verksamheten.

1:3

Nordiska Afrikainstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Nordiska Afrikainstitutet14 963
ap.1Nordiska Afrikainstitutet (ram)14 963

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Nordiska Afrikainstitutet

Nordiska Afrikainstitutet får med övriga nordiska länder träffa överenskommelser om bidrag till verksamheten. Myndigheten får disponera dessa bidrag.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.803 %0
1:3 Nordiska Afrikainstitutet
ap.14493 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 974
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nordiska Afrikainstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-252 414
2011-02-252 414
2011-03-252 414
2011-04-252 414
2011-05-252 414
2011-06-252 414
2011-07-252 414
2011-08-252 414
2011-09-252 414
2011-10-252 414
2011-11-252 414
2011-12-252 409
Summa28 963
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nordiska Afrikainstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.8Verksamhetsbidrag
1:3 ap.1Nordiska Afrikainstitutet

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får utan att uppnå full kostnadstäckning ta ut avgifter för publikationer som institutet ger ut samt för utredningar inom ramen för forskningsverksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får delfinansiera sin publikationsverksamhet med avgifter. Avgifternas storlek bestäms och får disponeras av myndigheten.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får ta emot bidrag från nationella och internationella finansiärer för sin verksamhet. Inkomsten disponeras av myndigheten. Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa för vilka bidrag som erhållits och vad dessa medel använts till.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från förordningen (1994:14) om statliga myndigheters betalning och medelsförvaltning får Nordiska Afrikainstitutet inneha bankkonto i affärsbank för publikationsverksamheten. Eventuella räntetillgodohavanden får disponeras av institutet.

Nordiska Afrikainstitutet kompenseras inte för ingående mervärdesskatt enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Ola Sohlström
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Utrikesdepartementet-RS
Utrikesdepartementet-EKO
Utrikesdepartementet-PLAN
Utrikesdepartementet-SP
Utrikesdepartementet-MU
Utrikesdepartementet-UP
Utrikesdepartementet-USTYR
Utrikesdepartementet-AF
Finansdepartementet-Ba
Integrations- och jämställdhetsdepartementet-JÄM
riksdagen-utrikesutskottet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete