Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 14

2010-12-22
N2010/8028/TE
N2010/8200/KLS (delvis)
Statens järnvägar
Box 1153
111 81 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statens järnvägar inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Statens järnvägars verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 22, bet. 2010/11:TU1, rskr. 2010/11:138).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Statens järnvägar.

VERKSAMHET

2

Organisationsstyrning

Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ska informeras då ändringar sker i Statens järnvägars finanspolicy.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)5 000 000
- varav ÖVRIGT5 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

  1. Statens järnvägar får ikläda sig långfristiga skulder, inbegripet Statens järnvägars finansiella leasingåtaganden, övriga lån och lån i Riksgäldskontoret om 5 000 000 000 kronor, inom en total låneram av 6 500 000 000 kronor. 
  2. Statens järnvägars likvida medel ska placeras enligt gällande finanspolicy.
  3. Statens järnvägar ska förvalta de med SJ AB och Green Cargo AB tecknade underuthyrningsavtalen avseende leasingkontrakt. Beträffande de kontrakt för vilka bolagen inte har förtidsbetalt leasingavgifterna ska Statens järnvägar mot bolagen spegla den finansiering som vid var tid erhålls av extern leasegivare på sådant sätt att Statens järnvägars kreditrisk minimeras och full ersättning erhålls för affärsverkets kostnader. För att minska kreditrisken får Statens järnvägar acceptera inlåning från bolagen om den har sin grund i nuvarande leasingavtal. Detta ska ske på samma villkor som Statens järnvägar kan placera medlen hos den berörda externa finansiären. Bolagens rätt till ovannämnda inlånade medel i Statens järnvägar kan i inlåningsavtalen begränsas av Statens järnvägar för att minska Statens järnvägars risk i de leasingavtal som ligger till grund för inlåningsavtalen.
  4. Statens järnvägar ska redovisa en riskreserv som motsvarar summan av de riskavspeglande avgifter Statens järnvägar efter Riksgäldskontorets beslut tagit ut med avdrag för den del som nyttjats. Riskreserven får utnyttjas till att täcka förluster kopplade till leasingverksamheten. Statens järnvägar disponerar medlen på kontot som inrättats i Riksgäldskontoret i enlighet med regeringsbeslut från den 14 december 2006 (Fi2006/7122).
  5. Statens järnvägar ska i samråd med Riksgäldskontoret göra en bedömning av de risker som finns för eventuella kreditförluster i Statens järnvägars obligationsportfölj. Statens järnvägar ska redovisa en reserv uppgående till det av Riksgäldskontoret beräknade väntevärdet av risken i obligationsportföljen. Statens järnvägar ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa risken i obligationsportföljen samt affärsverkets förmåga att på kort sikt bära eventuella kreditförluster med eget kapital.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Uppdragsverksamhet
Statens järnvägar totalt263 4074 30071 10064 6006 500274 207
Offentligrättslig verksamhet avseende järnvägsfordon
Administration av Leasingåtaganden002 2002 20000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administration av Leasingåtaganden

Statens järnvägar har rätt att ta ut en ersättning i form av en avgift enligt principen om full kostnadstäckning för administration av leasingåtaganden avseende järnvägsfordon. Ersättningen ska årligen specificeras och redovisas till de företag som är berörda. Den ersättning som Statens järnvägar har rätt till ska, enligt ovan, stå i relation till omfattningen av förvaltningen. Ersättningsnivån ska således justeras då omfattningen av den aktuella förvaltningen ändras.

Statens järnvägar ska, innan fastställande av nivån på ersättningen för administrationskostnaderna, enligt förfarandet i 7 § avgiftsförordningen (1992:191) samråda med Ekonomistyrningsverket. Ekonomistyrningsverket ska i sitt arbete ge berörda företag möjlighet att yttra sig över aktuella kostnader i samband med administrationen av leasingåtagandena.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Statens järnvägars ekonomiska mål är:

- Förvaltningen av Statens järnvägars leasingåtaganden avseende järnvägsfordon ska följa principen om full kostnadstäckning.

- Den verksamhet som tillhandahåller järnvägsfordon för den av staten upphandlade trafiken ska över en konjunkturcykel visa en räntabilitet på sysselsatt kapital som minst motsvarar räntan på femåriga statsobligationer plus en procentenhet.

På regeringens vägnar
Catharina Elmsäter-Svärd
Yosef Belachew
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Justitiedepartementet
Kulturdepartementet
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Trafikverket
Green Cargo AB
Jernhusen AB
SJ AB