Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 15

2010-12-22
N2010/8029/TE
N2010/7042/TE
N2010/1313/TE (slutligt) m.fl.
Se bilaga 1
Transportstyrelsen
Vikboplan 7
601 73 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Transportstyrelsens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 22, bet. 2010/11TU1, rskr. 2010/11:138).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Transportstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Transportstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2011 - 2015 vid nedanstående tillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

den 19 januari 2011,

den 23 februari 2011,

den 5 maj 2011,

den 1 augusti 2011, samt

den 28 oktober 2011.

2

Organisationsstyrning

Transportstyrelsen ska särskilt fokusera på att utveckla en väl fungerande marknadstillsyn för att därigenom bidra till en effektiv konkurrens på marknaderna inom sitt tillsynsområde.

3

Uppdrag

 1. Transportstyrelsen ska, efter samråd med Ekonomistyrningsverket, senast den 1 april 2011 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa en nulägesanalys av finansieringen av myndighetens verksamhet samt relevanta parametrar och nyckeltal för uppföljningen av finansieringen. Uppföljningen syftar bl.a. till att skapa tydlighet i underlag för bedömning av avgifter, deras effekter, samt anslagsnivåer. Redovisningen ska också bidra till uppföljningen av effektiviteten i myndighetens verksamhet. Framtida redovisningar ska göras i Transportstyrelsens årsredovisning.

 2. Transportstyrelsen ska redovisa en nulägesanalys av ärendehanteringen inom körkortsverksamheten samt ange den kvalitet som myndigheten bedömer långsiktigt bör gälla i den berörda verksamheten. Av redovisningen ska även framgå vilka nyckeltal som ska följas upp, vilka utmaningar som kan identifieras samt vilka åtgärder som bedöms nödvändiga. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 april 2011. 

 3. Transportstyrelsen ska, efter samråd med Skatteverket, redovisa en analys av huruvida bestämmelserna rörande bruk av dansk tjänstebil i Sverige kan utgöra ett gränshinder. Om behov föreligger ska förslag lämnas som syftar till att underlätta bruk av tjänstebilar för personer som arbetspendlar över Öresund. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 5 december 2011.

 4. Transportstyrelsen ska i samråd med övriga berörda aktörer undersöka de svenska hamnarnas förmåga att ta emot avfall från alla fartyg som vill lämna avfall i land. Om möjligt ska Transportstyrelsen även jämföra de svenska hamnarnas förmåga med andra hamnar i östersjöområdet. Transportstyrelsen ska även redovisa de brister och problem som idag förekommer samt om möjligt föreslå lösningar på dem. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2012.

 5. Transportstyrelsen ska i samråd med Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen och Myndigheten för samhällskydd och beredskap ta fram en strategi för hur antalet döda och allvarligt skadade ska kunna minska i enlighet med regeringens mål för säkerhet inom fritidsbåtstrafiken. Transportstyrelsen ska i arbetet med uppdraget samverka med övriga berörda organisationer och intressenter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 februari 2012.

 6. Regeringens övergripande mål med förenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta och en viktig drivkraft i arbetet ingår målet att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 2012 jämfört med 2006. Transportstyrelsen ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

 7. Transportstyrelsen ska i samarbete med Trafikverket och i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och andra berörda myndigheter och organisationer utarbeta en strategi och handlingsplan för ökad och säker cykling. Arbetet ska samordnas av Trafikverket och redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 1 december 2011. En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 april 2011.

 8. Transportstyrelsen ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i IT för en grönare förvaltning – agenda för IT för miljön 2010 – 2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

 9. Transportstyrelsen ska se över dispensförfarandet enligt lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel med tillhörande författningar med syftet att mildra konsekvenserna för bl.a. mindre försäljningsställen av fordonsbränsle i glesbygd. Författningsförslag om undantag från pumplagen för säljställen med försäljningsvolymer understigande 2 000 kubikmeter motorbensin eller dieselbränsle ska lämnas i rapporten. Transportstyrelsen ska senast den 15 april 2011 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa resultatet av uppdraget.

 10. Transportstyrelsen ska i samverkan med Trafikverket vidta de åtgärder som erfordras för att införskaffa den utrustning m.m. som behövs för införande av trängselskatt i Göteborgs kommun. Trängselskatt ska tas ut i de centrala delarna av Göteborg från och med den 1 januari 2013, i enlighet lagen (2004:629) om trängselskatt (prop. 2009/10:189, bet. 2009/10:SkU39, rskr. 2009/10:294). Transportstyrelsen ska i samverkan med Trafikverket redovisa nyckeltal som beskriver kostnadseffektiviteten i införskaffandet av utrustning och val av tekniska system. Nyckeltalen ska utformas så att de kan användas vid jämförelser med andra objekt av liknande slag.

 11. För byggandet av broar över Motalaviken på riksväg 50 och över Sundsvallsfjärden på väg E4 har avtal tecknats om medfinansiering genom inkomster från vägavgifter. Förutsatt att erforderliga tillstånd erhålls ska Transportstyrelsen, i samverkan med Trafikverket, vidta de åtgärder som erfordras för att införskaffa den utrustning m.m. som behövs för uttag av vägavgifter på dessa broar. Transportstyrelsen ska samråda med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om de krav som kommer att ställas på den tekniska utformningen av vägavgiftsystemen och säkerställa att utformningen är förenlig med nationella och EU-gemensamma regelverk. Transportstyrelsen ska i samverkan med Trafikverket redovisa nyckeltal som beskriver kostnadseffektiviteten i införskaffandet av utrustning och val av tekniska system. Nyckeltalen ska utformas så att de kan användas vid jämförelser med andra objekt av liknande slag. Transportstyrelsen ska, efter samråd med Trafikverket och senast ett år innan driftssättning av respektive avgiftssystem, inkomma till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med förslag till en förordning som reglerar avgiftsuttaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:11

Trängselskatt i Stockholm (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket11 500
ap.2Trängselskatt: Admin - Del till SKV (ram)11 500
Disponeras av Domstolsverket10 000
ap.1Trängselskatt: Admin - Del till DOM (ram)10 000
Disponeras av Kronofogdemyndigheten2 300
ap.4Trängselskatt: Admin - Del till Kronofogdemyndigheten (ram)2 300
Disponeras av Transportstyrelsen250 200
ap.5Trängselskatt: Admin - del till Transportstyrelsen (ram)250 200

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Trängselskatt: Admin - Del till DOM

Sveriges Domstolar får använda medel från anslagsposten 1 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

ap.2 Trängselskatt: Admin - Del till SKV

Skatteverket får använda medel från anslagsposten 2 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

ap.4 Trängselskatt: Admin - Del till Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten 4 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

ap.5 Trängselskatt: Admin - del till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten 5 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

1:12

Transportstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen2 113 460
ap.1Transportstyrelsen - del till Transportstyrelsen (ram)1 956 860
ap.2Transportstyrelsen - del Regl av ack underskott avgiftsverksamhet (ram)156 600
Disponeras av Kammarkollegiet144 245
ap.3Transportstyrelsen - del till Kammarkollegiet (ram)144 245

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Transportstyrelsen - del till Transportstyrelsen

Anslaget får användas till

 • Transportstyrelsens verksamhet som inte finansieras med avgifter som myndigheten disponerar, andra anslag eller övriga intäkter.
 • STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition).
 • Arbete inom ramen för sjösäkerhetsrådet.
 • Bidrag på 14 miljoner kronor som ska lämnas till Rikspolisstyrelsen för kompensatoriska åtgärder för registerkontroller i trafikövervakningen.
 • Vissa transfereringar samt vissa medlemsavgifter för Sveriges deltagande i internationella organisationerna m.m., exempelvis till IMO och OTIF.

Transportstyrelsen får föra eventuella återvunna kundförluster och interimsbokade skulder och fordringar, som har sitt ursprung från nettoredovisad verksamhet före den 1 januari 2011, mot anslaget 1:12 i syfte att dessa hanteras i räntebärande betalflöde.

ap.2 Transportstyrelsen - del Regl av ack underskott avgiftsverksamhet

Anslagsposten får användas för reglering av räkenskapsmässigt underskott per den 31 december 2010 som kan härledas till den del av Transportstyrelsens offentligrättsliga avgiftsbelagda verksamhet som från och med 1 januari 2011 övergår till bruttofinansiering.

ap.3 Transportstyrelsen - del till Kammarkollegiet

Får användas först efter beslut av regeringen

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:11 Trängselskatt i Stockholm
ap.11 000Inget0
ap.21 150Allt0
ap.4230Allt0
ap.525 020Allt0
1:12 Transportstyrelsen
ap.158 7053 %0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)300 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)500 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)130 000
- varav INVESTERING130 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Transportstyrelsen får ta upp lån om högst 130 000 000 kronor för investeringar i de centrala tekniska systemen, inklusive betalsystemet, avseende trängselskattesystemet i Göteborg samt för vägavgiftssystemet för bro över Motalaviken på riksväg 50. Låneramen avseende dessa system inkluderar räntekostnader för lånen. Utnyttjande av låneramen ska ske efter samråd med Trafikverket.

5.2

Utbetalningsplan

Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-25196 972
2011-02-25196 972
2011-03-25196 972
2011-04-25196 972
2011-05-25196 972
2011-06-25196 972
2011-07-25196 972
2011-08-25196 972
2011-09-25196 972
2011-10-25196 972
2011-11-25196 972
2011-12-25196 968
Summa2 363 660
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.5Trängselskatt: Admin - del till Transportstyrelsen
1:12 ap.1Transportstyrelsen - del till Transportstyrelsen
1:12 ap.2Transportstyrelsen - del Regl av ack underskott avgiftsverksamhet
Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-25833
2011-02-25833
2011-03-25833
2011-04-25833
2011-05-25833
2011-06-25833
2011-07-25833
2011-08-25833
2011-09-25833
2011-10-25833
2011-11-25833
2011-12-25837
Summa10 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Trängselskatt: Admin - Del till DOM
Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2512 020
2011-02-2512 020
2011-03-2512 020
2011-04-2512 020
2011-05-2512 020
2011-06-2512 020
2011-07-2512 020
2011-08-2512 020
2011-09-2512 020
2011-10-2512 020
2011-11-2512 020
2011-12-2512 025
Summa144 245
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.3Transportstyrelsen - del till Kammarkollegiet
Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-25192
2011-02-25192
2011-03-25192
2011-04-25192
2011-05-25192
2011-06-25192
2011-07-25192
2011-08-25192
2011-09-25192
2011-10-25192
2011-11-25192
2011-12-25188
Summa2 300
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.4Trängselskatt: Admin - Del till Kronofogdemyndigheten
Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-25958
2011-02-25958
2011-03-25958
2011-04-25958
2011-05-25958
2011-06-25958
2011-07-25958
2011-08-25958
2011-09-25958
2011-10-25958
2011-11-25958
2011-12-25962
Summa11 500
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.2Trängselskatt: Admin - Del till SKV

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Uppdragsverksamhet vägtrafikområdet
Informationsuttag57 93357 00692 24562 65329 592144 531
Adm. av fleparkeringsavgifter25 8724 98415 0009 6855 31536 171
Försäljning av personliga skyltar-2 580-1601 2461 2460-2 740
Övriga uppdrag7 291-6208 1087 8442646 935
Summa88 51661 210116 59981 42835 171184 897
Offentligrättsliga avgifter luftfart
Gemensamma avgiften säkerhetskontroll samt undervägsavgiften-33 10643 059777 559748 73828 82138 774
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offentligrättsliga avgifter vägtrafikområdet
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.2534-90 904-3 4251 046 440992 12554 315-40 014
Offentligrättsliga avgifter sjöfart
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.25347 1571 32281 75181 75108 479
Offentligrättsliga avgifter luftfart
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.2534-72 884-8 640288 346288 3460-81 524
Offentligrättsliga avgifter järnväg
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.25340014 36314 36300
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för offentligrättslig verksamhet 

 1. Transportstyrelsen disponerar intäkterna från GAS (gemensam avgift för säkerhetskontroll) samt undervägsavgiften (avgiften för flygtrafiktjänster).
 2. Inom vägtrafikområdet ska traktorer inte omfattas av avgifter för registerhållning.

Villkor för uppdragsverksamhet

 1. För försäljning av informationsuttag från Vägtrafikregistret gäller självkostnadsbaserad prissättning. Transportstyrelsen disponerar resultatet av denna verksamhet för registerändamål.
 2. Transportstyrelsen får för att täcka sina kostnader för svenskregistrerade och utlandsregistrerade fordon avräkna 14 kronor respektive 140 kronor för varje redovisad felparkeringsavgift. Resterande del av statens intäkter ska kvartalsvis föras till inkomsttitel "2624- Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter".
 3. Inbetalningar avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska efter avdrag av Transportstyrelsens kostnader för verksamheten kvartalsvis betalas till Trafikverket. Medlen disponeras av Trafikverket för främst trafiksäkerhetsändamål.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som inte disponeras16 500
Belopp angivna i tkr

Villkor

Transportstyrelsen erhåller bidrag om högst 16 500 000 kronor från intäkter från Sjöfartsverkets farledsavgifter. Inkomsterna ska föras till inkomsttitel 2534.

Transportstyrelsen erhåller bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Bidraget får användas till krisberedskap inom transportsektorn.

På regeringens vägnar
Catharina Elmsäter-Svärd
Yosef Belachew
Likalydande till

Domstolsverket
Skatteverket
Kronofogdemyndigheten
Kammarkollegiet
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet/BA, ESA och SF
Socialdepartementet/ST
Näringsdepartementet/KLS, MK och ITP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Rikspolisstyrelsen
Sjöfartsverket
Statens haverikommission
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Konkurrensverket
Konsumentverket
Kustbevakningen
Luftfartsverket
länsstyrelserna
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens järnvägar
Statens tjänstepensionsverk
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Statskontoret
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Tillväxtverket
Tullverket
Trafikverket
Trafikanalys

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III 15, 2010-12-22

Diarienummerförteckning

N2010/8029/TE
N2010/7042/TE
N2010/1313/TE (slutligt)
N2010/8200/KLS (delvis)