Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 11

2010-12-22
N2010/8026/TE
N2010/8200/KLS (delvis)
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Olaus Magnus väg 35
581 95 LINKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Statens väg- och transportforskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 22, bet. 2010/11:TU1, rskr. 2010/11:138).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. VTI ska för anslaget 1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut lämna prognoser på anslagets utveckling för åren 2011 - 2015 i informationssystemet Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten

den 19 januari 2011,

den 23 februari 2011, 

den 5 maj 2011,

den 1 augusti 2011, samt

den 28 oktober 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:9

Statens väg- och transportforskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Statens väg- och transportforskningsinstitut40 509
ap.1Statens väg- och transportforskningsinstitut (ram)40 509

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Statens väg- och transportforskningsinstitut

Förutom instruktionsenliga uppgifter används anslaget till kostnader för utredningsverksamhet, kompetensutveckling, lokaler, särskild utrustning, administration och det nationella transportforskningsbiblioteket BIC. Anslaget får också användas till forskning och medfinansiering av VTI:s deltagande i EU-projekt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut
ap.11 21510 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)25 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens väg- och transportforskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-253 376
2011-02-253 376
2011-03-253 376
2011-04-253 376
2011-05-253 376
2011-06-253 376
2011-07-253 376
2011-08-253 376
2011-09-253 376
2011-10-253 376
2011-11-253 376
2011-12-253 373
Summa40 509
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens väg- och transportforskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Statens väg- och transportforskningsinstitut

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet16 792358125 000125 000017 150
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att avgiftsintäkterna och bidragsintäkterna ska täcka minst 70 procent av de totala kostnaderna för verksamheten.

För uppdrag där VTI konkurrerar med aktörer på den privata marknaden ska målet vara minst full kostnadstäckning. Sådan verksamhet ska särredovisas.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Inkomsterna disponeras av VTI. Avgifternas storlek bestäms av VTI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

2. Uppdragsintäkternas andel av institutets totala intäkter skall redovisas.

3. VTI får bedriva tjänsteexport enligt tjänsteexportförordningen (1992:192).

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

VTI får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin forskning och utveckling. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens väg- och transportforskningsinstitut omfattas av kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Institutet får dock med undantag från 23 § i nämnda förordning balansera ett överskott på högst 25 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret i ny räkning utan att förslag behöver lämnas till regeringen om hur hela överskottet ska disponeras.

På regeringens vägnar
Catharina Elmsäter-Svärd
Helena Andersson
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen/RK IREV
Utrikesdepartementet/IH
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/F
Näringsdepartementet/FIN och KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Trafikverket
Transportstyrelsen
Verket för innovationssystem