Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:63

2010-12-16
Ju2010/9528/Å
Ju2010/9448/Å
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
104 22 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Riksdagen har beslutat om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 04, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:153, prop. 2010/11:2, utg.omr. 04, bet. 2010/11:FiU11, rskr. 2010/11:68).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska bidra till att värna rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten inom den brottsbekämpande verksamheten.

Återrapportering

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till ovan angivet mål och till de uppgifter som framgår av lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet samt förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Kostnadsfördelning

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa verksamhetens kostnader fördelat på administration, Registerkontrolldelegationen, Skyddsregistreringsdelegationen samt nämndens verksamhet i övrigt. Förändringar i förhållande till tidigare år ska särskilt kommenteras och analyseras. Myndigheten ska även redovisa vilket arbete som genomförs, eller planeras, för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande.

Prognoser

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa prognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari 

25 februari 

6 maj

29 juli

28 oktober

3

Uppdrag

Tillsynsverksamheten

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa hur myndigheten bedrivit tillsynsverksamheten under 2010 samt hur myndigheten planerar att bedriva sin tillsynsverksamhet under 2011-2012. Av redovisningen ska bland annat inriktningen på tillsynsverksamheten och tillvägagångsättet för att bedriva tillsynsverksamheten beskrivas och kommenteras. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 30 november 2010.

Kompetensförsörjning

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa hur kompetensförsörjningen vid myndigheten ska säkerställas på såväl kort som lång sikt. Av redovisningen ska särskilt framgå vilket behov av kompetens myndigheten behöver för att med hög kvalitet och effektivitet fullgöra de uppgifter som åligger myndigheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:16

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden11 540
ap.1Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (ram)11 540

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
ap.13763 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 254
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-251 045
2010-02-251 045
2010-03-251 045
2010-04-251 045
2010-05-251 045
2010-06-251 045
2010-07-251 045
2010-08-251 045
2010-09-251 045
2010-10-251 045
2010-11-251 045
2010-12-251 045
2010-12-29-1 000
Summa11 540
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:16 ap.1Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Christina Jerreström
Kopia till

Riksdagen/justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/IREV
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Justitiekanslern
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Säkerhetspolisen
Rikspolisstyrelsen
Datainspektionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret